ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.06 2018. године

22.06.2018 00:11 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 20.06. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************

*********************

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД БИЈЕЉИНА

расписује

  ЈАВНИ КОНКУРС

 за пријем у радни однос

-        Полицајац  за унутрашње обезбјеђење (мушки пол)...........................3 извршиоца

Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

 Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену подобност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест  мјесеци или за кривично дјело која га чини неподобним за обављање послова у установи,

5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ

7. да испуњава и друге услове утврђене законом или другим прописима

Посебни услови:

- ССС IV степен образовања, шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима, положен стручни испит у области извршења кривичних санкција – за рад у служби обезбјеђења, познавање рада на рачунару, да испуњава здравствене и психофизичке способности потребне за обављање послова полицајац

 Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс, са краћом биографијом, кандидат је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење да се не води кривични поступак,

- увјерење о неосуђиваности по мјесту рођења,

- диплому о школској спреми и свједочанства за завршене разреде средње школе,

- потврду о радном искуству,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

- овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

- доказ о општој здравственој способности доставиће изабран кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

Документација која се доставља уз пријаву на јавни конкурс мора бити у оригиналу или у овјереној копији.

За кандидате који испуне услове конкурса вршиће се провјера психофизичких способности и провјера радних способности.

Провјеру психофизичких способности кандидата врши Комисија именована од стране министра правде, а у складу са Упутством о критеријумима за провјеру психофизичких способности кандидата за пријем у службу обезбјеђења, број.08.030/020-820/10 од 18.10.2010. године.

Провјеру радних способности кандидата вршиће Комисија именована од стране директора завода.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања

Кандидат који задовољи услове на тестовима провјере психофизичке способности, радиће провјеру радних способности (писмено тестирање опште информисаности, провјера рада на рачунару и интервју).

Кандидати ће бити благовремено обавијештени о датуму провјере психофизичких способности и радних способности поштом или телефонским путем на контакт телефон, који су дужни навести у пријави.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са документацијом у затвореној коверти се могу доставити лично на протокол Завода или путем поште на адресу: Казнено-поправни завод Бијељина, ул. Шабачких ђака бр.9. са назнаком “Пријава за конкурс”.

************

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ                               

                      

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

- За пријем судског извршитеља за рад на неодређено вријеме ..…………….1 извршилац

Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и посебне услове за заснивање радног односа и то:

Завршена виша управна школа, VI степен, гимназија, средња управна школа или друга средња школа, IV степен, положен стручни испит за рад у органима управе или положен стручни испит за судске извршитеље,

положен возачки испит “Б” категорије и завршен најмање II степен курса за компјутере

- радно искуство шест мјесеци на истим или сличним пословима

- пробни рад у складу са законом

Уз пријаву приложити сљедеће доказе:

- увјерење о држављанству 

- родни лист

- доказ о одговарајућој школској спреми (оригинал или овјерена копија)

- увјерење о положеном стручном испиту или положен стручни испит за судске извршитеље (оригинал или овјерена копија)

- сертификат о завршеном II степену курса за компјутере

- доказ о одговарајућем радном искуству

                     

У пријави је кандидат дужан навести број возачке дозволе о положеном возачком испиту “Б” категорије и име органа који је издао возачку дозволу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабране кандидате од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, као и провјеру положеног возачког испита “Б” категорије, а изабрани кандидати су дужни прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

Пријаве са контакт телефоном доставити лично или на адресу: ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ улица Вука Караџића 3. са назнаком “Пријава на јавни конкурс”.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране.           

**************

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ                          

 о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

- За пријем референта за регистрацију удружења, фондација, страних невладиних организација и политичких организација за рад на неодређено вријеме……………….1 извршилац

Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и посебне услове за заснивање радног односа и то:

Завршена средња стручна спрема IV степен, положен стручни испит за рад у органима управе и завршен најмање II степен курса за компјутере

- радно искуство шест мјесеци на истим или сличним пословима

- пробни рад у складу са законом

Уз пријаву приложити сљедеће доказе:

- увјерење о држављанству 

- родни лист

- доказ о одговарајућој школској спреми (оригинал или овјерена копија)

- увјерење о положеном стручном испиту (оригинал или овјерена копија)

- сертификат о завршеном II степену курса за компјутере

- доказ о одговарајућем радном искуству

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабране кандидате од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидати су дужни прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

Пријаве са контакт телефоном доставити лично или на адресу: ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ улица Вука Караџића 3. са назнаком “Пријава на јавни конкурс”.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране.    © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица