JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.07. 2018. godine

13.07.2018 00:04 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 11.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

********

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC "VUK KARADžIĆ" LOPARE

Dositeja Obradovića b.b.

75240 Lopare

Telefon: 055/650-184; 055/650-137

E-mail: ss61@skolers.org

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8), 9) i 10), člana 129. i člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 41/18), člana 3. stav 1), 2), 3) i 4) Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 108/09 i 118/09) i na osnovu odluke broj: 652/18 od 26.6.2018. godine, Školski odbor JU SŠC "Vuk Karadžić" Lopare, raspisuje

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU SŠC "Vuk Karadžić" Lopare

I - Predmet

Školski odbor JU SŠC "Vuk Karadžić" Lopare raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU SŠC "Vuk Karadžić" Lopare.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.

Za svoj rad odgovora Vladi, ministru i Školskom odboru.

Direktor škole odgovoran je za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - Mandat

Mandat direktora JU SŠC "Vuk Karadžić" Lopare traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.  

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU SŠC "Vuk Karadžić" Lopare može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom škole, i to:

1.       Opšti uslovi:

1)      da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2)      da je državljanin BiH/Republike Srpske,

3)      da je stariji od 18 godina.

2.       Posebni uslovi:

1) da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4) da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

5) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

-        Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

-        Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

-        Dokaz, odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

-        Dokaz o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi, kao nastavnik ili stručni saradnik nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

-        Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

-        Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

-        Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

-        Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

-        Druge dokaze o sprovođenju znanja i sposobnosti.

Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerene fotokopije u skladu sa zakonom i ne mogu biti starije od šest mjeseci.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU SŠC "Vuk Karadžić" Lopare, Dositeja Obradovića b.b, 75240 Lopare sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole" (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

VII - Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU SŠC "Vuk Karadžić" Lopare u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

*************

DM ELEKTRO ZR

Ul. Druga br. 41

76 310 Trnjaci

JIB: 4510262170007

DM ELEKTRO ZR

objavljuje

KONKURS

za radno mjesto

- Električar, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, potrebno iskustvo

Rok za prijavu na oglas: 20 dana.

Svi zainteresovani kandidati informacije mogu dobiti na broj telefona:

065/938-817

ili poslati prijavu na e-mail: dmelektro17@gmail.com              

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/10), Slobomir P Univerzitet raspisuje

KONKURS

         

1. Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo - svi oblici stvaralaštva), za predmete Klavirski praktikum, Kamerna muzika i Korepeticija - 1 izvršilac;

2. Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo - svi oblici stvaralaštva), za predmete Klarinet, Metodika nastave klarineta, Čitanje orkestarskih dionica - 1 izvršilac;

3. Za izbor saradnika u zvanje viši asistent, za užu naučnu oblast Međunarodna ekonomija - 1 izvršilac.

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- biografija,

- bibliografija,

- diploma o stečenom zvanju,

- uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),

- uvjerenje o državljanstvu,

- rodni list,

- dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu: Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

Konkurs je otvoren sedam (7) dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:

SLOBOMIR                                                                           DOBOJ

055/231-153         053/209-621                                  

Info@spu.ba

**********

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

BIJELjINA               

Na osnovu člana 113. Stav 1 i člana 139. stav 3. tačka 15 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17), direktor škole raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Sekretar škole, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac

Za radno mjesto sekretar škole, pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane u čl. 129 stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 44/17).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 44/17) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 102/14 i 45/16) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 44/17).

- Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, dokaz - izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

v) da je radno sposoban, dokaz - ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova:

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom,

2) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3)      Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4)      Uvjerenje o položenom stručnom ispitu koje za mjesto sekretara podrazumijeva sljedeće:

a) stručni ispit u predškolskoj ustanovi, osnovnoj ili srednjoj školi,

b) stručni ispit za rad u organima državne uprave,

v) položen pravosudni ispit.

Uslove ispunjavaju kandidati u skladu sa članom 26. i članom 30. Pravilnika o polaganju stručnog ispita u školama ("Službeni glasnik Republike Srpske" 93/15),

5)      Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca,

6)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 25.7.2018. godine u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Jovan Dučić" Bijeljina, ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Jovan Dučić", ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina 76300.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

**********

NARODNA BIBLIOTEKA

"FILIP VIŠNjIĆ" BIJELjINA

Na osnovu Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 01/16), člana 61, 62, stav 1 člana 63. Zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/16), Pravilnika o stručnim zvanjima u bibliotečko-informacionoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 35/04) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Narodna biblioteka "Filip Višnjić" Bijeljina broj 107/18 od 1.2.2018. godine,

raspisuje se

KONKURS

za knjižničara - jedan izvršilac,

na neodređeno radno vrijeme

USLOVI KONKURSA

I Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- da je stariji od 18 godina;

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

 II Posebni uslovi:

- Završena srednja škola (IV stepen);

- Najmanje šest mjeseci radnog iskustva u bibliotečkoj djelatnosti;

- Položen stručni ispit za knjižničara;

- Poznavanje rada biblioteka;

- Poznavanje načina razvrstavanja, inventarisanja i signiranja bibliotečke građe, formiranja i održavanja informaciono-referalnih instrumenata i kataloga, rada na terminalu za pretraživanje i poručivanje bibliotečke građe i usluživanje korisnika kao i učešća u bibliografskoj i analitičkoj obradi.

Uz prijavu na konkurs sa biografijom, kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjeren prepis, i to:

- izvod iz matične knjige rođenih;

-        uvjerenje o državljanstvu;

-        uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od 6 mjeseci;

-        uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci;

-        diplomu o završenoj školskoj spremi;

-        dokaz o radnom iskustvu u bibliotečkoj djelatnosti;

-        dokaz o položenom stručnom ispitu za knjižničara;

-        dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti po završetku izborne procedure;

                   III

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja, a nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

                   IV

Prijave se mogu dostaviti lično u zatvorenoj koverti, na protokol JU Narodna biblioteka "Filip Višnjić" Bijeljina ili na adresu JU Narodna biblioteka "Filip Višnjić" Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića 5, 76 300 Bijeljina.

                   V

Po zaključivanju konkursa, sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se intervju, a o rezultatima konkursa biće obaviješteni pismeno.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica