JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20. 12. 2017. godine

JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20. 12. 2017. godine 22.12.2017 16:10 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 20.12. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

********************

REPUBLIKA SRPSKA JU OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"

78434 NASEOBINA LIŠNjA

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.      Profesor razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, odnosno do 31.8.2018. godine - 1 izvršilac - centralna škola Naseobina Lišnja

 Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, i spiskom priložene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1. Da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2. Da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);

3. Da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci - prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni lično dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu:

 JU OŠ "Meša Selimović", Naseobina Lišnja, 78 434 sa naznakom "za konkurs".

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji se prijavljuju na radno mjesto, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, intervju će biti obavljen u prostorijama JU Osnovne škole u Naseobini Lišnja, 29.12.2017. godine u 10 časova.

**********

"MILTEDž" DOO BANjALUKA

KNjAZA MILOŠA BB

Telefoni: 051/300-328, 051/306-321

KONKURS

za prijem u radni odnos

Šivači ..................................................................3 (tri) izvršioca

(rad na određeno vrijeme)

Uslovi:

 - tekstilna struka

 - sa iskustvom

 - doći lično u prostorije firme da biste popunili naš obrazac, u ulici Knjaza Miloša bb, Banjaluka

Oglas ostaje otvoren do 15.1.2018. godine

**********

JU OŠ "SVETI SAVA"

UŽIČKA BB BANjALUKA       

raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora javne ustanove Osnovna škola "Sveti Sava" Banjaluka

I - Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola "Sveti Sava" Banjaluka raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Sveti Sav" Banjaluka.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola  "Sveti Sava" - Banjaluka se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola "Sveti Sava" Banjaluka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom,

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

 - Izvod iz matične knjige rođenih,

 - Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona RS, škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola "Sveti Sava" Banjaluka, Užička bb, 78000 Banjaluka, sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Sveti Sava" Banjaluka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII - Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola "Sveti Sava" Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

********

JU OSNOVNA ŠKOLA "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA BR. 28

78000 BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.      Profesor/nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku - 1(jedan) izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, od 22.1.2018. do 30.6.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

         Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.      Da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.      Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3.      Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.      Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

         Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1.      Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3.      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4.      Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5.      Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

7.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

         Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 29.12.2017. godine u 9 časova u prostorijama škole obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Mole se kandidati da u prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole.

 ********

OPŠTINA PETROVAC

JU OŠ "DRINIĆ"

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Opis radnog mjesta

 Za nastavnika ruskog jezika na određeno vrijeme od 22.1.2018. godine do 30.6.2018. godine, 4 časa nedjeljno...... 1 izvršilac - 

 pripravnik

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjereno kopijom lične karte

3. Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora na konkursu (prvi na rang-listi), a prije zasnivanja radnog odnosa i

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. Stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Posebni uslovi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično kovertirano ili poštom na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen u prostorijama škole dana 4.1.2018. godine, u 10.30 časova.

Kandidat se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Oglas ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja ("Glas Srpske").

Škola će pismenim putem obavijestiti o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

************

JU DJEČIJI VRTIĆ "NEVEN" ČELINAC

VOJVODE MIŠIĆA BR. 2

Raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za upražnjeno radno mjesto računovođe u JU Dječiji vrtić "Neven" Čelinac

1.      Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta:

-        diplomirani ekonomista, na određeno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

2.      Opis poslova

Radnik obavlja poslove utvrđene Zakonom o računovodstvu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić "Neven" Čelinac.

3.      Opšti uslovi za kandidate

-        da je državljanin RS, odnosno BiH,

-        da je stariji od 18 godina,

-        da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka u skladu sa zakonom,

-        da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost

4.      Posebni uslovi za kandidate

1. 1.  - visoka stručna sprema, diplomirani ekonomista 240 ECTS bodova, najmanje prvi ciklus studijskog programa

 - radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje godinu dana

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

-        Uvjerenje o državljanstvu,

-        Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Diplomu,

-        Izjavu da se ne vodi krivični postupak,

-        Uvjerenje o radnom iskustvu sa visokom stručnom spremom

-        Izjavu da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka u skladu sa Zakonom,

-        Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prima

-        Biografija,

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti intervju 29.12.2017. godine u 14 časova.

         Dokumenti priloženi uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidat koji se bude nalazio na prvom mjestu sa liste primljenih kandidata dužan je da u roku od sedam dana od dana obavještenja dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerene kopije.

Ako rangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze iz prethodnog stava ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

         Prijavu na konkurs dostaviti na adresu: JU Dječiji vrtić "Neven" Čelinac za komisiju za izbor, Vojvode Mišića br. 2 ili lično predati na protokol Dječijeg vrtića.

         Sve informacije na telefon 051/551-345.

**********

"DOS ELEKTRO" DOO

PILANSKA BB

78000 BANjALUKA

KONKURS

Opis radnog mjesta

a) električar - monter - 2 izvršioca

Očekujemo:

 za radno mjesto pozicija pod a):

 SSS elektrotehničkog smjera

 Minimalno 1 godina radnog iskustva

 vozačka dozvola B kategorije

Nudimo:

- ugovor o radu na određeno vrijeme sa mogućnošću stalnog zaposlenja

- prijatnu i zdravu atmosferu radnog okruženja, susretljivost uigranog radnog tima

- redovna primanja, stalna i stimulativna u skladu sa radnim rezultatima

- mogućnost napredovanja

Mole se kandidati da svoje biografije sa kontakt telefonima pošalju:

Putem i-mejla:

info©doselektro.com, daniel©doselektro.com., ili poštom na navedenu adresu.

**********

OSNOVNA ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" BANjALUKA

BRANKA RADIČEVIĆA 16

 raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.      Profesor/nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku - 1 (jedan) izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2017/18. godine, odnosno do 30.6.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

2.      Profesor/nastavnik razredne nastave – 1 (jedan) izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2017/18. godine, odnosno do 30.6.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

         Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.      da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.      da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3.      da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.      da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni u prijavi naznačiti za koje radno mjesto se prijavljuju, za radno mjesto pod rednim broj 1, i/ili za radno mjesto pod rednim brojem 2.      

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1.      Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3.      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4.      Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu;

5.      Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

7.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

         Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 3.1.2018. godine u 12 časova u prostorijama škole obaviće se intervju sa kandidatima za radno mjesto pod rednim brojem 1., a za radno mjesto pod rednim brojem 2. istog dana u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola "Ivo Andrić" Banjaluka; Branka Radičevića 16, 78000 Banjaluka sa naznakom "za konkurs".

                    ***********

                    

 OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BANjALUKA

objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

I - Naziv i pozicija radnog mjesta

 1. Stručni saradnik....................broj izvršilaca 2 (dva)

 - radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

II - Opis poslova

Stručni saradnik pomaže tužiocu u njegovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu, izrađuje nacrte pravnih shvatanja te obavlja samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima tužioca i druge stručne poslove.

 III – Opšti uslovi

1)      da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 (osamnaest) godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosudnoj instituciji,

- da nije otpušten iz pravosudne institucije ili organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

IV - Posebni uslovi

 VSS diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i sa najmanje dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima;

V - Potrebni dokumenti

Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, http://ot-banjaluka.pravosudje.ba, u dijelu "konkursi za upražnjene pozicije", a može se dobiti i u Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, ul. Vladike Platona bb.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom, uz napomenu da je propisima koji regulišu radne odnose propisano da zaposlenom prestaje radni odnos u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke, koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati prilažu u originalu ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

- Lične karte ili pasoša;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Diplomu o završenom studiju;

- Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu;

- Uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu;

- Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidati po završetku konkursne procedure.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

VI - Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično, putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, ul. Vladike Platona bb, 78000 Banjaluka, sa naznakom: "Prijava na konkurs" ili elektronskom prijavom putem njeb sajta Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka sa tačnom naznakom radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem njeb sajta obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave da dođe u tužilaštvo i prijavu potpiše (lično ili preko punomoćnika, koji će tada priložiti i ovjerenu punomoć), te predati/dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prije donošenja odluke o izboru sa prijavljenim kandidatima, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, obaviće se intervju.

O vremenu i mjestu intervjua/testiranja kandidati će biti obaviješteni naknadno, najdalje u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa, pismenim putem ili telefonskim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" i na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

*********

JU OŠ "KOZARSKA DJECA"

SRPSKI BEDEM 95/17

78400 GRADIŠKA

 d o n o s i

ODLUKU

o poništavanju djela konkursa

 Poništava se tačka 2. konkursa broj 306/17 od 16.10.2017. godine, objavljen dana 18.10.2017. a kako slijedi:

 "2. Voditelj produženog boravka – pripravnik - 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.6.2018. (pola radnog vremena)"

 O b r a z l o ž e nj e

 Rješenjem Prosvjetne inspekcije, broj gornji, naloženo je direktoru Ustanove da poništi dio javnog konkursa objavljenog dana 18.10.2017. godine u dijelu koji se odnosi na prijem voditelja produženog boravka-pripravnika. U cilju provođenja naloženog, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

********

 JU OSNOVNA ŠKOLA

"DANILO BORKOVIĆ" GRADIŠKA

 JU Osnovna škola "Danilo Borković" Gradiška, dana 11.12.2017. god. putem biroa Gradiška dostavila je Zavodu za zapošljavanje RS Banjaluka konkurs i poništenje prethodnog konkursa na objavu dana 13.12.2017. god. Na osnovu informacije od 13.12.2017. godine Zavoda za zapošljavanje RS Banjaluka, da je došlo do greške i da poništenje konkursa od 8.11.2017. g. nije objavljeno, a konkurs je objavljen, direktor škole donosi

ODLUKU

o poništavanju konkursa za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto pedagog škole objavljen dana 13.12.2017. god.

Poništava se konkurs za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto diplomirani pedagog - 1 izvršilac na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo ostvareno u vaspitno-obrazovnom radu u školi 3 godine, položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu u JU Osnovna škola "Danilo Borković" Gradiška koji je objavljen dana 13.12.2017. godine,

Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 13.12.2017. godine.

*********

 JU OSNOVNA ŠKOLA "DANILO BORKOVIĆ"

 GRADIŠKA

Direktor JU Osnovna škola "Danilo Borković" Gradiška na osnovu Odluke Školskog odbora donesene na sjednici dana 6.12.2017. godine donosi

ODLUKU

o poništavanju konkursa za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto pedagog škole

 Poništava se konkurs za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto diplomirani pedagog - 1 izvršilac na neodređeno radno vrijeme, lice sa iskustvom, položen stručni ispit u JU Osnovna škola "Danilo Borković" Gradiška koji je objavljen dana 8.11.2017. godine,

 Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 8.11.2017. godine.

********

JU OSNOVNA ŠKOLA "DANILO BORKOVIĆ"

GRADIŠKA

 r a s p i s u j e

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.      Diplomirani pedagog - 1 izvršilac, na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo ostvareno u vaspitno-obrazovnom radu u školi 3 godine, položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Uz prijave na konkurs potrebno je dostaviti (original ili ovjerenu fotokopiju):

1.      Uvjerenje o državljanstvu;

2.      Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3.      Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa);

4.      Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa);

5.      Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stečeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6.      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7.      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

8.      Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž;

9.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca;

10.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12.    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Mole se kandidati da na molbi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju u prijavi.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole. (JU Osnovna škola "Danilo Borković", ulica Majora Milana Tepića, br. 19, 78 400 Gradiška )

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje.

Intervju sa kandidatima biće obavljen u petak, 29.12.2017. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Danilo Borković" Gradiška. Kandidati se neće pozivati posebno na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.                             

*********

        

"OMNICOM" DOO

BANjALUKA

GRČKA BR. 5

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.      Elektroinstalater..............................................................1 izvršilac

Uslovi:

- SSS ili KV radnik

- radno iskustvo

- vozačka dozvola "B" kategorije

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Prijave na oglas sa biografijom dostaviti na e-mail: igor.kŽomnicom.ba ili lično dostaviti na adresu: "OMNICOM" d.o.o., Grčka 5, Banjaluka.

************

"BDO"BANjALUKA

JEVREJSKA 24

78000 BANjALUKA

 Raspisujemo

KONKURS

za

 radnika na poslovima računovodstva

Uslovi:

 1. VSS - diplomirani ekonomista (240 ETC),

 2. Radno iskustvo - najmanje tri godine na poslovima računovodstva

 3. Poznavanje rada u Pantheon programu

 4. Poznavanje engleskog jezika

Opis posla:

 Vođenje finansijskog računovodstva (cjelokupan proces)

 Izrada godišnjih obračuna

 Praćenje aktuelnih propisa

Napomena: biografije kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće biti uzimane u obzir niti arhivirane.

Ukoliko ste zainteresovani i ispunjavate uslove konkursa, pošaljite nam svoju biografiju sa slikom na e-mail adresu bdoŽbdo.ba

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Svi kandidati će biti obaviješteni, a na razgovor će biti pozvani kandidati koji su ušli u uži izbor.

*********

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

"MILOŠ CRNjANSKI"

POTOČANI 78435

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.      profesor fizike, nepuna norma - 18 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, osoba sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, najduže do 30.6.2018. godine

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana 5.1.2018. godine u prostorijama JU Osnovna škola "Miloš Crnjanski" Potočani, sa početkom u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU OŠ "Miloš Crnjanski" Potočani, Potočani 78435.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica