ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.08. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.08. 2018. године 31.08.2018 00:32 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

**********

“МЕДИТЕРАН ИНОКС”

ПЕТРА КОЧИЋА ББ, 78240 ЧЕЛИНАЦ

Телефон: 00387 51 491 170

 ОГЛАС

Предузећу “Медитеран-инокс” потребни су сљедећи радници:

- Бравар -------------------------------------------------------- више извршилаца

- Заваривач аргоном и ЦО2 ------------------------ више извршилаца

- Помоћни радници ----------------------------------- више извршилаца

Услови:

- радно искуство на истим и сличним пословима мин. 12 мјесеци.

Пријаве слати сваки дан од 8 до 16 часова на телефон 051 491 170.

*****

„ROBOT GENERAL TRADING CO” DOO

ПЈ БАЊАЛУКА

РОБОТ Гламочани расписује

КОНКУРС

за пријем запосленика за сљедећа радна мјеста:

- Месар – 2 извршиоца

Услови:

• ССС пољопривредна школа - одсјек - месар

• радно искуство на истим или сличним пословима 2 године

- Радник у складишту – 2 извршиоца

Услови:

• ССС

• преданост раду и темељитост

- Трговац на одјељењу прехране – 5 извршилаца

Услови:

• ССС трговачког смјера

• искуство од 2 године на пословима везаним за трговину

- Трговац на одјељењу технике – 5 извршилаца

Услови:

• ССС трговачког смјера

• искуство од 2 године на пословима везаним за трговину

Заинтересовани кандидати пријаву на конкурс могу извршити:

Попуњавањем формулара (који можете пронаћи на линку https://robot.ba/o-nama/zaposljavanje/aktivni-konkursi) те исти послати путем Е-mail адресе posao.robot@gmail.com

Попуњавањем формулара апликације за посао коју можете попуњену предати на инфо-пулт у пословници у Гламочанима

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

***********

ЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА РАДИОЛОШКА АМБУЛАНТА

“ДЕЛТА ДИЈАГНОСТИКА”

ЈОВАНА ДУЧИЋА 23 А, БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за радно мјесто:

- Медицински представник (1 извршилац)

За рад на подручју БиХ

Опис послова:

- Стручни, медицинско-информативни рад са љекарима

- Извјештавање о реализованим посјетама и свим другим активностима из описа посла

- Израда и презентација извјештаја о продаји

- Дефинисање приједлога за унапређење пословних стратегија на територији на којој је сарадник ангажован

- Константно стручно усавршавање: присуство на конгресима, симпозијумима, семинарима, секцијама љекарских друштава, комора и удружења љекара, те праћење стручне литературе.

Општи услови:

- ВСС - медицински факултет

- Активно познавање енглеског језика

- Познавање рада на рачунару

- Способности организације посла

- Флексибилност у раду и способност рада под притиском

- Комуникацијске вјештине

- Спремност за рад на терену, возачка дозвола Б категорије

Биографију са фотографијом послати најкасније до 7.9.2018. године на mail: info@deltadijagnostika.com.

Додатно ћемо цијенити уколико доставите доказе о радном искуству, знању страног језика и мотивацино писмо.

*******

“ROUTING” ДОО БАЊАЛУКА

Ул. I крајишког корпуса 16

78 000 Бањалука,

електронска пошта: info@routing.com

ОГЛАС

- Дипломирани инжењер грађевинарства, смјер хидротехника

1. Број извршилаца: 1

2. Рад на: неодређено вријеме

3. Оглас остаје отворен до: 15.9.2018. године

Услови:

1. Положен стручни испит,

2. Посједовање лиценце за израду техничке документације,

3. Пожељно је познавање енглеског језика.

Уз пријаву треба приложити:

1. CV

Пријаве се могу доставити лично, путем поште или електронским путем на наведене адресе са назнаком “Пријава на оглас”.

*************

СШЦ “ГЕМИТ-АПЕИРОН” БАЊАЛУКА

ПЕРЕ КРЕЦЕ 13

КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме за школску 2018/19. годину

1. Проф. њемачког језика, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту,...............................................................................................................1 извршилац

Поред општих услова, утврђених законом којим се уређују радни односи, кандидати треба да испуњавају и услове из члана 75. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Потребна документација:

1. Пријава на конкурс (са кратком биографијом, бројем телефона, адресом електронске поште и адресом становања),

2. Диплома о завршеном образовању,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Извод из матичне књиге држављана.

Сви документи се достављају у оригиналу или овјерене копије.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад са дјецом (не старије од 6 мјесеци) доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о невођењу кривичног поступка код надлежног суда (не старије од 6 мјесеци), доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од првог дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

О времену и мјесту интервјуа, сви кандидати који испуњавају услове конкурса, биће обавијештени путем електронске поште.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу:

Средњошколски центар “Гемит-Апеирон”, Пере Креце 13, 78000 Бањалука, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати који не буду примљени у радни однос, своја документа могу подићи у нашој правној служби сваки радни дан од 8 до 16 часова.

**********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Казнено-поправни завод Бањалука

Благоја Паровића 139б, Бањалука

 расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника по Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника у 2018. години

1. Казнено-поправни завод Бањалука расписује јавни конкурс за пријем 5 (пет) приправника са високом стручном спремом по Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника у 2018. години на одређено вријеме до 12 мјесеци, а како слиједи:

1.1.    Служби за правне, финансијске и опште послове:

-        дипломирани правник.....................................................................1 извршилац,

-        дипломирани економиста...............................................................1 извршилац,

1.2.    Служба третмана:

-        дипломирани специјални педагог..................................................1 извршилац,

-        дипломирани психолог....................................................................1 извршилац,

-        дипломирани социолог...................................................................1 извршилац.

2.       Кандидати који се пријављују на јавни конкурс за пријем приправника из тачке 1. јавног конкурса, морају да испуњавају опште и посебне услове, и то:

а) Општи услови:

- да је држављанин РС односно БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи,

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

- да се на њега не односи члан IX. став 1. Устава БиХ,

- да испуњава друге услове утврђене законом или другим прописима

б) Посебни услови:

- ВСС одговарајућег занимања – дипломирани правник, дипломирани економиста, дипломирани специјални педагог, дипломирани психолог и дипломирани социолог,

- познавање рада на рачунару.

3.       Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити сљедећу документацију, као доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

- биографију,

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

- извод из матичне књиге рођених (не старије од шест мјесеци),

- увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи (не старије од три мјесеца),

- диплома (оригинал или овјерена копија не старија од шест мјесеци),

- изјаву овјерену од надлежног органа да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

- изјаву овјерену од надлежног органа да се на њега не односи члан IX. став 1. Устава БиХ,

- љекарско увјерење о радној способности.

4. Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана рачунајући од дана објаве.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адреси: Казнено-поправни завод Бањалука, ул. Благоја Паровића 139б, за назнаком за “конкурс”.

У пријави на конкурс потребно је обавезно навести потпуну и тачну адресу пребивалишта и контакт телефон, а у противном пријава ће се сматрати непотпуном.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање о чему ће се доставити писмено обавјештење.

Избор кандидата вршиће се на основу запримљених пријава и усменог разговора (интервјуа), а о чему ће кандидати који испуњавају формалне услове бити благовремено обавијештени.

5. Јавни конкурс ће се објавити путем ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске у дневном листу “Глас Српске” и на њеб порталу Завода: www,zzzrs.net .

**********

                                                                            

“ЕНЕРГЕТИК” ДОО

Дубичка бр.90

78 000 Бањалука

Контакт телефон: 051/386-214

Е-mail адреса: info@energetik.ba

На основу указане потребе д.о.о. “Енергетик” Бањалука, расписује

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

1. Дипломирани грађевински инжењер 1 извршилац

2. Дипломирани електроинжењер 1 извршилац

3. Молер              2 извршиоца

4. Зидар                                                     5 извршилаца

5. Тесар                                                      5 извршилаца

6. Армирач 2 извршиоца

7. НК радник                                                       5 извршилаца

8. Возач 2 извршиоца

9. Електричар 2 извршиоца

10. Руковалац грађевинским машинама 1 извршилац

Од кандидата се очекује склоност тимском раду, одговорност и поузданост у извршавању разних задатака.

Пријаве са биографијом и доказе о испуњености услова (не мора бити овјерена документација, само фотокопија) слати путем поште, имејла или доћи лично на сљедећу адресу:

“Енергетик” д.о.о.

Дубичка бр.90

78 000 Бањалука

Контакт телефон: 051/386-214

Е-mail адреса: info@energetik.ba

Конкурс остаје отворен до попуне радног мјеста.

*********

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

БАЊАЛУКА

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Поништава се јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ Техничка школа Бањалука, за радно мјесто под бр. 3 - професор информатике, објављен дана 22.8.2018. године у дневном листу “Глас Српске”.

У осталом дијелу, јавни конкурс остаје неизмијењен.

**************

ЈУ ГИМНАЗИЈА МРКОЊИЋ ГРАД

Симе Шолаје 91

70260 Мркоњић Град

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Професор њемачког језика, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са одсуства 1.7.2019. године – 18 часова

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о критеријумима и процедури за пријем радника у радни однос у средњој школи и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Уз пријаву потписану од стране кандидата потребно је доставити:

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

2. Увјерење о држављанству

3. а) Диплому о одговарајућој стручној спреми – завршен 1. циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање.

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање једне године,

6. Увјерење о времену проведеном на евиденцији Завода за запошљавање РС за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

7. Увјерење о радном стажу издатог од стране ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види – врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног радног стажа по врстама посла, непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом),

8. Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса) и/или о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидата који има утврђену ову врсту статуса) и/или о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидата који имају утврђену ову врсту статуса).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног Закона испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Школа ће службеним путем затражити за изабраног кандидата увјерење о неосуђиваности, а љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима доставиће кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од 6 мјесеци.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се дана, 7.9.2018. (петак) године, у 16 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима.

Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документа доставити лично или поштом на адресу школе.        

*********

ЈУ ГИМНАЗИЈА МРКОЊИЋ ГРАД

Симе Шолаје 91

70260 Мркоњић Град

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Професор математике, 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2019. године – 4 часа;

2. Професор њемачког језика, 1 извршилац, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године – 2 часа

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о критеријумима и процедури за пријем радника у радни однос у средњој школи и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Уз пријаву потписану од стране кандидата потребно је доставити:

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

2. Увјерење о држављанству

3. а) Диплому о одговарајућој стручној спреми – завршен 1. циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање.

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање једне године,

6. Увјерење о времену проведеном на евиденцији Завода за запошљавање РС за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

7. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види – врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног радног стажа по врстама посла, непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом),

8. Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса) и/или о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидата који има утврђену ову врсту статуса) и/или о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидата који имају утврђену ову врсту статуса).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању (СГ 41/18) као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног Закона испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Школа ће службеним путем затражити за изабраног кандидата увјерење о неосуђиваности, а љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима доставиће кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од 6 мјесеци.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. и 2. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се дана 7.9.2018. (петак) године у 16 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима.

Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документа доставити лично или поштом на адресу школе.

********

СТАМБЕНА ЗАДРУГА “ПРОЛЕТЕР” СА ПО

КОТОР ВАРОШ

Управни одбор Стамбене задруге” Пролетер” са п.о. Котор Варош расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За избор и именовање директора Стамбене задруге “Пролетер” са п.о. Котор Варош

I Основ

Управни одбор Стамбене задруге “Пролетер” са п.о. именује директора Задруге

II Опис послова

Надлежност, послови, обавезе и одговорност директора Задруге утврђене су одредбама члана 58-64 Задружних правила Стамбене задруге “Пролетер” са п.о. Котор Варош

III Мандат

Мандат директора Задруге је период од четири године.

IV Статус

Актом о именовању директора Задруге уређује се радно-правни статус, а плата, остала примања и друге обавеза регулишу се менаџерским уговором.

V Услови

1. да је старији од 18 година - извод из матичне књиге рођених

2. да има општу здравствену способност – љекарско увјерење

3. да има високу или вишу стручну спрему техничког или друштвеног смјера –диплома.

4. да има најмање три године радног искуства на истим или сличним пословима – увјерење

5. да посједује стручне и организаторске способности за рад - потврда

6. да није осуђиван за кривично дјело, привредни преступ или прекршај за повреду прописа о привредном или финансијском пословању који га чини неподобним за обављање дужности директора Задруге - потврда

7. да се против њега не води кривични поступак - потврда

VI Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању услова.

 Доказ/документи/ достављају се у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VII Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу:

 Стамбена задруга “Пролетер”са п.о. Котор Варош

 Са назнаком: Јавни конкурс за избор и именовање директора СЗ “Пролетер” са п.о. Котор Варош

 Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у поступак избора.

****************

 РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” КНЕЖЕВО

Д. Комљеновића бб, Кнежево

КОНКУРС за слободна радна мјеста

неодређено вријеме

 

1. Наставник хемије, непуна норма 2 (два) часа са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу) ................................................ 1 извршилац

 Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. да је радно способан, доказ љекарско увјерење о психофизичкој способности не старије од 6 мјесеци доставиће кандидат који буде изабран;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава – школа ће службеним путем за изабраног кандидата затражити, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако је расписан конкурс за пријему радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

г) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

д) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

е) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца; з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Након закључења јавног конкурса комисија разматра достављене пријаве и прегледа документацију.

Комисија провјерава благовременост и потпуност пријава, те евидентира сваки достављени документ и констатује да ли кандидат формално-правно задовољава услове тражене јавним конкурсом.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Комисија писменим путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић” Кнежево

Ул. Дујка Комљеновић бб.

********

“INTER MCT” ДОО

Ул. Дунавска бб, Бањалука

Тел: 051/308-811, факс: 324-852

е-mail: intermct@gmail.com

 ОГЛАС

за пријем у радни однос

Предузећу INTER MCT ДОО у Бањалуци потребни радници на радном мјесту

- Возач/достављач “Б” категорије – 2 извршиоца

- Радник у складишту - 2 извршиоца

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

- пожељно радно искуство за возаче/достављаче,

- да посједују добру комуникацију

- спремност за тимски рад

- рад на одређено вријеме

Оглас остаје отворен до попуне наведених радних мјеста.

Пријаву и ЦВ слати на е-mail: intermct@gmail.com  или на адресу: INTER MCT DOO Дунавска бб Бањалука

******

ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

ПОТОЧАНИ 78435

ИЗМЈЕНА ОГЛАСА

који је објављен у дневном листу “Глас Српске” од 22.8.2018. године,

у дијелу опис радног мјеста треба да гласи:

2. Професор информатике, непуна норма, 1 час, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, лице са радним искуством, положеним стручним испитом, најдуже до 31.8.2019. године”

До промјене је дошло из техничких разлога.

Остали услови конкурса остају непромијењени.

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦЕНТАР “ЗАШТИТИ МЕ” БАЊАЛУКА

Пољоканов парк бб

 расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

I Расписује се конкурс за пријем радника у радни однос на одређено вријеме како слиједи:

1. Наставник стручно-теоретске наставе у струци остале дјелатности за занимање фризер – непуна норма од 4 часа стручно-теоретске наставе, 1 извршилац – лице са радним искуством, на одређено вријеме ради извршења тачно одређеног посла, до 30.6.2019. године,

2. Наставник у основној школи, са пуним радним временом, 1 извршилац - лице са радним искуством, на одређено вријеме ради замјене привремено одсутног радника до његовог повратка а најкасније до 30.6.2019. године.

II Општи и посебни услови:

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим општих услова утврђених Законом о раду, испуњавају и:

- за радно мјесто под тачком 1: услове прописане чланом 104. став 1) Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ;

- за радно мјесто под тачком 2: услове прописане чланом 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем радника ће се вршити:

- за радно мјесто под тачком 1: у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи;

- за радно мјесто под тачком 2: у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Критеријуми за бодовање кандидата:

1. просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

2. вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен, након стицања одговарајуће стручне спреме,

3. резултати остварени на тесту и интервјуу и

4. дужина радног стажа.

       У складу са одредбама чл. 7. и 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата у којој се мора навести контакт телефон, кандидати су за радно мјесто под тачком 1. дужни приложити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено једно од сљедећих стручних звања: дипломирани инжењер технологије – смјер хемијски (ВСС); дипломирани инжењер хемије (ВСС ); дипломирани технолог, хемијског смјера (ВСС);

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити наведене документе, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

5. увјерење о држављанству;

6. увјерење издато од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом;

7. увјерење ранијег послодавца о радном стажу, које садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу за радно мјесто под тачком 1. у складу са чланом 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању изузетно имају и лица која испуњавају све остале услове прописане овим Законом, а стекла су радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, о чему су као доказ дужни доставити увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање 12 мјесеци.

Право учешћа на конкурсу за радно мјесто под тачком 1. имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 У складу са одредбама чл. 5. и 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата у којој се мора навести контакт телефон, кандидати су за радно мјесто под тачком 2. дужни приложити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма са најмање остварених 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, у којој је наведено једно од сљедећих стручних звања: дипломирани дефектолог – олигофренолог (ВСС); професор специјалне едукације и рехабилитације – смјер развојни поремећаји (ВСС); дипломирани едукатор и рехабилитатор (ВСС);

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

7. увјерење о држављанству;

8. увјерење издато од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, у стручној спреми траженој конкурсом;

9. увјерење ранијег послодавца о радном стажу, које садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

12.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу за радно мјесто под тачком 2. у складу са чланом 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању изузетно имају и лица која испуњавају све остале услове прописане овим Законом, а стекла су радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, о чему су као доказ дужни доставити увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање 12 мјесеци.

Право учешћа на конкурсу за радно мјесто под тачком 2. имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати за радно мјесто под тачком 1. и 2. који буду изабрани по конкурсу, прије заснивања радног односа ће доставити:

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности ЈУ Центар “Заштити ме” Бањалука ће затражити од надлежних органа након што кандидат за радно мјесто под тачком 1. и 2. буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа.

III У складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи тестирање и интервју са кандидатима за радно мјесто под тачком 1. који испуњавају услове конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију обавиће се дана, 10.9.2018. године, у просторијама ЈУ Центар “Заштити ме” Бањалука, на адреси Пољоканов парк бб, Бањалука, са почетком у 12 часова. Кандидати се неће посебно позивати на обављање тестирања и интервјуа, а у случају да се кандидати не појаве на тестирању и интервјуу у напријед наведеном времену, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

У складу са одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи Комисија за пријем радника ће кандидате за радно мјесто под тачком 2. који су доставили потпуне и благовремене пријаве писаним путем обавијестити о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

IVРок за подношење пријава кандидата је осам ( 8 ) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са документацијом предају се у ЈУ Центар “Заштити ме” Бањалука, Пољоканов парк бб, Бањалука, лично на протокол или поштом на наведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

***************

ЈУ ОШ “ВАСА ЧУБРИЛОВИЋ” ГРАДИШКА

Михајла Пупина 10, 78400 Градишка

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Васа Чубриловић” Градишка

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Васа Чубриловић” Градишка расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа”Васа Чубриловић” Градишка.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III – Мандат

Директор Јавне установе Основне школе “Васа Чубриловић” - Градишка се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Васа Чубриловић” Градишка може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 5. Закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 31/18),

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V - Потребна документација:

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о стеченом степену стручне спреме,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 и 67/13), школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,

- Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основне школе “Васа Чубриловић” Градишка, Михајла Пупина 10, 78400 Градишка, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Васа Чубриловић” Градишка.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Васа Чубриловић” Градишка у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

*****************

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

78400 ГРАДИШКА

Косовке дјевојке број 18

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

Обавјештавамо вас да у ЈУ Техничкој школи Градишка располаже вишком часова редовне наставе за школску 2018/19. годину за предмет:

1. Дипломирани инжењер машинства - приправник  - 10 часова на одређено вријеме до завршетка приправничког стажа.

          - механика - аутомеханичар и обрађивач метала резањем                     - 2 часа

          - механика - варилац                                                                       - 2 часа

          - конструисање - аутомеханичар и обрађивач метала резањем             - 2 часа

          - конструисање - варилац                                                                - 2 часа

          - технологија занимања обрађивач метала резањем                     - 2 часа

         

1. Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању члан 75. и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву кандидати су дужни да приложе сљедећа документа:

Општи услови:

1) да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

Кандидат уз потписану пријаву у којој је обавезно навести личне податке, адресу и контакт телефон, потребно је доставити документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент.

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и неовјерене фотокопије комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове овим конкурсом дужни су приступити тестирању и интервју који ће се обавити дана, 7.9.2018. године, у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматрати ће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са назнаком “за конкурс” слати на адресу: ЈУ Техничка школа, ул. Косовке дјевојке број 18, 78 400 Градишка, или доставити лично у школи.

************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РИБНИК

ЈУ ОШ “НИКОЛА МАЧКИЋ”

ДОЊА ПРЕВИЈА

Доња Превија бб. 79287 Превија

расписује

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

1. Наставник историје, 7 часова редовне наставе, на одређено вријеме, (до повратка радника са функције);

2. Водитељ јутарњег чувања у разредној настави, 50% норме (професор разредне наставе) – на одређено вријеме, до краја наставног процеса школске 2018/19 године;

На радно мјесто под редним бројем 1 прима се лице са радним искуством и положеним стручним испитом, а на радно мјесто под редним бројем 2 прима се приправник.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

 Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању - лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о осуђиваности односно неосуђиваности у складу са чланом 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (доставиће кандидати који конкуришу за радно мјеста под редним бројем 1.

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС или статусу ратног војног инвалида или статусу борца уколико се ради о кандидату из наведених категорија.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 12.9.2018. године, у просторијама школе.

Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично у просторије школе или поштом на адресу: ЈУ Основна школа “Никола Мачкић” Доња Превија бб., 79287 Превија.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***********

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

ГОРЊИ РИБНИК

 објављује

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

за професора разредне наставе објављеног у “Гласу Српске”,

20.6.2018. године

Поништава се конкурс за радно мјесто професора разредне наставе, број 397/18, који је објављен у “Гласу Српске” 20.6.2018. године.

************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”       

78 215 ДРАГОЧАЈ

 Расписује :

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе, рад у продуженом боравку, на одређено вријеме а најдуже до 30.6.2019. године, пола норме лице са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањем наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 Уз пријаву (са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном ) потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање одређеној области или еквивалент,  односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (ово увјерење школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа)

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца ,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) које не може бити старије од 6 мјесеци доставиће кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

         

Након закључивања конкурса Комисија за пријем радника ће писменим путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Десанка Максимовић” Драгочај бб, 78 215 Драгочај, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

***************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” БАЊАЛУКА    

Саве Ковачевића бб

Тел. 051/254-071

 расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник/професор разредне наставе, пуна норма, рад у продуженом боравку, на одређено вријеме до 30.6.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом - 5 извршилаца;

2. Наставник/професор разредне наставе, пола норме, рад у продуженом боравку, на одређено вријеме до 30.6.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац;

3. Наставник/професор разредне наставе, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац;

4. Наставник/професор разредне наставе, на одређено вријеме у ПО Чесма до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац;

5. Наставник/професор техничког образовања, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац;

6. Наставник/професор информатике, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац;

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (чл. 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе у уторак, 11.9.2018. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Бањалука, Саве Ковачевића бб, 78000 Бањалука, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

 *****************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦСШ “ИВО АНДРИЋ” ПРЊАВОР

ПРЊАВОР

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

- Педагог на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави – 1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Право учешћа на конкурсу имају лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила знања и звања наставника.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

 - извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

 - увјерење о држављанству РС - БиХ

 - овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

- увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана, 10.9.2018. године, у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци доставља само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Центар средњих школа “Иво Андрић” Прњавор, Ул. Раде Врањешевић бр.1. Прњавор, са назнаком “пријава на конкурс”.

 ***************

 РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЧЕЛИНАЦ

ЧЕЛИНАЦ

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1)      Професор стручно-теоретске наставе за електро струку - приправник, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, пуна норма – 1 извршилац;

2)      Професор стручно-теоретске наставе за електро струку – приправник, на одређено вријеме до 31.8.2019. године – 6 наставних часова седмично – 1 извршилац.

Општи и посебни услови за пријем радника у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане одредбом члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни да приложе:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

4. Увјерење о држављанству РС или БиХ;

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено–отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко– инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено– отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидат који буде изабран, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности (да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Дана, 10.9.2018. године (понедјељак) са почетком у 9 часова у просторијама школе ће се обавити тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе, ЈУ Средњошколски центар Челинац ул. Војводе Мишића 36, Челинац.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном лист “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 *************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник физике - 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. године, непуна норма (2 часа) - приправник.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидат поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене копије):

- Диплома о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, односно ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи или увјерење, просјек оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

- Увјерење о држављанству РС или БиХ;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

У радни однос се прима лице без искуства-приправник.

Лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило

 услове за полагање стручног испита има статус приправника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за пријем радника ће обавити у просторијама Грађевинске школе у Бањалуци, дана, 10.9.2018. године, у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а њихов недолазак сматраће се одустанком од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ Грађевинска школа Бањалука, Младена Стојановића 7, Бањалука, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу

“Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

**********

 ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

 РАЗБОЈ ЛИЈЕВЧЕ 78429

ПОНИШТАВАЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 Поништава се дио конкурса објављеног у листу “Глас Српске” дана, 22.8.2018. године, за радно мјесто “водитељ продуженог боравка и наставник физике” у дијелу конкурса “Општи и посебни услови за пријем у радни однос “ брише се реченица “За наведено радно мјесто тражи се професор или наставник разредне наставе са положеним стручним испитом “. Остали дио конкурса остаје непромијењен.

*********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

СРБАЦ

На основу Одлуке број: 659/18 од 23.8.2018. године, директор Јавне установе Основне школе “Јован Јовановић Змај” Србац, објављује

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

Поништава се дио конкурса број: 602/18 од 13.8.2018. године, који је објављен у дневним новинама “Глас Српске”, дана 15.8.2018. године, за попуну сљедећег радног мјеста, наведеног под тачком 6. предметног конкурса:

“6. Наставник техничког образовања, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме школска 2018/2019 година, 8 наставних часова;”

Остали дијелови конкурса остају непромијењени.

************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

ПРЊАВОР

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радног мјеста на одређено вријеме

1. Наставник / професор енглеског језика (централна школа, одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до повратка наставнице са породиљског боловања, а најдуже док радници, Драженки Васић, мирује радни однос у складу са чланом 93. став (2) Закона о раду) – 4 часа.

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Потребна документа:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених ( или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о осуђиваности односно неосуђиваности у складу са чланом 105. став (1) Закона о основном васпитању и образовању школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

6. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

7. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

11. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

14. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ ОШ “Бранко Ћопић” Прњавор, улица Раде Врањешевић бр.1А, у времену од 7 до 15 часова.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 *************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

БАЊАЛУКА

 расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор стручно-теоретске наставе (Технолошка група предмета)

2 извршиоца:

а) 1 извршилац - 21 час (11 часова теорија и 10 часова пракса ), на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2019. год. – приправник.

б) 1 извршилац – 16 (6 часова теорија и 10 часова пракса) на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2019. год. - приправник.

2. Професор стручних предмета – проф. педологије – 10 часова 1 извршилац на неодређено вријеме. Лице са радним искуством и положеним стручним

 испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

3. Проф. демократије и људских права - 6 часова, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2019. год. Лице са радним искуством и положеним стручним

 испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

4. Професор њемачког језика и књижевности - 12 часова, на одређено вријеме, најдуже 31.8.2019. год. (Приправник).

5. Професор стручних предмета (Графичка група предмета), 5 часова,

 на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2019. год. (Приправник).

6. Професор стручних предмета (Проф. дерматологије ), 6 часова, на одређено вријеме најдуже до 31.8.2019. год. (Приправник).

7. Професор стручних предмета (Ликовна група предмета) 4 часа,

 на одређено вријеме , најдуже до 31.8.2019. године (Приправник)

 Лица која имају мање од годину дана радног искуства у струци и нису остварила услове за полагање стручног испита имају статус приправника.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидат поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене копије):

- Диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, односно ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи или увјерење, просјек оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

- Увјерење о држављанству РС или БиХ;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу у струци ван школе у трајању од најмање 12 мјесеци;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Критеријуми за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос у школи су:

1) просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

2) вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

3) резултати остварени на интервјуу и тесту и

4) дужина радног стажа.

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

          Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за пријем радника ће обавити у просторијама ЈУ Технолошке школе у Бањалуци, дана, 10.9.2018. године, у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а њихов недолазак сматраће се одустанком од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ Технолошка школа Бањалука, Пиланска бб , Бањалука, са назнаком “Пријава на конкурс” .

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. На коверти потребно назначити за које радно мјесто се пријављује кандидат.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу

 “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

ЈУ ОШ “РАДЕ МАРИЈАНАЦ” СТРОЈИЦЕ

70273 Стројице

Расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Професор/наставник италијанског језика, 8 (осам) часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године - приправник, без радног искуства.

2. Професор/наставник техничког образовања, 4 (четири) часа седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године - са радним искуством и положеним стручним испитом.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом. Право учешћа имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи и посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

1. Да је држављанин РС или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. Да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује Увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

5. Да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом о стеченом стручном звању;

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњености општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од најмање три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ( за радно мјесто наставник техничког образовања);

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа (за радно мјесто наставник техничког образовања);

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа “Раде Маријанац”, Стројице, 70273 Стројице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће одржано 10.9.2018. године (понедјељак) са почетком у 9 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***************

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА, БАЊАЛУКА

Краља Алфонса XIII бр.34

расписује :

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто професора

Опис радног мјеста

1) Професор историје – 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања – 12 часова.

Услови: професор историје и дипломирани историчар.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. У радни однос прима се лице са искуством.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни да приложе:

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

 1)     врста посла;

 2) степен стручне спреме;

 3) дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

- Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци) и увјерење о неосуђиваности доставља се након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 11.9.2018. године, у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

************

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ                                              

објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста

    

- Референт за послове јавних набавки и административно-техничке послове економата, 1 (један) извршилац

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса.

Посебни услови:

дипломирани економиста са 240 ECTS бодова, најмање двије године радног искуства на истим или сличним пословима и познавање рада на рачунару.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе документа о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. фотокопију личне карте или пасоша;

2. фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,

3. увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања, издату од послодавца,

4. фотокопију увјерења, потврде или дипломе о познавању рада на рачунару,

5. за испуњавање општих услова из тачака 4. и 5. сви кандидати дужни су доставити писмену изјаву овјерену од стране надлежног органа.

Избор кандидата, вршиће се на основу документације приложене уз пријаве и на основу улазног интервјуа са кандидатима.

Радни однос ће се засновати након улазног интервјуа по овом конкурсу, на основу коначне одлуке предсједнице суда.

Кандидат који буде изабран, дужан је приликом ступања на рад доставити оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: увјерења о држављанству Босне и Херцеговине, увјерења о општој здравственој способности, диплому о одговарајућој стручној спреми, увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања, увјерење, потврду или диплому о познавању рада на рачунару и увјерења да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду.

Радни однос се заснива на неодређено вријеме уз обавезан пробни рад од 3 (три мјесеца).

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и њеб страници суда њњњ.окрузнисуд-бл.цом. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, биће одбачене.

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњености општих и посебних услова, могу се доставити лично или поштом на адресу: Окружни суд у Бањалуци, Ул. Краља Петра И Карађорђевића број 12.

**************

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста

 

    

- Радник на одржавању чистоће, 1 (један) извршилац

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

Посебни услови:

завршена осмогодишња школа и најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе документа о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. фотокопију личне карте или пасоша,

2. фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,

3. увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања, издату од послодавца,

4. за испуњавање општих услова из тачака 4. и 5. сви кандидати дужни су доставити писмену изјаву овјерену од стране надлежног органа.

Избор кандидата, вршиће се на основу документације приложене уз пријаве и на основу улазног интервјуа са кандидатима.

Радни однос ће се засновати након улазног интервјуа по овом конкурсу, на основу коначне одлуке предсједнице суда.

Кандидат који буде изабран, дужан је приликом ступања на рад доставити оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: увјерења о држављанству Босне и Херцеговине, увјерења о општој здравственој способности, диплому о одговарајућој стручној спреми, увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања и увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду.

Радни однос се заснива на неодређено вријеме уз обавезан пробни рад од 3 (три мјесеца).

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и њеб страници суда њњњ.окрузнисуд-бл.цом. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, биће одбачене.

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњености општих и посебних услова, могу се доставити лично или поштом на адресу: Окружни суд у Бањалуци, Ул. Краља Петра I Карађорђевића број 12.

***********

ЗУ АПОТЕКА “САЊА”

Ранка Шипке 80д

БАЊАЛУКА

Телефон: 051/370-402

расписује

ОГЛАС

1. Магистар фармације са лиценцом .................... 1 извршилац

2. Фармацеутски техничар.................................................1 извршилац

Мјесто рада: Бањалука

Радни однос се заснива на одређено.

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- Посједовање лиценце за рад у апотекарској установи.

Оглас остаје отворен 20.9.2018.

Заинтересовани кандидати могу се јавити на е-mail: apotekasanja@yahoo.com

********

УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА РЕГИЈЕ БАЊАЛУКА

РАВНОГОРСКА 1, 78 000 БАЊАЛУКА

Телефон: 051-213-032, Моб: 065-641-423

ОГЛАС

Удружењу дистрофичара регије Бањалука потребно два мушка персонална асистента за лица са инвалидитетом.

Посао се односи на помагање лицима са инвалидитетом код обављања свакодневних животних потреба.

Старосна доб радника од 25 до 45 година. Послије пробног рада и договора, радни однос се заснива на неодређено вријеме и у складу са Законом о раду.

З све додатне информације на телефон: 051-213-032 и 065-641-423

***********

ЈУ ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

Његошева 15

70260 МРКОЊИЋ ГРАД

 расписује:

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1.       Професор разредне наставе – 2 извршиоца за водитеља продуженог боравка, лице са искуством, на одређено вријеме - до краја наставног процеса у школској 2018/19. години

2.       Професор разредне наставе – 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме – до краја школске 2018/19. године.

Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању.

          Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4. Увјерење о положеном стручном испиту;

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Извод из матичне књиге рођених;

8. Увјерење о држављанству;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

           Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе, које не може бити старије од 6 мјесеци.

          Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

          Комисија за пријем радника ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве доставити лично или на адресу школе.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица