JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29. 11. 2017. godine

JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29. 11. 2017. godine 01.12.2017 00:36 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 29.11. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

„INTEGRAL INŽENjERING“ AD

LAKTAŠI

raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

I

„Integral Inženjering“ a.d. Laktaši prima u radni odnos na određeno vrijeme:

1. Diplomirani inž. mašinstva - pripravnik.................................. 2 izvršioca

II  Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. do 30 godina starosti,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

III  Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

1. završen mašinski fakultet, visoka stručna sprema, VII stepen,

2. poznavanje rada na računaru,

3. poznavanje engleskog jezika /pasivno/,

4. poželjno poznavanje i njemačkog jezika /pasivno/.

IV Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

Opšti uslovi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja uvjerenje o državljanstvu i rodni list.

Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.

Posebni uslovi:

1. diploma o završenom obrazovanju.

V Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 11.12.2017. godine.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

„Integral Inženjering“ a.d. Laktaši, Poslovna jedinica „Integral“, Trg Republike Srpske 8/XII,

78 000 Banjaluka

email: milica.trninnic@integralgrupa.com, zeljka.kajkut@integralgrupa.com

Kontakt telefon: 051/337-453 Milica Trninić, Željka Kajkut.

***********

„INTEGRAL INŽENjERING“ AD

LAKTAŠI

raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

I

„Integral Inženjering“ a.d. Laktaši prima u radni odnos na određeno vrijeme:

1. Mašinski tehničar.................................. 4 izvršioca

II Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. do 30 godina starosti,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

III Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

1. završena mašinska škola, srednja stručna sprema, IV stepen,

2. poznavanje rada na računaru,

3. poznavanje engleskog jezika /pasivno/.

IV Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

Opšti uslovi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja uvjerenje o državljanstvu i rodni list.

Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.

Posebni uslovi:

1. diploma o završenom obrazovanju.

V Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 11.12.2017. godine.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

„Integral Inženjering“ a.d. Laktaši, Poslovna jedinica „Integral“, Trg Republike Srpske 8/XII, 78 000 Banjaluka

email: milica.trninnic@integralgrupa.com, zeljka.kajkut@integralgrupa.com

Kontakt telefon: 051/337-453 Milica Trninić, Željka Kajkut.

************

„INTEGRA INŽENjERING“ DOO

BANjALUKA

raspisuje:

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

I

„Integra Inženjering“ d.o.o. Banjaluka prima u radni odnos:

1. Diplomirani inž. elektrotehnike.................................. 1 izvršilac

II Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH

2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

III Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

1. završen elektrotehnički fakultet, smjer industrijski i elektroenergetski sistemi, visoka stručna sprema, VII stepen,

2. položen stručni ispit,

3. posjedovanje licence za projektovanje i izvođenje,

4. najmanje 5 godina radnog iskustva,

5. poznavanje rada na računaru – obavezno poznavanje programa AutoCAS,

6. poznavanje engleskog jezika.

IV Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju i ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

Opšti uslovi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja uvjerenje o državljanstvu i rodni list.

Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.

Posebni uslovi:

1. diploma o završenom obrazovanju,

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

3. licenca za projektovanje i izvođenje,

4. potvrda o radnom iskustvu,

5. ostala uvjerenja koja predstavljaju dokaze o traženom znanju i iskustvu.

V Rok za podnošenje prijava

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na sajtu privrednog društva „Integra inženjering“ d.o.o. Banjaluka.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

„Integra Inženjering“ d.o.o. Banjaluka, Kadrovska služba, Trg Republike Srpske 8/XIII, 78 000 Banjaluka

email: milica.trninnic@integralgrupa.com, zeljka.kajkut@integralgrupa.com

Kontakt telefon: 051/337-453 Milica Trninić, Željka Kajkut.

****************

OPŠTINA SRBAC

NAČELNIK OPŠTINE

  raspisuje

                                             

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srbac

I - Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta:  

    - stručni saradnik za poslove arhive - 1 izvršilac.

II - Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Srbac.

III - Status: službenik.

- Službenik na izvršilačkom radnom mjestu ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom.

IV - Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. da je starije od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivano za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušteno iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa i

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

V - Posebni uslovi

- SSS u četvorogodišnjem trajanju društvenog smjera,

- položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

- najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru,

VI - Nespojivost

Kandidati  ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci, dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

VII - Potrebna dokumenta

Uz Prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

Biografiju, fotokopiju svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi, fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi,  ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o poznavanju rada na računaru.

Izjava da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član  IX  stav 1. Ustava BiH, Izjava  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, Izjava da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa, Izjava da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona sastavni je dio prijave na javni konkurs.

VIII - Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija za sprovođenje postupka popune upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi obaviće intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanja načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao. Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu intervjua.

         Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije je dužan da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz tačke sedam konkursa i  Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

         Prvorangiran kandidat koji je u izbornoj proceduri dostavio originalnu dokumentaciju ili ovjerene fotokopije nije  obavezan po prijemu obavještenja od komisije dostavljati ponovo istu dokumentaciju.

IX - Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa.

X -  Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu „Prijava na javni konkurs“, koji se  može preuzeti u šalter sali opštine Srbac, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Tačnost podataka navedenih u  obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima,  dostavlja  se lično ili poštom, na adresu: Opština Srbac, Konkursna komisija za sprovođenje postupka popune upražnjenih radnih mjesta, 78420 Srbac, Trg boraca broj 1.

***********

JU OŠ „MILOŠ CRNjANSKI“

POTOČANI 78435

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor razredne nastave, 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, najduže do 30.06.2018. godine

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu , uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača , a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi , odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviti će se intervju dana 13.12.2017. godine u prostorijama JU Osnovna škola „Miloš Crnjanski“ Potočani, sa početkom u 12 časova i 45 minuta.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU OŠ „Miloš Crnjanski“ Potočani, Potočani 78435.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***************

JU CSŠ „IVO ANDRIĆ“ PRNjAVOR

Prnjavor

 raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor engleskog jezika na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, najduže do 27.4.2018. godine - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 - izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

 - uvjerenje o državljanstvu RS - BiH

 - ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

 - dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

 - uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 - uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana 12.12. 2017. godine u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor, ul. Rade Vranješević br. 1. Prnjavor, sa naznakom „prijava na konkurs“.

****************

JU TEHNOLOŠKA ŠKOLA

BANjALUKA

 raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Profesor stručno-teoretske nastave, dipl. inženjer hemijske tehnologije, 2 izvršioca:

1 izvršilac na 6 časova sedmično, na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2018. godine, lice bez radnog iskustva - pripravnik i

1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2018. godine, lice bez radnog iskustva - pripravnik.

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

 - uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi .

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće intervju i testiranje dana 12.12. 2017. godine u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o izboru kandidata.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

 JU Tehnološka škola Banjaluka, Pilanska bb, sa naznakom „Za Komisiju za izbor kandidata“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  ********************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „MILUTIN BOJIĆ“

POTKOZARJE - BANjALUKA

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

Poništava se dio konkursa, objavljen 11.10.2017. godine u listu „Glas Srpske“ za radno mjesto pod 3. NASTAVNIK - PROFESOR RAZREDNE NASTAVE, puna norma, na određeno vrijeme do kraja školske 2017/18. godine - pripravnik - 1 izvršilac.

***************

Republika Srpska

JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ“

MASLOVARE 78223

raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Petar Petrović Njegoš“ Maslovare

Opis radnog mjesta

I - Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš“ Maslovare raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš“ Maslovare

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi RS, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš“ Maslovare bira se na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš“ Maslovare može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, RS, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1.      Opšti uslovi:

-        da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

-        da je državljanin BiH/RS,

-        da je stariji od 18 godina.

2.      Posebni uslovi:

-        ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

-        ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

-        nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zavora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3.      Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda pravde za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.

 V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

-        Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

-        Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Uvjerenje o državljanstvu,

-        Diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-        Uvjerenje o dužini radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika ili nastavnika na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

-        Preporuku ranijeg poslodavca odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

-        Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

-        Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

-        Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH,

-        Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

-        Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona RS, škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš“ Maslovare, 78223 Maslovare, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš“ Maslovare.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“ .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII - Napomene

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o Rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš“ Maslovare u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

**************

GRADSKA UPRAVA GRADA BANjALUKA

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta u Gradskoj upravi grada Banjaluka po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih demobilisanih boraca VRS u 2017. godini

I

U Gradskoj upravi grada Banjaluka prima se u radni odnos, u statusu službenika:

u Odjeljenju za opštu upravu:

1.      Samostalni stručni saradnik za građanska stanja

i administrativna izvršenja.......................................................1 izvršilac.

II - Opis poslova

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za građanska stanja i administrativna izvršenja:

Obavlja sljedeće poslove:

-        vodi upravni postupak za donošenje rješenja o naknadnom upisu u matične knjige;

-        pribavlja potrebne dokaze radi utvrđivanja činjenica, na osnovu kojih se donose rješenja;   

-        dostavlja obavještenje o pravosnažnom rješenju u mjesno nadležnu matičnu službu, odnosno u mjesnu kancelariju - radi naknadnog upisa u odgovarajuću matičnu knjigu;       

-        izrađuje rješenja o ispravkama u matičnim knjigama i ista dostavlja nadležnoj matičnoj službi - radi sprovođenja;

-        izrađuje rješenja o promjeni ličnog imena i ista službeno dostavlja nadležnim organima;

-        sprovodi administrativna izvršenja akata drugih državnih organa;

-        učestvuje u izradi oglednih primjeraka pojedinačnih i opštih akata;

-        obavlja i druge poslove - po nalogu gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;

-        za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

III - Opšti uslovi

         Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

1.      da je državljanin RS, odnosno BiH;

2.      da je stariji od 18 godina;

3.      da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.      da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;

5.      da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;

6.      da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH;

7.      da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

IV - Posebni uslovi

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za građanska stanja i administrativna izvršenja, su:

-        VSS -dipl. pravnik - VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;

-        položen stručni ispit za rad u upravi;

jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-        poznavanje rada na računaru.

Kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u upravi, može se primiti na rad, s tim da je dužan isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne položi stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje mu radni odnos.

V - Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici grada Banjaluka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi grada Banjaluka.

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

- Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs - prijavnog obrasca.

-        Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

1)      diplome o završenoj stručnoj spremi (fakultetu);

2)      uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjave kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi RS;

3)      isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

4)      isprave ili izjave da poznaje rad na računaru;

5)      odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

6)      uvjerenje da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Stepen stručne spreme se dokazuje diplomom o stečenom visokom obrazovanju.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uvjerenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje - izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

-potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio - naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,

-uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

-pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

 Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

- uvjerenje škole ili druge institucija koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike ili drugu ispravu fakulteta (fotokopija indeksa), koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu informatike.

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

 Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

VI

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)):

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i

-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

         Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija obaviće intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina funkcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

VII

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava grada Banjaluka - Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banjaluka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

Prednost na javnom konkursu će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS . Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

VIII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj veb-stranici grada Banjaluka.

**********

GRADSKA UPRAVA GRADA

BANjALUKA

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi grada Banjaluka

I

U Gradskoj upravi grada Banjaluka prima se u radni odnos, u statusu službenika:

u Odjeljenju za opštu upravu:

1.      Stručni saradnik za rad na šalteru za posebne namjene......... 1 izvršilac

2.      Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice........................... 2 izvršioca

u Odjeljenju za prostorno uređenje:

3.      Samostalni stručni saradnik za legalizaciju objekata.......... 2 izvršioca

4.      Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove i složene predmete............................................................. 2 izvršioca

u Odjeljenju za komunalne poslove:

5. Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove......... 1 izvršilac

u Odjeljenju za saobraćaj i puteve:

6. Samostalni stručni saradnik za javni prevoz............................. 1 izvršilac

u Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu:

7. Viši stručni saradnik za evidencije............................................ 1 izvršilac

u Odjeljenju za kulturu, turizam i socijalnu politiku:

8. Viši stručni saradnik za razvoj turizma..................................... 1 izvršilac

u Odsjeku za saradnju sa građanima - Kancelarija za građane:

9. Samostalni stručni saradnik za kontakte sa građanima......... 1 izvršilac

u Jedinici za internu reviziju

10. Rukovodilac Jedinice za internu reviziju................................ 1 izvršilac.

U Gradskoj upravi grada Banjaluka prima se u radni odnos, u statusu namještenika:

u Odjeljenju za saobraćaj i puteve:

11. Radnik na naplati i kontroli parkiranja................................. 2 izvršioca

12. Manipulant na specijalnom vozilu „Pauk“............................... 1 izvršilac

u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje:

13. Referent za održavanje imovine grada ......................................... 1 izvršilac

14. Referent za geodetske i tehničke poslove .................................... 1 izvršilac

u Službi za zajedničke poslove:

15. Čistač .................................................................................................. 1 izvršilac

u Odsjeku za pravna pitanja i propise:

16. Referent za vođenje evidencija ....................................................... 1 izvršilac

u Stručnoj službi Skupštine grada:

17. Vozač .................................................................................................... 1 izvršilac

II - Opis poslova

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za rad na šalteru za posebne namjene

Obavlja sljedeće poslove:

-        izdaje izvode iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu, te uvjerenja o slobodnom bračnom stanju - na šalteru za posebne namjene;   

-        prima zahtjeve za izdavanje pojedinih dokumenata - za podatke koji još nisu uneseni u bazu podataka Matične službe;

-        obavlja poslove ovjere potpisa, rukopisa i prepisa - na osnovu Zakona i Uputstva;

-        vrši prijem stranaka, i podnesaka građana i pravnih lica, radi obavljanja poslova ovjere potpisa, rukopisa i prepisa, a u skladu sa organizacijom poslova šaltera za posebne namjene;

-        ukoliko radi u uslužnom centru na terenskoj lokaciji, obavlja fotokopiranje i naplatu - za potrebe ovjere dokumenata građanima, ukoliko raspolaže adekvatnom opremom;

-        obavlja i druge poslove - po nalogu gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;

-        za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, prvog zvanja.

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za poslove mjesne zajednice

 Obavlja sljedeće poslove:

-        vrši sve administrativno-tehničke poslove za potrebe zbora građana i savjeta mjesne zajednice u kojoj je registrovano do 6.000 birača;

-        priprema i organizuje javnu raspravu po nalogu gradonačelnika;

-        vodi evidenciju i čuva dokumentacioni materijal o radu Zbora građana i Savjeta mjesne zajednice;

-        izrađuje i dostavlja zapisnike i druge akte o radu Zbora građana i Savjeta mjesne zajednice šefu Odsjeka;

-        izrađuje mjesečni izvještaj o svom radu, koji dostavlja samostalnom stručnom saradniku za poslove mjesnih zajednica;

-        vrši administrativno-tehničke poslove za sprovođenje izbora, ili referenduma na području mjesne zajednice;

-        sarađuje sa nadležnim organizacijama i institucijama čiji je osnivač grad, s ciljem rješavanja problema na području mjesne zajednice;

-        prikuplja podatke za potrebe Centra za socijalni rad, Odjeljenja za privredu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

-        sarađuje sa Odsjekom za poslove CZ i PTVJ, s ciljem obrazovanja jedinica i štabova civilne zaštite, određivanja povjerenika CZ i sprovođenja mjera zaštite;

-        stara se o održavanju čistoće prostorija koje se koriste za potrebe MZ;

-        vrši koordinaciju rada i između organa mjesne zajednice i Gradske uprave, gradonačelnika, Skupštine grada i drugih subjekata,

-        prati realizaciju odluka organa Gradske uprave, gradonačelnika i Skupštine grada koje se odnose na mjesne zajednice;

-        učestvuje u pripremanju i izradi programa rada i razvoja mjesne zajednice;

-        prati stanje i prikuplja informacije iz mjesne zajednice i izrađuje analize, izvještaje i informacije o određenim pitanjima za potrebe šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;

-        sarađuje sa Gradskom izbornom komisijom na njihov zahtjev;

-        sarađuje sa udruženjima građana o pitanjima od interesa za građane mjesne zajednice;

-        pomaže u pravno-stručnom pogledu mjesne zajednice na čijem području se organizuje referendum;

-        vodi evidenciju o objektima koji se koriste za potrebe mjesne zajednice; i vrši uvid u eventualne promjene na istim o čemu izvještava samostalnog stručnog saradnika za rad mjesnih zajednica;

-        obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i gradonačelnika;

-        za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za legalizaciju objekata

Obavlja sljedeće poslove:

-        vodi postupke izdavanja lokacijskih uslova i naknadnih građevinskih i upotrebnih dozvola;

-        vodi postupak izdavanja rješenja kojim se utvrđuje legalnost objekata;

-        vrši uviđaj na terenu i o tome sačinjava zapisnik;

-        kontroliše sadržaj i ovjerava urbanističko-tehničke uslove za legalizaciju objekata urađene od strane ovlašćenog pravnog lica;

-        izrađuje urbanističko-tehničke uslove;

-        izrađuje izvještaj o obavljenoj kontroli tehničke dokumentacije;

-        izrađuje zapisnik o visini naknada troškova uređenja i jednokratne rente;

-        izrađuje zapisnik o utvrđivanju naknade za legalizaciju

-        odgovoran je za zakonitost vođenja postupaka iz djelokruga svog rada;

-        rad sa strankama;

-        sprovodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara, i mjere u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odjeljenju;

-        obavlja i druge poslove - po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i gradonačelnika;

-        za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja;

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove i složene predmete

Obavlja sljedeće poslove:

-        vodi postupke izdavanja lokacijskih uslova i građevinskih dozvola u složenijim predmetima;

-        vodi upravni postupak i priprema rješenja u složenijim postupcima, kojima se odbijaju zahtjevi za izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih dozvola u Odsjeku;

-        pruža stručnu pomoć zaposlenima u Odsjeku u postupcima izdavanja lokacijskih uslova i građevinskih dozvola;

-        obrađuje žalbe i dostavlja drugostepenom organu;

-        odgovoran je za zakonitost vođenja postupaka - iz djelokruga svog rada;

-        radi sa strankama;

-        sprovodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara i mjere u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odjeljenju;

-        obavlja i druge poslove - po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i gradonačelnika;

-        za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove

Obavlja sljedeće poslove:

-                  obavlja administrativno-tehničke poslove,

-        prikuplja podatke o obveznicima komunalne naknade, korisnoj površini objekata, zoni i opremljenosti objekata komunalnom infrastrukturom za obračun komunalne naknade;

-        vrši unos u bazu podataka;

-        vrši prijem, zavođenje, razvođenje i arhiviranje predmeta iz djelokruga rada Odjeljenja, a za potrebe tima

-        vrši prijem stranaka i informiše o toku postupka po njihovim zahtjevima,

-        obavlja operaterske poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i samostalnog stručnog saradnika - koordinatora tima;

- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i gradonačelnika, i za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja

Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za javni prevoz

Obavlja sljedeće poslove:

-        prati i proučava stanje u oblasti javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika, i predlaže preduzimanje potrebnih mjera za njegovo unapređenje;

-        prati i proučava stanje, i izrađuje analize i informacije iz oblasti vanrednog prevoza;

-        izrađuje analize i informacije iz oblasti javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika;

-        učestvuje u izradi tehničke dokumentacije - kod projektovanja autobuskih i taksi-stajališta, kao i terminala teretnog saobraćaja;

-        sprovodi postupak usklađivanja redova vožnje javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika;

-        priprema rješenja za registraciju redova vožnje javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika;

-        priprema rješenja za vanredni prevoz;

-        učestvuje u izradi normativnih akata iz oblasti javnog prevoza;

-        poslovi javnih nabavki;

-        obavlja i druge poslove - po nalogu gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;

-        za svoj rad odgovaran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

        

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja viši stručni saradnik za evidencije

Obavlja sljedeće poslove:

-        sarađuje sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama iz oblasti boračko-invalidske zaštite;

-        vodi evidencije izdatih rješenja i utvrđenih prava po rješenjima iz oblasti boračko-invalidske zaštite;

-        vrši obračun novčanih primanja (odnosno zaostalih potraživanja po utvrđenom pravu, nakon sprovedenog ponovnog postupka), kao i obračun eventualnih preužitaka korisnika novčanih prava;

-        vodi evidenciju o kretanju predmeta korisnika novčanih primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite i kategorizacije boraca;

-        izlistava i kontroliše finansijske kartice korisnika novčanih primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite;

-        vrši prijem stranaka - vezano za isplatu iz oblasti boračko-invalidske zaštite;

-        izdaje uvjerenja korisnicima novčanih primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite o činjenicama - saglasno podacima iz evidencije;

-        sarađuje sa Poštama Srpske u vezi s neisplaćenim novčanim primanjima za korisnike iz oblasti boračko-invalidske zaštite;

-        obavlja administrativno-tehničke poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite;

-        vodi i druge evidencije po nalogu načelnika Odjeljenja;

-        obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i gradonačelnika;

-        za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.

        

Status i kategorija radnog mjesta: službenik šeste kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja viši stručni saradnik za razvoj turizma

Obavlja sljedeće poslove:    

-        sarađuje sa privrednim subjektima iz oblasti turizma, a po potrebi, i sa državnim organima i drugim organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja;

-        učestvuje u definisanju, pripremi i sprovođenju strategije ekonomskog razvoja grada iz oblasti turizma;

-        izrađuje mišljenja o planovima rada i izvještajima poslovanja Turističke organizacije grada Banjaluka, te koordiniše i prati njene aktivnosti - u vezi sa razvojem i unapređenjem turističke djelatnosti na području grada;

-        utvrđivanje programa manifestacija za razvoj turizma u gradu, u organizaciji Turističke organizacije grada Banjaluka koji se finansiraju sredstvima budžeta grada;

-        priprema projekte i učestvuje u izradi plana kapitalnih investicija iz svoje nadležnosti;

-        učestvuje u izradi programa rada i izvještaja o radu Odjeljenja, iz djelokruga svog rada;

-        obezbjeđuje statističke i druge podatke za potrebe drugih odjeljenja, iz svoje nadležnosti;

-        vrši obradu statističkih i drugih pokazatelja, priprema informacije i izvještaje iz oblasti turizma;

-        prati rad i razvoj u oblasti turizma grada, vrši analize i izrađuje informacije i daje odgovarajuće prijedloge;

-        učestvuje u izradi tenderske dokumentacije iz djelokruga svog rada;

-        odgovoran je za primjenu internih kontrolnih postupaka i procedura iz djelokruga svog rada;

-        aktivno učestvuje na unapređenju sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, iz djelokruga svog rada;

-        aktivno učestvuje u dopuni novim, i ažuriranju postojećeg sadržaja WEB stranice grada, iz djelokruga svog rada;    

-        obavlja i druge poslove - po nalogu gradonačelnika, i načelnika Odjeljenja;

-        za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik šeste kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za kontakte sa građanima

Obavlja sljedeće poslove:

- prima telefonske pozive i uspostavlja telefonske kontakte sa građanima koji se odnose na rad Gradske uprave grada i obezbjeđuje preduzimanje mjera po ostvarenim kontaktima;

- priprema pisane odgovore na pitanja građana;

- vrši prijem građana vezano za rad zaposlenih u Gradskoj upravi, utvrđivanja osnovanosti navoda i o tome obavještava šefa Odsjeka;

- prati pitanja koja postavljaju građani, prijave problema i prijedloga građana upućenih organima grada, preduzećima, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač grad, i preduzećima koje vrše komunalne i druge usluge iz nadležnosti lokalne zajednice;

- priprema publikacije i promotivne materijale namijenjene građanima s ciljem odgovarajućeg obavještavanja i edukacije građana;

- prikuplja i obrađuje informacije o pritužbama i primjedbama građana, te osnovanosti primjedaba i o svemu obavještava šefa Odsjeka;

- obavlja i druge poslove - po nalogu šefa Odsjeka i gradonačelnika;

- za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja rukovodilac Jedinice za internu reviziju

Obavlja sljedeće poslove:

-        priprema operativna uputstva i uputstva o internoj reviziji u skladu sa odgovarajućim propisima,

-        priprema Strateški i Godišnji plan interne revizije i osigurava njihovo adekvatno sprovođenje i nadzor nad njihovim izvršavanjem,

-        odobrava plan pojedinačne revizije, kojim se detaljno opisuju revizorski postupci,

-        organizuje i koordiniše aktivnosti interne revizije i nadzire sprovođenje planiranih aktivnosti,

-        informiše gradonačelnika o postojanju sukoba interesa u vezi sa njegovim zadatkom,

-        informiše gradonačelnika o utvrđenim nepravilnostima i elementima koji ukazuju na krivično djelo,

-        dostavlja gradonačelniku godišnji izvještaj o radu interne revizije i procjenu adekvatnosti i efektivnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole,

-        dostavlja gradonačelniku izvještaj o rezultatima svake pojedinačne revizije sa svim važnim nalazima i preporukama za unapređivanje poslovanja grada,

-        prati primjenu datih preporuka u skladu sa Zakonom i informiše gradonačelnika o sprovođenju istih,

-        dostavlja gradonačelniku periodične izvještaje o sprovođenju godišnjeg plana interne revizije na njegov zahtjev,

-        dostavlja gradonačelniku izvještaje o eventualnim opstrukcijama prema rukovodiocu jedinice za internu reviziju i internom revizoru u toku vršenja revizije,

-        dostavlja gradonačelniku izvještaj o adekvatnosti resursa za obavljanje interne revizije,

-        osigurava visok kvalitet aktivnosti interne revizije i primjenu propisa koje donosi ministar finansija,

-        evidentira sve aktivnosti revizije i čuva dokumentaciju u vezi sa internom revizijom,

-        vrši godišnju procjenu kapaciteta i resursa za obavljanje poslova interne revizije i dostavlja preporuke gradonačelniku radi usklađivanja sa godišnjim planom revizije,

-        razmatra potrebu angažovanja (internih ili eksternih) eksperata,

-        sarađuje sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije radi dobijanja preporuka i smjernica potrebnih za rad,

-        sarađuje sa Glavnim službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske,

-        osigurava efikasno korišćenje resursa dodijeljenih za izvršavanje funkcije interne revizije,

-        obavlja i druge poslove iz oblasti interne revizije - po nalogu gradonačelnika,

-        za svoj rad odgovoran je gradonačelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik druge kategorije.

Opis poslova koje obavlja radnik na naplati i kontroli parkiranja

Obavlja sljedeće poslove:

-        naplaćuje parkiranje i izdaje odgovarajuće potvrde o tome (na parkiralištima gdje se vrši ručna naplata);

-        kontroliše vozila na parkiralištima sa automatima (kontrola poštivanja Pravilnika), i vodi odgovarajuće evidencije o tome,

-        kontroliše pravilnost korišćenja parkirališta (isticanje parking karte i   vrijeme zadržavanja),

-        provjerava uplate parkiranja putem SMS-a sa prenosivim terminalima,

-        obavezan je da provjeri i prijavi sve eventualne nepravilnosti koje se jave na automatu, signalizaciji ili parking površini i o tome obavijesti nadležne,

-        vrši blokiranje i deblokiranje nepropisno parkiranih vozila,

-        upravlja vozilom za prevoz uređaja za blokiranje točkova,

-        vodi računa o ispravnosti, pranju i čišćenju vozila,

-        po potrebi, ako ispunjava uslove, obavlja poslove manipulanta, prijema i predaje vozila ili vozača specijalnog vozila „Pauk“,

-        obavlja i druge poslove - po nalogu gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;

-        za svoj rad, odgovaran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Opis poslova koje obavlja Manipulant  na specijalnom  vozilu „Pauk“

         Obavlja sljedeće poslove:

-        po nalogu komunalnog policajca, ili radnika policije, vrši utovar nepravilno parkiranog vozila na specijalno vozilo „pauk“ i njegov istovar

-        prije započetog premještanja fotografiše (ako postoje) oštećenja vozila, i sačinjava zapisnik o tome,

-        fotografiše vozilo u prekršaju,

-        uklanjanje, prenos i smještaj vozila koje prevozi, vrši se sa posebnom pažnjom, i odgovara za eventualna oštećenja koja pri tome nastanu,

-        po propisanoj proceduri, zapisnički predaje vozilo dežurnom radniku na deponiji,

-        vodi brigu o pranju i čišćenju vozila,

-        obavlja poslove blokiranja i deblokiranja vozila, prijema i predaje vozila,  i ako ispunjava uslove po potrebi upravlja vozilom „Pauk“,

-        čuva i održava objekte i opremu na odlagalištu vozila,

-        obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, načelnika Odjeljenja i šefa Odsjeka i za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja i šefu Odsjeka.

Opis poslova koje obavlja referent za održavanje imovine grada

         Obavlja sljedeće poslove:

-        učestvuje u pripremi i izradi urbanističko-tehničke dokumentacije u vezi poslovnih prostora i garaža,

-        priprema dokumentaciju i provodi poslove vezane za tekuće održavanje i hitne intervencije,

-        učestvuje u postupku preuzimanja stanova, poslovnih prostora i garaža i ostale nepokretne imovine grada,

-        prati propise iz djelokruga rada,

-        poslovi javnih nabavki,

-        obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, načelnika Odjeljenja i šefa Odsjeka

-        za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja i šefu Odsjeka.

Opis poslova koje obavlja referent za geodetske i tehničke poslove

         Obavlja sljedeće poslove:

-        vrši uvid u evidenciju o nekretninama kod Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Područne jedinice Banjaluka te pribavlja potrebne izvode iz zemljišne knjige, katastarskog operata, knjige uloženih ugovora i druge potrebne podatke neophodne za formiranje dokumentacije za upis u evidenciju o imovini grada Banjaluka,

-        prikuplja, sređuje, obrađuje, evidentira i čuva geodetske, prostorne, urbanističke, regulacione i druge planove, zatim podatke iz zemljišne knjige, katastra zemljišta, odnosno katastra nekretnina, katastra zgrada, saobraćajnica, nadzemne i podzemne infrastrukture, za potrebe formiranja evidencije o imovini grada Banjaluka,

-        vrši identifikaciju parcela, utvrđivanje stvarne površine zemljišta/objekata,

-        izrađuje tlocrte i vrši premjeravanje objekata,

-        vrši uviđaje na licu mjesta u cilju sačinjavanja fotodokumentacije i skice postojećeg stanja,

-        obavlja i druge poslove - po nalogu gradonačelnika, načelnika Odjeljenja i  šefa Odsjeka;

-        za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Opis poslova koje obavlja čistač

Obavlja sljedeće poslove:

-        čisti poslovni prostor, opremu i inventar,

-        pere i čisti vozila;

-        prijavljuje kvarove na sredstvima rada;

-        obavlja i druge poslove - po nalogu šefa održavanja, načelnika Službe i gradonačelnika;

-        za svoj rad, odgovoran je šefu održavanja i načelniku Službe.

Opis poslova koje obavlja referent za vođenje evidencija

-        vodi evidencije o sudskim sporovima u kojima Grada Banjaluka ima svojstvo stranke;

-        vodi evidencije o građevinskom zemljištu u svojini Grada Banjaluka, koje su u nadležnosti Odsjeka;

-        obezbjeđuje podatke, iz nadležnosti Odsjeka, za potrebe Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje;

-        vodi baze podataka za projekte upravljanja imovinom;

-        prati arhiviranje predmeta po izvršiocima, i o tome obavještava šefa Odsjeka;

-        vodi evidenciju o ispostavljenim obračunima naknade RUGIPP-a za korišćenje podataka i usluga izvršenih u skladu sa Zakonom o naknadama za usluge premjera i katastra;

-        prati stanje stalnih finansijskih obaveza nastalih u radu Odsjeka i izvršenim plaćanjima;

-        po potrebi obavlja i operaterske poslove;

-        odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada;

-        obavlja i druge poslove - po nalogu šefa Odsjeka i gradonačelnika;

-        za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka.

Opis poslova koje obavlja vozač

Obavlja sljedeće poslove:

-        obezbjeđuje prevoz za sve potrebe Stručne službe Skupštine grada;

-        vodi brigu i odgovoran je za sigurnost i ispravnost vozila;

-        vrši blagovremeno snabdijevanje vozila gorivom i mazivima i o tome vodi urednu evidenciju;

-        vrši kontrolu prije i poslije upotrebe motornog vozila, i vodi potrebnu dokumentaciju;

-        odgovoran je za  urednost i higijenu motornog vozila;

-        obavlja i druge poslove - po nalogu sekretara Skupštine grada i predsjednika Skupštine grada.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

III  - Opšti uslovi

         Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

1.      da je državljanin RS, odnosno BiH;

2.      da je stariji od 18 godina;

3.      da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.      da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;

5.      da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;

6.      da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;

7.      da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do  47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave .

IV - Posebni uslovi  

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni saradnik za rad na šalteru za posebne namjene, su:

-        SSS – srednja škola (IV stepen)

-        položen stručni ispit za rad u upravi;

-        šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-        poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni saradnik za poslove mjesne zajednice, su:

-        SSS – srednja škola (IV stepen)

-        položen stručni ispit za rad u upravi;

-        položen vozački ispit „B“ kategorije;

-        šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-        poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za legalizaciju objekata, su:

-        VSS –dipl. inž. arhitekture - VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;

-        položen stručni ispit za rad u upravi;

-        položen vozački ispit „B“ kategorije;

          -     tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-        poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za  upravno-pravne poslove i složene predmete, su:

-        VSS –dipl. pravnik - VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;

-        položen stručni ispit za rad u upravi;

          -    tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-        poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove, su:

-        SSS – srednja škola (IV stepen)

-        položen stručni ispit za rad u upravi;

-        položen vozački ispit „B“ kategorije;

-        šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-        poznavanje rada na računaru.

           Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za  javni prevoz, su:

-        VSS –dipl. saobraćajni inženjer, smjer drumski saobraćaj - VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;

-        položen stručni ispit za rad u upravi;

-        položen vozački ispit „B“ kategorije;

          -    jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

          -     poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto viši stručni saradnik za evidenciju, su:

-        VS/VSS - društvenog smjera ili obrazovnog smjera - viša stručna sprema ili  prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS;

-        položen stručni ispit za rad u upravi;

-        devet (9) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-        poznavanje rada na računaru.

        

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto viši stručni saradnik za razvoj turizma, su:

-        VS/VSS –ekonomskog smjera - viša stručna sprema ili  prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS;

-        položen stručni ispit za rad u upravi;

-        položen vozački ispit „B“ kategorije

-        devet (9) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-        poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za kontakte sa građanima, su:

-        VSS - fakultet društvenog smjera, pravo ili administracija, VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;

         -     položen stručni ispit za rad u upravi;

         -     jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

         -     poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Rukovodilac Jedinice za internu reviziju, su:

-        VSS - diplomirani ekonomista, VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;

-        položen stručni ispit za rad u upravi;

-        pet (5) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme od čega 3 godine na poslovima interne ili eksterne revizije;

-        posjedovanje certifikata za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru;

-        poznavanje rada na računaru.

           Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto radnik na naplati i kontroli parkiranja, su:

-        SSS - srednja škola - IV stepen;

-        posebna psihofizička sposobnost.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto manipulant na specijalnom vozilu „Pauk“, su:

-        SSS - srednja škola, III ili IV stepen;

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto referent za održavanje imovine grada, su:

-        SSS - građevinski tehničar - IV stepen

-        položen vozački ispit „B“ kategorije

-        šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-        poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto referent za geodetske i tehničke poslove, su:

-        SSS - srednja škola, geodetski tehničar - geometar - IV stepen;

-        položen vozački ispit „B“ kategorije;

-        šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-        poznavanje rada na računaru.

          Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto  čistač , su:

-        PK - osnovna osmogodišnja škola, II stepen stručne spreme.

          Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto referent za vođenje evidencija, su:

-        SSS - srednja škola (IV stepen)

-        položen vozački ispit „B“ kategorije

-        šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-        poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto vozač su, su:

-        VKV - vozač, V stepen

-        položen vozački ispit „B“ kategorije

-        šest (6) mjeseci radnog iskustva

-        posebna psihofizička sposobnost.

      Kandidati za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za  rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

                             V - Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banjaluka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banjaluka.

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

- Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs - prijavnog obrasca.

-        Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

1)      diplome o završenom fakultetu (VSS - VII stepen ili  prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS - za radna mjesta pod rednim brojevima 3, 4, 6, 9. i 10.)

2)      diplome o završenom fakultetu (VSS - prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS) ili o završenoj višoj školi (VI stepen) - za radna mjesta pod rednim brojevima 7. i 8;

3)      diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi - za radna mjesta pod brojevima  1, 2, 5, 11, 12, 13, 14, 16 i 17;

4)      svjedočanstva o završenoj osnovnoj školi - za radno mjesto pod rednim brojem 15.

5)      uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjave kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi RS - za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10;

6)      isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) – za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16 i 17;

7)      isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u trajanju od pet (5) godina u traženom stepenu stručne spreme od čega 3 godine na poslovima interne ili eksterne revizije (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) - za radno mjesto pod rednim brojem 10;

8)      sertifikat za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru - za radno mjesto pod rednim brojevima 10;

9)      isprave ili izjave da poznaje rad na računaru - za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 i 16;

10)    izjava o položenom vozačkom ispitu - za radna mjesta pod rednim brojevima 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 16 i 17.

Stepen stručne spreme se dokazuje diplomom o stečenom visokom obrazovanju.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje - izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti  visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

- potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,

- uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

- pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

      Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

- uvjerenje škole ili druge institucija koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.  

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

VI

 Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije) dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, odnosno uvjerenje o posebnoj psihofizičkoj sposobnosti (za radna mjesta vozača i radnika na naplati i kontroli parkiranja) kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)):

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i

- da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

         Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

 Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VII

Prijave na javni konkurs dostavljaju se lično u prijemnoj kancelariji Gradske uprave ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava Banjaluka - Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banjaluka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Ostoja Perišić, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članovima 36, 54 i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 09/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

VIII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj veb stranici grada Banjaluka.

****************

JAVNA USTANOVA DJEČIJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“

PRNjAVOR

raspisuje:

ISPRAVKA KONKURSA

objavljenog dana, 22.11.2017. godine u dnevnom listu „Glas Srpske“

Pod brojem 6. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom, treba ispravno da stoji, ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (samo kandidat koji bude primljen).

Ostali tekst konkursa je nepromijenjen.

Kandidati koji su se prijavili na konkurs ne treba ponovo da dostavljaju dokumenta.

Intervju sa kandidatima će biti obavljen 5.12.2017. godine u 9 časova u JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor.

*************

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ KNEŽEVO

KONKURS

za slobodna radna mjesta

Određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

1. Pedagog sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu) ................................................ 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. zakona.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. da je radno sposoban, dokaz ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - škola će službenim putem za izabranog kandidata zatražiti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 8. Pravilnika i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (podnose kandidati za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo).

v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo.

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen 11.12.2017. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće pozivati posebno na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole: JU - Osnovna škola „Dositej Obradović“ Kneževo, ul. Dujke Komljenovića bb. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje.

**************

„AUTOPREVOZ GS“ DOO BANjALUKA

Ul. Put srpskih branilaca br. 35

78000 Banjaluka

infoŽautoprevoz.org

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

„Autoprevoz GS“ d.o.o. Banjaluka raspisuje oglas za prijem radnika na radno mjesto:

Pomoćni radnik u kuhinji ................................................. 1 izvršilac

Pored opštih uslova da su:

državljani Republike Srpske i BiH,

stariji od 18 godina,

opšta zdravstvena sposobnost,

potrebno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

stručna sprema: NK/KV radnik

Potrebna dokumenta:

1. Biografija

2. ovjerena kopija diplome

Prijavu sa biografijom poslati poštom sa naznakom „Oglas za prijem u radni odnos“ ili lično na navedenu adresu.

Oglas je otvoren do 31.12.2017. godine.

*********

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

„ĐURA JAKŠIĆ“ BANjALUKA

Subotička 28   

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.      Nastavnik/profesor istorije, 5 časova, na određeno vrijeme do kraja školske 2017/2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 5. tačka v) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Potrebna dokumenta:

-        Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt telefon i spisak priložene dokumentacije,

-        Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

-        Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen u prostorijama škole, u utorak, 12.12.2017. godine, u 12 časova i 30 minuta.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna

škola „Đura Jakšić“ Banjaluka, Subotička 28, 78000 Banjaluka, sa naznakom „za konkurs“.

 **************

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

„NIKOLA TESLA“ BANjALUKA

Jevrejska 48

raspisuje

KONKURS

za prijem na radno mjesto

1.      Bibliotekar, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za bibliotekara.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava posebne uslove navedene u članu 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju:

1.      prijavu na konkurs koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon i kratka biografija kandidata,

2.      diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3.      dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, odnosno ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

4.      uvjerenje o položenom stručnom ispitu za bibliotekara,

5.      izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

6.      uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

7.      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8.      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme,

9.      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11.    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14 i 42/16).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 12.12.2017. godine (utorak) u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom „Za komisiju za izbor kandidata“.

***************

JU SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA

GRADIŠKA,

Vidovdanska bb

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika

1. Profesor ekonomske grupe predmeta - puna norma, jedan izvršilac, sa radnim iskustvom u struci od najmanje godinu dana, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1)      da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2)      da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3)      da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4)      da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

- diplomirani ekonomista (završen prvi ciklus studija studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova)

- najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke o:

      vrsti posla

      stepenu stručne spreme

      dužini ostvarenog radnog staža

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata (ne starije od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Intervju i testiranje utvrđeni Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi biće obavljeni u ponedjeljak, 11.12.2017. godine, u 12 časova u prostorijama škole. Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom - za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78400 Gradiška ili lično u školi.

Kontakt telefon: 051/813-385.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica