JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20. 12. 2017. године

JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20. 12. 2017. године 22.12.2017 16:10 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 20.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

********************

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈУ ОШ "МЕША СЕЛИМОВИЋ"

78434 НАСЕОБИНА ЛИШЊА

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.      Професор разредне наставе, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, односно до 31.8.2018. године - 1 извршилац - централна школа Насеобина Лишња

 Поред општих услова предвиђених Законом о раду (кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком на које радно мјесто се пријављују, и списком приложене документације којом се доказује испуњеност услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1. Да је држављани РС, односно БиХ (што доказује увјерењем о држављанству);

2. Да је пунољетан (што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте);

3. Да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци - прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни лично доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу:

 ЈУ ОШ "Меша Селимовић", Насеобина Лишња, 78 434 са назнаком "за конкурс".

Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу "Глас Српске".

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За кандидате који се пријављују на радно мјесто, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, интервју ће бити обављен у просторијама ЈУ Основне школе у Насеобини Лишња, 29.12.2017. године у 10 часова.

**********

"МИЛТЕЏ" ДОО БАЊАЛУКА

КЊАЗА МИЛОША ББ

Телефони: 051/300-328, 051/306-321

КОНКУРС

за пријем у радни однос

Шивачи ..................................................................3 (три) извршиоца

(рад на одређено вријеме)

Услови:

 - текстилна струка

 - са искуством

 - доћи лично у просторије фирме да бисте попунили наш образац, у улици Књаза Милоша бб, Бањалука

Оглас остаје отворен до 15.1.2018. године

**********

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

УЖИЧКА ББ БАЊАЛУКА       

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора јавне установе Основна школа "Свети Сава" Бањалука

I - Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа "Свети Сава" Бањалука расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Свети Сав" Бањалука.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа  "Свети Сава" - Бањалука се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа "Свети Сава" Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред судом,

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

 - Извод из матичне књиге рођених,

 - Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона РС, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,

- Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа "Свети Сава" Бањалука, Ужичка бб, 78000 Бањалука, са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Свети Сава" Бањалука.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII - Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основна школа "Свети Сава" Бањалука у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

********

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА БР. 28

78000 БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      Професор/наставник разредне наставе за рад у продуженом боравку - 1(један) извршилац, пуна норма, на одређено вријеме, од 22.1.2018. до 30.6.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

         Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.      Да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.      Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3.      Да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.      Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

         Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1.      Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4.      Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5.      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

7.      Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

         Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 29.12.2017. године у 9 часова у просторијама школе обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Моле се кандидати да у пријави тачно наведу која документа достављају.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе.

 ********

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ

ЈУ ОШ "ДРИНИЋ"

КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

Опис радног мјеста

 За наставника руског језика на одређено вријеме од 22.1.2018. године до 30.6.2018. године, 4 часа недјељно...... 1 извршилац - 

 приправник

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз потписану пријаву са кратком биографијом доставити документа којима се испуњавају општи и посебни услови за пријем у радни однос.

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјерено копијом личне карте

3. Да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора на конкурсу (први на ранг-листи), а прије заснивања радног односа и

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4 овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. Став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Посебни услови:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова могу се доставити лично ковертирано или поштом на адресу школе са назнаком "за конкурс".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса биће обављен у просторијама школе дана 4.1.2018. године, у 10.30 часова.

Кандидат се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Оглас остаје отворен 5 (пет) дана од дана објављивања у средствима јавног информисања ("Глас Српске").

Школа ће писменим путем обавијестити о исходу конкурса у року од осам дана од дана доношења одлуке.

************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "НЕВЕН" ЧЕЛИНАЦ

ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР. 2

Расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за упражњено радно мјесто рачуновође у ЈУ Дјечији вртић "Невен" Челинац

1.      Расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста:

-        дипломирани економиста, на одређено вријеме - до повратка раднице са породиљског одсуства

2.      Опис послова

Радник обавља послове утврђене Законом о рачуноводству и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић "Невен" Челинац.

3.      Општи услови за кандидате

-        да је држављанин РС, односно БиХ,

-        да је старији од 18 година,

-        да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака у складу са законом,

-        да има психичку, физичку и здравствену способност

4.      Посебни услови за кандидате

1. 1.  - висока стручна спрема, дипломирани економиста 240 ECTS бодова, најмање први циклус студијског програма

 - радно искуство у струци у трајању од најмање годину дана

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе (овјерене фотокопије потребних докумената) о испуњавању општих и посебних услова:

-        Увјерење о држављанству,

-        Извод из матичне књиге рођених,

-        Диплому,

-        Изјаву да се не води кривични поступак,

-        Увјерење о радном искуству са високом стручном спремом

-        Изјаву да није осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака у складу са Законом,

-        Изјаву да има општу здравствену и психичку способност за посао на који се прима

-        Биографија,

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Са свим кандидатима који испуњавају услове из јавног конкурса Комисија за избор ће обавити интервју 29.12.2017. године у 14 часова.

         Документи приложени уз пријаву на јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидат који се буде налазио на првом мјесту са листе примљених кандидата дужан је да у року од седам дана од дана обавјештења достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овјерене копије.

Ако рангирани кандидат у прописаном року не достави доказе из претходног става или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

         Пријаву на конкурс доставити на адресу: ЈУ Дјечији вртић "Невен" Челинац за комисију за избор, Војводе Мишића бр. 2 или лично предати на протокол Дјечијег вртића.

         Све информације на телефон 051/551-345.

**********

"ДОС ЕЛЕКТРО" ДОО

ПИЛАНСКА ББ

78000 БАЊАЛУКА

КОНКУРС

Опис радног мјеста

а) електричар - монтер - 2 извршиоца

Очекујемо:

 за радно мјесто позиција под а):

 ССС електротехничког смјера

 Минимално 1 година радног искуства

 возачка дозвола Б категорије

Нудимо:

- уговор о раду на одређено вријеме са могућношћу сталног запослења

- пријатну и здраву атмосферу радног окружења, сусретљивост уиграног радног тима

- редовна примања, стална и стимулативна у складу са радним резултатима

- могућност напредовања

Моле се кандидати да своје биографије са контакт телефонима пошаљу:

Путем и-мејла:

info©doselektro.com, daniel©doselektro.com., или поштом на наведену адресу.

**********

ОСНОВНА ШКОЛА "ИВО АНДРИЋ" БАЊАЛУКА

БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 16

 расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.      Професор/наставник разредне наставе за рад у продуженом боравку - 1 (један) извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до краја наставне 2017/18. године, односно до 30.6.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.

2.      Професор/наставник разредне наставе – 1 (један) извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до краја наставне 2017/18. године, односно до 30.6.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.

         Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.      да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.      да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3.      да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни у пријави назначити за које радно мјесто се пријављују, за радно мјесто под редним број 1, и/или за радно мјесто под редним бројем 2.      

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1.      Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4.      Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу;

5.      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

7.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

         Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 3.1.2018. године у 12 часова у просторијама школе обавиће се интервју са кандидатима за радно мјесто под редним бројем 1., а за радно мјесто под редним бројем 2. истог дана у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа "Иво Андрић" Бањалука; Бранка Радичевића 16, 78000 Бањалука са назнаком "за конкурс".

                    ***********

                    

 ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО БАЊАЛУКА

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

I - Назив и позиција радног мјеста

 1. Стручни сарадник....................број извршилаца 2 (два)

 - радни однос се заснива на неодређено вријеме

II - Опис послова

Стручни сарадник помаже тужиоцу у његовом раду, израђује нацрте тужилачких одлука, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу, израђује нацрте правних схватања те обавља самостално или под надзором и по упутствима тужиоца и друге стручне послове.

 III – Општи услови

1)      да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 (осамнаест) година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у правосудној институцији,

- да није отпуштен из правосудне институције или органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

IV - Посебни услови

 ВСС дипломирани правник са положеним правосудним испитом и са најмање двије године радног искуства на правним пословима;

V - Потребни документи

Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Окружног јавног тужилаштва Бањалука, http://ot-banjaluka.pravosudje.ba, у дијелу "конкурси за упражњене позиције", а може се добити и у Окружном јавном тужилаштву Бањалука, ул. Владике Платона бб.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом, уз напомену да је прописима који регулишу радне односе прописано да запосленом престаје радни однос у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке, који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати прилажу у оригиналу или овјерене копије сљедећих докумената:

- Личне карте или пасоша;

- Увјерење о држављанству;

- Диплому о завршеном студију;

- Увјерење о положеном правосудном испиту;

- Увјерење или потврду о траженом радном искуству;

- Доказ о општој здравственој способности - љекарско увјерење доставиће изабрани кандидати по завршетку конкурсне процедуре.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

VI - Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова се могу доставити лично, путем поште на адресу: Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци, ул. Владике Платона бб, 78000 Бањалука, са назнаком: "Пријава на конкурс" или електронском пријавом путем њеб сајта Окружног јавног тужилаштва Бањалука са тачном назнаком радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем њеб сајта обавезан је у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве да дође у тужилаштво и пријаву потпише (лично или преко пуномоћника, који ће тада приложити и овјерену пуномоћ), те предати/доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријава кандидата је 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Прије доношења одлуке о избору са пријављеним кандидатима, који испуњавају опште и посебне услове конкурса, обавиће се интервју.

О времену и мјесту интервјуа/тестирања кандидати ће бити обавијештени накнадно, најдаље у року од 7 дана од затварања конкурса, писменим путем или телефонским путем, те је потребно у пријави обавезно навести и контакт телефон.

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу "Глас Српске" и на интернет страници Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

*********

ЈУ ОШ "КОЗАРСКА ДЈЕЦА"

СРПСКИ БЕДЕМ 95/17

78400 ГРАДИШКА

 д о н о с и

ОДЛУКУ

о поништавању дјела конкурса

 Поништава се тачка 2. конкурса број 306/17 од 16.10.2017. године, објављен дана 18.10.2017. а како слиједи:

 "2. Водитељ продуженог боравка – приправник - 1 извршилац, на одређено вријеме до 30.6.2018. (пола радног времена)"

 О б р а з л о ж е њ е

 Рјешењем Просвјетне инспекције, број горњи, наложено је директору Установе да поништи дио јавног конкурса објављеног дана 18.10.2017. године у дијелу који се односи на пријем водитеља продуженог боравка-приправника. У циљу провођења наложеног, одлучено је као у диспозитиву одлуке.

********

 ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА

"ДАНИЛО БОРКОВИЋ" ГРАДИШКА

 ЈУ Основна школа "Данило Борковић" Градишка, дана 11.12.2017. год. путем бироа Градишка доставила је Заводу за запошљавање РС Бањалука конкурс и поништење претходног конкурса на објаву дана 13.12.2017. год. На основу информације од 13.12.2017. године Завода за запошљавање РС Бањалука, да је дошло до грешке и да поништење конкурса од 8.11.2017. г. није објављено, а конкурс је објављен, директор школе доноси

ОДЛУКУ

о поништавању конкурса за пријем радника у радни однос на радно мјесто педагог школе објављен дана 13.12.2017. год.

Поништава се конкурс за пријем радника у радни однос за радно мјесто дипломирани педагог - 1 извршилац на неодређено радно вријеме, радно искуство остварено у васпитно-образовном раду у школи 3 године, положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу у ЈУ Основна школа "Данило Борковић" Градишка који је објављен дана 13.12.2017. године,

Конкурс је објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 13.12.2017. године.

*********

 ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "ДАНИЛО БОРКОВИЋ"

 ГРАДИШКА

Директор ЈУ Основна школа "Данило Борковић" Градишка на основу Одлуке Школског одбора донесене на сједници дана 6.12.2017. године доноси

ОДЛУКУ

о поништавању конкурса за пријем радника у радни однос на радно мјесто педагог школе

 Поништава се конкурс за пријем радника у радни однос за радно мјесто дипломирани педагог - 1 извршилац на неодређено радно вријеме, лице са искуством, положен стручни испит у ЈУ Основна школа "Данило Борковић" Градишка који је објављен дана 8.11.2017. године,

 Конкурс је објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 8.11.2017. године.

********

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "ДАНИЛО БОРКОВИЋ"

ГРАДИШКА

 р а с п и с у ј е

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.      Дипломирани педагог - 1 извршилац, на неодређено радно вријеме, радно искуство остварено у васпитно-образовном раду у школи 3 године, положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

Уз пријаве на конкурс потребно је доставити (оригинал или овјерену фотокопију):

1.      Увјерење о држављанству;

2.      Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3.      Љекарско увјерење да је радно способан (прилаже само изабрани кандидат прије заснивања радног односа);

4.      Увјерење о неосуђиваности (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа);

5.      Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стечено звање у одређеној области или еквивалент;

6.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

8.      Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж;

9.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца;

10.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

11.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

12.    Увјерење о положеном стручном испиту.

Моле се кандидати да на молби тачно наведу која документа достављају у пријави.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе. (ЈУ Основна школа "Данило Борковић", улица Мајора Милана Тепића, бр. 19, 78 400 Градишка )

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање.

Интервју са кандидатима биће обављен у петак, 29.12.2017. године са почетком у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Данило Борковић" Градишка. Кандидати се неће позивати посебно на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.                             

*********

        

"OMNICOM" ДОО

БАЊАЛУКА

ГРЧКА БР. 5

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.      Електроинсталатер..............................................................1 извршилац

Услови:

- ССС или КВ радник

- радно искуство

- возачка дозвола "Б" категорије

Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

Пријаве на оглас са биографијом доставити на е-mail: игор.кЖомницом.ба или лично доставити на адресу: "OMNICOM" д.о.о., Грчка 5, Бањалука.

************

"БДО"БАЊАЛУКА

ЈЕВРЕЈСКА 24

78000 БАЊАЛУКА

 Расписујемо

КОНКУРС

за

 радника на пословима рачуноводства

Услови:

 1. ВСС - дипломирани економиста (240 ЕТЦ),

 2. Радно искуство - најмање три године на пословима рачуноводства

 3. Познавање рада у Пантхеон програму

 4. Познавање енглеског језика

Опис посла:

 Вођење финансијског рачуноводства (цјелокупан процес)

 Израда годишњих обрачуна

 Праћење актуелних прописа

Напомена: биографије кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће бити узимане у обзир нити архивиране.

Уколико сте заинтересовани и испуњавате услове конкурса, пошаљите нам своју биографију са сликом на е-mail адресу бдоЖбдо.ба

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања. Сви кандидати ће бити обавијештени, а на разговор ће бити позвани кандидати који су ушли у ужи избор.

*********

ЈАВНА УСТАНОВА ОСНОВНА ШКОЛА

"МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"

ПОТОЧАНИ 78435

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      професор физике, непуна норма - 18 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, особа са радним искуством и положеним стручним испитом, најдуже до 30.6.2018. године

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Потребна документа:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о осуђиваности односно неосуђиваности у складу са чланом 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању Школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са положеним стручним испитом, кандидат је дужан доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана 5.1.2018. године у просторијама ЈУ Основна школа "Милош Црњански" Поточани, са почетком у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ ОШ "Милош Црњански" Поточани, Поточани 78435.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица