JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.06 2018. godine

15.06.2018 00:55 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.06. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*************

JU GIMNAZIJA “FILIP VIŠNjIĆ”

BIJELjINA

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos:

1.       Nastavnik srpskog jezika i književnosti, puna norma, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 31.8.2018. godine, 1 izvršilac;

-        (nastavu srpskog jezika i književnosti u gimnaziji može izvoditi: - profesor srpskog jezika i književnosti ili diplomirani filolog – srbista).

Uslovi konkursa

Uz svojeručno potpisanu prijavu (sa mjestom prebivališta i brojem telefona) na raspisani konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

1)      da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, koje ne može biti starije od šest mjeseci,

2)      da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3)      da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)      da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica je uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

4) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

6)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama JU Gimnazija “Filip Višnjić” u Bijeljini dana, 3.7.2018. godine, sa početkom u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti, slati na adresu: JU Gimnazija “Filip Višnjić”, Račanska 94, sa naznakom “Komisiji za prijem radnika po konkursu – Nastavnik srpskog jezika i književnosti”.

**********

SLOBOMIR P UNIVERZITET

raspisuje

 KONKURS

       Za izbor u nastavno-naučno zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Poslovne finansije, 1 izvršilac

       Za izbor u umjetničko-nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast Umjetnosti (stvaralaštvo i svi oblici stvaralaštva), za nastavne predmete: Klarinet, Metodika nastave klarineta i Čitanje orkestarskih dionica, 1 izvršilac

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- biografiju,

- bibliografiju,

- diplomu o stečenom zvanju,

- uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),

- uvjerenje o državljanstvu,

- dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje),

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:

Slobomir, 055/231-153, Doboj, 053/209-621, info@spu.ba

                                                         ***********************                                                         

                                                                              

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ”

UGLjEVIK

donosi

                                     

 ODLUKU

o poništenju konkursa objavljenog u “Glasu Srpske” od 18.4.2018. godine

      

       U navedenom konkursu pod rednim brojem jedan stajalo je nastavnik razredne nastave - 2 izvršioca, na određeno vrijeme, a najdalje do 31.8.2018. godine.

Konkurs se u tački 1. poništava iz razloga što je u konkursu trebalo stajati: Nastavnik razredne nastave – 2 izvršioca, sa iskustvom, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, a najdalje do 31.8.2018. godine.

        U međuvremenu je raspisan ponovni konkurs 30.5.2018. godine u “Glasu Srpske”.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica