JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20. 12. 2017. године

22.12.2017 15:47 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 20.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

********************

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ

"ДУШКО РАДОВИЋ"

УГЉЕВИК

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Васпитач ....................................2 извршиоца, на неодређено вријеме.

Општи услови

- да је држављанин Републике Српске и БиХ,

- да је пунољетан

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела,

- да се против кандидата не води кривични поступак.

Посебни услови

- завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

- има положен стручни испит за васпитно-образовни рад,

- има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом.

IV Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела,

- увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о положеном стручном испиту за васпитно-образовни рад.

Увјерење о општој здравственој способности накнадно ће доставити кандидат са којим ће се засновати радни однос.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаве на конкурс са траженом документацијом доставити лично или путем поште на адресу Вртића (ЈУ Дјечији вртић "Душко Радовић" Угљевик, Јована Дучића бр. 5, 76330 Угљевик, са назнаком "Комисија за избор радника", контакт телефон: 055/419-063).

Кандидати су у пријави на конкурс дужни навести контакт телефон.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити разматране.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити накнадно обавијештени.

************

ЈУ ОШ "ВЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ"

ПРИБОЈ

На основу Одлуке директора школе број: 566/17 од 14.12.2017. године врши се:

ИСПРАВКА КОНКУРСА

за упражњена радна мјеста

у школској 2017/2018. години

У тексту конкурса број: 552/17 објављеног у дневним новинама "Глас Српске" дана 13.12.2017. године, исправља се техничка грешка у дијелу конкурса.

Исправан текст конкурса гласи:

1. Наставник математике 1 извршилац - 16 часова седмичне норме, са радним искуством

(од тога 4 часа до повратка радника са функције директора) на одређено вријеме до 31.8.2018. године

У преосталом дијелу, конкурс остаје непромијењен.

***************

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

расписује

КОНКУРС

1. За избор наставника у звање ванредни професор, за ужу научну област "Опште студије књижевности" - 1 извршилац;

2. За избор наставника у звање доцент, за ужу научну област "Историја умјетности" - 1 извршилац;

3. За избор сарадника у звање виши асистент, за ужу научну област "Опште студије језика" - 2 извршиоца.

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- биографија,

- библиографија,

- диплома о стеченом звању,

- увјерење о положеним испитима (за избор у сарадничка звања),

- увјерење о држављанству,

- родни лист,

- доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује).

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу: Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне:

СЛОБОМИР                                                                       

055 231 196

ДОБОЈ

053 209 621                           

info@spu.ba

**************

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ"

БИЈЕЉИНА

објављује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

Наставник разредне наставе - пуна норма - на одређено вријеме - 1 извршилац, са радним искуством, до повратка привремено одсутног радника, а најкасније до 31.8.2018. године.

        

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла,

д) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 4.1.2018. године у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Вук Караџић" Бијељина обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Бијељина, улица Војводе Степе број 4.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

*********

ЈУ ОШ "МЕША СЕЛИМОВИЋ" ЈАЊА

расписује

КОНКУРС

за избор директора Јавне установе Основне школе "Меша Селимовић" Јања, Бијељина

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС" број 1/16) испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број 44/17) и Правилником о условима и начину избора директора школе ("Службени гласник РС" број 112/09):

1)      има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2)      има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1),

3)      није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати су дужни уз пријаву на конкурс приложити овјерене копије или оригинале сљедећих докумената:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење да је држављанин БиХ и РС,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

- диплому о завршеној стручној спреми,

- потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 93. став 2. Кривичног законика Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 64/17), школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,

- увјерење да се против њега не води кривични поступак,

- приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

- кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

Рок за подношење пријава на конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања.

Кандидати за директора могу документа доставити лично или путем поште на сљедећу адресу: Школском одбору ЈУ Основне школе "Меша Селимовић: Јања; Бијељинска 250, 76316 Јања, са назнаком "Пријава на конкурс за избор директора".

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о избору директора школе у року од 8 (осам) дана од дана пријема обавјештења.

Непотпуне и неблаговремено пристигле пријаве неће се разматрати.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица