ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.06 2018. године

15.06.2018 00:55 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.06. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*************

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ФИЛИП ВИШЊИЋ”

БИЈЕЉИНА

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос:

1.       Наставник српског језика и књижевности, пуна норма, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, а најдуже до 31.8.2018. године, 1 извршилац;

-        (наставу српског језика и књижевности у гимназији може изводити: - професор српског језика и књижевности или дипломирани филолог – србиста).

Услови конкурса

Уз својеручно потписану пријаву (са мјестом пребивалишта и бројем телефона) на расписани конкурс за пријем у радни однос наставника, кандидат је дужан доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

1)      да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству, које не може бити старије од шест мјесеци,

2)      да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3)      да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица. Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица је увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

4) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

6)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама ЈУ Гимназија “Филип Вишњић” у Бијељини дана, 3.7.2018. године, са почетком у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима у затвореној коверти, слати на адресу: ЈУ Гимназија “Филип Вишњић”, Рачанска 94, са назнаком “Комисији за пријем радника по конкурсу – Наставник српског језика и књижевности”.

**********

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

расписује

 КОНКУРС

       За избор у наставно-научно звање ванредни професор за ужу научну област Пословне финансије, 1 извршилац

       За избор у умјетничко-наставно звање асистент за ужу научну област Умјетности (стваралаштво и сви облици стваралаштва), за наставне предмете: Кларинет, Методика наставе кларинета и Читање оркестарских дионица, 1 извршилац

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- биографију,

- библиографију,

- диплому о стеченом звању,

- увјерење о положеним испитима (за избор у сарадничка звања),

- увјерење о држављанству,

- доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује),

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне:

Слобомир, 055/231-153, Добој, 053/209-621, info@spu.ba

                                                         ***********************                                                         

                                                                              

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”

УГЉЕВИК

доноси

                                     

 ОДЛУКУ

о поништењу конкурса објављеног у “Гласу Српске” од 18.4.2018. године

      

       У наведеном конкурсу под редним бројем један стајало је наставник разредне наставе - 2 извршиоца, на одређено вријеме, а најдаље до 31.8.2018. године.

Конкурс се у тачки 1. поништава из разлога што је у конкурсу требало стајати: Наставник разредне наставе – 2 извршиоца, са искуством, положен стручни испит, на одређено вријеме, а најдаље до 31.8.2018. године.

        У међувремену је расписан поновни конкурс 30.5.2018. године у “Гласу Српске”.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица