JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 04.07. 2018. godine

06.07.2018 10:30 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 04.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

********

GRAD BIJELjINA

GRADONAČELNIK GRADA BIJELjINA

Raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika

u Gradsku upravu grada Bijeljina

 

I - U Gradsku upravu grada Bijeljina prima se u radni odnos, u statusu službenika, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:

Odjeljenje za privredu:

1. Viši stručni saradnik za poslove u privredi..................................................1 izvršilac

Odjeljenje za prostorno uređenje:

2. Samostalni stručni saradnik za pripremu lokacijskih uslova......................1 izvršilac

3. Stručni saradnik za terenske uviđaje i iskolčenje objekata-geometar...........1 izvršilac

4. Samostalni stručni saradnik za pripremu akata u postupku legalizacije....1 izvršilac

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine:

5. Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove...........................1 izvršilac

6. Samostalni stručni saradnik za komunalnu naknadu........................................2 izvršioca

  

Odjeljenje za finansije:

7. Samostalni stručni saradnik za praćenje naplate prihoda..............................1 izvršilac

Odjeljenje za društvene djelatnosti:

8. Samostalni stručni saradnik za rad sa nacionalnim manjinama i dijasporom..................................................................................................................1 izvršilac

9. Samostalni stručni saradnik za pružanje pravne pomoći građanima.............1 izvršilac

Odjeljenje za inspekcijske poslove:

10. Šef odsjeka za inspekcijski nadzor u oblasti prometa i zaštite zdravlja........................................................................................................................1 izvršilac

11. Gradski veterinarski inspektor........................................................................1 izvršilac

12. Gradski zdravstveni inspektor za sanitarnu zaštitu....................................1 izvršilac

Odjeljenje za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu:

13. Samostalni stručni saradnik za organizaciju i planiranje............................1 izvršilac

Odjeljenje za opštu upravu:

14. Matičar matičnog područja Bijeljina..............................................................1 izvršilac

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije:

15. Samostalni stručni saradnik za podršku poslovnoj zajednici....................1 izvršilac

Odsjek zajedničkih poslova:

16. Samostalni stručni saradnik u postupku pokretanja nabavke i praćenje realizacije ugovora........................................................................................................................1 izvršilac

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.

- viša stručna sprema ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova ekonomskog smjera obrazovanja, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru. 

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.

VSS - arhitektonski fakultet, VII-1 stepen, ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – arhitektonskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.

srednja tehnička škola, arhitektonskog, građevinskog ili geodetskog smjera obrazovanja, IV stepen, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit “B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 4.

VSS - pravni fakultet, VII -1 stepen, ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, pravni fakultet, najmanje jedna godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 5.

VSS - završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS  bodova, pravni fakultet, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 6.

VSS - završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, pravni fakultet ili ekonomski fakultet, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 7.

VSS, ekonomski fakultet ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – ekonomskog smjera, jedna godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 8.

VSS, završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, FPN, filozofski, filološki, pravni ili drugi fakultet društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 9.

VSS, završen pravni fakultet ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova -  pravnog smjera, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi ili pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 10.

VSS – završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova  ekonomskog, poljoprivrednog, tehnološkog, mašinskog, elektrotehničkog fakulteta, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 11.

VSS - odgovarajućeg smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova dipl. veterinar ili doktor veterinarske medicine, najmanje tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 12.

VSS - odgovarajućeg smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova dipl. sanitarni inženjer, doktor medicine, dipl. inž. prehrambene tehnologije, dipl. inž. poljoprivrede za prehrambenu tehnologiju ili dipl. inž. poljoprivrede za preradu i kontrolu poljoprivrednih proizvoda, specijalista strukovnih – sanitarno ekološki inženjer, najmanje tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 13.

VSS - završen fakultet ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, dobro poznavanje engleskog jezika, dobro poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit “B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 14.

IV stepen, srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju, društvenog smjera obrazovanja, šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, položen poseban stručni ispit za matičara, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 15.

VSS, završen ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, ekonomskog smjera, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru, poznavanje procesa strateškog planiranja, poznavanje metodologije upravljanja projektnim ciklusom, odlično poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika, visok stepen vještina interpersonalne komunikacije, vještine facilitacije i koordinacije, vještine prezentovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 16.

VSS - završen fakultet, VII-1 stepen, ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, ekonomskog smjera obrazovanja, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računara.

Izuzetno status gradskog službenika može steći lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi ukoliko u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja položi stručni ispit za rad u gradskoj upravi. Ukoliko ne položi stručni ispit za rad u gradskoj upravi u roku od šest mjeseci prestaje mu radni odnos.

Potrebna dokumenta:

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici grada Bijeljina, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi grada Bijeljina (prijemna kancelarija).

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu na javni konkurs - prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom javnom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, položenom stručnom ispitu, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 141. stav 1. tačka 13) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, precizirano da službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

1) uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) diplomu o završenoj stručnoj spremi

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjavu kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15) ili  uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu za radno mjesto označeno pod brojem 9.;

4) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

5) dokaz o poznavanju rada na računaru;

6) dokaz o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem 13. i 15.;  

7) dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije za radno mjesto označeno pod brojem 3. i 13.;

8) dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara za radno mjesto označeno pod brojem 14.;

9) dokaz o poznavanju metodologije upravljanja projektnim ciklusom za radno mjesto označeno pod brojem 15.

Dokazi - kopije dokumenta uz prijavu se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa, tačka 4), 5), 6) i 7) ovog konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina funkcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske uprave grada Bijeljina (prijemna kancelarija) svakim radnim danom od 8 do 16 časova ili putem pošte na adresu: Gradonačelnik grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu grada Bijeljina).

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Dejan Blagojević, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 055/233-186.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članom 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

**************

JU GIMNAZIJA “FILIP VIŠNjIĆ”

BIJELjINA

donosi

ODLUKU

1. Konkurs za za prijem radnika u radni odnos – nastavnik srpskog jezika i književnosti, broj akta: 1079/18, od 8.6.2018. godine, objavljen u “Glasu Srpske” Banjaluka, dana 13.6.2014. godine, poništava se;

2. Ova Odluka o poništenju konkursa ima se dostaviti svim kandidatima koji su konkurisali na gore navedeni konkurs i istu objaviti posredstvom Zavoda za zapošljavanje, izdanje za dan, 4.7.2018. godine u “Glasu Srpske” Banjaluka;

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                 Obrazloženje

Javna ustanova Gimnazija “Filip Višnjić” u Bijeljini raspisala je konkurs za prijem radnika u radni odnos - nastavnik srpskog jezika i književnosti, puna norma, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 31.8.2018. godine, 1 izvršilac, te je isti objavljen dana 13.6.2018. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske” Banjaluka, a odnosio se na prijem lica na zamjenu odsutnog radnika.

Kako je imenovana radnica, Nataša Mitrović, prof. srpskog jezika i književnosti na osnovu nalaza Komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad, broj akta: 2762, od 31.5.2018. godine, proglašena sposobnom za rad počev od dana 29.6.2018. godine, odnosno zaključila bolovanje sa danom 28.6.2018. godine, imalo je odlučiti kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Nezadovoljna strana na odluku direktora škole ima pravo izjaviti prigovor Školskom odboru u roku od osam dana od dana prijema odluke.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica