ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21. 02. 2018. године

23.02.2018 00:20 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 21.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******************

***********

ОКРУЖНИ СУД У БИЈЕЉИНИ

 расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
 за пријем у радни однос на неодређено вријеме
  са пробним радом у складу са законом

1. Стручни савјетник - 1 извршилац

 Општи услови:
- да је држављанин Републике Српске или БиХ
- да има пребивалиште у Републици Српској
- да је старији од 18 година
- да има општу здравствену способност
- да се против њега не води кривични поступак
- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду

 Посебни услови:
- завршен правни факултет, VII степен стручне спреме,
- положен правосудни испит

 Потребна документа:
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе документа о испуњавању општих и посебних услова и то:
- извод из матичне књиге рођених
- увјерење о држављанству
- доказ о завршеном правном факултету
- увјерење о положеном правосудном испиту
- увјерење о невођењу кривичног поступка.
- увјерење о некажњавању

Доказ о општој здравственој способности - љекарско увјерење (не старије од три мјесеца), доставиће изабрани кандидат по окончању конкурсне процедуре.
Сви документи прилажу се у оригиналу или фотокопији која је овјерена у општини.
У писменој пријави за конкурс обавезно је навести потпуну и тачну адресу пребивалишта и контакт телефон.


Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана посљедњег објављивања
Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене конкурсом обавиће се интервју о чему ће кандидати бити обавијештени писменим путем.
Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова слати на адресу: Окружни суд Бијељина ул. Вука Караџића бр.3. са назнаком "Пријава на конкурс".
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање.

**********
 

ЈУ ОШ "ДВОРОВИ" ДВОРОВИ - БИЈЕЉИНА

 

расписује сљедећи:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Дефектолог, на 95,83% норме, лице са радним искуством на пословима који се траже јавним конкурсом, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, а најкасније до 30.6.2018. године, извршилац............................................. 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Уз пријаву на конкурс са краћом биографијом која мора бити потписана, кандидат прилаже сљедећа документа:

I - Општи услови

1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених, (не старијим од 1.10.2011. године, односно од почетка издавања извода са трајним роком важења), или овјереном копијом личне карте којом се доказује да је кандидат пунољетан;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела (увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити по службеној дужности, а прије заснивања радног односа).

II - Посебни услови

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то: 
 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на  евиденцији незапослених лица;

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством;

 Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца;

3. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (о психичкој и физичкој способности),  доставиће кандидат који буде изабран,

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 5. Закона о основном образовању и  и васпитању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања

Кандидати пријаве на конкурс са адресом пребивалишта, телефонским бројем и доказима о испуњавању услова, достављају на адресу школе: ЈУ Основна школа ", Дворови" Дворови, Карађорђева број 111, 76311 Дворови, са назнаком "Комисија за избор радника" или лично доноси у секретаријат школе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се накнадно позивати телефонски на интервјуу и уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација неће се узети у разматрање, јер не испуњавају услове конкурса.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервјуу у сљедећим терминима:

1. Интервју  кандидата за радно мјесто дефектолога ће се обавити 6.3.2018. године, са почетком у 10 часова у просторијама школе;

Избор радника ће се извршити након теста и интервјуа са члановима комисије и бодовања у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Сл. гл. РС", број 102/14 и 45/16 ).© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица