ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07. 03. 2018. године

09.03.2018 00:03 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.03. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

************

****************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ

"ДУШКО РАДОВИЋ"

УГЉЕВИК

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

  за попуну упражњеног радног мјеста

1. Васпитач......................1 извршилац, на одређено вријеме до повратка одсутне раднице са боловања, у ЈУ Дјечијем вртићу "Душко Радовић" Угљевик

I - Опис послова:

Васпитач у ЈУ Дјечијем вртићу "Душко Радовић" Угљевик обавља послове и задатке одређене Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста и то:

- планира васпитно-образовни рад кроз подршку развоју и учењу путем игре,

- реализује непосредни васпитно-образовни рад - 30 часова седмично,

- врши припрему за васпитно-образовни рад - 10 часова седмично,

- креира окружење за учење и развој,

- креира дидактичка средства, играчака и одржавање материјала за учење,

- сарађује са родитељима и друштвеном средином,

- води групни родитељски састанак,

- прати стручну литературу из области васпитно-образовног рада и ради на стручном усавршавању,  

- врши документовање и евалуацију васпитно-образовног рада,

- тимски рад и рад у стручним органима

- води евиденције предвиђене у области васпитно-образовног рада и стручног усавршавања,

- учествује у организацији свечаности и манифестација,

- обезбјеђује партнерство са породицом и окружењем,

- брине о уредности дјечијег простора,

- брине о дезинфекцији играчака и њиховом правилном коришћењу,

- ради и друге послове за које се укаже потреба и које му наложи директор вртића.

II Општи услови

- да је држављанин Републике Српске и БиХ,

- да је пунољетан

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела,

- да се против кандидата не води кривични поступак.

III - Посебни услови

- завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

- има положен стручни испит за васпитно-образовни рад,

- има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом.

IV Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела,

- увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о положеном стручном испиту за васпитно-образовни рад.

Увјерење о општој здравственој способности накнадно ће доставити кандидат са којим ће се засновати радни однос.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаве на конкурс са траженом документацијом доставити лично или путем поште на адресу вртића (ЈУ Дјечији вртић "Душко Радовић" Угљевик, Јована Дучића бр.5, 76330 Угљевик, са назнаком "Комисија за избор радника", Контакт телефон: 055/419-063).

Кандидати су у пријави на конкурс дужни навести контакт телефон. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити разматране.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се интервју о чему ће кандидати бити накнадно обавијештени.

**********************

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

расписује

КОНКУРС

1. За избор наставника у звање доцент, за ужу научну област Кривично право - 1 извршилац;

2. За избор сарадника у звање асистент, за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво и сви облици стваралаштва, за предмете Клавир, Камерна корепетиција и Методика клавира;

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- биографију,

- библиографију,

- диплому о стеченом звању,

- увјерење о положеним испитима (за избор у сарадничка звања),

- увјерење о држављанству,

- родни лист,

- доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује).

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне: 055 231 196, 053 209 621                

*************

ЈУ ОШ "ФИЛИП ВИШЊИЋ"

ДОЊА ТРНОВА

Расписује

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Наставник српског језика – приправник са 12 часова српског језика седмично, 1 извршилац, на одређено вријеме - до повратка раднице са боловања.

Уз пријаву на расписани конкурс, са биографијом и потписом од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 20.3.2018. године (уторак), у 11 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Филип Вишњић" Доња Трнова обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Филип Вишњић", Доња Трнова 76335.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

******************

ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"

БИЈЕЉИНА

Расписује:

 КОНКУРС

за пријем радника у радни однос:

1.      Наставник физике, 6 часова у настави – 30% норме, приправник, на одређено вријеме, до 30.6.2018. године, 1 извршилац;

Уз својеручно потписану пријаву (са мјестом пребивалишта и бројем телефона) на расписани конкурс за пријем у радни однос наставника, кандидат је дужан доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то

1)      да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству, које не може бити старије од шест мјесеци,

2)      да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3)      да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица. Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица је увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 102/14 и 42/16)

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама ЈУ Гимназија "Филип Вишњић" у Бијељини дана, 19.3.2018. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима у затвореној коверти, слати на адресу: ЈУ Гимназија "Филип Вишњић", Рачанска 94, са назнаком "Комисији за пријем радника по конкурсу – наставник физике".                                                                                  © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица