ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.07. 2018. године

20.07.2018 00:04 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

************

**************

ЗТР “ДАМИ АУТО”

ГАЛАЦ 11

БИЈЕЉИНА

На основу потребе за попуном радног мјеста расписује

ОГЛАС

за пријем радника на неодређено вријеме

1. Аутомеханичар................................................. 1 извршилац

Услови:

- Стручна спрема у траженом занимању III - IV ст.

- Радно искуство 5 (пет) година

- Предност имају кандидати са познавањем и искуством аутоелектрике

Оглас остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Пријаве доставити на наведену адресу или на е-mail: milkicap@gmail.com

********

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

ЛОПАРЕ

Адреса: Десанке Максимовић 1, 75240 Лопаре

Телефон: 055/650-271

bibllop@teol.net

Број: 146/2018

Датум: 16.7.2018. године

На основу Закона о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 01/16), члана 61, 62, став 3 члана 63. и 64. Закона о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени гласник Републике Српске” број 44/16), Правилника о врсти стручних послова у библиотечко-информационој дјелатност (“Службени гласник Републике Српске” број 21/17) и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Народне библиотеке “Десанка Максимовић” Лопаре број 208/2016 од 23.12.2016. године расписује се

КОНКУРС

1. КЊИЖНИЧАР - ЈЕДАН ИЗВРШИЛАЦ

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

I Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

- да је старији од 18 година;

- да се против њега не води кривични поступак;

- да има општу здравствену способност;

II Посебни услови:

- Завршена средња школа (IV степен);

- Најмање шест мјесеци радног искуства у библиотечкој дјелатности;

- Положен стручни испит за књижничара;

- Познавање рада библиотека;

- Познавање начина разврставања, инвентарисања и сигнирања библиотечке грађе, формирања и одржавања информационо-рефералних инструмената и каталога, рада на терминалу за претраживање и поручивање библиотечке грађе и услуживање корисника, као и учешћа у библиографској и аналитичкој обради.

Уз пријаву на конкурс са биографијом, кандидат је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, оригинал или овјерен препис, и то:

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о држављанству;

- увјерење о невођењу кривичног поступка, не старије од 6 мјесеци;

- увјерење о некажњавању, не старије од 6 мјесеци;

- диплому о завршеној школској спреми;

- доказ о радном искуству у библиотечкој дјелатности;

- доказ о положеном стручном испиту за књижничара;

- доказ о општој здравственој способности изабрани кандидат ће доставити по завршетку изборне процедуре;

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

IV

Пријаве се могу доставити лично у затвореној коверти, на протокол ЈУ Народна библиотека “Десанка Максимовић” Лопаре или на адресу ЈУ Народна библиотека “Десанка Максимовић” Лопаре, Десанке Максимовић 1, 75240 Лопаре.

V

По закључивању конкурса, са свим кандидатима који испуњавају услове обавиће се интервју, а о резултатима конкурса биће обавијештени писмено.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица