ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6. 09. 2017. године

 ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6. 09. 2017. године 08.09.2017 00:06 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 6.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************

ЈУ ГИМНАЗИЈА ГРАДИШКА

Ул. Петра Мисимовића 3а,

78 400 Градишка

расписује

КОНКУРС

Опис радног мјеста

1.       Професор ликовне културе, 1 извршилац, 10 часова наставе, на неодређено вријеме. Биће примљено лице без радног искуства - приправник.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Уз потписану пријаву на расписани конкурс (са биографијом), кандидати треба да доставе овјерене копије сљедећих докумената, а у складу са чл. 28. став 1. Закона о раду, те чланом 7. и 8. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи:

-        Увјерење о држављанству;

-        Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

-        Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

-        Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања. Уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити документ, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса.

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса биће обављено 15.9.2017. године у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју и њихово непојављивање ће се сматрати одустајањем од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се подносе на адресу школе.

**********

"НОВА ДИПО" ДОО

ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ

На основу члана 17. одлуке о оснивању "Нова ДИПО" д.о.о. , директор Друштва расписује

ОГЛАС

за заснивање радног односа

 1. Руководилац примарне прераде дрвета, дипл. инжињер прераде дрвета или дипл. машински инжињер - смјер механичка технологија дрвета или дипл. инжињер шумарства за прераду дрвета, на одређено вријеме 3 мјесеца (пробни рад) -----------------------------------------------1 извршилац,

 2. Руководилац финалне прераде дрвета, дипл. инжињер прераде дрвета или дипл. машински инжињер - смјер механичка технологија дрвета или дипл. инжињер шумарства за прераду дрвета.

на одређено вријеме 3 мјесеца (пробни рад) ---------------------------- 1 извршилац,

3. Технолог за хемијске процесе и примјену еко-стандарда као и ИЊАЏ стандарда, дипл. инжињер технологије хемијски смјер (боје, лакови, љепила)

на одређено вријеме 3 мјесеца (пробни рад) ----------------------1 извршилац.

Право учешћа под 1. имају лица која поред општих услова испуњавају сљедеће посебне услове

       ВСС - дипл. инжињер прераде дрвета или дипл. машински инжињер - смјер механичка технологија дрвета или дипл. инжињер шумарства за прераду дрвета.

       Добро познавање MS Office,

       Активно знање енглеског језика,

       Радно искуство од 2 год. на пословима производње намјештаја,

       Изражене комуникацијске способности, самоиницијативност и самосталност у извршавању задатих циљева.

Право учешћа под 2. имају лица која поред општих услова испуњавају сљедеће посебне услове:

       ВСС - дипл. инжињер прераде дрвета или дипл. машински инжињер - механичка технологија дрвета или дипл. инжињер шумарства за прераду дрвета.

       Познавање MS Office,

       Активно знање енглеског језика.

       Радно искуство од 2 год. на пословима примарне прераде дрвета,

       Изражене комуникацијске способности, самоиницијативност и самосталност у извршавању задатих циљева.

Право учешћа под 3. имају лица која поред општих услова испуњавају сљедеће посебне услове:

       ВСС - дипл. инж. технологије, хемијски смјер,

       Познавање MS Office,

       Активно знање енглеског језика.

       Радно искуство од 2 год. на пословима технолога,

       Посједовање увјерења за савјетника за хемикалије.

       Посједовање одређеног предзнања из енергетске ефикасности, те познавање стандарда ISO 14001:2015.

       Изражене комуникацијске способности, самоиницијативност и самосталност у извршавању задатих циљева.

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

Кандидати су дужни уз пријаву доставити кратку биографију и фотокопију дипломе.

Са кандидатима који уђу у ужи избор биће обављен интервју.

Своје пријаве можете слати на и-мејл: novadipo@teol.net или на адресу "Нова ДИПО" д.о.о. Г. Подградци 78 405

**************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "НЕМАЊА ВЛАТКОВИЋ" ШИПОВО

 Ул. Омладинска 1

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор/наставник њемачког језика, 12 часова седмично, на одређено вријеме до 31.8.2018. године, приправник ..................................................... 1 извршилац

2. Професор/наставник техничког образовања, 2 часа седмично, на одређено вријеме до 31.8.2018. године, приправник ..................................................... 1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

5. Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 19.9.2017. године у 10 часова у просторијама школе обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Моле се кандидати да у пријави тачно наведу која документа достављају.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком "за конкурс".

********

БАЊА ЛАКТАШИ ДОО ЛАКТАШИ

Због указане потребе директор привредног друштва Бања Лакташи д.о.о. Лакташи, расписује:

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос радника:

1. Менаџер ресторана............................................... 1 извршилац

Услови: Општи услови прописани законом.

Посебни услови: ВСС

•        активно познавање страног језика, минимално енглеског језика;

•        рад на рачунару (MS Word, Excel, Outlook, интернет обавезно);

•        познавање правописа, опште културе, комуникације;

•        радно искуство на сличним пословима 1 година;

•        одговорност и дисциплина при раду;

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

Пријава кандидата треба да садржи писану биографију са потребном документацијом. Са пријављеним кандидатима који испуњавају услове из огласа биће обављен интервју.

Заинтересовани кандидати могу пријаве са потребним доказима предати непосредно на рецепцију хотела "Сан" у Лакташима, доставити редовном поштом на адресу Бања Лакташи д.о.о. Лакташи, ул. Карађорђева бр. 44 или путем и-мејла на terme@termelaktasi.com.

*************

"КОРС" ДОО ЛАКТАШИ

Пословна јединица "Корс" д.о.о. Бањалука

Браће Пиштељића 1 , Бањалука

78 000 Бањалука

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

"Корс" д.о.о. Лакташи прима у радни однос на одређено време:

1. Електричар - 15 извршиоца

2. Електроинсталатер - 15 извршиоца

Општи и посебни услови

1. Најмање 12 мјесеци радног искуства

2. Добра психомоторна координација

3. Лица до 40 година старости

Оглас остаје отворен до 20.9.2017.

Заинтересовани кандидати могу да се јаве на разговор на адресу Пословна јединица "Корс" д.о.о. Бањалука Браће Пиштељића 1 , Бањалука.

**********

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ

ЈУ ОШ "ДРИНИЋ"

79290 Дринић

КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

Опис радног мјеста

- За наставника разредне наставе - на одређено вријеме до 31.8.2018. године, пуна норма ............... 1 извршилац са искуством

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз потписаном пријавом са кратком биографијом доставити документа  којима се испуњавају општи и посебни услови за пријем у радни однос.

Општи услови:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству, не старијем од 6 мјесеци

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјерено копијом личне карте

3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора на конкурсу (први на  ранг-листи) и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4 овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. Став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Посебни услови:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

4. У вјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о  кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и  те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова могу се доставити лично ковертирано или поштом на адресу школе са назнаком "за конкурс".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана 14.9.2017. године, у 12.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Оглас остаје отворен 5 (пет) дана од дана објављивања у средствима јавног информисања ("Глас Српске").

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

**********

"ДАЛ ЦИН" ДОО

Цара Лазара 32

78240 Челинац

КОНКУРС

За потребе праћења производног процеса, тражи се:

1. Дипломирани инжењер машинства - 2 извршиоца М/Ж

- ВСС по могућности производног смјера

- пожељно радно искуство на истим или сличним пословима

- активно познавање једног од страних језика енглески/њемачки/италијански

- познавање рада на рачунару (МS Office, Word, Excel, Pantheon)

- није одређена старосна доб

2. Машински техничар - 4 извршиоца М/Ж

- ССС по могућности производног смјера

- пожељно радно искуство на истим или сличним пословима

- активно познавање једног од страних језика енглески/њемачки/италијански

- познавање рада на рачунару (МS Office, Word, Excel, Pantheon)

- није одређена старосна доб

Поред наведених услова, пожељно је да кандидат посједује:

- брзину, окретност, комуникативност, самосталност, предузимљивост и заинтересованост за посао,

- високу мотивисаност и усмјереност на рад и остваривање заједничких резултата,

- способност за рад у тиму, са израженим организационим способностима.

Кандидати су дужни доставити биографију и доказ о завршеној стручној спреми.

Све пријаве могу доставити на и-мејл адресу: инфоЖметалнова.ба, поштом или лично на адресу "ДАЛ ЦИН" д.о.о., Цара Лазара 32, 78240 Челинац.

 *****************

 ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ" БЈЕЛАЈЦЕ

Бјелајце бб, 70 260 Мркоњић Град

 расписује:

КОНКУРС

 

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Професор разредне наставе у Подручном одјељењу Баљвине на одређено радно вријеме, до краја другог полугодишта, односно до 30.6.2018. године ..................2 извршиоца са положеним стручним испитом.

I Општи услови за пријем:

          -да су држављани РС и БиХ

          -да су старији од 18 година

                   -да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

          Увјерење о неосуђиваности се прибавља службеним путем.

          - да су радно способани, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу.

II Посебни услови и критерији за кандидате:

          -да имају завршену високу стручну спрему одговарајућег наставног смјера

         

III Потребна документа:

          1. Увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци

          2. Извод из матичне књиге рођених.

          3. Доказ о стручној спреми-диплома или овјерена копија.

          4. Додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања,уколико у дипломи не постоје такви подаци.

          5. Увјерење о положеном стручном испиту.

          6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

          7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

          8. Увјерење надлежног органа о статусу породице погинулог борца,односно увјерење о статусу борца,ако се ради о кандидату из категорије бораца.

          9. Увјерење надлежног органа о статусу РВИ, ако се ради о кандидату из категорије РВИ.

Кандидати који испуњавају услове конкурса ће бити интервјуисани дана 21.9.2017. године у 8 часова у просторијама матичне школе. 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.  

Пријаве слати на адресу школе Бјелајце бб, 70260 Мркоњић Град. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

**************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" КОТОР ВАРОШ

Светосавска 2

 расписује

КОНКУРС

за пријем радника

1.       Наставник/професор за предмет основа информатике - 13 часова, на одређено радно вријеме, до повратка радника са функције а најдуже до 30.6.2018. године

2.       Наставник / професор за предмет техничко образовање - 4 часа, на одређено радно вријеме, најдуже до 30.6.2018. године

3.       Наставник / професор за предмет физика - 4 часа, на одређено радно вријеме, најдуже до 30.6.2018. године

За наведена радно мјесто потребно је радно искуство и положен стручни испит.

          Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду и чланом 104. став 1, 4, 5. и 6. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Бодовање кандидата ће се вршити по критеријумима Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и на основу Одлуке Уставног суда број У-83/14, објављен у "Службеном гласнику РС" 18/16.

 Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6, Закона о основном образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Уз пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

-        диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

-        увјерење или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

-        увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-        извод из матичне књиге рођених,

-        увјерење о држављанству,

-        увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, школа ће тражити увјерење о неосуђивању)

-        љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од шест мјесеци, ће доставити прије потписивања Уговора о раду, кандидат који буде примљен у радни однос,

-        увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

-        увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,

-        увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

-        увјерење надлежног органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса обавиће се интервју у просторијама школе у Котор Варошу, дана 19. септембра 2017. године, са почетком у 9 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање, а кандидати који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске", а шаљу се на адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава" Светосавска 2, 78 220 Котор Варош.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

***************

ЈУ ОШ "ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ" БАЊАЛУКА

Ул. Бранка Загорца бр. 1,

78000 БАЊАЛУКА

 расписује

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

1.       Водитељ продуженог боравка, са радним искуством, на одређено вријеме до 30.6.2018. године, пуна радна норма - 2 извршиоца;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови:

          Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању, Уредбе о педагошким стандардима и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. За радно мјесто под тачком један могу конкурисати професор разредне наставе.

          Кандидати за радна мјеста треба да имају радно искуство и положен стручни испит на пословима који су предвиђени конкурсом.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

 1)      Потписану пријаву за конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном;

 2) Диплому или овјерену копију дипломе;

 3) Извод из матичне књиге рођених;

 4) Увјерење о држављанству;

 5) Увјерење о положеном стручном испиту.

Кандидати који буду изабрани накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад и увјерење о неосуђиваности.

Документација потребна за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4.       Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца;

5.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће одржано 18.9.2017. године са почетком у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

**********

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА, БАЊАЛУКА

Краља Алфонса XIII бр. 34

 расписује:

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто професора

Опис радног мјеста

1)       Професор историје и латинског језика - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са боловања односно породиљског одсуства - 16 часова

Услови: професор историје и латинског језика и професор историје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чл. 75. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. У радни однос прима се лице са искуством.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос) кандидати су дужни приложити:

-        Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

-        Извод из матичне књиге рођених;

-        Увјерење о држављанству;

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

1)       врста посла;

 2) степен стручне спреме;

 3) дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци) и увјерење о неосуђиваности доставља се након избора кандидата на конкурсу.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 19.9.2017. године у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ШКОЛЕ.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

*************

 ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ЗАЛУЖАНИ     

 Ул. Ненада Костића број 7

 расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор разредне наставе, на одређено вријеме, приправник до повратка раднице са породиљског боловања.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Потребна документа:

-        Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

-        Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

-        Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (закључно са даном издавања увјерења)

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, дана 18.9.2017. године, са почетком у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе са назнаком "ЗА КОНКУРС"

********************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СШЦ "ЛАЗАР ЂУКИЋ" РИБНИК

Раде Јованића бр. 39

79288 Рибник

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Професор стручно-теоријске наставе електроструке, дипломирани инжењер електротехнике, на одређено радно вријеме, шест часова, до 30.6.2018. године;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За наведена радна мјеста, поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

-        Потребна документа:

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- увјерење о држављанству РС или БиХ,

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

- Љекарско увјерење о радној способности које је издала надлежна здравствена установа, које не може бити старије од шест мјесеци доставиће кандидати који буду изабрани,

- Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу.

- Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана 18.9.2017. године у просторијама школе, са почетком у 10 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије) и те копије неће бити враћене кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

- Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

-        Пријаве се могу доставити лично или препорученом поштом на адресу школе.

********

ЈУ ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"

Његошева 15

70260 МРКОЊИЋ ГРАД

расписује

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Наставник/професор музичке културе - 15 часова, радник са искуством, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства.

Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1.       Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

3.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

4.       Увјерење о положеном стручном испиту;

5.       Извод из матичне књиге рођених;

6.       Увјерење о држављанству;

7.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе, не старије од 6 мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се обавити у понедјељак, 18.9.2017. године, у 10 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве доставити лично или на адресу школе.

*******

ЈУ ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ" БИСТРИЦА БАЊАЛУКА

 Бистрица бб, 78000 Бањалука

 расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

Наставник демократије и људских права, 3 часа, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства - лице са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац.

Настава се одвија у три објекта: Централна школа Јошикова Вода , ПО Перван и ПО Борковићи по један час.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (чл. 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Потребна документа:

-        Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт  телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

-        Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

-        Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе у сриједу, 20.9.2017. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе са назнаком "ЗА КОНКУРС".

*********

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" БАРАЋИ

70267 БАРАЋИ ББ

 ПОНИШТАВАЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

Поништавамо дио конкурса који је објављен у дневном листу "Глас Српске", дана 30.8.2017. године. Наведени конкурс поништавамо у дијелу тачке 1. у којој исказујемо потребу за наставника хемије - 4 (четири) часа, радник са искуством, на одређено вријеме, до краја школске године.

***********

ЈУ ОШ "ВАСА ЧУБРИЛОВИЋ" ГРАДИШКА

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Наставник техничког и информатике - 1 извршилац - 14 часова - непуна норма, - на одређено вријеме, до 30.6.2018. године, лице са искуством

2.       Наставник хемије - 1 извршилац - 8 часова - непуна норма, - на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, лице без искуства

3.       Наставник у посебном одјељењу - пуно радно вријеме - 1 извршилац - на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, лице са искуством

4.       Наставник у посебном одјељењу - пуно радно вријеме -  1 извршилац - на неодређено вријеме, лице са искуством

 Општи услови за пријем у радни однос:

1.       Да је држављанин РС и БиХ

2.       Да је старији од 18 година

3.       Да је радно способан

4.       Да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног интегритета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови:

 - за наставника техничког и информатике под редним бројем 1. - да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање професор техничког и информатике за основну школу или еквивалент, односно високу стручну спрему и радно искуство након стицања стручне спреме и траженог звања у васпитно-образовном раду;

- наставника хемије под редним бројем 2. - да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање професор хемије или еквивалент, односно високу стручну спрему

- за наставника у посебном одјељењу под редним бројем 3. - да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање дипломирани дефектолог - специјална едукација и рехабилитација или еквивалент, односно високу стручну спрему и радно искуство након стицања стручне спреме и траженог звања у васпитно-образовном раду;

- за наставника у посебном одјељењу под редним бројем 4. - да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање професор специјалне едукације и рехабилитације смјер - развојни поремећаји или еквивалент, односно високу стручну спрему и радно искуство након стицања стручне спреме и траженог звања у васпитно-образовном раду;

Уз својеручно потписану пријаву на конкурс, поред адресе, броја телефона и списка докумената који се достављају кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије сљедећих докумената:

1. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

2. Извод из матичне књиге рођених са неограниченим роком важења или овјерена копија важеће личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности које није старије од 6 мјесеци и које доставља само изабрани кандидат прије заснивања радног односа;

4. Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа за кандидате који буду изабрани путем јавног конкурса, а прије заснивања радног односа, уколико је кандидат рођен на територији РС или у иностранству. Уколико је изабрани кандидат рођен на територији Федерације БиХ, увјерење о неосуђиваности прибавиће кандидат;

5. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за лица са искуством;

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је стекао радни стаж;

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране као ни пријаве кандидата који се не одазову на интервју и тест.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима биће обављени 15.9.2017. године са почетком у 12.30 часова у просторијама школе. Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

Пријаве са документацијом достављају се на адресу школе.

*********

ЈУ ОШ "ГЕОРГИ СТОЈКОВ РАКОВСКИ' БАЊАЛУКА

Ул. Драгише Васића 29,

78000 БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

1. Професор разредне наставе, приправник на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, пуна норма - 1 извршилац;

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови:

 Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.       

Кандидати за радна мјеста треба да имају радно искуство и положен стручни испит на пословима који су предвиђени конкурсом.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1)       Потписану пријаву за конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном;

 2) Диплому или овјерену копију дипломе;

3) Извод из матичне књиге рођених;

 4) Увјерење о држављанству;

 5) Увјерење о положеном стручном испиту.

Кандидат који буде изабран накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад и увјерење о неосуђиваности.

Документација потребна за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

5.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће одржан 18.9.2017. године са почетком у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***********

"ЛУКА" АД БАЊАЛУКА

-ПЈ Рибњак, Шипраге-

 Алеја Св. Саве 21,

 78000 Бањалука

КОНКУРС

за попуњавање радног мјеста: руководилац ПЈ Рибњак

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и сљедеће посебне услове:

ВСС - дипломирани ветеринар или биолог или технолог или инж. пољопривреде ...................1 извршилац

Предност дајемо кандидату који посједује увјерење о положеном испиту за обављање послова аквакултуре по Закону о аквакултури, чл. 52 тачка 2.

 Кандидат мора бити здравствено способан (само кандидати који буду примљени достављају увјерење о здравственој способности),

 Познавање рада на рачунару (МС Office пакет)

 Да се против кандидата не води кривични поступак (само кандидати који буду примљени достављају увјерење да се не води кривични поступак),

 Кандидати морају бити држављани БиХ

 Предност имају кандидати који посједују знање из њемачког и/или енглеског језика,

 Предност имају кандидати који посједују возачку дозволу Б категорије.

Неопходна документација која се шаље заједно са молбом/апликацијом за пријем у радни однос је сљедећа:

- CV/биографија

- Овјерена копија дипломе о завршеној стручној спреми,

- Овјерена копија личне карте,

- Копија возачке дозволе,

- Копија лиценци/сертификата (ако постоје)

Пријаве са молбом/апликацијом за пријем у радни однос заједно са пратећом документацијом слати на горе наведену адресу.

Додатне информације можете добити на е-mail адресу: luka_bl@teol.net или на број телефона 051/232-780.

Конкурс је отворен до попуњавања радног мјеста.

*************

ЈУ "НИКОЛА ТЕСЛА" КОТОР ВАРОШ

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Професор машинске групе предмета ------------ 14 часова теорије и 6 часова практичне наставе, трећи степен, са радним искуством, 1 извршилац, до краја наставне 2017/18. године, односно до 30.6.2018. године.

2. Професор стручних предмета у електро струци...... 5 часова, са радним искуством, 1 извршилац, до краја наставне 2017/18. године, односно до 30.6.2018. године.

3. Професор музичке културе ....... 1 час, са радним искуством, 1 извршилац, до краја наставне 2017/18. године, односно до 30.6.2018. године.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који (осим општих услова утврђених законом којим се уређују радни односи) испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене копије), као и контакт телефон, којим се доказују:

Општи услови и то:

- Да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем).

Посебни услови и то:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца и копија радне књижице. Увјерење треба да садржи: врсту посла, степен и врсту стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла закључно са даном издавања увјерења. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе у уторак (19.9.2017. године, у 13 часова). Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, те ће исте бити одбачене.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

 Пријаве са потребном документацијом доставити лично или на адресу: ЈУ "Никола Тесла" Котор Варош.

*************

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСТИТУТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БАЊАЛУКА

УЛ. КЊАЗА МИЛОША 17

78000 БАЊАЛУКА

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

1. Стручни сарадник пољопривредне струке.................................. 1 извршилац;

2. Тракториста................... 1 извршилац.

За наведена радна мјеста тражи се дијете погинулог борца или ратни војни инвалид.

Општи услови за пријем у радни однос:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да се против њега не води кривични поступак;

5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова за рад у јавној научноистрачивачкој установи;

6. Да не постоји сукоб интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, Законом о сукобу интереса и другим законима и актима.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих услова наведених у конкурсу, а то су:

 извод из матичне књиге рођених,

 увјерене о држављанству,

 увјерење о невођењу кривичног поступка,

 овјерена изјава за опште услове под тачком 5. и 6.

Посебни услови за пријем у радни однос:

Поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова, а то су:

- ССС - пољопривредни смјер - радно мјесто под 1);

- ССС - возачка дозвола Б категорије - радно мјесто под 2);

- увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу дјетета погинулог борца.

Сви потребни документи достављају се у оригиналу или овјереној копији и достављени документи неће бити враћени кандидатима.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса подлијежу улазном интервјуу са члановима изборне комисије.

Интервју ће се одржати у просторијама Института у четвртак, 15.9.2017. године, у канцеларији број 25 у 9 часова. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије почетка рада доставити љекарско увјерење о здравственој способности.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова достављају се лично или путем поште на адресу Института с назнаком: "ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС".

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана јавног објављивања.

***********

ДГР ДОО

ДУНАВСКА ББ

БАЊАЛУКА

Тел./факс: 051/345-520, 324-852

Трговина на велико пићима

ОГЛАС

за пријем у радни однос

Предузећу ДГР ДОО у Бањалуци потребни радници на радном мјесту

1. Возач/достављач "Б" категорије - 2 извршиоца

2. Возач "Ц" и "Е" категорије - 2 извршиоца

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 пожељно радно искуство за возаче/достављаче,

 радно искуство на истим пословима најмање три године и положен државни испит за возаче "Ц и Е" категорије

 да посједују добру комуникацију

 спремност за тимски рад

 рад на одређено вријеме

Оглас остаје отворен 30 дана од дана објављивања или до попуне наведених радних мјеста. Пријаву и ЦВ слати на мејл: dgrdoo@gmail.com или горе наведену адресу.

 **************

ЈУ "НИКОЛА ТЕСЛА" КОТОР ВАРОШ

ИСПРАВКА КОНКУРСА

У конкурсу објављеном дана 30.8.2017. године за попуну упражњеног мјеста професора математике ----- 17 часова са радним искуством до краја наставне 2017/18. године, исправка се односи на датум интервјуа и тестирања, односно умјесто уторак, 5.9.2017. године, треба да стоји: уторак, 12.9.2017. године.

**********

"АРТ СЦЕНА" ДОО БАЊАЛУКА

КОНКУРС

Издавачко предузеће "АРТ СЦЕНА" д.о.о. Бањалука (www.jezurko.com) прима економисту-комерцијалисту у радни однос на неодређено вријеме, уз плаћен пробни рад.

Услови:

- Мушкарац од 25 до 45 година старости са властитим аутом (Б категорија).

- познавање економских послова

- солидно познавање рада на рачунару и друштвеним мрежама

- комуникативност, тимски рад и посвећеност послу

Опис послова:

- канцеларијски послови, фактурисање, вођење евиденција, наплата, теренски послови, рад са клијентима и сл.

- Динамичан и занимљив посао

- Могућност напредовања

ПРИЈАВЕ (биографија и фотографија) слати на мејл адресу: artscena@hotmail.com до 15.9.2017. године.

*************

ЈУ ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"

ПОТОЧАНИ 78435

ОГЛАС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор разредне наставе (ПШ Кокори, ПШ Хрваћани, ПШ Просјек, ПШ Орашје) - 5 извршилаца, на одређено вријеме - до повратка радница са породиљског боловања, особе са радним искуством и положеним стручним испитом,

2. Професор разредне наставе Подручна школа Просјек - приправник - 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања.

3. Професор физике, непуна норма - 18 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, особа са радним искуством и положеним стручним испитом.

4. Професор математике, непуна норма - 8 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, особа са радним искуством и положеним стручним испитом.

5. Професор техничког образовања, непуна норма - 14 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, особа са радним искуством и положеним стручним испитом,

6.       Професор информатике, непуна норма - 6 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, особа са радним искуством и положеним стручним испитом.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Потребна документа:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о осуђиваности, односно неосуђиваности у складу са чланом 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (доставиће само кандидати који конкуришу за радна мјеста под редним бројем 2), 3) и 4),

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана 19.9.2017. године у просторијама ЈУ Основна школа "Милош Црњански" Поточани, са почетком у 12 часова и 45 минута.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ ОШ "Милош Црњански" Поточани, Поточани 78435.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица