JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22. 11. 2017. године

JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22. 11. 2017. године 24.11.2017 01:55 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 22.11. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

78 223 МАСЛОВАРЕ

расписује

КОНКУРС

за пријем радника

1.      Професор разредне наставе - 1 извршилац, на одређено радно вријеме, до повратка радника са породиљског боловања, а најдаље до 31.8.2018. год., ПО Гарићи

За наведено радно мјесто потребно је радно искуство и положен стручни испит.

         Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду и чланом 104. став 1, 4, 5. и 6. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Бодовање кандидата ће се вршити по критеријумима Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и на основу Одлуке Уставног суда број У-83/14, објављен у „Службеном гласнику РС“ 18/16.

            Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6, Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

         Уз пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

-        диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

-        увјерење или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

-        увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-        извод из матичне књиге рођених,

-        увјерење о држављанству,

-        увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школа ће тражити увјерење о неосуђивању)

-        љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од шест мјесеци ће доставити прије потписивања уговора о раду кандидат који буде примљен у радни однос,

-        увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

-        увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,

-        увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

-        увјерење надлежног органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

         Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса обавиће се интервју у просторијама школе у Масловарама, дана 5. децембра, 2017. године, са почетком у 9 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање, а кандидати који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у „Гласу Српске“, а шаљу се на адресу школе.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

***********

ЕНЕРГЕТИК ДОО

Дубичка бр. 90

78 000 Бањалука

Контакт телефон: 051/386- 214

Е-mail адреса: info@energetika.ba

         На основу указане потребе д.о.о. „ЕНЕРГЕТИК“ Бањалука, расписује

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

1.      Дипломирани грађевински инжињер ........................      1 извршилац                                                  

2.      Дипломирани електроинжењер ......................................   1 извршилац                                                            

3.      Грађевински техничар ......................................................... 1 извршилац

4.      КВ електричар ........................................................................ 2 извршиоца

5.      Зидари  .................................................................................. 3 извршиоца                                                                                                        

6.      Армирач     ..........................................................................2 извршиоца                                                                                              

7.      КВ возач Ц и Е    ................................................................. 1 извршилац                                                                                     

8.      Механичар    ........................................................................ 1 извршилац                                                                                               

9.      НК радник   ........................................................................  3 извршиоца

                                                                                              

Од кандидата се очекује склоност тимском раду, одговорност и поузданост у извршавању радних задатака.

Оглас остаје отворен 30 дана од дана објаве.

    Пријаве са биографијом и доказом о испуњености услова (не мора бити овјерена документација, само фотокопија) слати путем поште или доћи лично на горе наведену адресу. 

**********

„КЕЛВИС ДС“ ДОО

Младена Стојановића бб

78250 Лакташи 

                                               

ОГЛАС

за пријем радника

 

Оглашавамо отвореним радно мјесто овлаштеног рачуновође у Бањалуци

Услови које треба да испуњавају кандидати су:

- висока стручна спрема - завршен Економски факултет

- посједовање лиценце овлаштеног рачуновође

- радно искуство на пословима рачуноводства и финансијског извјештавања најмање 3 године

- добро познавање рада на рачунару

- познавање енглеског језика

Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања. Понуде доставити на наведену адресу или на и-мејл: office@kelvisds.com

****************

ЈУ ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

Ул. Моме Видовића бр. 14

78 420 СРБАЦ

расписује:

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

Општи  и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

а) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,  а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а  прије заснивања радног односа.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основним школама.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи  који садржи податке о просјеку  оцјена током студирања или  увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

4) увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца на наведеним пословима, за радна мјеста за које је потребно радно искуство,

5) овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6) увјерење општинског (градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради  о кандидату из породице погинулог борца или кандидату из категорије  ратног војног инвалида,

7) увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Дана 1.12.2017. године  у 13  часова  у просторијама ЈУ ОШ „Јован Јовановић Змај“ Србац, улица Моме Видовића бр. 14, обавиће се  интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно  који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на  интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити  овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу школе.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

                ****************              

ЈУ ОШ МИЛОШ ДУЈИЋ“

Челинац Војводе Мишића 57.

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1.      Професор разредне наставе, на одређено вријеме до повратка раднице

са породиљског боловања, лице без искуства - приправник ............................... 1 извршилац

2.      Професор разредне наставе, на одређено вријеме до повратка радника са

боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом у

васпитно-образовном процесу..................................................... ..........................1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурсу имају и лица предвиђена чланом 104. став 6 и чланом 177. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања  на конкурс су:

1.      да је држављанин РС, односно БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2.      да је пунољетан (што доказује изводом из МКР или копијом личне карте),

3.      да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу),

4.      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем),

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком за које радно мјесто се пријављује, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1.      Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

4.      Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, за радно мјесто под тачком 2.

5.      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа, за радно мјесто под тачком 2.

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца,

7.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

8.      Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу школе  с назнаком „за конкурс“.

Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу „Глас Српске“.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, ако се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За кандидате који су се пријавили на радна мјеста а који су доставили благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса интервју ће се обавити  дана 4.12.2017. год.  у 13 часова у просторијама нове школе.

****************

FRATELLO TRADEAD, Рамићи бб

Бањалука

оглашава

ОГЛАС

за попуну радног мјеста и пријем у радни односна одређено вријеме

1. Радно мјесто:

- Помоћни радник у рибарници - 1 извршилац, за рад у продајном објекту - рибарница на градској тржници Бањалука, обрада и чишћење шарана, пуно радно вријеме.

2 . Општи услови које кандидат мора испуњавати:

- ССС,  III степен,  угоститељска ш. (смјер куварски), ШУП (смјер месар) или основна школа,  радник са искуством на пословима чишћења шарана.

      - Да је држављанин РС,

      - Да има стално пребивалиште на територији РС, град Бањалука,

      - Да није старији од 40 година,

      - Да је здрав и способан за рад на наведеном радном мјесту.

3. Посебни услови:

- Спретност приликом обраде меса или рибе (чишћење и филетирање рибе)

- Искуство на пословима чишћења шарана и обраде и филетирања рибе.

4. Оглас остаје отворен до попуне наведеног радног мјеста, заинтересовани кандидати могу доставити кратку биографију и контакт податке путем и-мејла зелко.пецанацЖфрателло-траде.цом.

************

КОЛЕКТОР ЦЦЛ ДОО

Немањина 61,

78250 Лакташи

ОГЛАС

Предузеће „Колектор“ ЦЦЛ д. о. о., који је дио концерна „Колектор“ из Словеније и дјелује на подручју развоја, производње и продаје комутатора за потребе аутомобилске индустрије и индустрије ручних и кућних апарата, расписује слободно радно мјесто:

Техничар у Одјељењу конструкција и технологија (м/ж).

Опис рада обухвата:

- Израда техничких цртежа за дијелове/подсклопове/склопове у програму Црео за 3д моделирање,

- Израда, ревизија и допуна постојеће технолошке документације,

- Тражење прилика и развијање иновативних рјешења за оптимизацију рада,

Од кандидата очекујемо:

- Минимално завршена средња машинска школа (машински техничар),

- Активно знање једног CAD софтвера за 3D моделирање (Credo, Solid, CATIA,…),

- Познавање страних језика, енглески или њемачки језик, минимално степена А2,

- Познавање рада на рачунару у програмским пакетима Оffice,

- Комуникативност и усмјереност према тимском раду,

Поред рада у пријатном колективу нудимо:

- Могућност стручног и личног развоја,

- Одличне радне услове у младом, растућем колективу у Лакташима,

- Широке могућности стручног оспособљавања и учења,

- Динамичан рад и стручни изазов у стимулативном радном окружењу,

- Употребу савремене опреме,

- Учествовање при развоју врхунских рјешења,

- Пробни волонтерски рад у трајању три мјесеца уз обуку у програмском пакету Credi

Рад би био извођен у Лакташима.

Уколико сте препознали шансу и описано радно мјесто вам представља лични изазов, молимо да нам ваш CV на „europass “ обрасцу са сликом пошаљете на и-мејл: dragana.pejcinovic@kolektor.com или на адресу: „КОЛЕКТОР“ ЦЦЛ, д. о. о., Служба за кадрове, Немањина 61, 78250 Лакташи, с назнаком: За конкурс Техничар у Одјељењу конструкција и технологија.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

**********

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ“

Ул. Јована Дучића број 23

БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за избор директора школе

         За директора школе може да буде изабрано лице које  испуњава сљедеће услове:

1.      има завршен најмање први циклус студијског програма стечен након четири године студија или еквивалент,

2.      има најмање пет година радног искуства у васпитно-образовном раду,

3.      није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и

4.      има предложен програма рада и истиче се својим радом и способностима  за организовање васпитно-образовног рада школе,

5.      испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у музичкој школи.

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе о испуњавању свих ставки услова конкурса и то:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

-  љекарско увјерење (изабрани кандидат ће доставити након избора, не старије од шест мјесеци),

- диплому о завршеној стручној спреми,

- увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од три мјесеца)

- потврда о радном стажу,

- кратку биографију у којој наводи до сада остварене резултате у раду,

- приједлог програма рада за четворогодишњи период.

Директор школе се именује на период од 4 (четири) године.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе оригинална документа  или њихове овјерене копије.

Пријаве са доказима о испуњавању наведених услова доставити лично или путем поште на адресу: Јавна установа Музичка школа“Владо Милошевић“ Бањалука, улица Јована Дучића број  23, 78 000 Бањалука.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању  директора у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

************

НОВИ ЈЕЛШИНГРАД“ АД

Бранка Пердува 10А,

78 000 Бањалука

расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос

1.      Машински инжењер                                                                                1 извршилац

2.      Борверкиста                                                                                           1 извршилац

3.      Заваривач                                                                                        1 извршилац 

Услови: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају посебне услове и то:

1.      ВСС машинске струке са искуством, на неодређено вријеме, познавање рада на рачунару, положен возачки  испит  „Б“ категорије и познавање енглеског језика.

2.      ССС машинске струке са искуством рада на машини, као и обука за рад на борверку

3.      КВ или ВКВ са искуством, вршење обуке за заваривача

Рок за подношење пријава је до попуне радног мјеста

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити на и-мејл: jovana.cimic@novijelsingrad.com или на наведену адресу.

***************

ЈУ ОШ „МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“ БРОНЗАНИ МАЈДАН

Бронзани Мајдан бб, 78 204

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      Наставник њемачког језика - 1 извршилац - 14 часова - са радним искуством и положеним стручним испитом на неодређено радно вријеме

         Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.      да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.      да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3.      да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

         Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1.      Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ова документа, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4.      Увјерење о положеном стручном испиту;

5.      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

 6. Увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту и утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

 7. Увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

         Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 6.12.2017. године у 9 часова у просторијама школе обавиће се и интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком „за конкурс“.

                            ***********************

ЈУ ОШ „ВАСА ЧУБРИЛОВИЋ“ ГРАДИШКА             

 р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      Водитељ у продуженом боравку - 1 извршилац - пуна норма, - на одређено вријеме, до 30.6.2018. године, лице без искуства

Општи услови за пријем у радни однос:

1.      Да је држављанин РС и БиХ

2.      Да је старији од 18 година

3.      Да је радно способан

4.      Да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета , полног интегритета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови:

- за водитеља под редним бројем 1. - да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање професор енглеског језика или еквивалент, односно високу стручну спрему.

Уз својеручно потписану пријаву на конкурс, поред адресе, броја телефона и списка докумената који се достављају кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије сљедећих докумената:

1. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

2. Извод из матичне књиге рођених са неограниченим роком важења или овјерена копија важеће личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности које није старије од 6 мјесеци и које доставља само изабрани кандидат прије заснивања радног односа;

4. Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа за кандидате који буду изабрани путем јавног конкурса, а прије заснивања радног односа, уколико је кандидат рођен на територији РС или у иностранству. Уколико је изабрани кандидат рођен на територији ФБиХ, увјерење о  неосуђиваности прибавиће кандидат, а прије заснивања радног односа;

5. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којега је стекао радни стаж.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране као ни пријаве кандидата који се не одазову на интервју и тест.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима биће обављен 1.12.2017. године са почетком у 12 часова у просторијама школе. Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

Пријаве са документацијом достављају се на адресу школе.

*************

 ЈУ ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“

Триве Амелице 24, Бањалука

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.      Професор/наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице с породиљског одсуства, 2 извршиоца

У радни однос примају се један приправник и једно лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС“ бр. 44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“ број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

 Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС“ број: 102/14 и 45/16) односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

–да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству.

–да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте.

–да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци; прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу.

-да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем -доказује увјерењем о неосуђиваности; (Школа тражи службеним путем за изабраног кандидата).

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити: 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области у којој је наведено стручно звање или еквивалент

2. Увјерење о положеном стручном испиту (за кандидате који конкуришу на радно мјесто са радним искуством)

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

4. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања траженог звања.

5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца (за кандидате који конкуришу на радно мјесто са радним искуством и положеним стручним испитом). Увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 Сва документа која се достављају уз пријаву на конкурс морају бити овјерене копије и оне неће бити враћене кандидатима.

Примљени кандидати засноваће радни однос са почетком другог полугодишта школске 2017/18. године односно од 22.1.2018. године.

За кандидате који испуњавају услове конкурса и који се пријављују на радно мјесто са радним искуством и положеним стручним испитом, интервју ће се обавити у уторак, 5.12.2017. године, са почетком у 9.30 часова у просторијама школе.

За кандидате који испуњавају услове конкурса, а пријављују се као приправници, интервју ће се обавити у сриједу, 6.12.2017. године, у 9.30 часова у просторијама школе.

Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“. Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу ЈУ Основна школа „Алекса Шантић“ Триве Амелице 24, Бањалука са назнаком „За конкурс“ или лично у Секретаријат школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

**********

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ НАША РАДОСТ“

ПРЊАВОР

расписује:

ОДЛУКУ

О расписивању Јавног конкурса за пријем у радни однос:

1. Стручни сарадник - педагог - 1 извршилац, на неодређено вријеме.

Општи услови:

1.      Да је држављанин РС/БиХ;

2.      Да је старији од 18 година;

3.      Да има општу здравствену способност;

4.      Да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђен за кривична дјела која га чине неподобним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања, у складу са законом.

Посебни услови:

- Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму педагогија,

- има положен стручни испит за васпитно-образовни рад.

Кандидати су дужни доставити:

1.      Пријаву;

2.      Извод из матичне књиге рођених;

3.      Увјерење о држављанству;

4.  Овјерену копију дипломе;

5.      Увјерење о некажњавању;

6.  Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом;

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање РС, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме.

Пријаве се могу доставити лично у просторије установе или путем поште на адресу: Јавна установа Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, Карађорђева бр. 1, 78430 Прњавор, са назнаком: „КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати, а достављена документа се не враћају.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса биће обављен интервју 5.12.2017. године у просторијама установе, са почетком у 9 часова. Кандидати се неће посебно звати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласу Завода за запошљавање и у дневном листу „Глас Српске“.

*********

ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР

ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА а.д.

Бањалука

Браће Подгорника бр. 8

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос - више извршилаца

1. Дизаличари

2. Брусачи

3. Вариоци

4. Виљушкаристи

За наведена радна мјеста спровешће се обука у предузећу.

Услови:

КВ радници свих занимања, са или без радног искуства.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“, те на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com.

Пријаве на конкурс предати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу: „Јелшинград Ливар Ливница челика“ а.д. Бањалука, ул. Браће Подгорника бр. 8, или на е-mail mirjana.lazic@jel.livar.si© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица