JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.12. 2018. godine

JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.12. 2018. godine 21.12.2018 00:10 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 19.12.2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

 *************

********************

 

 

JU OŠ “NEMANjA VLATKOVIĆ” ŠIPOVO

Ul. Omladinska 1

Tel. 050/371-407

 

 raspisuje

 

KONKURS

za popunu radnog mjesta

 

 

 

1. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ............................................... 2 izvršioca

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu, članom 104. stav 1, 4, 5. i 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

- Uvjerenje da se oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela stručnog ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave Komisija pisanim putem obavještava o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave slati na adresu: JU OŠ “Nemanja Vlatković” Šipovo, ul. Omladinska 1, sa naznakom “prijava na konkurs”.

 

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

**********

 

JU OŠ “NEMANjA VLATKOVIĆ” ŠIPOVO

 Ul. Omladinska 1

Tel. 050/371-407

 

 

PONIŠTENjE KONKURSA

za popunu upražnjenog radnih mjesta

 

 

 

Djelimično se poništava konkurs objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 31.10.2018. godine, za popunu radnog mjesta pod brojem 3.

- nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ......................................................2 izvršioca.

 ********

JU GIMNAZIJA MRKONjIĆ GRAD

Sime Šolaje 91

70 260 Mrkonjić Grad

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1.       Profesor engleskog jezika, 1 izvršilac, sa najmanje godinu dana iskustva u struci i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 1.7.2019. godine - 18 časova

2.       Profesor engleskog jezika, 1 izvršilac, sa najmanje godinu dana iskustva u struci i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme - 8 časova

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

Uvjerenje o državljanstvu;

Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža;

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnost za rad, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 28.12.2018. godine, petak, u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Dokumente dostaviti lično u školu ili poštom na navedenu adresu.

********

JU SŠC “JOVAN DUČIĆ” KNEŽEVO

Ul. Dujka Komljenovića b.b.

Tel. br. 051/591-433

raspisuje:

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta sa radnim iskustvom

 

a) nastavnika za nastavni predmet:

 

1. Psihologija........................2 časa, na određeno vrijeme od 21.1.2019. do 31.8.2019. godine.

 

 

Kandidati pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu “Službeni glasnik RS” broj 01/16,66/18), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:

1) prosjek ocjena tokom studiranja,

2) vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica, koju vodi Zavod za zapošljavanje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

3) rezultati ostvareni na intervjuu i testu,

4) radni staž kandidata

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

- da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

 - da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa i

 - da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i gore navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

 

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko/invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole dana 28.12.2018. godine sa početkom u 13 časova.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić”, Dujka Komljenovića b.b., Kneževo.

**********

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” KNEŽEVO

D. Komljenovića b.b.

Telefon: 051/591-670

 

 

 

KONKURS

za slobodna radna mjesta

 

Određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

1. Nastavnik hemije - nepuna norma 2 (dva) časa redovne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ...................... 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. da je radno sposoban, dokaz ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava - škola će službenim putem za izabranog kandidata zatražiti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ako je raspisan konkurs za prijemu radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

g) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

e) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nakon zaključenja javnog konkursa komisija razmatra dostavljene prijave i pregleda dokumentaciju.

Komisija provjerava blagovremenost i potpunost prijava, te evidentira svaki dostavljeni dokument i konstatuje da li kandidat formalno-pravno zadovoljava uslove tražene javnim konkursom.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Komisija pismenim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole: JU Osnovna škola “Dositej Obradović” Kneževo, ul. Dujka Komljenović b.b.

*********

JU DJEČIJI VRTIĆ “NAŠA RADOST” PRNjAVOR,

Karađorđeva br. 1,

78430 Prnjavor

raspisuje:

 

 

KONKURS

za radna mjesta:

 

1) Vaspitač - na neodređeno vrijeme...........................................................5 izvršilaca.

 

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS - BiH;

2. Da je stariji od 18 godina;

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. Da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđen za krivična djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa zakonom.

 

Posebni uslovi:

- Visoka stručna sprema, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača.

 

- Najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad.

Kandidati su dužni dostaviti:

1. Prijavu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Ovjerenu kopiju diplome;

5. Uvjerenje o nekažnjavanju;

6. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (samo          kandidati koji budu primljeni).

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje RS o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

9. Uvjerenje o radnom iskustvu.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije ustanove ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Dječiji vrtić “Naša radost” Prnjavor, Karađorđeva br. 1, 78430 Prnjavor, sa naznakom: “komisiji za izbor”.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju 4.1.2019. godine u prostorijama ustanove, sa početkom u 9 časova. Kandidati se neće posebno zvati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu “Glas Srpske”.

*************

JU OŠ “BORISAV STANKOVIĆ”

Ivana Kosančića 2

78 000 BANjALUKA

 

 

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

Profesor razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene važećem Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2. da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);

3. da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci - prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem).

 

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave komisija će pismenim putem obavijestiti o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole sa naznakom “za konkurs”.

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***********

 

PEKARA “ŽITOPEKA” BANjALUKA

 

zbog povećanja obima posla raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na radnim mjestima:

 

- Trgovac - 3 izvršioca

(2 Banjaluka, 1 Laktaši)

 

Opis posla:

-        direktna prodaja, neposredan rad sa kupcima,

-        praćenje prodaje, predlaganje aktivnosti za unapređenje prodaje,

-        pružanje informacija o proizvodima, pomoć pri kupovini,

-        izdavanje računa, naplata, pakovanje i popis robe na kraju smjene

-        naručivanje robe, aranžiranje vitrina,

-        poštovanje HACCP principa u radu,

-        i drugi poslovi prema nalogu nadređenog rukovodioca.

-        Od kandidata očekujemo:

-        SSS,

-        ljubaznost, odgovornost i snalažljivost, izražena komunikativnost,

-        brzina, okretnost obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 1 godina,

-        i zainteresovanost za posao,

-        visoka motivisanost i usmjerenost na rad i ostvarivanje zajedničkih rezultata,

-        sposobnost za rad u timu,

-        poznavanje rada na računaru i upotreba fiskalne kase.

 

 

- Pekar - 3 izvršioca

(2 Banjaluka, 1 Laktaši)

 

Opis posla:

-        Proizvodnja pekarskih proizvoda,

-        praćenje prodaje, predlaganje aktivnosti za unapređenje prodaje,

-        poštovanje HACCP principa u radu,

-        popis robe i sravnjenje proizvodnje nakon smjene,

-        i drugi poslovi vezani za proces rada prema nalogu nadređenog rukovodioca.

-        Od kandidata očekujemo:

-        SSS - pekar,

-        obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine,

-        odgovornost, snalažljivost, brzina, okretnost, zainteresovanost za posao,

-        visoka motivisanost i usmjerenost na rad i ostvarivanje zajedničkih rezultata,

-        sposobnost za rad u timu.

 

 

- Pomoćni radnik - 2 izvršioca

 

Opis posla:

-        pomoć pekaru pri proizvodnji pekarskih proizvoda,

-        održavanje reda, urednosti i higijene na radnom mjestu,

-        praćenje prodaje, predlaganje aktivnosti za unapređenje prodaje,

-        poštovanje HACCAP principa u radu,

-        i drugi poslovi vezani za proces rada prema nalogu nadređenog rukovodioca.

 

Od kandidata očekujemo:

•        poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,

•        odgovornost, snalažljivost, brzina, okretnost, zainteresovanost za posao,

•        visoka motivisanost i usmjerenost na rad i ostvarivanje zajedničkih rezultata,

•        sposobnost za rad u timu.

 

- Vozač - 2 izvršioca

 

Opis posla:

•        odgovorno i savjesno upravljanje motornim vozilom

•        vođenje računa o vremenu isporuke robe u PJ i maloprodajne objekte

•        vođenje računa o povratu ambalaže

•        obavljanje drugih poslova po nalogu rukovodioca

 

Od kandidata očekujemo:

•        SSS - poželjno saobraćajnog smjera

•        vozačka dozvola B kategorije

•        poželjno radno iskustvo

 

 

 Ukoliko ste zainteresovani za neku od ponuđenih radnih pozicija, svoju biografiju u pismenoj formi (CV) sa navedenim radnim iskustvom i brojem telefona pošaljite na e-mail: milada.sukalo@zitopeka.net

 

ili poštom na adresu: “Žitopeka” Banjaluka, u– O[ ,_______________l. Siniše Mijatovića br. 9, 78000 Banjaluka, sa naznakom “prijava na konkurs za posao”.

 

Konkurs je otvoren 15 dana, do 31.12.2018. godine.

 

*********

JU OŠ “MIROSLAV ANTIĆ”

BISTRICA, BANjALUKA, Bistrica b.b.

raspisuje

 

KONKURS

za prijem na radno mjesto

 

1. Nastavnik/profesor geografije - nepuna norma - 14 časova - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije.

 

-        Za navedeno radno mjesto traži se pripravnik.

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

3.       1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu, sa tačno naznačenom adresom kako bi komisija dostavila obavještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi),

4.       2. Uvjerenje o državljanstvu,

5.       3. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

6.       4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

7.       5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8.       6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

9.       7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.     8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11.     9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom “za konkurs” u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

**********

 JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”

Dragočaj b.b.

78 215 DRAGOČAJ

 

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 1. Profesor matematike 1 izvršilac, pripravnik, 16 časova, na neodređeno vrijeme

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjem nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

 Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:

-        Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

-        Uvjerenje o državljanstvu,

-        Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

-        Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (ovo uvjerenje škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa)

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

-        Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) koje ne može biti starije od 6 mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

         

Nakon zaključivanja konkursa komisija za prijem radnika će pismenim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Radni odnos će se zasnovati 21.1.2019. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom “za konkurs”.

 

 *****************

 

TVORNICA PAPIRA SHP CELEX

AD BANjALUKA

raspisuje

OGLAS

za slobodne radne pozicije

 

Rukovalac pakericom i pomoćnik na papir mašini

 

Broj izvršilaca __________ 10 (M)

Profil kandidata

-        SSS tehničkih zanimanja (mašinski tehničar, mašinbravar, elektrotehničar, električar, bravar)

-        Da je spreman za rad u smjenama

-        Disciplinovan

Prijave slati poštom ili elektronskim putem na srpskom jeziku na adresu: Veljka Mlađenovića b.b. ili celex@shpgroup.eu

Oglas ostaje otvoren 7 dana nakon dana objavljivanja.

 **********

 

 

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ” BANjALUKA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 116,

78000 Banjaluka

 

 

 

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

•        Profesor/nastavnik njemačkog jezika - 16 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva - jedan izvršilac

•        Profesor razredne nastave - na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - 2 izvršioca

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 traži se lice lice bez iskustva - pripravnik.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2 traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu .

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

-        da je državljanin RS i BiH a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

-        da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

-        da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

-        da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

-        Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

-        Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za kandidate koji konkurišu za radno mjesto pod rednim brojem 2;

-        Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi za kandidate koji konkurišu za radno mjesto pod rednim brojem 2;

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za kandidate koji konkurišu za radno mjesto pod rednim brojem 2;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Konkurs za radno mjesto pod rednim brojem 2. će se održati zajedno i kandidati će biti primljeni po redoslijedu sa rang-liste.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom “za konkurs”.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica