JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6. 09. 2017. godine

 JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6. 09. 2017. godine 08.09.2017 00:06 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 6.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************

JU GIMNAZIJA GRADIŠKA

Ul. Petra Misimovića 3a,

78 400 Gradiška

raspisuje

KONKURS

Opis radnog mjesta

1.       Profesor likovne kulture, 1 izvršilac, 10 časova nastave, na neodređeno vrijeme. Biće primljeno lice bez radnog iskustva - pripravnik.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom), kandidati treba da dostave ovjerene kopije sljedećih dokumenata, a u skladu sa čl. 28. stav 1. Zakona o radu, te članom 7. i 8. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi:

-        Uvjerenje o državljanstvu;

-        Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

-        Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

-        Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja. Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti dokument, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljeno 15.9.2017. godine u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustajanjem od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose na adresu škole.

**********

"NOVA DIPO" DOO

GORNjI PODGRADCI

Na osnovu člana 17. odluke o osnivanju "Nova DIPO" d.o.o. , direktor Društva raspisuje

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

 1. Rukovodilac primarne prerade drveta, dipl. inžinjer prerade drveta ili dipl. mašinski inžinjer - smjer mehanička tehnologija drveta ili dipl. inžinjer šumarstva za preradu drveta, na određeno vrijeme 3 mjeseca (probni rad) -----------------------------------------------1 izvršilac,

 2. Rukovodilac finalne prerade drveta, dipl. inžinjer prerade drveta ili dipl. mašinski inžinjer - smjer mehanička tehnologija drveta ili dipl. inžinjer šumarstva za preradu drveta.

na određeno vrijeme 3 mjeseca (probni rad) ---------------------------- 1 izvršilac,

3. Tehnolog za hemijske procese i primjenu eko-standarda kao i INjADž standarda, dipl. inžinjer tehnologije hemijski smjer (boje, lakovi, ljepila)

na određeno vrijeme 3 mjeseca (probni rad) ----------------------1 izvršilac.

Pravo učešća pod 1. imaju lica koja pored opštih uslova ispunjavaju sljedeće posebne uslove

       VSS - dipl. inžinjer prerade drveta ili dipl. mašinski inžinjer - smjer mehanička tehnologija drveta ili dipl. inžinjer šumarstva za preradu drveta.

       Dobro poznavanje MS Office,

       Aktivno znanje engleskog jezika,

       Radno iskustvo od 2 god. na poslovima proizvodnje namještaja,

       Izražene komunikacijske sposobnosti, samoinicijativnost i samostalnost u izvršavanju zadatih ciljeva.

Pravo učešća pod 2. imaju lica koja pored opštih uslova ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

       VSS - dipl. inžinjer prerade drveta ili dipl. mašinski inžinjer - mehanička tehnologija drveta ili dipl. inžinjer šumarstva za preradu drveta.

       Poznavanje MS Office,

       Aktivno znanje engleskog jezika.

       Radno iskustvo od 2 god. na poslovima primarne prerade drveta,

       Izražene komunikacijske sposobnosti, samoinicijativnost i samostalnost u izvršavanju zadatih ciljeva.

Pravo učešća pod 3. imaju lica koja pored opštih uslova ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

       VSS - dipl. inž. tehnologije, hemijski smjer,

       Poznavanje MS Office,

       Aktivno znanje engleskog jezika.

       Radno iskustvo od 2 god. na poslovima tehnologa,

       Posjedovanje uvjerenja za savjetnika za hemikalije.

       Posjedovanje određenog predznanja iz energetske efikasnosti, te poznavanje standarda ISO 14001:2015.

       Izražene komunikacijske sposobnosti, samoinicijativnost i samostalnost u izvršavanju zadatih ciljeva.

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti kratku biografiju i fotokopiju diplome.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor biće obavljen intervju.

Svoje prijave možete slati na i-mejl: novadipo@teol.net ili na adresu "Nova DIPO" d.o.o. G. Podgradci 78 405

**************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "NEMANjA VLATKOVIĆ" ŠIPOVO

 Ul. Omladinska 1

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor/nastavnik njemačkog jezika, 12 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, pripravnik ..................................................... 1 izvršilac

2. Profesor/nastavnik tehničkog obrazovanja, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, pripravnik ..................................................... 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 19.9.2017. godine u 10 časova u prostorijama škole obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Mole se kandidati da u prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

********

BANjA LAKTAŠI DOO LAKTAŠI

Zbog ukazane potrebe direktor privrednog društva Banja Laktaši d.o.o. Laktaši, raspisuje:

 

OGLAS

za prijem u radni odnos radnika:

1. Menadžer restorana............................................... 1 izvršilac

Uslovi: Opšti uslovi propisani zakonom.

Posebni uslovi: VSS

•        aktivno poznavanje stranog jezika, minimalno engleskog jezika;

•        rad na računaru (MS Word, Excel, Outlook, internet obavezno);

•        poznavanje pravopisa, opšte kulture, komunikacije;

•        radno iskustvo na sličnim poslovima 1 godina;

•        odgovornost i disciplina pri radu;

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju sa potrebnom dokumentacijom. Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa biće obavljen intervju.

Zainteresovani kandidati mogu prijave sa potrebnim dokazima predati neposredno na recepciju hotela "San" u Laktašima, dostaviti redovnom poštom na adresu Banja Laktaši d.o.o. Laktaši, ul. Karađorđeva br. 44 ili putem i-mejla na terme@termelaktasi.com.

*************

"KORS" DOO LAKTAŠI

Poslovna jedinica "Kors" d.o.o. Banjaluka

Braće Pišteljića 1 , Banjaluka

78 000 Banjaluka

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

"Kors" d.o.o. Laktaši prima u radni odnos na određeno vreme:

1. Električar - 15 izvršioca

2. Elektroinstalater - 15 izvršioca

Opšti i posebni uslovi

1. Najmanje 12 mjeseci radnog iskustva

2. Dobra psihomotorna koordinacija

3. Lica do 40 godina starosti

Oglas ostaje otvoren do 20.9.2017.

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na razgovor na adresu Poslovna jedinica "Kors" d.o.o. Banjaluka Braće Pišteljića 1 , Banjaluka.

**********

OPŠTINA PETROVAC

JU OŠ "DRINIĆ"

79290 Drinić

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Opis radnog mjesta

- Za nastavnika razredne nastave - na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, puna norma ............... 1 izvršilac sa iskustvom

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz potpisanom prijavom sa kratkom biografijom dostaviti dokumenta  kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, ne starijem od 6 mjeseci

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjereno kopijom lične karte

3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora na konkursu (prvi na  rang-listi) i

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. Stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Posebni uslovi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

4. U vjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o  kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i  te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično kovertirano ili poštom na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana 14.9.2017. godine, u 12.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Oglas ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja ("Glas Srpske").

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

**********

"DAL CIN" DOO

Cara Lazara 32

78240 Čelinac

KONKURS

Za potrebe praćenja proizvodnog procesa, traži se:

1. Diplomirani inženjer mašinstva - 2 izvršioca M/Ž

- VSS po mogućnosti proizvodnog smjera

- poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

- aktivno poznavanje jednog od stranih jezika engleski/njemački/italijanski

- poznavanje rada na računaru (MS Office, Word, Excel, Pantheon)

- nije određena starosna dob

2. Mašinski tehničar - 4 izvršioca M/Ž

- SSS po mogućnosti proizvodnog smjera

- poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

- aktivno poznavanje jednog od stranih jezika engleski/njemački/italijanski

- poznavanje rada na računaru (MS Office, Word, Excel, Pantheon)

- nije određena starosna dob

Pored navedenih uslova, poželjno je da kandidat posjeduje:

- brzinu, okretnost, komunikativnost, samostalnost, preduzimljivost i zainteresovanost za posao,

- visoku motivisanost i usmjerenost na rad i ostvarivanje zajedničkih rezultata,

- sposobnost za rad u timu, sa izraženim organizacionim sposobnostima.

Kandidati su dužni dostaviti biografiju i dokaz o završenoj stručnoj spremi.

Sve prijave mogu dostaviti na i-mejl adresu: infoŽmetalnova.ba, poštom ili lično na adresu "DAL CIN" d.o.o., Cara Lazara 32, 78240 Čelinac.

 *****************

 JU OŠ "BRANKO ĆOPIĆ" BJELAJCE

Bjelajce bb, 70 260 Mrkonjić Grad

 raspisuje:

KONKURS

 

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Profesor razredne nastave u Područnom odjeljenju Baljvine na određeno radno vrijeme, do kraja drugog polugodišta, odnosno do 30.6.2018. godine ..................2 izvršioca sa položenim stručnim ispitom.

I Opšti uslovi za prijem:

          -da su državljani RS i BiH

          -da su stariji od 18 godina

                   -da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

          Uvjerenje o neosuđivanosti se pribavlja službenim putem.

          - da su radno sposobani, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu.

II Posebni uslovi i kriteriji za kandidate:

          -da imaju završenu visoku stručnu spremu odgovarajućeg nastavnog smjera

         

III Potrebna dokumenta:

          1. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci

          2. Izvod iz matične knjige rođenih.

          3. Dokaz o stručnoj spremi-diploma ili ovjerena kopija.

          4. Dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje takvi podaci.

          5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

          6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

          7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

          8. Uvjerenje nadležnog organa o statusu porodice poginulog borca,odnosno uvjerenje o statusu borca,ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

          9. Uvjerenje nadležnog organa o statusu RVI, ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa će biti intervjuisani dana 21.9.2017. godine u 8 časova u prostorijama matične škole. 

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.  

Prijave slati na adresu škole Bjelajce bb, 70260 Mrkonjić Grad. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Oglas je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

**************

JU OŠ "SVETI SAVA" KOTOR VAROŠ

Svetosavska 2

 raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

1.       Nastavnik/profesor za predmet osnova informatike - 13 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najduže do 30.6.2018. godine

2.       Nastavnik / profesor za predmet tehničko obrazovanje - 4 časa, na određeno radno vrijeme, najduže do 30.6.2018. godine

3.       Nastavnik / profesor za predmet fizika - 4 časa, na određeno radno vrijeme, najduže do 30.6.2018. godine

Za navedena radno mjesto potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit.

          Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu i članom 104. stav 1, 4, 5. i 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumima Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i na osnovu Odluke Ustavnog suda broj U-83/14, objavljen u "Službenom glasniku RS" 18/16.

 Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-        diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

-        uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-        izvod iz matične knjige rođenih,

-        uvjerenje o državljanstvu,

-        uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, škola će tražiti uvjerenje o neosuđivanju)

-        ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja Ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos,

-        uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

-        uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,

-        uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

-        uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se intervju u prostorijama škole u Kotor Varošu, dana 19. septembra 2017. godine, sa početkom u 9 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske", a šalju se na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava" Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

***************

JU OŠ "ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ" BANjALUKA

Ul. Branka Zagorca br. 1,

78000 BANjALUKA

 raspisuje

KONKURS

za popunu radnih mjesta

1.       Voditelj produženog boravka, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine, puna radna norma - 2 izvršioca;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi:

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Uredbe o pedagoškim standardima i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Za radno mjesto pod tačkom jedan mogu konkurisati profesor razredne nastave.

          Kandidati za radna mjesta treba da imaju radno iskustvo i položen stručni ispit na poslovima koji su predviđeni konkursom.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 1)      Potpisanu prijavu za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

 2) Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome;

 3) Izvod iz matične knjige rođenih;

 4) Uvjerenje o državljanstvu;

 5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumentacija potrebna za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca;

5.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće održano 18.9.2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

**********

JU EKONOMSKA ŠKOLA, BANjALUKA

Kralja Alfonsa XIII br. 34

 raspisuje:

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto profesora

Opis radnog mjesta

1)       Profesor istorije i latinskog jezika - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja odnosno porodiljskog odsustva - 16 časova

Uslovi: profesor istorije i latinskog jezika i profesor istorije.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane čl. 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. U radni odnos prima se lice sa iskustvom.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) kandidati su dužni priložiti:

-        Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

-        Izvod iz matične knjige rođenih;

-        Uvjerenje o državljanstvu;

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

1)       vrsta posla;

 2) stepen stručne spreme;

 3) dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o neosuđivanosti dostavlja se nakon izbora kandidata na konkursu.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 19.9.2017. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu ŠKOLE.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

*************

 JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" ZALUŽANI     

 Ul. Nenada Kostića broj 7

 raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor razredne nastave, na određeno vrijeme, pripravnik do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Potrebna dokumenta:

-        Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

-        Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

-        Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja)

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, dana 18.9.2017. godine, sa početkom u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom "ZA KONKURS"

********************

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC "LAZAR ĐUKIĆ" RIBNIK

Rade Jovanića br. 39

79288 Ribnik

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Profesor stručno-teorijske nastave elektrostruke, diplomirani inženjer elektrotehnike, na određeno radno vrijeme, šest časova, do 30.6.2018. godine;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za navedena radna mjesta, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

-        Potrebna dokumenta:

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostaviće kandidati koji budu izabrani,

- Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu.

- Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju dana 18.9.2017. godine u prostorijama škole, sa početkom u 10 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije) i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

- Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

-        Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu škole.

********

JU OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ"

Njegoševa 15

70260 MRKONjIĆ GRAD

raspisuje

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik/profesor muzičke kulture - 15 časova, radnik sa iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati uslove iz čl. 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1.       Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

3.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

4.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

5.       Izvod iz matične knjige rođenih;

6.       Uvjerenje o državljanstvu;

7.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove, ne starije od 6 mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti u ponedjeljak, 18.9.2017. godine, u 10 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu škole.

*******

JU OŠ "MIROSLAV ANTIĆ" BISTRICA BANjALUKA

 Bistrica bb, 78000 Banjaluka

 raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Nastavnik demokratije i ljudskih prava, 3 časa, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac.

Nastava se odvija u tri objekta: Centralna škola Jošikova Voda , PO Pervan i PO Borkovići po jedan čas.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Potrebna dokumenta:

-        Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt  telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

-        Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

-        Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole u srijedu, 20.9.2017. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom "ZA KONKURS".

*********

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" BARAĆI

70267 BARAĆI BB

 PONIŠTAVANjE DIJELA KONKURSA

Poništavamo dio konkursa koji je objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske", dana 30.8.2017. godine. Navedeni konkurs poništavamo u dijelu tačke 1. u kojoj iskazujemo potrebu za nastavnika hemije - 4 (četiri) časa, radnik sa iskustvom, na određeno vrijeme, do kraja školske godine.

***********

JU OŠ "VASA ČUBRILOVIĆ" GRADIŠKA

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Nastavnik tehničkog i informatike - 1 izvršilac - 14 časova - nepuna norma, - na određeno vrijeme, do 30.6.2018. godine, lice sa iskustvom

2.       Nastavnik hemije - 1 izvršilac - 8 časova - nepuna norma, - na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice bez iskustva

3.       Nastavnik u posebnom odjeljenju - puno radno vrijeme - 1 izvršilac - na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa iskustvom

4.       Nastavnik u posebnom odjeljenju - puno radno vrijeme -  1 izvršilac - na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom

 Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1.       Da je državljanin RS i BiH

2.       Da je stariji od 18 godina

3.       Da je radno sposoban

4.       Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog integriteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:

 - za nastavnika tehničkog i informatike pod rednim brojem 1. - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor tehničkog i informatike za osnovnu školu ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno-obrazovnom radu;

- nastavnika hemije pod rednim brojem 2. - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor hemije ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu

- za nastavnika u posebnom odjeljenju pod rednim brojem 3. - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje diplomirani defektolog - specijalna edukacija i rehabilitacija ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno-obrazovnom radu;

- za nastavnika u posebnom odjeljenju pod rednim brojem 4. - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor specijalne edukacije i rehabilitacije smjer - razvojni poremećaji ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno-obrazovnom radu;

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs, pored adrese, broja telefona i spiska dokumenata koji se dostavljaju kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1. Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;

2. Izvod iz matične knjige rođenih sa neograničenim rokom važenja ili ovjerena kopija važeće lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje nije starije od 6 mjeseci i koje dostavlja samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola za kandidate koji budu izabrani putem javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa, ukoliko je kandidat rođen na teritoriji RS ili u inostranstvu. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat;

5. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za lica sa iskustvom;

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je stekao radni staž;

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju i test.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljeni 15.9.2017. godine sa početkom u 12.30 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

*********

JU OŠ "GEORGI STOJKOV RAKOVSKI' BANjALUKA

Ul. Dragiše Vasića 29,

78000 BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za popunu radnih mjesta

1. Profesor razredne nastave, pripravnik na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, puna norma - 1 izvršilac;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi:

 Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.       

Kandidati za radna mjesta treba da imaju radno iskustvo i položen stručni ispit na poslovima koji su predviđeni konkursom.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1)       Potpisanu prijavu za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

 2) Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome;

3) Izvod iz matične knjige rođenih;

 4) Uvjerenje o državljanstvu;

 5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Kandidat koji bude izabran naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumentacija potrebna za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće održan 18.9.2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***********

"LUKA" AD BANjALUKA

-PJ Ribnjak, Šiprage-

 Aleja Sv. Save 21,

 78000 Banjaluka

KONKURS

za popunjavanje radnog mjesta: rukovodilac PJ Ribnjak

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

VSS - diplomirani veterinar ili biolog ili tehnolog ili inž. poljoprivrede ...................1 izvršilac

Prednost dajemo kandidatu koji posjeduje uvjerenje o položenom ispitu za obavljanje poslova akvakulture po Zakonu o akvakulturi, čl. 52 tačka 2.

 Kandidat mora biti zdravstveno sposoban (samo kandidati koji budu primljeni dostavljaju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti),

 Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)

 Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (samo kandidati koji budu primljeni dostavljaju uvjerenje da se ne vodi krivični postupak),

 Kandidati moraju biti državljani BiH

 Prednost imaju kandidati koji posjeduju znanje iz njemačkog i/ili engleskog jezika,

 Prednost imaju kandidati koji posjeduju vozačku dozvolu B kategorije.

Neophodna dokumentacija koja se šalje zajedno sa molbom/aplikacijom za prijem u radni odnos je sljedeća:

- CV/biografija

- Ovjerena kopija diplome o završenoj stručnoj spremi,

- Ovjerena kopija lične karte,

- Kopija vozačke dozvole,

- Kopija licenci/sertifikata (ako postoje)

Prijave sa molbom/aplikacijom za prijem u radni odnos zajedno sa pratećom dokumentacijom slati na gore navedenu adresu.

Dodatne informacije možete dobiti na e-mail adresu: luka_bl@teol.net ili na broj telefona 051/232-780.

Konkurs je otvoren do popunjavanja radnog mjesta.

*************

JU "NIKOLA TESLA" KOTOR VAROŠ

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Profesor mašinske grupe predmeta ------------ 14 časova teorije i 6 časova praktične nastave, treći stepen, sa radnim iskustvom, 1 izvršilac, do kraja nastavne 2017/18. godine, odnosno do 30.6.2018. godine.

2. Profesor stručnih predmeta u elektro struci...... 5 časova, sa radnim iskustvom, 1 izvršilac, do kraja nastavne 2017/18. godine, odnosno do 30.6.2018. godine.

3. Profesor muzičke kulture ....... 1 čas, sa radnim iskustvom, 1 izvršilac, do kraja nastavne 2017/18. godine, odnosno do 30.6.2018. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji (osim opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi) ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije), kao i kontakt telefon, kojim se dokazuju:

Opšti uslovi i to:

- Da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem).

Posebni uslovi i to:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca i kopija radne knjižice. Uvjerenje treba da sadrži: vrstu posla, stepen i vrstu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla zaključno sa danom izdavanja uvjerenja. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole u utorak (19.9.2017. godine, u 13 časova). Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane, te će iste biti odbačene.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

 Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu: JU "Nikola Tesla" Kotor Varoš.

*************

JU POLjOPRIVREDNI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE, BANjALUKA

UL. KNjAZA MILOŠA 17

78000 BANjALUKA

KONKURS

za prijem na radno mjesto

1. Stručni saradnik poljoprivredne struke.................................. 1 izvršilac;

2. Traktorista................... 1 izvršilac.

Za navedena radna mjesta traži se dijete poginulog borca ili ratni vojni invalid.

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova za rad u javnoj naučnoistračivačkoj ustanovi;

6. Da ne postoji sukob interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, Zakonom o sukobu interesa i drugim zakonima i aktima.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova navedenih u konkursu, a to su:

 izvod iz matične knjige rođenih,

 uvjerene o državljanstvu,

 uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

 ovjerena izjava za opšte uslove pod tačkom 5. i 6.

Posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, a to su:

- SSS - poljoprivredni smjer - radno mjesto pod 1);

- SSS - vozačka dozvola B kategorije - radno mjesto pod 2);

- uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu djeteta poginulog borca.

Svi potrebni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji i dostavljeni dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa podliježu ulaznom intervjuu sa članovima izborne komisije.

Intervju će se održati u prostorijama Instituta u četvrtak, 15.9.2017. godine, u kancelariji broj 25 u 9 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije početka rada dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu Instituta s naznakom: "PRIJAVA NA JAVNI KONKURS".

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana javnog objavljivanja.

***********

DGR DOO

DUNAVSKA BB

BANjALUKA

Tel./faks: 051/345-520, 324-852

Trgovina na veliko pićima

OGLAS

za prijem u radni odnos

Preduzeću DGR DOO u Banjaluci potrebni radnici na radnom mjestu

1. Vozač/dostavljač "B" kategorije - 2 izvršioca

2. Vozač "C" i "E" kategorije - 2 izvršioca

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 poželjno radno iskustvo za vozače/dostavljače,

 radno iskustvo na istim poslovima najmanje tri godine i položen državni ispit za vozače "C i E" kategorije

 da posjeduju dobru komunikaciju

 spremnost za timski rad

 rad na određeno vrijeme

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja ili do popune navedenih radnih mjesta. Prijavu i CV slati na mejl: dgrdoo@gmail.com ili gore navedenu adresu.

 **************

JU "NIKOLA TESLA" KOTOR VAROŠ

ISPRAVKA KONKURSA

U konkursu objavljenom dana 30.8.2017. godine za popunu upražnjenog mjesta profesora matematike ----- 17 časova sa radnim iskustvom do kraja nastavne 2017/18. godine, ispravka se odnosi na datum intervjua i testiranja, odnosno umjesto utorak, 5.9.2017. godine, treba da stoji: utorak, 12.9.2017. godine.

**********

"ART SCENA" DOO BANjALUKA

KONKURS

Izdavačko preduzeće "ART SCENA" d.o.o. Banjaluka (www.jezurko.com) prima ekonomistu-komercijalistu u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz plaćen probni rad.

Uslovi:

- Muškarac od 25 do 45 godina starosti sa vlastitim autom (B kategorija).

- poznavanje ekonomskih poslova

- solidno poznavanje rada na računaru i društvenim mrežama

- komunikativnost, timski rad i posvećenost poslu

Opis poslova:

- kancelarijski poslovi, fakturisanje, vođenje evidencija, naplata, terenski poslovi, rad sa klijentima i sl.

- Dinamičan i zanimljiv posao

- Mogućnost napredovanja

PRIJAVE (biografija i fotografija) slati na mejl adresu: artscena@hotmail.com do 15.9.2017. godine.

*************

JU OŠ "MILOŠ CRNjANSKI"

POTOČANI 78435

OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor razredne nastave (PŠ Kokori, PŠ Hrvaćani, PŠ Prosjek, PŠ Orašje) - 5 izvršilaca, na određeno vrijeme - do povratka radnica sa porodiljskog bolovanja, osobe sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2. Profesor razredne nastave Područna škola Prosjek - pripravnik - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

3. Profesor fizike, nepuna norma - 18 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, osoba sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

4. Profesor matematike, nepuna norma - 8 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, osoba sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

5. Profesor tehničkog obrazovanja, nepuna norma - 14 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, osoba sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

6.       Profesor informatike, nepuna norma - 6 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, osoba sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o osuđivanosti, odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (dostaviće samo kandidati koji konkurišu za radna mjesta pod rednim brojem 2), 3) i 4),

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana 19.9.2017. godine u prostorijama JU Osnovna škola "Miloš Crnjanski" Potočani, sa početkom u 12 časova i 45 minuta.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU OŠ "Miloš Crnjanski" Potočani, Potočani 78435.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica