JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29. 11. 2017. године

JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29. 11. 2017. године 01.12.2017 00:36 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 29.11. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

„ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ АД

ЛАКТАШИ

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

I

„Интеграл Инжењеринг“ а.д. Лакташи прима у радни однос на одређено вријеме:

1. Дипломирани инж. машинства - приправник.................................. 2 извршиоца

II  Општи услови

Општи услови које кандидат мора испуњавати су:

1. да је држављанин РС, односно БиХ,

2. до 30 година старости,

3. да има општу здравствену способност.

III  Посебни услови

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

1. завршен машински факултет, висока стручна спрема, VII степен,

2. познавање рада на рачунару,

3. познавање енглеског језика /пасивно/,

4. пожељно познавање и њемачког језика /пасивно/.

IV Потребна документација

Уз пријаву, кандидат прилаже биографију и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

Општи услови:

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат доставља увјерење о држављанству и родни лист.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Посебни услови:

1. диплома о завршеном образовању.

V Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 11.12.2017. године.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

„Интеграл Инжењеринг“ а.д. Лакташи, Пословна јединица „Интеграл“, Трг Републике Српске 8/XII,

78 000 Бањалука

еmail: milica.trninnic@integralgrupa.com, zeljka.kajkut@integralgrupa.com

Контакт телефон: 051/337-453 Милица Трнинић, Жељка Кајкут.

***********

„ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ АД

ЛАКТАШИ

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

I

„Интеграл Инжењеринг“ а.д. Лакташи прима у радни однос на одређено вријеме:

1. Машински техничар.................................. 4 извршиоца

II Општи услови

Општи услови које кандидат мора испуњавати су:

1. да је држављанин РС, односно БиХ,

2. до 30 година старости,

3. да има општу здравствену способност.

III Посебни услови

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

1. завршена машинска школа, средња стручна спрема, IV степен,

2. познавање рада на рачунару,

3. познавање енглеског језика /пасивно/.

IV Потребна документација

Уз пријаву, кандидат прилаже биографију и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

Општи услови:

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат доставља увјерење о држављанству и родни лист.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Посебни услови:

1. диплома о завршеном образовању.

V Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 11.12.2017. године.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

„Интеграл Инжењеринг“ а.д. Лакташи, Пословна јединица „Интеграл“, Трг Републике Српске 8/XII, 78 000 Бањалука

еmail: milica.trninnic@integralgrupa.com, zeljka.kajkut@integralgrupa.com

Контакт телефон: 051/337-453 Милица Трнинић, Жељка Кајкут.

************

„ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО

БАЊАЛУКА

расписује:

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

I

„Интегра Инжењеринг“ д.о.о. Бањалука прима у радни однос:

1. Дипломирани инж. електротехнике.................................. 1 извршилац

II Општи услови

Општи услови које кандидат мора испуњавати су:

1. да је држављанин РС, односно БиХ

2. да има општу здравствену способност.

III Посебни услови

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

1. завршен електротехнички факултет, смјер индустријски и електроенергетски системи, висока стручна спрема, VII степен,

2. положен стручни испит,

3. посједовање лиценце за пројектовање и извођење,

4. најмање 5 година радног искуства,

5. познавање рада на рачунару – обавезно познавање програма AutoCAS,

6. познавање енглеског језика.

IV Потребна документација

Уз пријаву, кандидат прилаже биографију и овјерене копије доказа о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

Општи услови:

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат доставља увјерење о држављанству и родни лист.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Посебни услови:

1. диплома о завршеном образовању,

2. увјерење о положеном стручном испиту,

3. лиценца за пројектовање и извођење,

4. потврда о радном искуству,

5. остала увјерења која представљају доказе о траженом знању и искуству.

V Рок за подношење пријава

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“ и на сајту привредног друштва „Интегра инжењеринг“ д.о.о. Бањалука.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

„Интегра Инжењеринг“ д.о.о. Бањалука, Кадровска служба, Трг Републике Српске 8/XIII, 78 000 Бањалука

еmail: milica.trninnic@integralgrupa.com, zeljka.kajkut@integralgrupa.com

Контакт телефон: 051/337-453 Милица Трнинић, Жељка Кајкут.

****************

ОПШТИНА СРБАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

  расписује

                                             

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Србац

I - Расписује се Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста:  

    - стручни сарадник за послове архиве - 1 извршилац.

II - Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Србац.

III - Статус: службеник.

- Службеник на извршилачком радном мјесту остварује права из радног односа у складу са Законом.

IV - Општи услови:

1. да је држављанин РС, односно БиХ,

2. да је старије од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђивано за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштено из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса и

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

V - Посебни услови

- ССС у четворогодишњем трајању друштвеног смјера,

- положен стручни испит за рад у општинској управи,

- најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања,

- познавање рада на рачунару,

VI - Неспојивост

Кандидати  не могу обављати функцију у политичкој странци, дужност, активност или бити на положају који је неспојив са њиховим службеним дужностима у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

VII - Потребна документа

Уз Пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

Биографију, фотокопију свједочанства о завршеној стручној спреми, фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи,  исправу којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), увјерење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о познавању рада на рачунару.

Изјава да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан  IX  став 1. Устава БиХ, Изјава  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи, Изјава да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса, Изјава да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона саставни је дио пријаве на јавни конкурс.

VIII - Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Конкурсна комисија за спровођење поступка попуне упражњеног радног мјеста у Општинској управи обавиће интервју, на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку, познавања начина функционисања и организације локалне самоуправе и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао. Кандидати ће бити благовремено обавијештени о термину интервјуа.

         Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије је дужан да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерене изјаве из тачке седам конкурса и  Увјерење о општој здравственој способности.

         Прворангиран кандидат који је у изборној процедури доставио оригиналну документацију или овјерене фотокопије није  обавезан по пријему обавјештења од комисије достављати поново исту документацију.

IX - Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса.

X -  Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу „Пријава на јавни конкурс“, који се  може преузети у шалтер сали општине Србац, уз коју се прилажу докази о испуњавању општих и посебних услова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Тачност података наведених у  обрасцу Пријаве на јавни конкурс, кандидат потврђује потписом. Пријава на јавни конкурс са доказима,  доставља  се лично или поштом, на адресу: Општина Србац, Конкурсна комисија за спровођење поступка попуне упражњених радних мјеста, 78420 Србац, Трг бораца број 1.

***********

ЈУ ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

ПОТОЧАНИ 78435

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор разредне наставе, 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, најдуже до 30.06.2018. године

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду , услове прописане Законом о основном васпитању и образовању , услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача , а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи , односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Потребна документа:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о осуђиваности односно неосуђиваности у складу са чланом 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању Школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

10. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавити ће се интервју дана 13.12.2017. године у просторијама ЈУ Основна школа „Милош Црњански“ Поточани, са почетком у 12 часова и 45 минута.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ ОШ „Милош Црњански“ Поточани, Поточани 78435.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***************

ЈУ ЦСШ „ИВО АНДРИЋ“ ПРЊАВОР

Прњавор

 расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор енглеског језика на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, најдуже до 27.4.2018. године - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

 - извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

 - увјерење о држављанству РС - БиХ

 - овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

 - додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

 - увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

 - увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана 12.12. 2017. године у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци доставља само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор, ул. Раде Врањешевић бр. 1. Прњавор, са назнаком „пријава на конкурс“.

****************

ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

БАЊАЛУКА

 расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

Професор стручно-теоретске наставе, дипл. инжењер хемијске технологије, 2 извршиоца:

1 извршилац на 6 часова седмично, на одређено вријеме - до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.8.2018. године, лице без радног искуства - приправник и

1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2018. године, лице без радног искуства - приправник.

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству РС или БиХ,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

 - увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи .

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за избор кандидата обавиће интервју и тестирање дана 12.12. 2017. године у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће писменим путем бити обавијештени о избору кандидата.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу школе:

 ЈУ Технолошка школа Бањалука, Пиланска бб, са назнаком „За Комисију за избор кандидата“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

  ********************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „МИЛУТИН БОЈИЋ“

ПОТКОЗАРЈЕ - БАЊАЛУКА

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

Поништава се дио конкурса, објављен 11.10.2017. године у листу „Глас Српске“ за радно мјесто под 3. НАСТАВНИК - ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ, пуна норма, на одређено вријеме до краја школске 2017/18. године - приправник - 1 извршилац.

***************

Република Српска

ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

МАСЛОВАРЕ 78223

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош“ Масловаре

Опис радног мјеста

I - Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе „Петар Петровић Његош“ Масловаре расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе „Петар Петровић Његош“ Масловаре

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади РС, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основне школе „Петар Петровић Његош“ Масловаре бира се на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе „Петар Петровић Његош“ Масловаре може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ, РС, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1.      Општи услови:

-        да има општу здравствену способност за рад,

-        да је држављанин БиХ/РС,

-        да је старији од 18 година.

2.      Посебни услови:

-        има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

-        има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

-        није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну завора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3.      Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од стране Међународног суда правде за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред судом.

 V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

-        Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

-        Извод из матичне књиге рођених,

-        Увјерење о држављанству,

-        Диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-        Увјерење о дужини радног искуства на мјесту стручног сарадника или наставника на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе (најмање пет година),

-        Препоруку ранијег послодавца односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

-        Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

-        Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

-        Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ,

-        Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

-        Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона РС, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,

Сва документа се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа „Петар Петровић Његош“ Масловаре, 78223 Масловаре, са назнаком „Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа „Петар Петровић Његош“ Масловаре.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“ .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

VII - Напомене

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике о Рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе „Петар Петровић Његош“ Масловаре у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

**************

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БАЊАЛУКА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста у Градској управи града Бањалука по Пројекту суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца, ратних војних инвалида и незапослених демобилисаних бораца ВРС у 2017. години

I

У Градској управи града Бањалука прима се у радни однос, у статусу службеника:

у Одјељењу за општу управу:

1.      Самостални стручни сарадник за грађанска стања

и административна извршења.......................................................1 извршилац.

II - Опис послова

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за грађанска стања и административна извршења:

Обавља сљедеће послове:

-        води управни поступак за доношење рјешења о накнадном упису у матичне књиге;

-        прибавља потребне доказе ради утврђивања чињеница, на основу којих се доносе рјешења;   

-        доставља обавјештење о правоснажном рјешењу у мјесно надлежну матичну службу, односно у мјесну канцеларију - ради накнадног уписа у одговарајућу матичну књигу;       

-        израђује рјешења о исправкама у матичним књигама и иста доставља надлежној матичној служби - ради спровођења;

-        израђује рјешења о промјени личног имена и иста службено доставља надлежним органима;

-        спроводи административна извршења аката других државних органа;

-        учествује у изради огледних примјерака појединачних и општих аката;

-        обавља и друге послове - по налогу градоначелника, шефа Одсјека и начелника Одјељења;

-        за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, трећег звања.

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за пријем у радни однос.

III - Општи услови

         Општи услови које мора испуњавати кандидат:

1.      да је држављанин РС, односно БиХ;

2.      да је старији од 18 година;

3.      да има општу здравствену способност;

4.      да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи јединице локалне самоуправе;

5.      да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

6.      да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ;

7.      да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Градској управи, у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

IV - Посебни услови

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за грађанска стања и административна извршења, су:

-        ВСС -дипл. правник - VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        познавање рада на рачунару.

Кандидат који нема положен стручни испит за рад у управи, може се примити на рад, с тим да је дужан исти положити у року од шест мјесеци од дана запослења. Уколико не положи стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци од дана запослења, престаје му радни однос.

V - Потребна документа

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс, који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници града Бањалука, а може се преузети и у Градској управи града Бањалука.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова јавног конкурса.

Приликом пријаве на јавни конкурс, кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

- Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству РС, односно БиХ, и изјаве да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. и 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс - пријавног обрасца.

-        Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

1)      дипломе о завршеној стручној спреми (факултету);

2)      увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, или изјаве којом се кандидат, који нема положен стручни испит, обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи РС;

3)      исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

4)      исправе или изјаве да познаје рад на рачунару;

5)      одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

6)      увјерење да се налази у евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске.

Степен стручне спреме се доказује дипломом о стеченом високом образовању.

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

У случају да кандидат доставља увјерење о дипломирању, уз увјерење доставља и потписано кратко образложење - изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Изузетно кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

-потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио - назив радног мјеста, да ли су то послови високе стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,

-увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

-писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све напријед наведене елементе потврде или увјерења.

 Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави:

- увјерење школе или друге институција која се бави обучавањем рада на рачунару, увјерење факултета о провјери знања рада на рачунару, положеном испиту информатике или другу исправу факултета (фотокопија индекса), која потврђује познавање или знање рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за рад на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету информатике.

Докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

 Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

VI

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса (Конкурсне комисије), дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (подтачке 1), 3) и 4)):

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса, и

-да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

         Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурсна комисија обавиће интервју на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку, познавању начина функционисања и организације јединице локалне самоуправе и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао.

VII

Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе, или путем поште, на адресу:

Градска управа града Бањалука - Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бањалука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Перишић Остоја, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-573.

Предност на јавном конкурсу ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и бораца, како је прописано члановима 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС . Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС.

VIII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној веб-страници града Бањалука.

**********

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА

БАЊАЛУКА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи града Бањалука

I

У Градској управи града Бањалука прима се у радни однос, у статусу службеника:

у Одјељењу за општу управу:

1.      Стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене......... 1 извршилац

2.      Стручни сарадник за послове мјесне заједнице........................... 2 извршиоца

у Одјељењу за просторно уређење:

3.      Самостални стручни сарадник за легализацију објеката.......... 2 извршиоца

4.      Самостални стручни сарадник за управно-правне послове и сложене предмете............................................................. 2 извршиоца

у Одјељењу за комуналне послове:

5. Стручни сарадник за административно-техничке послове......... 1 извршилац

у Одјељењу за саобраћај и путеве:

6. Самостални стручни сарадник за јавни превоз............................. 1 извршилац

у Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту:

7. Виши стручни сарадник за евиденције............................................ 1 извршилац

у Одјељењу за културу, туризам и социјалну политику:

8. Виши стручни сарадник за развој туризма..................................... 1 извршилац

у Одсјеку за сарадњу са грађанима - Канцеларија за грађане:

9. Самостални стручни сарадник за контакте са грађанима......... 1 извршилац

у Јединици за интерну ревизију

10. Руководилац Јединице за интерну ревизију................................ 1 извршилац.

У Градској управи града Бањалука прима се у радни однос, у статусу намјештеника:

у Одјељењу за саобраћај и путеве:

11. Радник на наплати и контроли паркирања................................. 2 извршиоца

12. Манипулант на специјалном возилу „Паук“............................... 1 извршилац

у Одјељењу за локални економски развој и стратешко планирање:

13. Референт за одржавање имовине града ......................................... 1 извршилац

14. Референт за геодетске и техничке послове .................................... 1 извршилац

у Служби за заједничке послове:

15. Чистач .................................................................................................. 1 извршилац

у Одсјеку за правна питања и прописе:

16. Референт за вођење евиденција ....................................................... 1 извршилац

у Стручној служби Скупштине града:

17. Возач .................................................................................................... 1 извршилац

II - Опис послова

Опис послова које обавља стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене

Обавља сљедеће послове:

-        издаје изводе из матичних књига и увјерења о држављанству, те увјерења о слободном брачном стању - на шалтеру за посебне намјене;   

-        прима захтјеве за издавање појединих докумената - за податке који још нису унесени у базу података Матичне службе;

-        обавља послове овјере потписа, рукописа и преписа - на основу Закона и Упутства;

-        врши пријем странака, и поднесака грађана и правних лица, ради обављања послова овјере потписа, рукописа и преписа, а у складу са организацијом послова шалтера за посебне намјене;

-        уколико ради у услужном центру на теренској локацији, обавља фотокопирање и наплату - за потребе овјере докумената грађанима, уколико располаже адекватном опремом;

-        обавља и друге послове - по налогу градоначелника, шефа Одсјека и начелника Одјељења;

-        за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: службеник седме категорије, првог звања.

Опис послова које обавља стручни сарадник за послове мјесне заједнице

 Обавља сљедеће послове:

-        врши све административно-техничке послове за потребе збора грађана и савјета мјесне заједнице у којој је регистровано до 6.000 бирача;

-        припрема и организује јавну расправу по налогу градоначелника;

-        води евиденцију и чува документациони материјал о раду Збора грађана и Савјета мјесне заједнице;

-        израђује и доставља записнике и друге акте о раду Збора грађана и Савјета мјесне заједнице шефу Одсјека;

-        израђује мјесечни извјештај о свом раду, који доставља самосталном стручном сараднику за послове мјесних заједница;

-        врши административно-техничке послове за спровођење избора, или референдума на подручју мјесне заједнице;

-        сарађује са надлежним организацијама и институцијама чији је оснивач град, с циљем рјешавања проблема на подручју мјесне заједнице;

-        прикупља податке за потребе Центра за социјални рад, Одјељења за привреду, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;

-        сарађује са Одсјеком за послове ЦЗ и ПТВЈ, с циљем образовања јединица и штабова цивилне заштите, одређивања повјереника ЦЗ и спровођења мјера заштите;

-        стара се о одржавању чистоће просторија које се користе за потребе МЗ;

-        врши координацију рада и између органа мјесне заједнице и Градске управе, градоначелника, Скупштине града и других субјеката,

-        прати реализацију одлука органа Градске управе, градоначелника и Скупштине града које се односе на мјесне заједнице;

-        учествује у припремању и изради програма рада и развоја мјесне заједнице;

-        прати стање и прикупља информације из мјесне заједнице и израђује анализе, извјештаје и информације о одређеним питањима за потребе шефа Одсјека и начелника Одјељења;

-        сарађује са Градском изборном комисијом на њихов захтјев;

-        сарађује са удружењима грађана о питањима од интереса за грађане мјесне заједнице;

-        помаже у правно-стручном погледу мјесне заједнице на чијем подручју се организује референдум;

-        води евиденцију о објектима који се користе за потребе мјесне заједнице; и врши увид у евентуалне промјене на истим о чему извјештава самосталног стручног сарадника за рад мјесних заједница;

-        обавља и друге послове по налогу шефа Одсјека, начелника Одјељења и градоначелника;

-        за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: службеник седме категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за легализацију објеката

Обавља сљедеће послове:

-        води поступке издавања локацијских услова и накнадних грађевинских и употребних дозвола;

-        води поступак издавања рјешења којим се утврђује легалност објеката;

-        врши увиђај на терену и о томе сачињава записник;

-        контролише садржај и овјерава урбанистичко-техничке услове за легализацију објеката урађене од стране овлашћеног правног лица;

-        израђује урбанистичко-техничке услове;

-        израђује извјештај о обављеној контроли техничке документације;

-        израђује записник о висини накнада трошкова уређења и једнократне ренте;

-        израђује записник о утврђивању накнаде за легализацију

-        одговоран је за законитост вођења поступака из дјелокруга свог рада;

-        рад са странкама;

-        спроводи мјере заштите на раду и заштите од пожара, и мјере у вези са кориштењем и чувањем имовине у Одјељењу;

-        обавља и друге послове - по налогу шефа Одсјека, начелника Одјељења и градоначелника;

-        за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења;

Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за управно-правне послове и сложене предмете

Обавља сљедеће послове:

-        води поступке издавања локацијских услова и грађевинских дозвола у сложенијим предметима;

-        води управни поступак и припрема рјешења у сложенијим поступцима, којима се одбијају захтјеви за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола у Одсјеку;

-        пружа стручну помоћ запосленима у Одсјеку у поступцима издавања локацијских услова и грађевинских дозвола;

-        обрађује жалбе и доставља другостепеном органу;

-        одговоран је за законитост вођења поступака - из дјелокруга свог рада;

-        ради са странкама;

-        спроводи мјере заштите на раду и заштите од пожара и мјере у вези са кориштењем и чувањем имовине у Одјељењу;

-        обавља и друге послове - по налогу шефа Одсјека, начелника Одјељења и градоначелника;

-        за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља стручни сарадник за административно-техничке послове

Обавља сљедеће послове:

-                  обавља административно-техничке послове,

-        прикупља податке о обвезницима комуналне накнаде, корисној површини објеката, зони и опремљености објеката комуналном инфраструктуром за обрачун комуналне накнаде;

-        врши унос у базу података;

-        врши пријем, завођење, развођење и архивирање предмета из дјелокруга рада Одјељења, а за потребе тима

-        врши пријем странака и информише о току поступка по њиховим захтјевима,

-        обавља оператерске послове по налогу начелника Одјељења и самосталног стручног сарадника - координатора тима;

- обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и градоначелника, и за свој рад одговара начелнику Одјељења

Статус и категорија радног мјеста: службеник седме категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за јавни превоз

Обавља сљедеће послове:

-        прати и проучава стање у области јавног градског и приградског превоза путника, и предлаже предузимање потребних мјера за његово унапређење;

-        прати и проучава стање, и израђује анализе и информације из области ванредног превоза;

-        израђује анализе и информације из области јавног градског и приградског превоза путника;

-        учествује у изради техничке документације - код пројектовања аутобуских и такси-стајалишта, као и терминала теретног саобраћаја;

-        спроводи поступак усклађивања редова вожње јавног градског и приградског превоза путника;

-        припрема рјешења за регистрацију редова вожње јавног градског и приградског превоза путника;

-        припрема рјешења за ванредни превоз;

-        учествује у изради нормативних аката из области јавног превоза;

-        послови јавних набавки;

-        обавља и друге послове - по налогу градоначелника, шефа Одсјека и начелника Одјељења;

-        за свој рад одговаран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

        

Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља виши стручни сарадник за евиденције

Обавља сљедеће послове:

-        сарађује са надлежним државним органима, организацијама и институцијама из области борачко-инвалидске заштите;

-        води евиденције издатих рјешења и утврђених права по рјешењима из области борачко-инвалидске заштите;

-        врши обрачун новчаних примања (односно заосталих потраживања по утврђеном праву, након спроведеног поновног поступка), као и обрачун евентуалних преужитака корисника новчаних права;

-        води евиденцију о кретању предмета корисника новчаних примања из области борачко-инвалидске заштите и категоризације бораца;

-        излистава и контролише финансијске картице корисника новчаних примања из области борачко-инвалидске заштите;

-        врши пријем странака - везано за исплату из области борачко-инвалидске заштите;

-        издаје увјерења корисницима новчаних примања из области борачко-инвалидске заштите о чињеницама - сагласно подацима из евиденције;

-        сарађује са Поштама Српске у вези с неисплаћеним новчаним примањима за кориснике из области борачко-инвалидске заштите;

-        обавља административно-техничке послове из области борачко-инвалидске заштите;

-        води и друге евиденције по налогу начелника Одјељења;

-        обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и градоначелника;

-        за свој рад одговоран је начелнику Одјељења.

        

Статус и категорија радног мјеста: службеник шесте категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља виши стручни сарадник за развој туризма

Обавља сљедеће послове:    

-        сарађује са привредним субјектима из области туризма, а по потреби, и са државним органима и другим организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења;

-        учествује у дефинисању, припреми и спровођењу стратегије економског развоја града из области туризма;

-        израђује мишљења о плановима рада и извјештајима пословања Туристичке организације града Бањалука, те координише и прати њене активности - у вези са развојем и унапређењем туристичке дјелатности на подручју града;

-        утврђивање програма манифестација за развој туризма у граду, у организацији Туристичке организације града Бањалука који се финансирају средствима буџета града;

-        припрема пројекте и учествује у изради плана капиталних инвестиција из своје надлежности;

-        учествује у изради програма рада и извјештаја о раду Одјељења, из дјелокруга свог рада;

-        обезбјеђује статистичке и друге податке за потребе других одјељења, из своје надлежности;

-        врши обраду статистичких и других показатеља, припрема информације и извјештаје из области туризма;

-        прати рад и развој у области туризма града, врши анализе и израђује информације и даје одговарајуће приједлоге;

-        учествује у изради тендерске документације из дјелокруга свог рада;

-        одговоран је за примјену интерних контролних поступака и процедура из дјелокруга свог рада;

-        активно учествује на унапређењу система управљања квалитетом ИСО 9001, из дјелокруга свог рада;

-        активно учествује у допуни новим, и ажурирању постојећег садржаја WEB странице града, из дјелокруга свог рада;    

-        обавља и друге послове - по налогу градоначелника, и начелника Одјељења;

-        за свој рад одговоран је начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: службеник шесте категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за контакте са грађанима

Обавља сљедеће послове:

- прима телефонске позиве и успоставља телефонске контакте са грађанима који се односе на рад Градске управе града и обезбјеђује предузимање мјера по оствареним контактима;

- припрема писане одговоре на питања грађана;

- врши пријем грађана везано за рад запослених у Градској управи, утврђивања основаности навода и о томе обавјештава шефа Одсјека;

- прати питања која постављају грађани, пријаве проблема и приједлога грађана упућених органима града, предузећима, установама и организацијама чији је оснивач град, и предузећима које врше комуналне и друге услуге из надлежности локалне заједнице;

- припрема публикације и промотивне материјале намијењене грађанима с циљем одговарајућег обавјештавања и едукације грађана;

- прикупља и обрађује информације о притужбама и примједбама грађана, те основаности примједаба и о свему обавјештава шефа Одсјека;

- обавља и друге послове - по налогу шефа Одсјека и градоначелника;

- за свој рад одговоран је шефу Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља руководилац Јединице за интерну ревизију

Обавља сљедеће послове:

-        припрема оперативна упутства и упутства о интерној ревизији у складу са одговарајућим прописима,

-        припрема Стратешки и Годишњи план интерне ревизије и осигурава њихово адекватно спровођење и надзор над њиховим извршавањем,

-        одобрава план појединачне ревизије, којим се детаљно описују ревизорски поступци,

-        организује и координише активности интерне ревизије и надзире спровођење планираних активности,

-        информише градоначелника о постојању сукоба интереса у вези са његовим задатком,

-        информише градоначелника о утврђеним неправилностима и елементима који указују на кривично дјело,

-        доставља градоначелнику годишњи извјештај о раду интерне ревизије и процјену адекватности и ефективности система финансијског управљања и контроле,

-        доставља градоначелнику извјештај о резултатима сваке појединачне ревизије са свим важним налазима и препорукама за унапређивање пословања града,

-        прати примјену датих препорука у складу са Законом и информише градоначелника о спровођењу истих,

-        доставља градоначелнику периодичне извјештаје о спровођењу годишњег плана интерне ревизије на његов захтјев,

-        доставља градоначелнику извјештаје о евентуалним опструкцијама према руководиоцу јединице за интерну ревизију и интерном ревизору у току вршења ревизије,

-        доставља градоначелнику извјештај о адекватности ресурса за обављање интерне ревизије,

-        осигурава висок квалитет активности интерне ревизије и примјену прописа које доноси министар финансија,

-        евидентира све активности ревизије и чува документацију у вези са интерном ревизијом,

-        врши годишњу процјену капацитета и ресурса за обављање послова интерне ревизије и доставља препоруке градоначелнику ради усклађивања са годишњим планом ревизије,

-        разматра потребу ангажовања (интерних или екстерних) експерата,

-        сарађује са Централном јединицом за хармонизацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије ради добијања препорука и смјерница потребних за рад,

-        сарађује са Главним службом за ревизију јавног сектора Републике Српске,

-        осигурава ефикасно коришћење ресурса додијељених за извршавање функције интерне ревизије,

-        обавља и друге послове из области интерне ревизије - по налогу градоначелника,

-        за свој рад одговоран је градоначелнику.

Статус и категорија радног мјеста: службеник друге категорије.

Опис послова које обавља радник на наплати и контроли паркирања

Обавља сљедеће послове:

-        наплаћује паркирање и издаје одговарајуће потврде о томе (на паркиралиштима гдје се врши ручна наплата);

-        контролише возила на паркиралиштима са аутоматима (контрола поштивања Правилника), и води одговарајуће евиденције о томе,

-        контролише правилност коришћења паркиралишта (истицање паркинг карте и   вријеме задржавања),

-        провјерава уплате паркирања путем СМС-а са преносивим терминалима,

-        обавезан је да провјери и пријави све евентуалне неправилности које се јаве на аутомату, сигнализацији или паркинг површини и о томе обавијести надлежне,

-        врши блокирање и деблокирање непрописно паркираних возила,

-        управља возилом за превоз уређаја за блокирање точкова,

-        води рачуна о исправности, прању и чишћењу возила,

-        по потреби, ако испуњава услове, обавља послове манипуланта, пријема и предаје возила или возача специјалног возила „Паук“,

-        обавља и друге послове - по налогу градоначелника, шефа Одсјека и начелника Одјељења;

-        за свој рад, одговаран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

Опис послова које обавља Манипулант  на специјалном  возилу „Паук“

         Обавља сљедеће послове:

-        по налогу комуналног полицајца, или радника полиције, врши утовар неправилно паркираног возила на специјално возило „паук“ и његов истовар

-        прије започетог премјештања фотографише (ако постоје) оштећења возила, и сачињава записник о томе,

-        фотографише возило у прекршају,

-        уклањање, пренос и смјештај возила које превози, врши се са посебном пажњом, и одговара за евентуална оштећења која при томе настану,

-        по прописаној процедури, записнички предаје возило дежурном раднику на депонији,

-        води бригу о прању и чишћењу возила,

-        обавља послове блокирања и деблокирања возила, пријема и предаје возила,  и ако испуњава услове по потреби управља возилом „Паук“,

-        чува и одржава објекте и опрему на одлагалишту возила,

-        обавља и друге послове по налогу градоначелника, начелника Одјељења и шефа Одсјека и за свој рад одговара начелнику Одјељења и шефу Одсјека.

Опис послова које обавља референт за одржавање имовине града

         Обавља сљедеће послове:

-        учествује у припреми и изради урбанистичко-техничке документације у вези пословних простора и гаража,

-        припрема документацију и проводи послове везане за текуће одржавање и хитне интервенције,

-        учествује у поступку преузимања станова, пословних простора и гаража и остале непокретне имовине града,

-        прати прописе из дјелокруга рада,

-        послови јавних набавки,

-        обавља и друге послове по налогу градоначелника, начелника Одјељења и шефа Одсјека

-        за свој рад одговара начелнику Одјељења и шефу Одсјека.

Опис послова које обавља референт за геодетске и техничке послове

         Обавља сљедеће послове:

-        врши увид у евиденцију о некретнинама код Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Подручне јединице Бањалука те прибавља потребне изводе из земљишне књиге, катастарског операта, књиге уложених уговора и друге потребне податке неопходне за формирање документације за упис у евиденцију о имовини града Бањалука,

-        прикупља, сређује, обрађује, евидентира и чува геодетске, просторне, урбанистичке, регулационе и друге планове, затим податке из земљишне књиге, катастра земљишта, односно катастра некретнина, катастра зграда, саобраћајница, надземне и подземне инфраструктуре, за потребе формирања евиденције о имовини града Бањалука,

-        врши идентификацију парцела, утврђивање стварне површине земљишта/објеката,

-        израђује тлоцрте и врши премјеравање објеката,

-        врши увиђаје на лицу мјеста у циљу сачињавања фотодокументације и скице постојећег стања,

-        обавља и друге послове - по налогу градоначелника, начелника Одјељења и  шефа Одсјека;

-        за свој рад, одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

Опис послова које обавља чистач

Обавља сљедеће послове:

-        чисти пословни простор, опрему и инвентар,

-        пере и чисти возила;

-        пријављује кварове на средствима рада;

-        обавља и друге послове - по налогу шефа одржавања, начелника Службе и градоначелника;

-        за свој рад, одговоран је шефу одржавања и начелнику Службе.

Опис послова које обавља референт за вођење евиденција

-        води евиденције о судским споровима у којима Града Бањалука има својство странке;

-        води евиденције о грађевинском земљишту у својини Града Бањалука, које су у надлежности Одсјека;

-        обезбјеђује податке, из надлежности Одсјека, за потребе Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање;

-        води базе података за пројекте управљања имовином;

-        прати архивирање предмета по извршиоцима, и о томе обавјештава шефа Одсјека;

-        води евиденцију о испостављеним обрачунима накнаде РУГИПП-а за коришћење података и услуга извршених у складу са Законом о накнадама за услуге премјера и катастра;

-        прати стање сталних финансијских обавеза насталих у раду Одсјека и извршеним плаћањима;

-        по потреби обавља и оператерске послове;

-        одговоран је за исправност и одржавање средстава рада;

-        обавља и друге послове - по налогу шефа Одсјека и градоначелника;

-        за свој рад, одговоран је шефу Одсјека.

Опис послова које обавља возач

Обавља сљедеће послове:

-        обезбјеђује превоз за све потребе Стручне службе Скупштине града;

-        води бригу и одговоран је за сигурност и исправност возила;

-        врши благовремено снабдијевање возила горивом и мазивима и о томе води уредну евиденцију;

-        врши контролу прије и послије употребе моторног возила, и води потребну документацију;

-        одговоран је за  уредност и хигијену моторног возила;

-        обавља и друге послове - по налогу секретара Скупштине града и предсједника Скупштине града.

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за пријем у радни однос.

III  - Општи услови

         Општи услови које мора испуњавати кандидат:

1.      да је држављанин РС, односно БиХ;

2.      да је старији од 18 година;

3.      да има општу здравствену способност;

4.      да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи јединице локалне самоуправе;

5.      да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

6.      да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  IX став 1. Устава БиХ;

7.      да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у Градској управи, у складу са члановима од 43. до  47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе .

IV - Посебни услови  

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене, су:

-        ССС – средња школа (ИВ степен)

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто стручни сарадник за послове мјесне заједнице, су:

-        ССС – средња школа (IV степен)

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        положен возачки испит „Б“ категорије;

-        шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за легализацију објеката, су:

-        ВСС –дипл. инж. архитектуре - VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        положен возачки испит „Б“ категорије;

          -     три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за  управно-правне послове и сложене предмете, су:

-        ВСС –дипл. правник - VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

          -    три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто стручни сарадник за административно-техничке послове, су:

-        ССС – средња школа (IV степен)

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        положен возачки испит „Б“ категорије;

-        шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        познавање рада на рачунару.

           Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за  јавни превоз, су:

-        ВСС –дипл. саобраћајни инжењер, смјер друмски саобраћај - VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        положен возачки испит „Б“ категорије;

          -    једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

          -     познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто виши стручни сарадник за евиденцију, су:

-        ВС/ВСС - друштвеног смјера или образовног смјера - виша стручна спрема или  први циклус високог образовања са 180 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        познавање рада на рачунару.

        

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто виши стручни сарадник за развој туризма, су:

-        ВС/ВСС –економског смјера - виша стручна спрема или  први циклус високог образовања са 180 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        положен возачки испит „Б“ категорије

-        девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за контакте са грађанима, су:

-        ВСС - факултет друштвеног смјера, право или администрација, VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

         -     положен стручни испит за рад у управи;

         -     једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

         -     познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто Руководилац Јединице за интерну ревизију, су:

-        ВСС - дипломирани економиста, VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        пет (5) година радног искуства у траженом степену стручне спреме од чега 3 године на пословима интерне или екстерне ревизије;

-        посједовање цертификата за обављање послова интерне ревизије у јавном сектору;

-        познавање рада на рачунару.

           Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто радник на наплати и контроли паркирања, су:

-        ССС - средња школа - IV степен;

-        посебна психофизичка способност.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто манипулант на специјалном возилу „Паук“, су:

-        ССС - средња школа, III или ИВ степен;

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто референт за одржавање имовине града, су:

-        ССС - грађевински техничар - IV степен

-        положен возачки испит „Б“ категорије

-        шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто референт за геодетске и техничке послове, су:

-        ССС - средња школа, геодетски техничар - геометар - IV степен;

-        положен возачки испит „Б“ категорије;

-        шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        познавање рада на рачунару.

          Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто  чистач , су:

-        ПК - основна осмогодишња школа, II степен стручне спреме.

          Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто референт за вођење евиденција, су:

-        ССС - средња школа (IV степен)

-        положен возачки испит „Б“ категорије

-        шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто возач су, су:

-        ВКВ - возач, В степен

-        положен возачки испит „Б“ категорије

-        шест (6) мјесеци радног искуства

-        посебна психофизичка способност.

      Кандидати за радна мјеста под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 који немају положен стручни испит за рад у управи, могу се примити на рад, с тим да су дужни исти положити у року од шест мјесеци од дана запослења. Уколико не положе стручни испит за  рад у управи у року од шест мјесеци од дана запослења, престаје им радни однос.

                             V - Потребна документа

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници Града Бањалука, а може се преузети и у Градској управи Града Бањалука.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву – пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује, са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту јавног конкурса.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова јавног конкурса.

Приликом пријаве на јавни конкурс, кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

- Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, и изјаве да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. и 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс - пријавног обрасца.

-        Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

1)      дипломе о завршеном факултету (ВСС - VII степен или  први циклус високог образовања са 240 ECTS - за радна мјеста под редним бројевима 3, 4, 6, 9. и 10.)

2)      дипломе о завршеном факултету (ВСС - први циклус високог образовања са 180 ECTS) или о завршеној вишој школи (VI степен) - за радна мјеста под редним бројевима 7. и 8;

3)      дипломе о завршеној средњој стручној спреми - за радна мјеста под бројевима  1, 2, 5, 11, 12, 13, 14, 16 и 17;

4)      свједочанства о завршеној основној школи - за радно мјесто под редним бројем 15.

5)      увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, или изјаве којом се кандидат, који нема положен стручни испит, обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи РС - за радна мјеста под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10;

6)      исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) – за радна мјеста под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16 и 17;

7)      исправе којом се доказује радно искуство у трајању од пет (5) година у траженом степену стручне спреме од чега 3 године на пословима интерне или екстерне ревизије (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) - за радно мјесто под редним бројем 10;

8)      сертификат за обављање послова интерне ревизије у јавном сектору - за радно мјесто под редним бројевима 10;

9)      исправе или изјаве да познаје рад на рачунару - за радна мјеста под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 и 16;

10)    изјава о положеном возачком испиту - за радна мјеста под редним бројевима 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 16 и 17.

Степен стручне спреме се доказује дипломом о стеченом високом образовању.

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

У случају да кандидат доставља уверење о дипломирању, уз увјерење доставља и потписано кратко образложење - изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области  високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Изузетно кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

- потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио – назив радног мјеста, да ли су то послови високе стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,

- увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

- писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све напријед наведене елементе потврде или увјерења.

      Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави:

- увјерење школе или друге институција која се бави обучавањем рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за рад на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

Докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.  

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

VI

 Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса (Конкурсне комисије) дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности, односно увјерење о посебној психофизичкој способности (за радна мјеста возача и радника на наплати и контроли паркирања) као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (подтачке 1), 3) и 4)):

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и

- да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

         Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве.

 Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, с циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VII

Пријаве на јавни конкурс достављају се лично у пријемној канцеларији Градске управе или путем поште, на адресу:

Градска управа Бањалука - Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бањалука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Остоја Перишић, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-573.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и бораца, како је прописано члановима 36, 54 и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 09/12 и 40/12). Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

VIII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној веб страници града Бањалука.

****************

ЈАВНА УСТАНОВА ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“

ПРЊАВОР

расписује:

ИСПРАВКА КОНКУРСА

објављеног дана, 22.11.2017. године у дневном листу „Глас Српске“

Под бројем 6. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом, треба исправно да стоји, љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом (само кандидат који буде примљен).

Остали текст конкурса је непромијењен.

Кандидати који су се пријавили на конкурс не треба поново да достављају документа.

Интервју са кандидатима ће бити обављен 5.12.2017. године у 9 часова у ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор.

*************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ КНЕЖЕВО

КОНКУРС

за слободна радна мјеста

Одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства.

1. Педагог са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу) ................................................ 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. закона.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. да је радно способан, доказ љекарско увјерење не старије од шест мјесеци доставиће кандидат који буде изабран;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - школа ће службеним путем за изабраног кандидата затражити, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 8. Правилника и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, б) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (подносе кандидати за радно мјесто за које се тражи радно искуство).

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, за радно мјесто за које се тражи радно искуство.

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен 11.12.2017. године са почетком у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће позивати посебно на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе: ЈУ - Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Кнежево, ул. Дујке Комљеновића бб. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање.

**************

„АУТОПРЕВОЗ ГС“ ДОО БАЊАЛУКА

Ул. Пут српских бранилаца бр. 35

78000 Бањалука

инфоЖаутопревоз.орг

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

„Аутопревоз ГС“ д.о.о. Бањалука расписује оглас за пријем радника на радно мјесто:

Помоћни радник у кухињи ................................................. 1 извршилац

Поред општих услова да су:

држављани Републике Српске и БиХ,

старији од 18 година,

општа здравствена способност,

потребно је да кандидати испуњавају и сљедеће посебне услове:

стручна спрема: НК/КВ радник

Потребна документа:

1. Биографија

2. овјерена копија дипломе

Пријаву са биографијом послати поштом са назнаком „Оглас за пријем у радни однос“ или лично на наведену адресу.

Оглас је отворен до 31.12.2017. године.

*********

ЈАВНА УСТАНОВА ОСНОВНА ШКОЛА

„ЂУРА ЈАКШИЋ“ БАЊАЛУКА

Суботичка 28   

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      Наставник/професор историје, 5 часова, на одређено вријеме до краја школске 2017/2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и члана 5. тачка в) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Потребна документа:

-        Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт телефон и списак приложене документације,

-        Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

-        Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса биће обављен у просторијама школе, у уторак, 12.12.2017. године, у 12 часова и 30 минута.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна

школа „Ђура Јакшић“ Бањалука, Суботичка 28, 78000 Бањалука, са назнаком „за конкурс“.

 **************

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА“ БАЊАЛУКА

Јеврејска 48

расписује

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

1.      Библиотекар, 1 извршилац на неодређено вријеме, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом за библиотекара.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава посебне услове наведене у члану 75. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Кандидати су дужни доставити следећу документацију:

1.      пријаву на конкурс која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон и кратка биографија кандидата,

2.      диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3.      додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, односно ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

4.      увјерење о положеном стручном испиту за библиотекара,

5.      извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

6.      увјерење о држављанству РС или БиХ,

7.      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8.      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме,

9.      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11.    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“, број: 102/14 и 42/16).

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 12.12.2017. године (уторак) у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком „За комисију за избор кандидата“.

***************

ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА

ГРАДИШКА,

Видовданска бб

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника

1. Професор економске групе предмета - пуна норма, један извршилац, са радним искуством у струци од најмање годину дана, на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова, прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Општи услови за пријем у радни однос:

1)      да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству;

2)      да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3)      да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4)      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

- дипломирани економиста (завршен први циклус студија студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова)

- најмање 12 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке о:

      врсти посла

      степену стручне спреме

      дужини оствареног радног стажа

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената (не старије од шест мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Интервју и тестирање утврђени Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи биће обављени у понедјељак, 11.12.2017. године, у 12 часова у просторијама школе. Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком - за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица