JU ZZZ RS - Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14. 02. 2018. godine

16.02.2018 00:03 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 14.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

************

JU OŠ " VELjKO ČUBRILOVIĆ" 

PRIBOJ

donosi:

ODLUKU

o poništenju konkursa broj 10/18 od 12.1.2018. godine

Poništava se konkurs za radno mjesto računovođa škole - 1 izvršilac (puna norma) - sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, koji je objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske" dana, 17.1.2018. godine, zbog načinjene greške u konkursu.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

*************

JU OŠ "VELjKO ČUBRILOVIĆ"

PRIBOJ

Raspisujem:

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

u školskoj 2017/2018. godine

- Računovođa škole - 1 izvršilac (puna norma) - sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom, na neodređeno vrijeme

I - Opšti uslovi

Da je državljanin RS i BiH, to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci;

Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanju koje će škola pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu kandidat je dužan dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenim prvim ciklusu studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od 4 godine ( i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova) ili ekvivalent, koji ima odgovarajuću licencu u skladu sa Zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Dana, 27.2.2018. godine, u 10 časova u prostorijama JU OŠ "Veljko Čubrilović" Priboj obaviće se intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starijih od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu škole JU OŠ "Veljko Čubrilović" Priboj, 75249 Priboj.

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

***************

JU OŠ "KNEZ IVO OD SEMBERIJE"

raspisuje

JAVNI KONKURS

 za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine, pripravnik, jedan izvršilac,

2. Nastavnik osnova informatike, 6 časova, na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za radno mjesto pod tačkom 2,

g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za radno mjesto pod tačkom 2, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 26.2.2018. godine, u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Knez Ivo od Semberije" Bijeljina, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Knez Ivo od Semberije" Bijeljina, Neznanih junaka 46., 76300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

**********

JU OŠ "SVETI SAVA"

CRNjELOVO

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Nastavnik engleskog jezika, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, na određeno vrijeme, odnosno do povratka radnika sa bolovanja, izvršilac jedan (1).

2. Bibliotekar škole, lice sa radnim iskustvom, puna norma, na određeno vrijeme, odnosno do povratka radnika sa bolovanja, izvršilac jedan (1).

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz potpisanu  prijavu  kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos  potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

g)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla,

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. potrebno je dostaviti:

a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan da dostavi:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U prostorijama JU Osnovne škole "Sveti Sava" Crnjelovo, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

1. Za radno mjesto nastavnik engleskog jezika pod rednim brojem 1. intervju sa kandidatima će se održati 28.2.2018. godine u 12.45 časova.

2. Za radno mjesto bibliotekar škole pod rednim brojem 2. intervju sa kandidatima će se održati 27.2.2018. godine u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava" Crnjelovo, Glavna ulica broj 15, 76328 Crnjelovo.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

               ************************* 

              

JU SŠC "MIHAILO PETROVIĆ ALAS"

UGLjEVIK

raspisuje

                                                                                                                                                                                                                       

KONKURS

 za prijem u radni odnos

1. Nastavnik srpskog jezika, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

Uslovi:

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

- Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem radnika u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika);

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

- Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti 27.2.2018. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Javna ustanova Srednjoškolski centar "Mihailo Petrović Alas" Ugljevik, Karađorđeva 19, 76330 Ugljevik, sa naznakom "Za konkurs".

******************

JU OŠ "VUK KARADžIĆ"

BIJELjINA

       

objavljuje

KONKURS

 za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Nastavnik islamske vjeronauke - na određeno vrijeme - 1 izvršilac, na 16,67% norme, pripravnik, do povratka radnika sa bolovanja.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 27.2.2018. godine, u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Vuk Karadžić" Bijeljina, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Vuk Karadžić" Bijeljina, Ul. Vojvode Stepe broj 4.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

****************

JU OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"

JANjA

donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o poništenju konkursa broj:1523/17 od 27.11.2017. godine

         Poništava se konkurs za radno mjesto sekretar škole - puna norma - na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustvovanja - lice sa radnim iskustvom - 1 izvršilac.

 OBRAZLOŽENjE

Republički prosvjetni inspektor, Republička uprava za inspekcijske poslove, Sektor prosvjetne inspekcije – Odjeljenje Bijeljina, donijela je rješenje broj: 24.120/616-263-14-3/18 od 05.2.2018. godine u kom se nalaže sljedeće: " da  direktor škole ponovo raspiše konkurs za prijem sekretara škole u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školama, puna norma, jedan izvršilac, sa radnim iskustvom, položenim stručnim ispitom koji je objavljen u dnevnim novinama " Glas Srpske" dana 29.11.2017. godine.

          U skladu sa navedenim Rješenjem Republičkog prosvjetnog inspektora direktor škole donosi odluku o poništavanju konkursa za sekretara škole na određeno vrijeme, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom do povratka radnice sa porodiljskog odsustvovanja.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica