JU ZZZ RS - Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08. 11. 2017. godine

10.11.2017 00:04 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 08.11. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU OŠ "STEVAN NEMANjA"

DRAGALjEVAC GORNjI

Raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos u školskoj 2017/18. godini

 

1. Profesor ili nastavnik njemačkog jezika, puna norma na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, pripravnik.

2. Profesor ili nastavnik srpskog jezika ....... za 5 časova sedmično na određeno radno vrijeme do 31.8.2018. godine – pripravnik.

                                                                                                                                                                                                                                                                

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom kandidat prilaže sljedeća dokumenta:

I - Opšti uslovi

- Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih (original izvoda iz MKR-ih izdat poslije 1.9.2010. godine važi trajno) ili ovjerenom kopijom lične karte;

- Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

II - Posebni uslovi

Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa;

Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana.

Rok za podnošenje prijava se računa od prvog narednog dana od dana objavljivanja.

Kandidat prijavu na konkurs sa adresom prebivališta, telefonskim brojem i dokazima o ispunjavanju uslova, dostavlja na adresu škole (JU Osnovna škola "Stevan Nemanja" Dragaljevac Gornji, 76323 Dragaljevac, sa napomenom "Komisija za izbor radnika" ili lično donosi u sekretarijat škole.

Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje, jer ne ispunjavaju uslove konkursa.

Svi dokumenti koje kandidat dostavi moraju biti ovjerene kopije i neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju u sljedećim terminima:

1. Intervju za radno mjesta, za rad u centralnoj i područnoj školi, obaviće se: 20.11.2017. godine u 9 časova, u centralnoj školi u Dragaljevcu Gornjem.   

                                                                                                                                     

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju.                                                                                                                                      

Izbor radnika će se izvršiti nakon intervjua sa članovima komisije i bodovanja u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi. Izabrani kandidat dostavlja ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima naknadno, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od šest mjeseci).

Svi kandidati će pisanim putem biti obaviješteni o Odluci o prijemu u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke.

**************

OSNOVNI SUD U BIJELjINI

objavljuje

JAVNI KONKURS

 - Za prijem asistenta (daktilografa) za rad na projektu SOKOP na određeno, a najduže dvije godine……1 izvršilac

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

Završena birotehnička škola zv. birotehničar, upravna birotehnička škola zv. administrativni tehničar, upravna škola zv. upravni tehničar - IV stepen ili druga srednja škola - smjer birotehničar - IV stepen, a izuzetno osmogodišnja škola sa daktilografskim kursom i završen najmanje II stepen kursa za kompjutere

- šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- obavezna provjera znanja i probni rad u skladu sa zakonom

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:                            

- uvjerenje o državljanstvu

- rodni list

- dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)

- dokaz o završenom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija)

- sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere

- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Predsjednik suda zadržava pravo popune većeg ili manjeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI, ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom "Prijava na javni konkurs".

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

*********

     

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BIJELjINA

donosi

ODLUKU

o poništenju konkursa

Član 1.

Poništava se javni konkurs broj.01-120-114/17 od 7.8.2017. g. objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 16.8.2017. g. za postavljenje pomoćnika direktora za zdravstvene poslove na mandatni period od pet godina.

Razlog poništenja konkursa je što je izabrani kandidat i kao jedini prijavljeni  kandidat odustao od zasnivanja radnog odnosa po konačnosti Odluke broj.01-120-130/17 od 12.9.2017. godine.  

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

***********

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" BIJELjINA

Raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik srpskog jezika, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa funkcije, a najduže do 30.6.2018. godine, lice bez radnog iskustva, 1 izvršilac.

- Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- za radno mjesto nastavnika srpskog jezika:

a) Profesor srpskog jezika i književnosti, odnosno profesor književnosti i srpskog jezika,

b) Profesor srpskog jezika u čijoj je diplomi ili nazivu studija naveden srpski jezik kao samostalan ili ravnopravan predmet,

v) Nastavnik sa završenom pedagoškom akademijom koji u nazivu studija ili diplomi ima srpski jezik kao samostalan ili ravnopravni predmet,

g) Profesor, odnosno nastavnik koji je do 6. aprila 1992. godine na teritoriji SFRJ stekao diplomu za izvođenje nastave srpskohrvatskog, odnosno hrvatskosrpskog jezika i književnosti jugoslovenskih naroda,

d) diplomirani filolog - srbista,

đ) diplomirani profesor jezika i književnosti - na studijskom programu Srpska književnost i jezik.

2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4) ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 22.11.2017. godine, u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Jovan Dučić", ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina, obaviće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Jovan Dučić", ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina, 76 300.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

****************

JU "MEŠA SELIMOVIĆ" JANjA                                                                    

objavljuje:

KONKURS

 za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Nastavnik demokratije i ljudskih prava na 4 časa redovne nastave - na određeno vrijeme a najkasnije do 31.8.2018. godine – lice sa radnim iskustvom, - položen stručni ispit- 1 izvršilac 

                                                                                               

OPŠTI i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla, ukoliko je radno mjesto sa radnim iskustvom,

d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; 
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; 
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 23.11.2017. godine, u 11 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Meša Selimović" Janja, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Meša Selimović" Janja, Bijeljinska 250, 76316 Janja.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.      © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica