ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14. 02. 2018. године

16.02.2018 00:03 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 14.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

************

ЈУ ОШ " ВЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ" 

ПРИБОЈ

доноси:

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса број 10/18 од 12.1.2018. године

Поништава се конкурс за радно мјесто рачуновођа школе - 1 извршилац (пуна норма) - са радним искуством и одговарајућом лиценцом, на одређено вријеме до 31.8.2018. године, који је објављен у дневним новинама "Глас Српске" дана, 17.1.2018. године, због начињене грешке у конкурсу.

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

*************

ЈУ ОШ "ВЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ"

ПРИБОЈ

Расписујем:

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

у школској 2017/2018. године

- Рачуновођа школе - 1 извршилац (пуна норма) - са радним искуством и одговарајућом лиценцом, на неодређено вријеме

I - Општи услови

Да је држављанин РС и БиХ, то се доказује увјерењем о држављанству, не старије од шест мјесеци;

Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

Да је радно способан а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђивању које ће школа прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву кандидат је дужан доставити и сљедећу документацију на основу које се врши бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеним првим циклусу студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од 4 године ( и остварених најмање 240 ECTS бодова) или еквивалент, који има одговарајућу лиценцу у складу са Законом којим се уређује област рачуноводства.

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

- Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Дана, 27.2.2018. године, у 10 часова у просторијама ЈУ ОШ "Вељко Чубриловић" Прибој обавиће се интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старијих од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу школе ЈУ ОШ "Вељко Чубриловић" Прибој, 75249 Прибој.

Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

***************

ЈУ ОШ "КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ"

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 за упражњена радна мјеста

1. Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме до 30.6.2018. године, приправник, један извршилац,

2. Наставник основа информатике, 6 часова, на одређено вријеме до 30.6.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, за радно мјесто под тачком 2,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, за радно мјесто под тачком 2, које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

д) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 26.2.2018. године, у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Кнез Иво од Семберије" Бијељина, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Кнез Иво од Семберије" Бијељина, Незнаних јунака 46., 76300 Бијељина.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

**********

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

ЦРЊЕЛОВО

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

1. Наставник енглеског језика, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма, на одређено вријеме, односно до повратка радника са боловања, извршилац један (1).

2. Библиотекар школе, лице са радним искуством, пуна норма, на одређено вријеме, односно до повратка радника са боловања, извршилац један (1).

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз потписану  пријаву  кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос  потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

г)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла,

За радно мјесто под редним бројем 1. потребно је доставити:

а) увјерење о положеном стручном испиту.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан да достави:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У просторијама ЈУ Основне школе "Свети Сава" Црњелово, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

1. За радно мјесто наставник енглеског језика под редним бројем 1. интервју са кандидатима ће се одржати 28.2.2018. године у 12.45 часова.

2. За радно мјесто библиотекар школе под редним бројем 2. интервју са кандидатима ће се одржати 27.2.2018. године у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава" Црњелово, Главна улица број 15, 76328 Црњелово.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

               ************************* 

              

ЈУ СШЦ "МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС"

УГЉЕВИК

расписује

                                                                                                                                                                                                                       

КОНКУРС

 за пријем у радни однос

1. Наставник српског језика, 1 извршилац, пуна норма, на неодређено вријеме са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

Услови:

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

- Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем радника у радни однос наставника или стручног сарадника);

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (Уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити увјерење високошколске установе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса);

- Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је конкурс за пријем у радни однос лица са искуством

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран службеним путем затражити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се обавити 27.2.2018. године у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу:

Јавна установа Средњошколски центар "Михаило Петровић Алас" Угљевик, Карађорђева 19, 76330 Угљевик, са назнаком "За конкурс".

******************

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"

БИЈЕЉИНА

       

објављује

КОНКУРС

 за пријем радника у радни однос и то:

1. Наставник исламске вјеронауке - на одређено вријеме - 1 извршилац, на 16,67% норме, приправник, до повратка радника са боловања.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 27.2.2018. године, у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Вук Караџић" Бијељина, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Бијељина, Ул. Војводе Степе број 4.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

****************

ЈУ ОШ "МЕША СЕЛИМОВИЋ"

ЈАЊА

доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса број:1523/17 од 27.11.2017. године

         Поништава се конкурс за радно мјесто секретар школе - пуна норма - на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуствовања - лице са радним искуством - 1 извршилац.

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Републички просвјетни инспектор, Републичка управа за инспекцијске послове, Сектор просвјетне инспекције – Одјељење Бијељина, донијела је рјешење број: 24.120/616-263-14-3/18 од 05.2.2018. године у ком се налаже сљедеће: " да  директор школе поново распише конкурс за пријем секретара школе у складу са Законом и Правилником о полагању стручног испита у школама, пуна норма, један извршилац, са радним искуством, положеним стручним испитом који је објављен у дневним новинама " Глас Српске" дана 29.11.2017. године.

          У складу са наведеним Рјешењем Републичког просвјетног инспектора директор школе доноси одлуку о поништавању конкурса за секретара школе на одређено вријеме, 1 извршилац, са радним искуством до повратка раднице са породиљског одсуствовања.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица