ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.06 2018. године

 ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.06 2018. године 29.06.2018 00:05 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 27.06. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

**************

УНИВЕРЗИТЕТ у БАЊАЛУЦИ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГРАД

БУЛЕВАР војводе ПЕТРА БОЈОВИЋА 1а

78000 БАЊАЛУКА

     расписује

КОНКУРС

за пријем приправника на Универзитету у Бањалуци

1. Приправник, дипломирани инжењер електротехнике - рачунарство и информатика, висока стручна спрема - 1 извршилац

I Опис послова: Приправник ће обављати послове у сврху стручне обуке и оспособљавања за самосталан рад у професији за коју је образован.

II Мјесто рада: Универзитетски рачунарски центар Универзитета у Бањалуци, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бањалука

III Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

IV Посебни услови:

- дипломирани инжењер електротехнике – рачунарство и информатика, висока стручна спрема;

- да кандидат први пут заснива радни однос у струци;

Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- Увјерење о држављанству;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак;

- Диплому или увјерење о стеченом академском звању;

- Додатак дипломи или увјерење о положеним испитима;

- Доказ о општој здравственој способности (доставља само кандидат који је изабран).

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаву са наведеним документима и доказима уз назнаку ПРИЈАВА НА КОНКУРС, доставити на сљедећу адресу:

- Универзитет у Бањалуци, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бањалука

*****************

"ВИТАМИНКА" ад БАЊАЛУКА

БРАЋЕ ПИШТЕЉИЋА бр. 22

Објављује:

ОГЛАС

за пријем у радни однос радника на одређено вријеме

- Радник у производњи - прерада воћа и поврћа ................................40 извршилаца

Опис радних активности:

 - једноставнији послови у преради воћа и поврћа

Услови:

- кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду

- радно искуство није неопходно

Нудимо:

- могућност сталног запослења

- обезбијеђен топли оброк и превоз

Сви заинтересовани кандидати пријаве могу доставити у кадровску службу или поштом на адресу "Витаминка" а.д. Бањалука, улица Браће Пиштељића бр. 22, у року од 15 дана од дана објављивања.

***************

ЈУ ОШ "МИЛАН РАКИЋ"

БАЊАЛУКА                                                    

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање

директора Јавне установе Основне школе

"Милан Ракић" Карановац - Бањалука

I - Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе "Милан Ракић"  Бањалука расписује јавни конкурс за избор и именовање директора  школе.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III – Мандат

Директор Јавне установе Основне школе "Милан Ракић" Карановац – Бањалука се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе "Милан Ракић" Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске

- да је старији од 18 година.

 2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 5. Закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 31/18),

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

На конкурсу за директора школе могу учествовати и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању.

V - Потребна документација:

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

  - Пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

        - Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

  - Извод из матичне књиге рођених,

  - Увјерење о држављанству,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети  након стицања дипломе,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, (прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност).

- Увјерење да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом и ли малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата прије ступања на дужност,

- Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основне школе "Милан Ракић" Карановац бб - Бањалука, са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Милан Ракић" Бањалука.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

                   

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе "Милан Ракић" Бањалука у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***************

"ЕЛЕКТРОЛИФТ" ДОО

ЈОВАНА ДУЧИЋА ББ

ШИПОВО

расписује

ОГЛАС

За пријем радника у радни однос:

 1. Варилац CO2 поступак варења.......................................................20 извршилаца
 2. Бравар..............................................................................................20 извршилаца
 3. Монтер лифтова КОНЕ.................................................................10 извршилаца

Услов за пријем на оглас:

Завршена одговарајућа школа металске струке у рангу КВ радника.

Пријаве слати на горњу адресу или преко Завода за запошљавање.

За све информације контакт телефон: 066 88 08 78

***********

"KALDERA COMPANY " доо

КОБАТОВЦИ бб, ЛАКТАШИ

објављује:

КОНКУРС

за попуњавање радних мјеста

I - Дипломирани инжињер грађевинарства - (1) извршилац

Општи и посебни услови:

Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове и то:

 1. VII степен стручне спреме
 2. са радним искуством у траженом степену образовања и опису послова;
 3. познавање рада на рачунару
 4. познавање страног језика – енглеског и/или њемачког језика;
 5. посједовање лиценце
 6. возачка дозвола Б категорије

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању, које подразумијева разговор/интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће обавијештени писаним путем.

Пријаве се могу достављати лично, или путем поште на адресу:

"Калдера цомпанџ" д.о.о., Лакташи, Кобатовци бб, 78250 Лакташи или е-mail адресу: info@kalderacompany.com.

Конкурс остаје отворен до попуне радног мјеста.

**************

"ЕКВАТОР" доо БАЊАЛУКА

ВЕЉКА МЛАЂЕНОВИЋА бб

78 000 БАЊАЛУКА

расписује

ОГЛАС

на одређено вријеме:

 

- Дипл. инжењер архитектуре (приправник)………………........……..1 извршилац.

Мјесто рада: Бањалука.

Послови које ће обављати:

-  израда пројектне документације и

-  праћење извођења радова.

Вјештине и особине које би требало да посједује:

•        Савјесност и педантност;

•        Комуникативност и љубазност;

Заинтересовани кандидати своје пријаве могу послати на е-mail: info@ekvatorbl.com

Оглас је отворен 10 дана од дана објаве.

*************

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ

На основу члана 48. став 2. у вези са чланом 77. Закона о судовима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 37/12, 44/15 и 100/17), чланом 50. став 3. тачка г) Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 19. тачка г) Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника ("Службени гласник Републике Српске", број: 38/12 и 20/15), члана 1. тачка 5. Одлуке о радним мјестима у Окружном суду у Бањалуци у оквиру пројекта Грант IPA 2013 (број:011-0-Су-17-000 031-1 од 13.1.2017. године), те члана 15. тачка њ) Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Окружном суду у Бањалуци (број: 011-0-Су-15-000 826, са измјенама), предсједница Окружног суда у Бањалуци, доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

Поништава се јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста у оквиру пројекта Грант споразума "Унапређење рада на предметима ратних злочина у БиХ", пријемом у радни однос на одређено вријеме до 1 (једне) године - Референт за обрачун плата и ликвидатор, 1 (један) извршилац, објављен дана 28.3.2018. године у дневним листовима "Глас Српске", "Дневни аваз" и на веб страници суда њњњ.окрузнисуд-бл.цом, из разлога што нико од кандидата није остварио минималан број бодова утврђен конкурсом.

Члан 2.

С циљем попуњавања упражњеног радног мјеста, наведеног у члану 1. ове Одлуке, расписаће се нови јавни конкурс, који ће се истовремено објавити у дневним листовима "Глас Српске", "Дневни аваз" и на веб страници суда www.okruznisud-bl.com.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

***********

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ                                              

На основу члана 48. став 2. у вези са чланом 77. Закона о судовима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 37/12, 44/15 и 100/17), чланом 50. став 3. тачка г) Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 4. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника ("Службени гласник Републике Српске", број: 38/12 и 20/15), члана 1. тачка 5. Одлуке о радним мјестима у Окружном суду у Бањалуци у оквиру пројекта Грант IPA 2013 (број:011-0-Су-17-000 031-1 од 13.1.2017. године), те члана 15. тачка њ) Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Окружном суду у Бањалуци (број: 011-0-Су-15-000 826, са измјенама), Окружни суд у Бањалуци објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста у оквиру пројекта Грант споразума "Унапређење рада на предметима ратних злочина у БиХ", пријемом у радни однос на одређено вријеме до 1 (једне) године:

  

- Референт за обрачун плата I ликвидатор, 1 (један) извршилац.

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске;

2. да је старији од 18 година;

3.  да има општу здравствену способност;

4. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса;

5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду.

          Посебни услови:

- ССС, IV степен стручне спреме, средња економска школа;

- радно искуство на истим или сличним пословима од најмање 6 (шест) мјесеци;

- познавање рада на рачунару.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе документа о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. фотокопију личне карте или пасоша;

2. фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми;

3. потврду о радном искуству на истим или сличним пословима, издату од послодавца;

4. за испуњавање општих услова из тачке 4. и 5. сви кандидати достављају овјерену писмену изјаву.

    

Избор кандидата, који ће бити запослен на одређено вријеме, вршиће се на основу запримљених пријава, писменог теста и усменог разговора за кандидате који на писменом тесту остваре више од 50% могућег броја бодова. Право учешћа у избору кандидата, у свим фазама запошљавања, у својству посматрача, осигурано је представницима OSCE БиХ.

Радни однос ће се засновати након проведеног поступка по овом конкурсу, а кандидат који буде изабран дужан је приликом ступања на рад доставити увјерење о здравственој способности, које није старије од шест мјесеци.

          Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске", дневном листу "Дневни аваз" и веб страници суда www.okruznisud-bl.com.. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање.

          Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, могу се достављати лично или поштом на адресу: Окружни суд у Бањалуци, ул. Краља Петра I Карађорђевића број 12.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица