ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.07. 2018. године

06.07.2018 10:30 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 04.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

********

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника

у Градску управу града Бијељина

 

I - У Градску управу града Бијељина прима се у радни однос, у статусу службеника, на неодређено вријеме, на радно мјесто:

Одјељење за привреду:

1. Виши стручни сарадник за послове у привреди..................................................1 извршилац

Одјељење за просторно уређење:

2. Самостални стручни сарадник за припрему локацијских услова......................1 извршилац

3. Стручни сарадник за теренске увиђаје и исколчење објеката-геометар...........1 извршилац

4. Самостални стручни сарадник за припрему аката у поступку легализације....1 извршилац

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине:

5. Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове...........................1 извршилац

6. Самостални стручни сарадник за комуналну накнаду........................................2 извршиоца

  

Одјељење за финансије:

7. Самостални стручни сарадник за праћење наплате прихода..............................1 извршилац

Одјељење за друштвене дјелатности:

8. Самостални стручни сарадник за рад са националним мањинама и дијаспором..................................................................................................................1 извршилац

9. Самостални стручни сарадник за пружање правне помоћи грађанима.............1 извршилац

Одјељење за инспекцијске послове:

10. Шеф одсјека за инспекцијски надзор у области промета и заштите здравља........................................................................................................................1 извршилац

11. Градски ветеринарски инспектор........................................................................1 извршилац

12. Градски здравствени инспектор за санитарну заштиту....................................1 извршилац

Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту:

13. Самостални стручни сарадник за организацију и планирање............................1 извршилац

Одјељење за општу управу:

14. Матичар матичног подручја Бијељина..............................................................1 извршилац

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције:

15. Самостални стручни сарадник за подршку пословној заједници....................1 извршилац

Одсјек заједничких послова:

16. Самостални стручни сарадник у поступку покретања набавке и праћење реализације уговора........................................................................................................................1 извршилац

Општи услови за заснивање радног односа:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи јединице локалне самоуправе,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у градској управи, у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.

- виша стручна спрема или први циклус студија који се вреднује са најмање 180 ECTS бодова економског смјера образовања, једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару. 

За радно мјесто означено под бројем 2.

ВСС - архитектонски факултет, VII-1 степен, или завршен први циклус студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова – архитектонског смјера, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 3.

средња техничка школа, архитектонског, грађевинског или геодетског смјера образовања, IV степен, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару, положен возачки испит “Б” категорије.

За радно мјесто означено под бројем 4.

ВСС - правни факултет, VII -1 степен, или завршен први циклус студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова, правни факултет, најмање једна године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 5.

ВСС - завршен факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS  бодова, правни факултет, три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 6.

ВСС - завршен факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, правни факултет или економски факултет, једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 7.

ВСС, економски факултет или завршен први циклус студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова – економског смјера, једна године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 8.

ВСС, завршен факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, ФПН, филозофски, филолошки, правни или други факултет друштвеног смјера, једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 9.

ВСС, завршен правни факултет или завршен први циклус студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова -  правног смјера, једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи или правосудни испит, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 10.

ВСС – завршен факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова  економског, пољопривредног, технолошког, машинског, електротехничког факултета, три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 11.

ВСС - одговарајућег смјера или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова дипл. ветеринар или доктор ветеринарске медицине, најмање три година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 12.

ВСС - одговарајућег смјера или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова дипл. санитарни инжењер, доктор медицине, дипл. инж. прехрамбене технологије, дипл. инж. пољопривреде за прехрамбену технологију или дипл. инж. пољопривреде за прераду и контролу пољопривредних производа, специјалиста струковних – санитарно еколошки инжењер, најмање три година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 13.

ВСС - завршен факултет или завршен први циклус студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова - друштвеног смјера, једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, добро познавање енглеског језика, добро познавање рада на рачунару, положен возачки испит “Б” категорије.

За радно мјесто означено под бројем 14.

IV степен, средња стручна спрема у четворогодишњем трајању, друштвеног смјера образовања, шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, положен посебан стручни испит за матичара, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 15.

ВСС, завршен економски факултет или први циклус студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова, економског смјера, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару, познавање процеса стратешког планирања, познавање методологије управљања пројектним циклусом, одлично познавање писаног и говорног енглеског језика, висок степен вјештина интерперсоналне комуникације, вјештине фацилитације и координације, вјештине презентовања.

За радно мјесто означено под бројем 16.

ВСС - завршен факултет, VII-1 степен, или први циклус студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова, економског смјера образовања, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунара.

Изузетно статус градског службеника може стећи лице које је у другим органима и организацијама радило, а нема положен стручни испит за рад у градској управи уколико у року од шест мјесеци од дана запослења положи стручни испит за рад у градској управи. Уколико не положи стручни испит за рад у градској управи у року од шест мјесеци престаје му радни однос.

Потребна документа:

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, као и на интернет страници града Бијељина, а може се преузети и у Градској управи града Бијељина (пријемна канцеларија).

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву на јавни конкурс - пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује, са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту јавног конкурса.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном јавном конкурсу, личне податке, податке о образовању, положеном стручном испиту, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 141. став 1. тачка 13) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, прецизирано да службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају ако је приликом заснивања радног односа прећутао или дао нетачне податке који су били од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

1) увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2) диплому о завршеној стручној спреми

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи или изјаву којом се кандидат који нема положен стручни испит обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/11, 85/11 и 7/15) или  увјерење о положеном правосудном испиту за радно мјесто означено под бројем 9.;

4) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

5) доказ о познавању рада на рачунару;

6) доказ о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 13. и 15.;  

7) доказ о положеном возачком испиту “Б” категорије за радно мјесто означено под бројем 3. и 13.;

8) доказ о положеном посебном стручном испиту за матичара за радно мјесто означено под бројем 14.;

9) доказ о познавању методологије управљања пројектним циклусом за радно мјесто означено под бројем 15.

Докази - копије документа уз пријаву се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Конкурсне комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или у овјереној фотокопији, овјерене изјаве из поглавља III – Општи услови за заснивање радног односа, тачка 4), 5), 6) и 7) овог конкурса, као и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави наведене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Конкурсна комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурсна комисија ће обавити интервју, на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку, познавању начина функционисања и организације јединице локалне самоуправе и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, биће одбачене закључком.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу подносити непосредно у пријемној канцеларији Градске управе града Бијељина (пријемна канцеларија) сваким радним даном од 8 до 16 часова или путем поште на адресу: Градоначелник града Бијељина, Трг краља Петра И Карађорђевића бр. 1, 76300 Бијељина (са назнаком: Пријава на јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у статусу службеника у Градску управу града Бијељина).

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Дејан Благојевић, шеф Одсјека за управљање људским ресурсима, контакт телефон: 055/233-186.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и бораца, како је прописано чланом 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 134/11, 9/12 и 40/12). Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из члана 30, 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

**************

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ФИЛИП ВИШЊИЋ”

БИЈЕЉИНА

доноси

ОДЛУКУ

1. Конкурс за за пријем радника у радни однос – наставник српског језика и књижевности, број акта: 1079/18, од 8.6.2018. године, објављен у “Гласу Српске” Бањалука, дана 13.6.2014. године, поништава се;

2. Ова Одлука о поништењу конкурса има се доставити свим кандидатима који су конкурисали на горе наведени конкурс и исту објавити посредством Завода за запошљавање, издање за дан, 4.7.2018. године у “Гласу Српске” Бањалука;

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

                                 Образложење

Јавна установа Гимназија “Филип Вишњић” у Бијељини расписала је конкурс за пријем радника у радни однос - наставник српског језика и књижевности, пуна норма, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, а најдуже до 31.8.2018. године, 1 извршилац, те је исти објављен дана 13.6.2018. године у дневним новинама “Глас Српске” Бањалука, а односио се на пријем лица на замјену одсутног радника.

Како је именована радница, Наташа Митровић, проф. српског језика и књижевности на основу налаза Комисије за оцјену привремене неспособности за рад, број акта: 2762, од 31.5.2018. године, проглашена способном за рад почев од дана 29.6.2018. године, односно закључила боловање са даном 28.6.2018. године, имало је одлучити као у диспозитиву Одлуке.

Поука о правном лијеку: Незадовољна страна на одлуку директора школе има право изјавити приговор Школском одбору у року од осам дана од дана пријема одлуке.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица