JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10. 01. 2018. године

12.01.2018 18:02 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 10.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ "

БИЈЕЉИНА

расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

- Васпитач – 2 извршиоца – на одређено вријеме, на пола радног времена, до окончања реализације скраћеног програма (играоница)

      

Општи услови за пријем у радни однос:

- Да је држављанин Републике Српске односно БиХ

- Да је старији од 18 година

- Да има општу здравствену способност

- Да се против кандидата не води кривични поступак

 Посебни услови за пријем у радни однос:

 - Најмање 1 година радног искуства

 - Положен стручни испит

 Потребна документа:

Уз пријаву на јавни оглас, кандидат је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- Овјерена копија дипломе педагошког факултета - смјер предшколство

- Овјерена копија увјерења о положеном стручном испиту

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

- Извод из матичне књиге рођених (ако извод није трајни, не може бити старији од 6 мјесеци),

- Увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од три мјесеца,

- Овјерена фотокопија радне књижице као доказ оствареног радног стажа.

- Доказ о општој здравственој способности доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документа неће се враћати кандидатима.

Кандидати, који буду испуњавали услове огласа, биће позвани на разговор, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Пријаве, са потребном документацијом, адресом и контакт телефоном, кандидати могу доставити лично или путем поште на адресу: Јавна установа Дјечији вртић "Чика Јова Змај", 76300 Бијељина, улица Светог Саве број: 9.

        

*************

                                                                                                                                                                                                       

ЈУ СШЦ "ВУК КАРАЏИЋ"

ЛОПАРЕ

расписује:

КОНКУРС

  за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник енглеског језика на 14 часова, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже до 30.6.2018. године ....... 1 извршилац

Уколико на конкурс за радно мјесто професора енглеског језика не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, тестирању и интервјуу могу приступити и бодоваће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

 Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом пребивалишта, потребно је да кандидат достави документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити  старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5) да има положен стручни испит за рад у настави

Кандидат је дужан доставити документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:

 - врста посла,

 - степен стручне спреме и

 - дужина радног стажа по врстама посла;

Уколико се ради о кандидату из категорије породице: погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 22.1.2018. године у 10 часова у просторијама ЈУ СШЦ "Вук Караџић" Лопаре.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ СШЦ "Вук Караџић" Лопаре, Доситеја Обрадовића бб, 75240 Лопаре са назнаком "ПРИЈАВА НА КОНКУРС".

**************

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"

КОРАЈ

Расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник француског језика на 8 часова седмично – до 31.8.2018. године;

2. Библиотекар – до повратка раднице са породиљског одсуства а најдаље до 31.8.2018. године.

На радна мјеста се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

Документи који се достављају на конкурс:

а) пријава на конкурс потписана од стране кандидата,

б) диплома о стручном звању у одређеној области или еквивалент,

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

г) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

д) увјерење о држављанству,

ђ) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

е) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

ж) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ј) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца,

к) љекарско увјерење, које не може бити старије од 6 мјесеци, кандидати треба да доставе након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа и

л) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 22. јануара 2018. године у просторијама школе у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу у одређено вријеме, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Учесници конкурса су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа "Доситеј Обрадовић" 75247 Корај.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

*******

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

ВЕЛИКА ОБАРСКА

Објављује

 КОНКУРС

                     за пријем радника у радни однос и то:

1. Наставник разредне наставе, пуна радна норма, лице са радним искуством на одређено вријеме до 30.6.2018. године, извршилац .............................1

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла,

д) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 19.1.2018. године, у 8 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Петар Петровић Његош" Велика Обарска, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Петар Петровић Његош" Велика Обарска, 76329 Велика Обарска.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

******

ЈУ "ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ" ЛОПАРЕ

На основу члана 62. Закона о предшколском образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број:79/15) и сагласности начелника општине Лопаре број: 02/1-014-2, директор ЈУ "Дјечији вртић" Лопаре, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

I

- Васпитач..............................2 извршиоца, положен стручни испит, на одређено вријеме, до 30.6.2018. године.

II

   Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове прописане чланом 60. и 68. Закона о предшколском васпитању и образовању и чланом 2. Став 2. Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколским установама:

      Општи услови:

-        Да је држављанин Републике Српске и БиХ

-   Да је пунољетан

-        Да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

    Посебни услови

- Одговарајућу високу стручну спрему (дипломирани васпитач, VII степен или 180 ECTS бодова)

- положен стручни испит за рад у предшколском васпитно-образовном процесу,

- 1 година радног искуства на пословима васпитача

III

       Уз пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњавање општих и посебних услова, потребно је доставити сљедећу документацију која је прописана чланом 62. Став 7. Тачка 1. и 2. Закона о прешколском васпитању и образовању:

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања.

- Увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме

IV

      Кандидат је дужан доставити овјерену фотокопију свих докумената, будући да исти неће бити враћени кандидатима.

V

    Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

VI

    Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

VII

   Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се интервју. Кандидати ће бити благовремено обавијештени о времену одржавања интервјуа.

VIII

Пријаве са траженом документацијом се подносе у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: ЈУ Дјечији вртић Лопаре, Улица 3. мајевичке бригаде 50, 75240 лопаре, са назнаком "Конкурсној комисији".

Број: 06/18                                                                  

                             © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица