JU ZZZ RS - Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07. 02. 2018. godine

09.02.2018 00:03 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 07.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

                                                                                

JU OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"

JANjA

objavljuje

  KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Nastavnik njemačkog jezika - 14 časova redovne nastave - na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najduže do 31.8.2018.. godine - lice bez radnog iskustva - pripravnik, 1 izvršilac,

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

v) ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otaybinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otaybinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otaybinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otaybinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 22.2.2018. godine, u 11 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Meša Selimović" Janja, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Meša Selimović" Janja, Bijeljinska 250, 76316 Janja.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

*******************

JU OŠ "VUK KARAYIĆ"

BIJELjINA

donosi sljedeću:

ODLUKU

o poništenju konkursa broj: 2006/17. od 18.12.2017. godine

          Poništava se konkurs za radno mjesto nastavnik razredne nastavna određeno vrijeme, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom do povratka privremeno odsutnog radnika, a najkasnije do 31.8.2018. godine.

OBRAZLOŽENjE

Republički prosvjetni inspektor, Republička uprava za inspekcijske poslove, Sektor prosvjetne inspekcije – Odjeljenje Bijeljina, donijela je rješenje broj: 24.120/616-287-6-3/18 od 31.1.2018. godine u kom se nalaže sljedeće: "Poništi konkurs o prijemu nastavnika razredne nastave, određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, puna norma, jedan izvršilac, sa radnim iskustvom, položenim stručnim ispitom koji je objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske" dana 20.12.2017. godine.

           U skladu sa navedenim Rješenjem Republičkog prosvjetnog inspektora direktor škole donosi odluku o poništavanju konkursa nastavnik razredne nastavna određeno vrijeme, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom do povratka privremeno odsutnog radnika, a najkasnije do 31.8.2018. godine.

**************

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ"

KORAJ - LOPARE

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Pedagog – do povratka radnice sa bolovanja, a najdalje do 30.6.2018. godine.

         

Na radno mjesto se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Lica koja konkurišu za radno mjesto stručnog saradnika moraju ispunjavati uslove prema članu 104. važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Zakonu o radu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale potrebne uslove kao i lica koja su ispunjavala uslove po propisima važećim do stupanju na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Dokumenti koji se dostavljaju na konkurs:

a) prijava na konkurs potpisana od strane kandidata,

b) diploma o stručnom zvanju u određenoj oblasti ili ekvivalent,

v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

g) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

d) uvjerenje o državljanstvu,

đ) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

e) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

ž) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otaybinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otaybinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

j) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

k) ljekarsko uvjerenje, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, kandidati trebaju dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

l) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela... škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 19. februara 2018. godine u prostorijama škole u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu u određeno vrijeme, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Učesnici konkursa su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima poslati na adresu: JU Osnovna škola "Dositej Obradović" 75247 Koraj.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.

**************

SLOBOMIR P UNIVERZITET

raspisuje

 KONKURS

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor, za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene - 1 izvršilac;

2. Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu naučnu oblast Ekonomija i poslovanje - 1 izvršilac;

3. Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu naučnu oblast Marketing - 1 izvršilac;

4. Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo i svi oblici stvaralaštva, za predmete Orkestarske dionice, Kamerna muzika, Metodika nastave violine;

5. Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo i svi oblici stvaralaštva, za predmet Vokalna tehnika;

6. Za izbor saradnika u zvanje asistent, za užu umjetničku oblast Menayment, 1 izvršilac;

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

biografiju,

bibliografiju,

diplomu o stečenom zvanju,

uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),

uvjerenje o državljanstvu,

rodni list,

dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

***********

JU GIMNAZIJA "FILIP VIŠNjIĆ"

BIJELjINA

raspisuje:

KONKURS

 za prijem radnika u radni odnos:

1. Nastavnik matematike, puna norma časova, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, 1 izvršilac;

2. Nastavnik fizike, 6 časova u nastavi - 30% norme, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 30.6.2018. godine, 1 izvršilac;

Uslovi konkursa

Uz svojeručno potpisanu prijavu (sa mjestom prebivališta i brojem telefona) kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, koje ne može biti starije od šest mjeseci,

2) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za kandidate pod rednim brojem 2.);

3) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica je uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: (za kandidate pod rednim brojem: 2.)

- vrsta posla,

- stepen stručne spreme i

- dužina radnog staža po vrstama posla.

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otaybinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otaybinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama JU Gimnazija "Filip Višnjić" u Bijeljini dana, 20.2.2018. godine, po sljedećem rasporedu:

- 11 časova – nastavnik matematike,

- 12 časova – nastavnik fizike;

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti, slati na adresu: JU GIMNAZIJA "FILIP VIŠNjIĆ", Račanska 94, sa naznakom "Komisiji za prijem radnika po konkursu – NASTAVNIK. ..." /navesti za koje upražnjeno radno mjesto se kandidat prijavljuje/.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica