ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24. 01. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24. 01. 2018. године 26.01.2018 12:22 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 24.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода њњњ.зззрс.нет  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" ИМЉАНИ - КНЕЖЕВО

78230 Кнежево, Имљани бб

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник биологије (2 часа) - на одређено вријеме до 30.6.2018. године и

2. Педагог школе (75% радног времена) - на одређено радно вријеме до 14.4.2018. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

У радни однос за наведена радна мјеста примају се лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Потребна документација:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контактом и списком приложене документације.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Овјерену фотокопију о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе у 2.2.2018. године са почетком у 12.20 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком "За конкурс".

 *************

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"

МИРКА КОВАЧЕВИЋА 27, БАЊАЛУКА

        

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Педагог школе - 1 извршилац на неодређено вријеме

За радно мјесто под редним бројем 1. потребно је радно искуство и положен стручни испит.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

1. Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс под редним бројем 1. поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и става 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење; високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица коју води Завод за запошљавање са подручја јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто под редним бројем 1. и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју у просторијама школе 7.2.2018. године са почетом у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа "Доситеј Обрадовић" Бањалука, улица Мирка Ковачевића 27, 78000 Бањалука, са назнаком "за конкурс".

**********

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БАЊАЛУКА

Трг српских владара бр. 1, Бањалука                 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

у Градској управи града Бањалука

I

У Градској управи града Бањалука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу службеника:

у Одјељењу за локални економски развој и стратешко планирање:

1. Самостални стручни сарадник за формирање евиденције о имовини града............................................................1 извршилац

2. Самостални стручни сарадник за имовину града....................... 1 извршилац

у Одјељењу за образовање, здравство, омладину и спорт:

3. Самостални стручни сарадник за здравство............................. 1 извршилац

У Градској управи града Бањалука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу намјештеника:

у Одсјеку за послове цивилне заштите и Професионалне територијалне ватрогасне јединице:

4. Ватрогасац............................................................................1 извршилац

II - Опис послова

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за формирање евиденције о имовини града

Обавља сљедеће послове:

- врши унос података о непокретностима коришћењем програма/софтвера, на основу формиране документације за сваку појединачну непокретност;

- прибавља и обрађује правне, техничке и друге податке од других организационих јединица Градске управе града Бањалука, који се односе на непокретну имовину града,

- прибавља и обрађује податке и документацију о непокретностима из евиденција које по службеној дужности воде републички органи управе, јавне установе и предузећа, као и градске институције, јавна предузећа и јавне установе,

- сређује, обрађује, евидентира и чува документацију на основу које је формирана евиденција о имовини као што су: земљишно-књижни изваци, посједовни листови, копије катастарских планова, изводи из регулационих планова, уговори, рјешења, пресуде, грађевинске и употребне дозволе и сл.

- ажурира базу података, прикупља и статистички обрађује податке и доставља извјештаје шефу Одсјека, те израђује аналитичко-информативне материјале;

- припрема, израђује и парафира све акте пословања из надлежности Одсјека за евиденцију и управљање непокретном имовином града;

- доставља тражене податке из електронске базе података и сачињава извјештаје о имовини града Бањалука,

- обавља и друге послове - по налогу градоначелника, начелника Одјељења и шефа Одсјека;

- за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за имовину града

 Обавља сљедеће послове:

- води управни поступак и израђује рјешења из стамбене области,

- води поступак у вези са додјелом пословних простора, гаража и остале непокретне имовине на коришћење,

- припрема информације и израђује анализе у области располагања пословним простором и гаражама и осталом непокретном имовином града;

- води евиденцију пословних простора и гаража у власништву града,

- припрема и израђује нацрте општих аката из наведених области;

- спроводи административно извршење рјешења донесених у управном поступку из стамбене области;

- организује и врши послове припреме у вези са рјешавањем стамбених потреба радника Градске управе,

- снимање и анализа постојећег стамбеног фонда, утврђивање реалних стамбених потреба, израда приједлога програма, прикупљање података и реализација укњижбе у власништву града Бањалука;

- прибављање документације за укњижбу станова, пословних зграда, пословних просторија и гаража у катастар некретнина и земљишну књигу и обављање других послова у поступку укњижбе;

- административно-стручни послови у поступку приватизације станова, пословних зграда, пословних просторија и гаража у власништву града Бањалука;

- прибављање документације за утуживање закупаца и корисника пословних зграда, пословних просторија и гаража - који нису измирили преузете обавезе и обављање других стручних послова, у вези са покренутим поступцима пред надлежним судовима;

- послови јавних набавки,

- обавља и друге послове по налогу градоначелника, начелника  Одјељења и шефа Одсјека и за свој рад одговара начелнику Одјељења и шефу Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за здравство

Обавља сљедеће послове:

- обавља послове у вези са унапређењем и очувањем здравља становништва, сузбијањем и спречавањем заразних и других обољења;

- обавља послове у вези са спровођењем мјера превентивне и примарне здравствене заштите становништва на подручју града;

- обрађује статистичке и друге податке, израђује анализе, информације и извјештаје из области здравства;

- прикупља планове рада и извјештаје о раду установа из области здравства, чији је оснивач град;

- врши обраду и учествује у припреми потребних података и информација за потребе радних тијела Скупштине града из области здравствене заштите становништва;

- прати здравствено стање становништва и епидемиолошке ситуације на подручју града, и предузима мјере за њихово унапређење;

- учествује у изради планова и обезбјеђивању услова за спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације на подручју града, и утврђивању мјера за њихово унапређење;

- обавља послове у вези са обезбјеђивањем услова за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе;

- обавља послове у вези са обезбјеђивањем средстава за спровођење вакцинације и збрињавање обољелих од болести зависности, у складу са законом;

- обавља и друге послове у области здравствене заштите становништва, у складу са Законом;

- овјерава књигу наркотика;

- непосредно припрема програм рада и извјештај о раду, из дјелокруга свога рада;

- припрема пројекте и учествује у изради плана капиталних инвестиција у области здравства, из своје надлежности;

- обавља послове у вези са припремом јавних набавки из дјелокруга свог рада;

- одговоран је за примјену интерних контролних поступака и процедура, прописаних за дјелокруг његовог рада;

- активно учествује у унапређењу система управљања квалитетом ИСО 9001, из дјелокруга свог рада;

- активно учествује у допуни новим, и ажурирању постојећег садржаја ЊЕБ-странице града Бањалука, из дјелокруга свог рада;

- обавља и друге послове по налогу самосталног стручног сарадника-координатора за образовање и здравство и начелника Одјељења;

- за свој рад одговаран је начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља ватрогасац

Обавља сљедеће послове:

- учествује у акцијама гашења пожара и у другим врстама интервенција;

- рукује личном и заједничком ватрогасном опремом;

- учествује у стручној, теоретској и практичној обуци из области заштите од пожара;

- води рачуна о физичкој припреми;

- дужан је да користи личну и заједничку ватрогасну опрему;

- дужан је да поштује прописе из области Закона о заштити од пожара, Закона о раду и Закона о заштити на раду, и друге прописе и мјере које одреди непосредни руководилац;

- управља ватрогасним возилом, ватрогасним пумпама и другом ватрогасном опремом и ватрогасном техником код гашења пожара и у другим ватрогасним интервенцијама;

- брине се о исправности ватрогасних возила, друге ватрогасне опреме и ватрогасне технике и уписује запажања у књигу дневне исправности моторних возила и друге ватрогасне опреме и ватрогасне технике;

- самостално отклања мање кварове - на ватрогасном возилима и припадајућој ватрогасној опреми;

- помаже ватрогасцу-аутомеханичару код одржавања ватрогасних возила, ватрогасне опреме и ватрогасне технике;

- ради на одржавању ватрогасних возила и припадајуће ватрогасне опреме;

- прави путне налоге за ватрогасна возила и за утрошак горива;

- води у ажурном стању књижицу моторног возила;

- ради на стручној обуци ватрогасне групе;

- ради на подизању физичке спремности ватрогасне групе;

- води бригу о безбједности ватрогасне групе на пожару и другим врстама интервенција;

- одговоран је за унутрашњи рад и дисциплину у ватрогасној групи;

- предлаже надређеном старјешини предузимање мјера за отклањање узрока који могу да доведу до избијања и ширења пожара на објектима, а сходно члану 73. Закона о заштити од пожара;

- одговоран је за исправност и одржавање средстава рада;

- да уредно, благовремено и квалитетно извршава послове и задатке из дјелокруга рада Професионалне територијалне ватрогасне јединице;

- да се на позив на интервенцију одмах јављају у ватрогасну јединицу;

- да за вријеме дежурства у смјени, за извршење акције гашења и спасавања и других послова и задатака буде психофизички способан;

- обавља и друге послове - по налогу командира ватрогасног вода, командира ватрогасне чете, команданта бригаде-старјешине ватрогасне јединице, шефа Одсјека и градоначелника;

- за свој рад и понашање одговоран је командиру одјељења и командиру ватрогасног вода.

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за пријем у радни однос.

III - Општи услови

Општи услови које мора испуњавати кандидат:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи јединице локалне самоуправе;

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ;

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у Градској управи, у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" број 97/16).

IV - Посебни услови

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за формирање евиденције о имовини града су:

- ВСС - дипл. економиста - VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

- положен стручни испит за рад у управи;

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за имовину града су:

- ВСС - дипл. правник - VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

- положен стручни испит за рад у управи;

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за здравство су:

- ВСС - област здравље и заштита здравља или дипл. санитарни инжењер - најмање VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

- положен стручни испит за рад у управи;

- положен возачки испит "Б" категорије;

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто ватрогасац су:

- ССС - техничког смјера, IV или V степен;

- да приликом заснивања радног односа у Градској управи није старији од 25 година;

- посебна психофизичка способност;

- положен возачки испит "Б" категорије;

- шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- положен стручни испит за професионалног ватрогасца.

Кандидати за радна мјеста под редним бројевима 1, 2. и 3. који немају положен стручни испит за рад у управи, могу се примити на рад, с тим да су дужни исти положити у року од шест мјесеци од дана запослења. Уколико не положе стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци од дана запослења, престаје им радни однос.

Кандидат за радно мјесто под редним бројем 4. може се примити у радни однос и ако је старији од 25 година, под условом да има положен стручни испит за професионалног ватрогасца и да је радио као професионални ватрогасац у професионалној ватрогасној јединици.

V - Потребна документа

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници града Бањалука, а може се преузети и у Градској управи града Бањалука.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву - пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује, са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту јавног конкурса.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова јавног конкурса.

Приликом пријаве на јавни конкурс кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

- Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине и изјаве да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. и 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс - пријавног обрасца.

-        Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

1)      дипломе о завршеном факултету (ВСС - VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS - за радна мјеста под редним бројевима 1, 2. и 3.)

2)      дипломе о завршеној средњој стручној спреми - за радно мјесто под бројем 4;

3)      увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, или изјаве којом се кандидат, који нема положен стручни испит, обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15) – за радна мјеста под редним бројевима 1, 2. и 3;

4)      исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

5)      исправе или изјаве да има положен стручни испит за професионалног ватрогасца – за радно мјесто под редним бројем 4;

6)      исправе којом доказује да има положен стручни испит за професионалног ватрогасца и да је радио као професионални ватрогасац у професионалној ватрогасној јединици (за кандидате за радно мјесто под редним бројем 4. који су старији од 25 година);

7)      исправе или изјаве да познаје рад на рачунару - за радна мјеста под редним бројевима 1, 2, 3;

8)      изјава о положеном возачком испиту - за радна мјеста под редним бројевима 3 и 4.

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, а тражи се као доказ о испуњавању посебног услова за одређено радно мјесто, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

У случају да кандидат доставља уверење о дипломирању, уз увјерење доставља и потписано кратко образложење - изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области  високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Изузетно кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

- потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио - назив радног мјеста, да ли су то послови високе стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,

- увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

- писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све напријед наведене елементе потврде или увјерења.

      Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави:

- увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за рад на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

Докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.  

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

                                                                           

VI

        Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса (Конкурсне комисије), дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности, односно увјерење о посебној психофизичкој способности (за радно мјесто ватрогасац) као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (подтачке 1), 3) и 4)) како слиједи:

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,  и

- да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

         Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, у циљу оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата, и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VII

Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе, или путем поште, на адресу:

Градска управа Града Бањалука - Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бањалука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Перишић Остоја, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-573.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и бораца, како је прописано члановима 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ("Сл. гласник Републике Српске" бр. 134/11, 09/12 и 40/12). Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 30, 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.                                                              

VIII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске". Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној веб-страници града Бањалука.

         *************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

БАЊАЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.      Рачуновођа – 1 извршилац, до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством и лиценцом, пуна норма

1.      Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду РС, Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника  у средњим техничким и средњим стручним школама.

         Уз пријаву (потписану од стране кандидата) кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци):   

-        увјерење о држављанству,

-        извод из матичне књиге рођених,

-        овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-        додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, ако у дипломи не постоје подаци  о просјеку оцјена,

-        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, увјерење треба да садржи сљедеће податке (врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног радног стажа по врстама посла),

-        лиценца за обављање професионално стручне активности у звању сертификованог рачуновође,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), док ће школа за кандидата који буде изабран  прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности.

         Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

         Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА, ул. Ђуре Даничића 2А, Бањалука, са назнаком "Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста".

         Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

         Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, неће се узети у разматрање.

         Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су да приступе на интервју, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

Интервју са кандидатима одржаће се у уторак, 6.2.2018. године, са почетком у 11 часова, у просторијама школе.

         Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

         Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

                              ******************                                                                                                       

ДОС ЕЛЕКТРО ДОО

ПИЛАНСКА ББ, 78000 БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

Књиговођа - Рачуновођа (ж/м).............................1 извршилац

Опис радног мјеста:

- Вођење робног и финансијског књиговодства, порезних евиденција, евидентирање и књижење КУФ-а и КИФ-а, обрачун ПДВ-а,

- Благајничко пословање, послови финансијског књиговодства, обрачун директних пореза, накнада и такси, и контрола и обрачун исплата плаћа и накнада упосленим,

- Исправно вођење свих књиговодствених евиденција у складу са Законом и интерним актима,

- Вођење бриге о исправности података на рачунима главне књиге,

- Основно познавања прописа из области директних и индиректних пореза,

- Састављање кварталних, полугодишњих и годишњих финансијских извјештаја,

- Остале књиговодствене послове у складу са пословањем компаније

Услови:

- ССС или ВСС/ економског смјера (финансије и рачуноводство),

- Потребно радно искуство на рачуноводственим пословима од минимално 2 године,

- Напредно кориштење информатичких технологија,

- Познавање MSFI/MRS и порезних прописа,

- Самостална и одговорна особа високих професионалних стандарда,

- Аналитичко размишљање, систематичност и одговорност, тимски рад.

Предност кандидатима који посједују:

- Сертификат овлашћеног рачуновође (лиценца),

- Познавање рачуноводственог програма Проконтик,

- Тежња ка сталном усавршавању и властитом развоју,

- Склоност креативном размишљању и доношењу одлука.

Број извршилаца: 1 један

Врста запослења: на неодређено вријеме уз пробни рад од  1 до 2 мјесеца.

Трајање огласа:  10 дана  (истиче 31.1.2018.)

Пријаве уз приложену биографију, кандидати који испуњавају наведене услове, неопходно је да доставе пријаву најкасније до 31.1.2018. г. путем опције "ПРИЈАВИ СЕ НА ОГЛАС" или писменим путем на mail адресу: info@doselektro.com За сва додатна питања јавити се на број телефона 051/305-302

Кандидати који ће бити изабрани у ужи круг бит ће позвани на разговор.

Локација: Бањалука;  Пиланска бб

Број позиција: 1

Датум објаве:19.1.2018.

Трајање огласа: 10 дана (истиче 31.1.2018.)

*************

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

78418 НОВА ТОПОЛА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник ликовне културе, непуна норма - 10 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме, без искуства, до повратка радника са боловања.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Потребна документа:

Уз потписану  пријаву, адресу пребивалишта и број телефона, те списак документације која се доставља, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих  и посебних услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија),

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о осуђиваности односно неосуђиваности у складу са чланом 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа,

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана  5. 2.2018. године у просторијама ЈУ Основна школа "Петар Кочић" Нова Топола, са почетком у 12.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ ОШ "Петар Кочић" Нова Топола, 78418 Нова Топола.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

     ********************                                                                                             

KOLEKTOR CCL ДОО

НЕМАЊИНА БР. 61, 78250 ЛАКТАШИ

ОГЛАС

Овом приликом Вас позивамо да се придружите нашем младом тиму на позицији

- Лаборант у техничкој лабораторији

више извршилаца

Услови:

• IV степен средње стручне спреме електро или машинска

• Познавања MS Offoce пакета

• Пожељно искуство у раду са машинским обрадама и мјерном опремом

• Жеља за учењем и усавршавањем

• Пожељно познавање енглеског језика

Задаци:

• Извођење припреме узорака, тестирања/мјерења улазних материјала, полупроизвода и производа

• припрема периодичних извјештаја и других података и резултата

• израда и контрола (надзор) комуникација

• самоодржавање стројева и мјерних уређаја с подручја рада

• контрола мјерила

• учешће у пројектима

• одржавање база података из области својих активности

• административни посао

• препознавање и отклањање грешака и проблематичних ситуација из области својих активности

• увођење и / или замјена радних колега

• учење и размјена знања са запосленим у предузећу

• сви други послови додијељени од стране надређеног у складу са стручном спремом и психофизичким могућностима

Нудимо:

• Могућност заснивања радног односа на неодређено време

Рок за подношење пријава:

- до 9.2.2018.

Пријаве се могу слати на наведену адресу путем поште, е-mail-а драгана.пејциновицЖколектор.цом  или предати лично у просторијама предузећа. Термин разговора са пријављеним кандидатима ће се дефинисати накнадно.

Контакт телефон 066/901-195

• Фотографија обавезна уз ЦВ

Напомена: позив у даљи селекцијски поступак упутићемо само кандидатима за које оцијенимо да одговарају свим траженим условима из конкурса. Осталим кандидатима захваљујемо на исказаном интересу и позивамо да и даље прате наше конкурсе и нове прилике за сарадњом. Све пристигле пријаве сачуват ћемо у нашој интерној бази података, осим уколико се не слажете што молимо да нагласите приликом пријаве на конкурс.

*********

ГП "КРАЈИНА" АД

ТРГ СРПСКИХ ЈУНАКА 4

78000 БАЊАЛУКА

расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос на  одређено вријеме

до  3  (три) мјесеца

1.      Зидар                   5  - извршилаца

2.      Тесар                   5  - извршилаца

3.      Армирач             5  - извршилаца

4.      Електричар         5  - извршилаца

5.      НК  радник                  5  - извршилаца - мушкарци

Услови: Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају  и  сљедеће посебне услове:

1.      ВК или КВ зидар, завршена школа за ВК или КВ зидара са 6 мјесеци радног искуства; ПК зидар, са положеним  испитом за ПК зидара са 6 мјесеци радног искуства.

2.      ВК или КВ тесар, завршена школа за ВК или КВ тесара са 6 мјесеци  радног искуства; ПК тесар са положеним испитом за ПК тесара са 6 мјесеци радног искуства.

3.      ВК или КВ армирач, завршена школа за ВК или КВ армирача са 6 мјесеци  радног искуства; ПК армирач са положеним испитом за ПК армирача са 6 мјесеци радног искуства.

4.      ВК или КВ електричар са 6 мјесеци  радног искуства.

5.      НК радник без квалификације

Рок за подношење пријава на оглас је  до попуне радних мјеста

Пријаве са доказима о испуњавању услова из  огласа доставити на адресу,  

ГП "Крајина" а.д. Бањалука, Трг српских јунака бр. 4.

******

ЈП "ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" ДОО

Бањалука, ул. Трг Републике Српске, број 8/Х

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме

I - Правни основ

     Јавно предузеће "Путеви Републике Српске" друштво са ограниченом одговорношћу Бањалука, расписује јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у трајању од 1 (једне) године и то:

      Дипломирани инжењер саобраћаја......................1 извршилац.

Приправник се прима у Сектор за техничке послове.

      

II - Опис послова

Послови, обавезе и одговорности приправника регулисани су  Законом о раду, Правилником о раду  ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бањалука, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бањалука, те посебном Програму за оспособљавање за рад и обављање приправничког стажа приправника-дипл. саобраћајног инжењера број: 02-01-ОП-1225/17 од 18.4.2017. године у Јавном предузећу "Путеви Републике Српске" друштво са ограниченом одговорношћу Бањалука.

III - Трајање

Уговор о раду се закључује на период од 1 (једне) године.

Кандидат за приправника у ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бањалука, мора испуњавати сљедеће услове:

IV - Општи услови

-        да је држављанин БиХ са пребивалиштем у Републици Српској;

-        да је старији од 18 година;

-        љекарско увјерење о општој здравственој способности ( доставиће кандидат који буде изабран);

-        да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак.

V - Посебни услови

-        Завршен први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, саобраћајни факултет;

-        да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање.

VI - Потребна документа

Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидат је дужан приложити овјерену фотокопију доказа о испуњености општих и посебних услова, и то:

-        извод из матичне књиге рођених (не старије од шест мјесеци, осим у случајевима гдје извод из матичне књиге рођених нема ограничен рок важности);

-        увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

-        доказ о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидати);

-        овјерену фотокопију личне карте;

-        увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три мјесеца);

-        овјерену фотокопију дипломе;

-        Увјерење Завода за запошљавање да се води на евиденцији незапослених лица.

     Са кандидатима који буду ушли у ужи избор Комисија за спровођење поступка за пријем кандидата обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VII - Рок и мјесто за подношење пријава

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса од стране Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, као ни пријаве кандидата који буду били недоступни конкурсној комисији на адреси и контакт телефону из достављене пријаве.

О резултатима конкурса кандидати ће бити писмено обавијештени.

Кандидати су дужни пријаве конвертирати и доставити лично на протокол друштва или препорученом пошиљком на адресу:

Јавно предузеће "Путеви Републике Српске", друштво са ограниченом одговорношћу Бањалука, ул. Трг Републике Српске, број 8/Х, са назнаком "Јавни конкурс за пријем приправника у радни однос - не отварати.

Достављене пријаве са прилозима чине саставни дио конкурсне документације и не враћају се кандидатима.

VIII - Објављивање конкурса

Јавни конкурс ће бити објављен путем Завода за запошљавање Републике Српске.

********

                                                         

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

Професор разредне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме, замјена до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом.

Општи услови:

         Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању, Уредбе о педагошким стандардима и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

        

         Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Кандидати за радна мјеста треба да имају радно искуство на пословима који су предвиђени конкурсом.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1)      Потписану пријаву за конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном;

2) Диплому или овјерену копију дипломе;

3) Извод из матичне књиге рођених;

4) Увјерење о држављанству;

5) Увјерење о положеном стручном испиту.

 Кандидати који буду изабрани накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад и увјерење о неосуђиваности.

Документација потребна за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос:

1.      Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4.      Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца;

5.      Увјерење о положеном стручном испиту;

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе:

ЈУ Основна школа "Свети Сава" Бањалука, улица Ужичка б.б., 78 000 Бањалука.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обаљен у просторијама школе дана 5.2.2018. године са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

         ************                                           

"КОЗАРАПУТЕВИ" д.о.о.

Бањалука, Туњице б.б.

ОГЛАС

за пријем једног броја радника у радни однос

на одређено вријеме и то:

Оглас за радна мјеста:

1.      Дипломирани инжењер грађевинарства (без радног искуства) - 1 извршилац;

2.      Дипломирани инжењер грађевинарства (са радним искуством) - 2 извршиоца;

3.      Грађевински техничар (са радним искуством) - 3 извршиоца;

4.      КВ грађевински радник (тесар, армирач, зидар, бигер) - 10 извршилаца;

5.      Руковалац грађевинских машина (ровокопач, комбинована машина, булдожер, грејдер) - 10 извршилаца;

6.      Возач теретних моторних возила - 5 извршилаца;

7.      НК грађевински радник - 10 извршилаца.

 Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

За мјесто под редним бројем 1 (висока стручна спрема) - завршен први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или VII степен стручне спреме, грађевински факултет;.

За мјесто под редним бројем 2 (висока стручна спрема) - завршен први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или VII степен стручне спреме, грађевински факултет,

-        посједовање личне лиценце за извођење радова и надзор над извођењем радова на објектима нискоградње или хидроградње,

-        стечено радно искуство у руковођењу пројектима и рада на терену или искуство у пословима техничке припреме (јавне набавке);

 За мјесто под редним бројем 3 (средња стручна спрема) - завршена грађевинска школа, грађевински техничар са радним искуством (ИВ степен стручне спреме)

За мјесто под редним бројем 4 - завршена грађевинска школа (III степен стручне спреме, грађевинског смјера).

За мјесто под редним бројем 5 - завршена школа за руковаоца грађевинских машина

-        оспособљеност за самосталан и безбједан рад и руковање грађевинским машинама

За мјесто под редним бројем 6 - завршена школа за возаче моторних возила;

За мјесто под редним бројем 7 - да су физички и психички способни за обављање послова;        

 Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске" и огласној табли Завода за запошљавање, Филијала Бањалука.

 Са изабраним кандидатима ће бити закључен уговор о раду на одређено вријеме у трајању од шест мјесеци, односно до краја овогодишње грађевинске сезоне. По истеку уговора постоји могућност да са једним бројем радника буде закључен уговор о раду на неодређено вријеме.

 Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу "Козарапутеви" д.о.о. Бањалука, Туњице б.б. са назнаком "пријава на оглас" или на е-mail адресу: козарапутевиЖфортисгроуп.ба.

 Све додатне информације у вези са огласом можете добити на контакт телефон друштва број: 051/366-160.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

*********

"ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ" ДОО

ЦЕРСКА 6, Бањалука

Е-mail: posao@evropakomunikacije.com

Телефон/факс: 066/299-999

расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

- Административни радник.................................................... 1 извршилац

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати могу се пријавити на наведене контакте.

Оглас је отворен 30 дана.

********

ЈУ ОМШ "БРАНКО СМИЉАНИЋ"

МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА ББ

78400 ГРАДИШКА

КОНКУРС

- Наставник флауте

Опис радног мјеста:

Градишка

1.      Наставник флауте - 8 часова - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, до повратка раднице са неплаћеног одсуства, до 30.6.2018. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова који су прописани Законом о раду "Службени гласник РС" број 1/16, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Општи услови:

(1)     (а) да је држављанин Републике Српске и БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

(б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте.

(в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

(г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима.

 (2) Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка г. овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 ( 3) Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата са назначеном адресом пребивалишта и бројем телефона) поред документације којом се доказује испуњавање општих услова, кандидати су дужни доставити и документацију на основу које се доказује испуњавање посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

-        овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

-        уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

         - додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

         - увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији.

         - увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радна мјеста у којим је наведено да се тражи лице са положеним стручним испитом)

         - увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и трајање радног односа по врстама рада.

 - увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца.

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о категорији борца;

         - увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

        

(4) За све кандидате који испуњавају наведене услове вријеме тестирања и интервју ће бити накнадно утврђени, а кандидати обавијештени. Кандидат који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве.

(5) Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и они се не враћају, а непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати са назнаком - пријава на конкурс -  на адресу:

ЈУ ОМШ "Бранко Смиљанић"

Младена Стојановића б.б.

78400 Градишка

*****

ЈУ ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"

МРКОЊИЋ ГРАД

Његошева 15; 70260 Мркоњић Град

расписује:

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1.      Професор/наставник разредне наставе - 2 извршиоца, лица са радним искуством, на одређено вријеме до 15.6.2018. године.

Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1.      Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2.      Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

3.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4.      Увјерење о положеном стручном испиту;

5.      Извод из матичне књиге рођених;

6.      Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца;

7.      Увјерење о држављанству;

8.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

9.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

11.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

 Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе, не старије од 6 мјесеци.

 Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

         Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се обавити у петак, 2.2.2018. године, у 10 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати, њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве доставити лично или на адресу школе:

ЈУ Основна школа "Иван Горан Ковачић"

Његошева 15

70260 Мркоњић Град

*******

"БЕТОН"

Босанска 2; 78 400 Градишка

 

ОГЛАС

за посао

Потребан већи број грађевинских радника

- пуно радно вријеме

- пријава

- плата по договору

или радника који желе да раде у грађевинарству

- обука

- пријава

- плата по договору

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

-        да је држављанин БиХ

-        да се против њега не води кривични поступак

Пријаве слати на е-mail: betongradiska@gmail.com или на адресу лично: Босанска 2; 78 400 Градишка;

Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

Одговоре на сва евентуална питања можете добити на бр. телефона:

065/622-255 - Бранкица З. и 065/685-905 - Боро З.

*********

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

78400 ГРАДИШКА

Косовке дјевојке број 18

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Дипломирани инжењер машинства                               - 4 часа     

 (1 извршилац на одређено вријеме од 5.2.2018. год. до краја редовне наставе, тј. до 30.6.2018. год.)

- технологија материјала - 4 часа у првом разреду у трећем степену машинске струке

1. Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању члан 75. и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву кандидати су дужни да приложе сљедећа документа:

Општи услови:

1) да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

Кандидат уз потписану пријаву у којој је обавезно навести личне податке, адресу и контакт телефон, потребно је да достави документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

1.      Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент.

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3.      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

4.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

5.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и неовјерене фотокопије комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове овим конкурсом дужни су приступити тестирању и интервју који ће се обавити дана 2.2.2018. године у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматрати ће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са назнаком "за конкурс" слати на адресу: ЈУ Техничка школа, ул. Косовке дјевојке број 18, 78 400 Градишка или доставити лично у школи.

**********

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Универзитетски град -  Булевар војводе Петра Бојовића 1А

"ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА"

        

У конкурсу Универзитета у Бањалуци, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 17.1.2018. године, поништава се дио текста конкурса и то:

         1) под римским бројем II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА за уже научне области поништава се:

      под редним бројем 2. "Грађевинске конструкције - 1 извршилац".

         Остали дио текста конкурса остаје на снази.

******

"ВИТАМИНКА" АД БАЊАЛУКА

Браће Пиштељића бр. 22

Објављује:

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

на неодређено вријеме уз пробни рад

1.      Електричар............................................................................................... 2 извршиоца

Поред општих услова за пријем у радни однос предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове:

-        ССС/КВ смјер електро

-        Радно искуство (пожељно)

Уз пријаву је потребно доставити краћу биографију, доказ о стручној спреми и доказ о радном искуству.

Са кандидатима који испуњавају услове утврђене огласом биће обављен интервју. О његовом обављању кандидати ће бити накнадно обавијештени путем телефона који доставе у пријави.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању наведених услова доставити на адресу "Витаминка" а.д. Бањалука, Браће Пиштељића бр. 22 (са назнаком: "пријава на оглас")

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

*******

"ДРВОФЛОР" ДОО

Александровац б.б.

Лакташи, 78 255

објављује:

ОГЛАС

1.      Конкурс за радно мјесто:

-        Дипломирани инжењер машинства за прераду дрвета или

-        Дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета

 Општи услови кандидата:

-        Висока стручна спрема - ВСС (240 ECTS)

-        Задовољавање општих услова здравствене способности

-        Посједовање организацијских и мотивацијских способности

-        Рад на рачунару

-        Пасивно познавање страног језика (енглески и њемачки језик)

-        Спремност за тимски рад у динамичној радној атмосфери

-        Одговорност

-        Креативност

-        Комуникативност

-        Возач Б категорије

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима, пошаљите вашу биографију (ЦВ) на

е-mail адресу: drvoflor@blic.net

ДРВОФЛОР д.о.о.

Александровац б.б.

Лакташи, 78 255

**************

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГРАД

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА БР. 1А

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 

         У конкурсу Универзитета у Бањалуци, Универзитетски град – Булевар војводе Петра Бојовића 1А, објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 17.1.2018. године поништава се дио конкурса и то:

     1) под римским бројем И ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА за уже научне област поништава се :

- под редним бројем 3. Електроенергетика и аутоматика – 1 извршилац.

 

     Остали дио текста конкурса остаје на снази.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица