ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.06 2018. године

 ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.06 2018. године 22.06.2018 00:24 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 20.06. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************

*********************

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБАЦ

Моме Видовића бр. 21, 78420 Србац

 расписује

                                             

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме у ЈУ Центар за социјални рад Србац

I - Расписује се јавни конкурс за пријем радника на одређено вријеме у ЈУ Центар за социјални рад Србац:

1. Дипломирани социјални радник  - 1 извршилац,

II - Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста ЈУ Центар за социјални рад Србац.

III - Општи услови:

1. да је старији од 18 година,

2. да има општу здравствену способност,

IV - Посебни услови

- дипломирани социјални радник - први циклус студија у трајању од најмање три, а највише четири године који су вредновани са најмање 180, односно 240 ECTS бодова, односно четворогодишњи факултет, студијски програм Социјални рад.

- положен стручни испит за рад у органима државне управе или положен стручни испит за рад у области социјалне заштите

- најмање једна година радног искуства у струци,

- познавање рада на рачунару.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. доказ о стеченом образовању, (кандидати који су високо образовање стекли по Болоњском систему студирања уз диплому достављају и додатак дипломи).

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе или положен стручни испит за рад у области социјалне заштите.

4. доказ о радном искуству у струци

          Најбоље рангирани кандидат, за пријем у радни однос, биће обавезан прибавити увјерење о општој здравственој способности.

          Конкурсна комисија за пријем радника у ЈУ Центар за социјални рад Србац обавиће интервју са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове и извршити провјеру стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата.

Кандидати ће бити благовремено обавијештени о терминима интервјуа.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Комисија ће закључком одбацити неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу  “Пријава на јавни конкурс”, који се може преузети у пријемној канцеларији ЈУ Центар за социјални рад Србац, уз коју се прилажу докази о испуњавању општих и посебних услова. Тачност података наведених у обрасцу Пријаве на јавни конкурс, кандидат потврђује потписом. Пријава на јавни конкурс са доказима, доставља се лично или путем поште, на адресу: ЈУ Центар за социјални рад Србац, Конкурсна комисија за пријем радника у ЈУ Центар за социјални рад Србац, Моме Видовића бр. 21, 78420 Србац.

*************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБАЦ

СРБАЦ

расписује

                                            

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у ЈУ Центар за социјални рад Србац

I - Расписује се јавни конкурс за пријем радника у ЈУ Центар за социјални рад Србац:

1. Кућни мајстор - 1 извршилац, 

II - Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста ЈУ Центар за социјални рад Србац.

III - Општи услови:

1. да је старији од 18 година,

2. да има одговарајућу, односно општу здравствену способност,

IV - Посебни услови

- трећи степен стручне спреме – мајстор машинске струке

- једна година радног искуства у струци

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. доказ о стеченом образовању,

3. доказ о радном искуству на истим или сличним пословима

          Најбоље рангирани кандидат, за пријем у радни однос, биће обавезан прибавити увјерење о општој здравственој способности.

Конкурсна комисија за пријем радника у ЈУ Центар за социјални рад Србац обавиће интервју са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове.

Кандидати ће бити благовремено обавијештени о терминима одржавања интервјуа.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Комисија ће закључком одбацити неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу  “Пријава на јавни конкурс”, који се може преузети у пријемној канцеларији ЈУ Центар за социјални рад Србац, уз коју се прилажу докази о испуњавању општих и посебних услова. Тачност података наведених у обрасцу Пријаве на јавни конкурс, кандидат потврђује потписом. Пријава на јавни конкурс са доказима, доставља се лично или путем поште, на адресу: ЈУ Центар за социјални рад Србац, Конкурсна комисија за пријем радника у ЈУ Центар за социјални рад Србац, Моме Видовића бр. 21, 78420 Србац.

************

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” ГОРЊИ РИБНИК

Раде Јованића 38, 79 288 Рибник

расписује

КОНКУРС

за наставни кадар у школској 2017/2018. години

1. Професор разредне наставе  .....................................................  један извршилац,  (подручна школа Слатина) на одређено радно вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства - приправник

Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању и Законом о раду што доказује прилагањем сљедеће документације:

- Увјерење о држављанству 

- Извод из МКР или копија личне карте

- Доказ о посједовању одговарајућег нивоа и врсте образовања (одговарајућа висока или виша школска спрема) у складу са Правилником о стручним профилима и звањима у основној школи

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (љекарско увјерење се доставља након пријема по конкурсу)   

- Увјерење да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. (ово увјерење послодавац добија на службени захтјев од Центра јавне безбједности након пријема кандидата по конкурсу, а према мјесту рођења).

Поред наведене документације ако кандидат испуњава услове у погледу нивоа и врсте образовања према Правилнику о стручним профилима и звањима у основној школи потребно је приложити:

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

- Увјерење Бироа за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

- Извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља (за кандидате који нису старији од 26 година живота)

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

Тестирање ће се обавити 2.7.2018. године са почетком у 9 часова, а интервју након тестирања.

***********

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

Ситница 23

79283 СИТНИЦА

расписује                                                                        

КОНКУРС

 за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Наставник руског језика 8 часова на одређено вријеме до 31.8.2018. године, приправник – 1 извршилац

 Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених законом о раду, испуњавају и услове предвиђене и Законом о основном васпитању и образовању .

Правилником о стручним профилима и занимањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и Правилника о процедурии критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услова у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата на у којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин РС или БиХ не старије од 6 мјесеци,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Увјерење о радној способности не старије од 6 мјесеци и које прилаже кандидат  након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 3. овог члана за избрани кандидат је дужан доставити прије заснивања радног односа,

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена током студирања,

3. Увјерење или потврду Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

2.       Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

- Кандидати су дужни доставити копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

-  Дана, 2.7.2018. године, у 10 часова у просторијама ЈУ ОШ “Петар Кочић” Ситница обавиће се интервју и тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса,

- Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање, а кандидати који се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Пријаве се примају у року од 8 ( осам) дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу: ЈУ Основна школа “Петар Кочић” Ситница 23, 79283 Ситница.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од  8 (осам) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата. 

***************

Установа социјалне заштите дом за старија лица

 “НОВИ ДОМ КОД МИЋЕ” МРКОЊИЋ ГРАД

   расписује сљедећи

КОНКУРС

за избор директора установе

  За директора установе изабраће се кандидат које испуњава услове из чл. 87 ст. 2 у вези са чл. 91. Закона о социјалној заштити Републике Српске.

  Уз пријаву са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом уз лични потпис кандидата, кандидат је дужан приложити:

  - увјерење о држављанству,

  - извод из МКР,

  - диплому у овјереној копији,      

      - доказ о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе,

  - доказ о радном стажу,

  - увјерење о невођењу кривичног поступка

  Избор директора се врши у складу са одредбом чл. 51. Закона о раду.

  Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

  Пријаве доставити на адресу: Установа социјалне заштите дом за старија лица “Нови дом код Миће”Мркоњић Град, ул. Милана Будимира 19.

  Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

************

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД БАЊАЛУКА

ул. Гундулићева бр.108 Бањалука

    објављује                                     

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуњавање сљедећих упражњених радних мјеста и то:

I

1. Судијски  асистент..............................................................................................4 извршиоца

на неодређено вријеме

II

2. Судски извршилац..................................................................................................1 извршилац

на неодређено вријеме

Општи услови:

а) да је држављанин РС или БиХ,

б) да је старији од 18 година,

ц) да има општу здравствену способност,

д) да се против њега не води кривични поступак, односно да није подигнута оптужница нити је изречена неправоснажна судска пресуда,

е) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,

ф) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

Посебни услови:

за радно мјесто под редним бројем 1.

IV или III степен стручне спреме, гимназија, економска школа, управна школа или средња биротехничка школа, најмање шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима, познавање рада на рачунару.

за радно мјесто под редним бројем 2.

IV степен стручне спреме, управна, економска школа, гимназија или друга средња школа, најмање шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима, положен стручни испит за рад у органима управе, познавање рада на рачунару, положен возачки испит “Б” категорије.

 Потребна документација:

       - увјерење о држављанству (за радно мјесто под редним бројем: 1. и 2.)

       - доказ о школској спреми - свједочанство о завршеној школи (за радно мјесто под редним бројем: 1. и 2.)

       - потврда о радном искуству издата од послодавца (за радно мјесто под тачкама: 1. и 2.)

      - доказ о познавању рада на рачунару (за радно мјесто под редним бројем: 1. и 2)

      - увјерење о положеног управном испиту (за радно мјесто под редним бројем: 2.)

     - возачка дозвола за “Б” категорију (за радно мјесто под редним бројем: 2.)

  За испуњавање општих услова из тачки е) и ф) сви кандидати дужни су доставити овјерену писмену изјаву сљедеће садржине: “Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам отпуштен/а из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и да нисам осуђиван/а за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или за кривично дјело које ме чини неподобним за обављање послова у суду”.

Радници се примају уз обавезан пробни рад од 3 мјесеца.

   Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 Са кандидатима који у потпуности испуњавају услове из јавног огласа, Комисија за пријем радника ће претходно обавити провјеравање радних и стручних способности провођењем интервју и тестирање, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања огласа.

Пријаве са потребним доказима се могу доставити путем поште на адресу:

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД БАЊАЛУКА, ул. Гундулићева бр.108 Бањалука, са назнаком: “Пријава на јавни оглас-НЕ ОТВАРАЈ”, или непосредно у суд (канцеларија број 2 / И спрат)

*****

“KALDERA COMPANY” ДОО, КОБАТОВЦИ ББ,

ЛАКТАШИ

објављује:

КОНКУРС

за попуњавање радних мјеста

I -  Дипломирани инжењер грађевинарства - (1) извршилац

Општи и посебни услови:

Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове и то:

•        VII степен стручне спреме;

•        са радним искуством у траженом степену образовања и опису послова;

•        познавање рад на рачунару;

•        познавање страног језика – енглеског и/или њемачког језика;

•        посједовање лиценце;

•        возачка дозвола Б категорије.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању, које подразумијева разговор/интервју са члановима конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће обавијештени писаним путем.

Пријаве се могу достављати лично, или путем поште на адресу:

Калдера цомпанџ д.о.о., Лакташи, Кобатовци бб, 78250 Лакташи или е-mail адресу: info@kalderacompany.com.

Конкурс остаје отворен до попуне радног мјеста.

************

ФАБРИКА АЛАТНИХ МАШИНА

“НОВИ ЈЕЛШИНГРАД” ДОО

БАЊАЛУКА

доноси

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

• Сарадник за финансијско - комерцијалне послове...........................1 извршилац

- ВСС - економског смјера са 2 год. рад. искуства,

- Познавање енглеског језика - основни ниво.

- Положен возачки испит “Б” кат.

- Познавање рада на рачунару (MS Office),

- Лиценца за сертификованог рачуновођу (имају предност)

• Референт за финансијско комерцијалне послове ..................................... 1 извршилац

- ССС - економског смјера са 2 год. рад. искуства,

- Познавање енглеског језика - основни ниво.

- Положен возачки испит “Б” кат.

- Познавање рада на рачунару (MS Office),

- Лиценца за сертификованог рачуноводственог техничара (имају предност)

Опис посла:

- Вођење пословних књига у складу са рачуноводственим, законским и подзаконским прописима, те интерним актима Друштва,

- Организује и води главну књигу, дневник и помоћну књигу,

- Фактурисање и припрема царинске документације,

- Књижење улазних и излазних фактура, извода,

- Сачињава ПДВ пријаву и друге пореске пријаве и извјештаје у складу са законом и интерним актима Друштва,

- Обрачун плата и путних трошкова запослених, те пратеће пореске документације,

- Припрема завршног рачуна,

- Прати законске прописе, у домену својих послова, и стара се о њиховој уредној примјени.

Рок за подношење пријава је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити на е-mail: jovana.simic@novijelsingrad.com или на адресу:

“Нови Јелшинград” д.о.о. , Бранка Пердува 10А, 78 000 Бањалука

**************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ПРЊАВОР

ЈУ Центар за социјални рад Прњавор

Карађорђева бр.6, Прњавор

 расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

за попуну радног мјеста у ЈУ Центар за социјални рад Прњавор

I  Назив радног мјеста:

      1. Оператер, благајник и ликвидатор.......................1 извршилац,

        - радни однос се заснива на неодређено вријеме.

II Услови:

1. да је држављанин РС или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да се против кандидата не води кривични поступак,

5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у центру за социјални рад,

6. да има ССС (IV степен) економски техничар,

7. да има најмање 6 мјесеци радног искуства у струци на пословима трезорског пословања и

8. да има положен стручни испит за рад у органима државне управе (стручни управни испит).

           

III Потребни документи (оригинал или овјерена копија):

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених,

3. доказ о општој здравственој способности (по завршетку конкурсне процедуре),

4. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) (по завршетку конкурсне процедуре),

5. увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у центру за социјални рад (по завршетку конкурсне процедуре),

6. овјерену копију дипломе или увјерења о завршеном студију,

7. овјерену копију радне књижице и

8. овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту.

   

Пријаве на конкурс заједно са доказима, достављају се на адресу ЈУ Центар за социјални рад Прњавор, ул. Карађорђева бр. 6, 78 430 Прњавор.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***********

ЈУ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

БАЊАЛУКА,

Ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.78

 директор Позоришта д о н о с и:

ОДЛУКУ

о расписивању јавног конкурса за пријем радника у радни однос у Јавну установу Народно позориште Републике Српске

I

Овом одлуком, расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста на одређено вријеме, на временски период у трајању од 6 (шест) мјесеци, на радно мјесто: референт противпожарне заштите - портир (1 извршилац).

Кандидати за упражњено радно мјесто треба да испуњавају сљедеће опште услове:

• да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

• да су старији од 18 година,

• да имају општу здравствену способност,

• да се против њих не води кривични поступак,

Кандидати треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

•        ССС - IV степен стручне спреме,

•        1 (једна) година радног искуства,

•        положен стручни испит за противпожарну заштиту.

  II

Уз пријаву на конкурс/кратку биографију кандидата, са обавезно назначеном адресом пребивалишта и контакт телефоном, кандидати су обавезни доставити:

• извод из матичне књиге рођених или овјерену копију извода,

• увјерење о држављанству, не старије од шест (6) мјесеци,

• диплому или овјерену копију дипломе,

• увјерење о некажњавању, не старије од 3 (три) мјесеца или писмена изјава кандидата, овјерена од стране нотара или јединице локалне самоуправе,

• увјерење да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од 3 (три) мјесеца или писмена изјава кандидата, овјерена од стране нотара или јединице локалне самоуправе,

• љекарско увјерење о општој здравственој способности, не старије од 6 (шест) мјесеци (увјерење се доставља након завршеног поступка пријема кандидата).

• увјерење/потврда о радном искуству на истим или сличним пословима, предност имају кандидати са радним искуством у институцијама или организацијама културе.

• доказ о положеном стручном испиту, оригинал или овјерену копију,

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити, лично или путем поште, на адресу: ЈУ Народно позориште Републике Српске, Ул. Краља Петра I Карађорђевића, број 78, 78000 Бањалука, са назнаком: За конкурс.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и разговор дана, 29.6.2018. године, у 14 часова.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у “Гласу Српске” и на интернет страници ЈУ Народно позориште Републике Српске.

III

         

Одлука ступа на снагу даном доношења.

***************

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

ПОСЕБНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

ОРГАНИЗОВАНОГ И НАЈТЕЖИХ ОБЛИКА ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛА

БАЊАЛУКА

На основу члана 4. став 2. Закона о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала (“Службени гласник РС”, број: 39/16), замјеник главног републичког јавног тужиоца – специјални тужилац р а с п и с у ј е:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

Назив радног мјеста

1. Тужилачки асистент - дактилограф ..............................................1 извршилац

Радни однос се заснива на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најмање на период од три мјесеца.

Опис послова: Креира тужилачка писмена по наредби тужиоца, формира доставнице за писмена која се достављају ван тужилаштва, региструје пратеће прилоге уз документ, региструје све радње по наредби тужиоца, обавља послове копирања, те извршава друге задатке додијељене од стране тужиоца у складу са Правилником о систему за аутоматско управљање предметима у тужилаштву. Обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Услови за заснивање радног односа

1.       Општи услови:

- да је држављанин БиХ

- да је пунољетан

- да има општу здравствену способност

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора

од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини

неподобним за обављање послова у државном органу

- да се против њега не води кривични поступак

2.       Посебни услови

  - Средња стручна спрема друштвеног смјера

  - Шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

  - Познавање рада на рачунару

Потребни документи

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидат уз пријаву треба да приложи:

- увјерење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених

- увјерење да кандидат није осуђиван

- увјерење да се против њега не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци)

- свједочанство о завршеној средњој школи

- доказ о радном искуству

Приложени документи треба да буду у оригиналу или овјерене копије.

Кандидат који буде изабран дужан је доставити љекарско увјерење (не старије од 6 мјесеци).

Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или поштом на адресу:

Републичко јавно тужилаштво

Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала

ул. Бана Лазаревића бр. 15

78 000 Бањалука

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Прије доношења одлуке о избору и пријему у радни однос, са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју као и практична провјера знања за обављање наведених послова.  

О датуму и мјесту обављања интервјуа и провјере практичног знања кандидати ће бити обавијештени накнадно, писменим путем или телефонским позивом, због чега је неопходно у пријави навести и контакт телефон.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица