JU ZZZ RS - Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17. 01. 2018. godine

19.01.2018 00:01 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 17.01. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

JU OŠ "VELjKO ČUBRILOVIĆ"

PRIBOJ           

raspisuje:

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto u školskoj

 2017/2018. godine              

- Računovođa škole - 1 izvršilac (puna norma) - sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine

I - Opšti uslovi

Da je državljanin RS i BiH, to se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci;

Da je punoljetan, a to se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanju koje će škola pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu kandidat je dužan dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvim ciklusu studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od 4 godine (i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova) ili ekvivalent i odgovarajuću licencu u skladu sa Zakonom kojom se  uređuje oblast računovodstva.

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Dana, 31.1.2018. godine, u 10 časova u prostorijama JU OŠ "Veljko Čubrilović" Priboj obaviće se intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starijih od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu škole JU OŠ "Veljko Čubrilović" Priboj, 75249 Priboj.

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

**********

                                                                       

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                             

objavljuje

JAVNI KONKURS

         Za prijem operatera informaciono-komunikacijske tehnologije (IKT) za rad na neodređeno vrijeme..…..……………………..…..1 izvršilac

         Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem  predviđene  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

- završen fakultet za računarstvo i informatiku ili drugi fakultet za informacione tehnologije - VII stepen stručne spreme (odnosno 240 ECTS bodova) ili izuzetno viša škola tehničkog smjera – informatika i položen stručni ispit za rad u organima uprave.

- radno iskustvo jedna godina

- provjera znanja u sistemu za automatsko upravljanja predmetima i registar novčanih kazni i prekršajne evidencije

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

- uvjerenje o državljanstvu

- rodni list

- dokaz o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija)

- dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave

- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

          

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Bijeljini, ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom "Prijava na javni konkurs".

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

***************        

JU OŠ"PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

VELIKA OBARSKA

Donosi

O D L U K U

o poništavanju konkursa

            Poništava se konkurs za prijem u radni odnos broj 10/2018 od 8.1.2018. godine, koji je objavljen dana, 10.1.2018. godine u "Glasu Srpske" i na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini, a koji se odnosi na popunu upražnjenog radnog mjesta nastavnik razredne nastave, puna radna norma, lice sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine, izvršilac 1.

Obrazloženje

           Na osnovu člana 113. stav 1. i člana 139. stav (3) tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17), direktor škole raspisuje konkurs za upražnjeno radno mjesto nastavnik razredne nastave, puna radna norma, lice sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine, izvršilac 1.

Iz proceduralnih razloga navedeni konkurs se poništava.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se uložiti prigovor Školskom odboru ove škole u roku od osam dana od dana prijema.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica