ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.01. 2019. године

10.01.2019 18:43 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.-09.01. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********************

***************************

 

ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

ЈАЊА

 

Расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник њемачког језика, 1 извршилац, 12 часова седмично, лице са искуством у настави, положен стручни испит за рад у настави, на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године ,

2. Наставник физике, 1 извршилац, 4 часа седмично, лице са искуством у настави, положен стручни испит за рад у настави, на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године,

3. Наставник куварства, 1 извршилац, 6 часова седмично, лице са искуством у настави, положен стручни испит за рад у настава, на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године,

4. Наставник практичне наставе за куваре, 1 извршилац, 11 часова седмично, лице са искуством у настави, положен стручни испит за рад у настави, на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године,

5. Наставник економске групе предмета, 1 извршилац, 20 часова седмично, приправник на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурсу: 1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,  3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела. Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

 Уз пријаву на конкурс (потписане од стране кандидата са назначеном адресом пребивалишта и бројем телефона) поред документације којом се доказују испуњавање општих услова кандидати су дужни доставити и документацију на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу , за радна мјеста у којим је наведено да се тражи лице са положеним стручним испитом - осим кандидата тачка 5. конкурса;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса доћи ће на тестирање и интервју које ће се обавити у уторак, 22.1.2019. године са почетком у 10 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се не враћају кандидатима, и на пријави тачно навести која документа достављају уз пријаву .

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања, а неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу:

Јавна установа "Средња стручна школа" Јања, улица Карађорђева број 250, 76 300 Бијељина

са назнаком – Пријава на конкурс–

***************

 

ЈУ ОШ "ДВОРОВИ"

ДВОРОВИ-БИЈЕЉИНА

 

расписује сљедећи:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Дефектолог, на неодређено вријеме 91,66% норме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, извршилац....................................................................... 1

 

Уз пријаву на конкурс са краћом биографијом која мора бити потписана, од стране кандидата са назначеном адресом пребивалишта и бројем телефона кандидат прилаже сљедећа документа:

 

I - Општи услови

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,( не старијим од 1.10.2011. године, односно од почетка издавања извода са трајним роком важења), или овјереном копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, за изабраног кандидата школа ће прибавити по службеној дужности, а прије заснивања радног односа.

 

 Поред доказа о испуњавању општих услова, потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

 

II - Посебни услови

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECST бодова или еквивалент и у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992 . године морају бити нострификоване),

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

3) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код ког је радни стаж остварен, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- Под радним стажом подразумијева се дужина радног стажа остварена на радним мјестима која су одговарала стручној спреми и профилу који се тражи овим јавним конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,  Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

 

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата

8) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања

Кандидати пријаве на конкурс са адресом пребивалишта, телефонским бројем и доказима о испуњавању услова, достављају на адресу школе: ЈУ Основна школа "Дворови" Дворови, Карађорђева број 111, 76311 Дворови, са назнаком "Комисија за избор радника" или лично доносе у секретаријат школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација неће се узети у разматрање, јер не испуњава услове конкурса.

Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о мјесту и датуму спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати који се не појаве на заказаном тестирању и интервјџу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Избор радника ће се извршити након интервјуа и теста са члановима комисије и бодовања у складу са Законом о основном васпитању и образовању.

*************

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

БРОДАЦ - БИЈЕЉИНА

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник њемачког језика ....... 1 извршилац са ½ радног времена на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством - положен стручни испит,

 

Услови конкурса

 

Уз потписану пријаву на конкурс са краћом биографијом кандидати прилажу сљедећа документа:

 

I - Општи услови

- Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена

 

II - Посебни услови

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Кандидат, пријаву на конкурс са адресом пребивалишта, телефонским бројем и доказима о испуњавању услова, доставља на адресу: ЈУ ОШ "Петар Кочић" Бродац, 76313, или лично доноси у секретаријат школе.

 

Комисија за пријем радника ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Уколико се не појаве на тесту и интервјуу сматраће се као да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна и неблаговремено достављена документа неће се узимати у разматрање.

Сви кандидати ће писаним путем бити обавијештени о Одлуци о пријему.

********

 

*****************

**********

         

 

ЈУ СШЦ "СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ"

ЉУБИЊЕ

 

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме до 31.8.2019. године

 

 

1. Професор математике 5 часова седмично  у  одјељењу  у Берковићима  .................1  извршилац  са искуством и положеним стручним испитом  на одређено вријеме  до 31.8.2019. године 

 

Поред општих услова предвиђених  Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", бр 01/16 и 66/18 ) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, да је пунољетан, да је радно способан, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужност, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, кандидати  треба да испуњавају и посебне услове  из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени  гласник Републике Српске", бр.41/18), и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим  стручним  школама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 29/12, 80/14 и 83/15) 

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", бр.41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Кандидати су дужни доставити доказе за испуњавање  наведених  услова и то:                                                  

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених ,

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент  (дипломе стечене ван БиХ и  Републике Србије  послије 6. априла 1992. године требају бити нострификоване),

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави ,

- Потврду о радном стажу и

- Пријаву  (потписану од стране кандидата)  са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном.

Љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима се доставља након што кандидат буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци).

 

Школа ће службеним путем  прибавити увјерење о неосуђиваности  за  кандидата који буде изабран на конкурс, а прије заснивања радног односа.

 

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", број 102/14 и 42/16), а које нису у супротности са Законом  о средњем образовању и васпитању ("Службени  гласник Републике Српске", бр.41/18), те је за бодовање потребно доставити сљедеће документе.

- Додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи на постоје подаци о просјеку оцјена),

У изузетним случајевима , уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (након стицања стручне спреме тражене конкурсом)

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената ( не старије од 6 мјесеци) и те копије  неће бити враћене кандидатима.

 

Са кандидатима  који су благовремено доставили пријаве и  испуњавају  услове конкурса  обавиће се тестирање и интервју 18.1.2019. године у  просторијама школе у  године у 10 сати.

 

Кандидати се неће посебно позивати и они који се не појаве на  тестирању у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања .

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве  са одговарајућом документацијом доставити на адресу  Јавна установа Средњошколски центар "Светозар Ћоровић",  Светосавска 22, Љубиње са назнаком "Пријава на конкурс".

                                                                                     

 

*********

 

"ЉБИЉЕ" ДОО ЉУБИЊЕ

         

 

 

КОНКУРС

 

за пријем на позицију

 

 

 

1. Координатора –контролора производно-техничког сектора

 

Услови:

• Минимум завршена ВШ или ВСС  (Пољопривредни, машински или економски смјер),

• Радно искуство најмање  три године на истим или сличним пословима,

• Возачка дозвола Б - категорије, активан возач,

• Рад на рачунару - самосталан рад MS, Office пакет, Powet point, Интернет.

 

Начин аплицирања на  радно мјесто:

 

• Пријаву с биографијом која садржи основне податке о кандидату слати на mail:

• qbiljeljubinje@gmail.com  или путем поште на адресу "Љбиље" д.о.о. Љубиње, Црногорски пут бб,

 

• Пријаве могу слати сви заинтересовани са територије Босне и Херцеговине,

 

• На разговор биће позвани само кандидати који уђу у ужи избор,

 

• Конкурс је отворен до попуњавања радног мјеста.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

*************

 

 

 

ЈУ ЦЕНТАР СРЕДЊИХ ШКОЛА

ТРЕБИЊЕ

 

 

 

КОНКУРС

 

за пријем наставника на одређено радно вријеме са радним искуством у настави

 и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

 

 

1. Наставник биологије, 1 извршилац, са радним искуством у настави и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 6 наставних часова недјељно, до повратка раднице са боловања, а најдуже до 31.8.2019.

 

 

За наставника у средњој школи може бити изабрано лице које испуњава опште услове утврђене Законом о раду ("Сл. гл. РС", бр.1/16) и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању ("Сл. гл. РС", бр.41/18) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Сл. гл. РС", бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

Процедура пријема радника биће обављена у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи  ("Службени гласник Републике Српске", бр. 102/14 и 42/16).

 

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса становања и контакт телефон) кандидати су обавезни да доставе сљедећа документа којима доказују испуњеност општих услова конкурса:

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Љекарско увјерење о радној способности кандидат доставља након што буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су обавезни да доставе и сљедећа документа којима доказују испуњеност посебних услова конкурса:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Србије након 6. априла 1992. г.).

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа остварена по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме неопходно је прерачунати у пуно радно вријеме.

 

Кандидати такође достављају и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи:

 

1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2. Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју издаје Завод за запошљавање,  уколико се кандидат налази на тој евиденцији;

3. Овјерена фотокопија радне књижице;

4. Увјерење о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

5. Увјерење о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

6. Увјерење о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен.

 

Пријаву на конкурс (са назнаком "Пријава на конкурс за запошљавање") и потребна документа кандидати су дужни да доставе путем поште на адресу: ЈУ Центар средњих школа Требиње, Вожда Карађорђа бр.1, 89101 Требиње.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће обављен интервју и стручно тестирање дана 22.1.2019. у 12 часова у просторијама ЈУ Центар средњих школа Требиње.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Потврде и увјерења не смију бити старија од 6 мјесеци.

Неблаговремене пријаве и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове конкурса неће се разматрати.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, разматраће се и пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

 

      © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица