JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.09. 2018. godine

JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.09. 2018. godine 21.09.2018 00:49 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 19.09. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

“LEGAL” DOO BANjALUKA

KONKURS

Opis radnog mjesta

- diplomirani pravnik, pripravnik - volonter ..... 1 izvršilac

Posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova definisanih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:

- završen pravni fakultet,

Kandidati koji prođu u uži krug će biti pozvani na razgovor.

Prijave sa biografijom kandidati mogu slati isključivo na mail info@legal.ba

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

**********

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjALUKA

GRADONAČELNIK

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

u Gradskoj upravi grada Banjaluka

 

I

 U Gradskoj upravi grada Banjaluka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

u Odjeljenju za opštu upravu:

1. Stručni saradnik-matičar............................................................1 izvršilac

u Odjeljenju za komunalne poslove:

2. Samostalni stručni saradnik za hidrotehničke objekte i niskogradnju .........................................1 izvršilac

3.       Samostalni stručni saradnik za obračun naknada za objekte preko 500 m2......................................................1 izvršilac

         u Odjeljenju za saobraćaj i puteve:

4.       Viši stručni saradnik za sistem javnih bicikala..................1 izvršilac

II – Opis poslova 

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik-matičar

Obavlja sljedeće poslove:     

- obavlja sve poslove po Zakonu o matičnim knjigama, Uputstvu i Pravilniku iz oblasti matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih;

- odgovoran je za ažurnost matičnih knjiga i za izdavanje u propisanom roku, traženih dokumenata;

- obavlja sve administrativno-tehničke poslove iz djelokruga rada matičara;

- prima, otvara, zavodi i dostavlja u rad prispjelu poštu;      

- odgovoran je za ažurnost zavođenja i odlaganja završenih predmeta;       

- vodi poslove popisa akata;

- odgovoran je za rukovanje pečatima i štambiljima i za njihovo čuvanje;

- vrši prijem stranaka i podnesaka i po potrebi daje strankama potrebna uputstva i objašnjenja;

- vodi matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih, državljana, kao matične knjige za grad Banjaluku; 

- vrši unos u elektronsku bazu svih činjenica koje su predmet upisa u matične evidencije;

- vrši provjere podataka iz matičnih evidencija po zahtjevima MUP-a RS i MUP-a Federacije BiH u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Republike Srpske;

- vrši razmjenu podataka sa Agencijom za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske;

- vrši upis jedinstvenih matičnih brojeva u matične knjige;   

- vrši prepis, odnosno kopiranje matičnih knjiga na zakonom propisan način; 

- vodi registar uz sve knjige;         

- izdaje izvode iz matičnih knjiga i izdaje uvjerenja o državljanstvu, te uvjerenja o slobodnom bračnom stanju;  

- odgovoran je za ažurnost matičnih knjiga i izdavanje u propisanom roku, traženih dokumenata;        

- sarađuje sa odbornicima Skupštine grada određenim za vjenčanja;

- sastavlja spiskove za vakcinaciju;

- sastavlja smrtovnice za pokretanje ostavinskog postupka;                 

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;

- za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za hidrotehničke objekte i niskogradnju

Obavlja sljedeće poslove:     

- priprema podloge, podatke i koordinira rad projektanata koji izrađuju investiciono-tehničku dokumentaciju u oblasti vodoprivrede, hidrotehničkih objekata, vodovodnih i kanalizacione mreže,

- izrađuje planove i programe investicionog održavanja hidrotehničkih objekata,

- vrši pripremu projektnih zadataka,

- učestvuje u izradi plana kapitalnih investicija za ukupne infrastrukturne kapacitete u vlasništvu grada;

- priprema tendersku dokumentaciju za javne nabavke,

- priprema programe i projekte i prati realizaciju i poduzima potrebne radnje za realizaciju projekata u oblasti vodoprivrede, hidrotehničkih objekata, vodovodnih i kanalizacione mreže i vrši nadzor,

- učestvuje u izradi programa i projekata u oblasti uređenja građevinskog zemljišta u djelu vodoprivrede, hidrotehničkih objekata, vodovodne i kanalizacione mreže na svim nivoima (dugoročno i na godišnjem nivou),

- u saradnji sa Odsjekom za poslove komunalne naknade i zajedničke poslove pribavlja lokacijske uslove i odobrenje za građenje objekata vodoprivrede, hidrotehničkih objekata, vodovodnih i kanalizacione mreže;

- prati realizaciju i poduzima potrebne radnje i odgovoran je za realizaciju ugovora tekućeg održavanja hidrotehničkih objekata (vodotoka, oborinskih kanalizacija, nasipa i sl.) i stalni nadzor nad ovim objektima;

- izrađuje plan realizacije tekućeg održavanja hidrotehničkih objekata (vodotoka, oborinskih kanalizacija, nasipa i sl.), prati realizaciju plana i obavještava načelnika Odjeljenja;

- o stanju hidrotehničkih objekata dostavlja redovne mjesečne izvještaje gradonačelniku i načelniku Odjeljenja;

- učestvuju u izradi programa i projekata u dijelu tekućeg održavanja hidrotehničkih objekata ( dugoročno i na godišnjem nivou),

- izrađuje, prati i izvještava o dinamici realizacije tekućeg održavanja u oblasti hidrotehničkih objekata,

- po potrebi obavlja poslove pripreme investicije i održavanja,

- izrađuje dinamički plan realizacije investicije,

- odgovoran je za blagovremeno pokretanje inicijativa za pokretanje postupaka javnih nabavki za hidrotehničke objekte;

- učestvuje u praćenju regulative i utiče na njena poboljšanja,

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;

- za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za obračun naknada za objekte preko 500 m2

     Obavlja sljedeće poslove:

- vodi upravni postupak, priprema, izrađuje i parafira nacrte rješenja o obračunu naknada za uređenje građevinskog zemljišta i jednokratne rente za objekte preko 500 m2 a po potrebi i za ostale objekte;

- izrađuje i parafira zapisnik o konačnom obračunu naknade za uređenje građevinskog zemljišta i jednokratne rente za objekte preko 500 m2 a po potrebi i za ostale objekte;

- vrši uviđaj na terenu i o tome sačinjava zapisnik;

- sarađuje sa nadležnim infrastrukturnim organizacijama u okviru ovlašćenja;

- vodi evidenciju i izdaje uvjerenja u skladu sa zakonom;

- vrši prijem stranaka;

- vodi evidenciju o svim aktivnim predmetima kojima je zadužen;

- prati realizaciju zaključenih ugovora;

- vrši blagovremeno praćenje i povlačenje garancija datih od strane investitora, kada se za to steknu uslovi;

- odgovora za zakonitost vođenja postupaka iz djelokruga svog rada;

- provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara, i mjere u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine koju zadužuje;

- provodi mjere zaštite životne sredine u skladu sa važećom zakonskom regulativom;

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;

- za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, prvog zvanja.

Opis poslova koje obavlja viši stručni saradnik za sistem javnih bicikala

Obavlja sljedeće poslove:

- vrši registraciju korisnika u sistem javnih bicikala;         

- daje neophodna uputstva i informacije korisnicima sistema;

- prati, proučava i kontroliše korišćenje bicikala u realnom vremenu;

- organizuje, kontroliše i preduzima mjere za efikasno korišćenje javnih bicikala;

- provodi promotivne aktivnosti iz oblasti biciklističkog saobraćaja;

- sarađuje sa IT podrškom sistema za automatsko iznajmljivanje bicikala;

- analizira stanje ispravnosti sistema javnih bicikala;

- izrađuje analize, informacije, programe i planove iz oblasti biciklističkog saobraćaja;

- učestvuje u izradi prijedloga opštih akata, programa, planova, izvještaja i informacija u oblasti stacioniranog i biciklističkog saobraćaja;

- učestvuje u izradi planova i programa, s ciljem održavanja i unapređenja oblasti stacioniranog i biciklističkog saobraćaja;

- predlaže mjere za efikasniji i ekonomičniji rad;

- sarađuje sa komunalnom i saobraćajnom policijom, za potrebe funkcionisanja poslova u oblasti stacioniranog i biciklističkog saobraćaja;

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, načelnika Odjeljenja, šefa Odsjeka i šefa Parkinga;

- za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja, šefu Odsjeka i šefu Parkinga.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik šeste kategorije, trećeg zvanja.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

III  - Opšti uslovi

          Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do  47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

IV - Posebni uslovi  

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni saradnik-matičar, su:

- SSS - srednja škola - (IV stepen);

- šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- poznavanje rada na računaru;

- poseban stručni ispit za matičare.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za hidrotehničke objekte i niskogradnju, su:

- VSS - diplomirani građevinski inženjer, (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- položen vozački ispit “B” kategorije;

- poznavanje rada na računaru;

- licenca.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za obračun naknada za objekte preko 500 m2, su:

- VSS – diplomirani građevinski inženjer ili diplomirani inženjer arhitekture, (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- položen vozački ispit “B” kategorije;

- poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto viši stručni saradnik za sistem javnih bicikala, su:

- VSS – inženjerstvo, građevinarstvo ili biološke nauke (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS);

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- poznavanje rada na računaru.

        

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

                                 

V - Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici grada Banjaluka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi gada Banjaluka.

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

- Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

- Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

1)      diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi (za radno mjesto pod rednim brojem 1);

2)      diplomu o završenom fakultetu (za radna mjesta pod rednim brojevima 2, 3 i 4);

3)      uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjave kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);

4)      isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

5)      isprave ili izjave da poznaje rad na računaru;

6)      uvjerenje o položenom posebnom stručnom ispitu za matičare (za radno mjesto pod rednim brojem 1);

7)      izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit “B” kategorije (za radna mjesta pod rednim brojevima 2 i 3);

8)      izjavu ili ispravu da posjeduje ovlašćenje za izradu tehničke dokumentacije objekata niskogradnje i nadzor nad građenjem tih objekata ili ovlašćenje za građenje objekata niskogradnje i nadzor nad građenjem tih objekata ili drugo odgovarajuće ovlašćenje koje obuhata navedena ovlašćenja (za radno mjesto pod rednim brojem 2);

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti  visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

- potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,

- uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

- pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

      Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

- uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.  

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.  

                                                                           VI

        Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,  i

- da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, u cilju ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VII

Prijave na javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava grada Banjaluka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banjaluka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Sl. glasnik Republike Srpske” br. 134/11, 09/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

                                                                     VIII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj veb-stranici grada Banjaluka.

******************

JU OŠ “IVAN GORAN KOVAČIĆ”

NjEGOŠEVA 15

70260 MRKONjIĆ GRAD

raspisuje:

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik srpskog jezika – 5 časova, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/19. godine

2. Nastavnik njemačkog jezika – 4 časa, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/19. godine.

          Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju  ispunjavati uslove iz čl. 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

          Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7. Izvod iz matične knjige rođenih;

8. Uvjerenje o državljanstvu;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

13.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

           Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove, koje  ne može biti starije od 6 mjeseci.

          Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa.

          Komisija za prijem radnika će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu škole: JU Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić”, Njegoševa 15, 70260 Mrkonjić Grad

********

“DR.ORTHOWAX” DOO

BANjALUKA

Raspisuje

KONKURS

za:

- Stručnog saradnika

Opis posla:

- Prezentacija i prodaja neinvazivnih medicinskih proizvoda na zakazanim posjetama,

- Izgradnja inovativnog i uspješnog tima,

- Postizanje očekivanih rezultata,        

- Njegovanje i povećanje već postojećeg imidža,

Kandidat treba da poseduje :

- Posjedovanje iskustva u prezentaciji i prodaji,

- SSS

- Poželjna medicinska struka

- Rad na računaru

- Posjedovanje dozvole B kategorije

- Komunikativnost, snalažljivost i sklonost ka timskom radu

- Izraženu odgovornost i usmjerenost na organizaciju i rezultate

- Sposobnost obavljanja poslova pod pritiskom uz poštivanje dogovorenih rezultata

- Spremnost na usavršavanje

Nudimo:

- Dobre radne uslove

- Rad na neodređeno vrijeme

- Redovna i stimulativna primanja

Ukoliko želite postati dio našeg stručnog tima i profesionalno usavršiti svoje vještine i znanja postanite dio našeg uspješnog tima.

Vaš CV možete poslati putem E-maila info@orthowax.ba

**************

JU OŠ “NEMANjA VLATKOVIĆ”

Ul. Omladinska 1, ŠIPOVO

  raspisuje

KONKURS

za popunu  radnih mjesta

1. Nastavnik ruskog jezika u PO Pljeva, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, 2 časa sedmično 

2. Nastavnik istorije, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, 3 časa sedmično

3. Nastavnik istorije, na određeno vrijeme – do povratka nastavnika sa bolovanja, 12 časova sedmično

4. Nastavnik geografije, na određeno vrijeme – do povratka nastavnika sa bolovanja, 8 časova sedmično

5. Nastavnik fizike u PO Pljeva, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, 2 časa sedmično.

Za navedena radna mjesta potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu,  članom 104. st. 1, 4, 5. i 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. st.6 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje da se oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela stručnog ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave Komisija pisanim putem obavještava o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave slati  na adresu: JU OŠ “Nemanja Vlatković “ Šipovo, Ul. Omladinska 1.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

***********

JNU “INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU

REPUBLIKE SRPSKE” BANjALUKA

VIDOVDANSKA 43

78 000 BANjALUKA

Tel/faks: 051/218-322

KONKURS

Za prijem u radni odnos:

1)      Dipl. inž. zaštite na radu, zaštite od požara, mašinstva ili druge tehničke struke (min. 240 ETCS bodova), 1 izvršilac

2)      Dipl. inž. zaštite na radu, zaštite od požara, mašinstva, tehnologije ili druge tehničke struke, stručno osposobljavanje radi obavljanja pripravničkog staža (volonter-pripravnik), 3 izvršioca

Opšti uslovi:

- Da je državljanin RS, BiH,

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- Da nije kažnjavan.

Posebni uslovi:

Za poziciju 1:

- VSS (min. 240 ETCS bodova) iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara, mašinstva ili druge tehničke struke,

- Poznavanje engleskog jezika,

- Vozačka dozvola B kategorije,

- Minimalno jednu godinu radnog iskustva (izjava o radnom iskustvu).

- Položen stručni ispit zaštite na radu i/ili zaštite od požara (nije eliminatorni kriterijum).

          Radnik zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, nakon probnog rada definisanog Zakonom o radu.

Za poziciju 2:

- VSS (min. 240 ETCS bodova) iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara, mašinstva, tehnologije ili druge tehničke struke,

- Poznavanje engleskog jezika,

          Sa izabranim kandidatima će se zaključiti Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju na period od 12 mjeseci

Potrebna dokumenta:

         

          Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti vjerodostojne dokumente (original ili ovjerena kopija) o ispunjenosti navedenih opštih i posebnih uslova, kao i biografiju.

          Uvjerenje o nekažnjavanju i ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon izbora kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu/ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

          Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol ili putem pošte na adresu JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banjaluka, Vidovdanska 43, 78 000 Banjaluka uz naznaku “Prijava na javni konkurs”.

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

*************

JU DJEČIJI VRTIĆ “MILjA ĐUKANOVIĆ”

MRKONjIĆ GRAD

UL. VASE PELAGIĆA 17

raspisuje

KONKURS

za popunjavanje radnih mjesta i to

1. Diplomirani vaspitač, VSS, položen stručni ispit - rad na određeno vrijeme u PO Bjelajce, za radnu 2018/19. godina ........................................................................ 1 izvršilac.

2. Diplomirani vaspitač, VSS, radno iskustvo dvije godine – rad na određeno vrijeme, do 31.12.2018. godine..................................................................................................... 1 izvršilac,

3.       Diplomirani pravnik, VSS, radno iskustvo godinu dana – do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.............................................................................................1 izvršilac,

4.       Pomoćni radnik, NK – rad na određeno vrijeme, radna 2018/19 godina........1 izvršilac.

  Opšti uslovi za tačku 1.

1.       Da je državljanin RS ili BiH,

2.       Da je stariji od 18 godina,

3.       Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.       Da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,

   Posebni uslovi za tačku  1.

     1. Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,

      2.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

      3.  Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice.

    Posebni uslovi za tačku  2.

      1. Završen ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,

      2.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

      3. Najmanje dvije (prvi ciklus studijskog programa 2) godine radnog iskustva u struci,

     4.  Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice.

     Posebni uslovi za tačku 3.

1.       Završen pravni fakultet, VSS,  VII stepen stručne spreme, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent, stečeno akademsko zvanje diplomirani pravnik,

2.       Radno iskustvo od godinu dana u traženom stepenu obrazovanja,

3.       Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice.

Posebni uslovi za tačku 4.

1.       Stručna sprema – osnovna škola,

2.       Radno iskustvo – nije potrebno

3.       Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice.

       Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:

     Kandidati koji se prijavljuju za uslove pod tačkom 1. dostavljaju:

1.       Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2.       Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

3.       Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),

4.       Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

6.       Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice – Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7.       Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati koji se prijavljuju za uslove pod tačkom 2. dostavljaju

1.       Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2.       Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

3.       Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),

4.       Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

6.       Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice – Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7.       Dokaz o radnom stažu, Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, i ovjerena kopija radne knjižice ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime, podaci o stručnoj spremi, zaposlenju, stažu),

8.       Ljekarsko uvjerenje (prilažu oni kandidati koji budu izabrani nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati koji se prijavljuju za uslove pod tačkom 3. dostavljaju

1.       Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

2.       Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

3.       Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),

4.       Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6.       Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice – Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7.       Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati koji se prijavljuju za uslove pod tačkom 4. dostavljaju

1.       Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

2.       Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

3.       Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),

4.       Ovjerenu kopiju svjedočanstva,

5.       Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice – Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6.       Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs, neće biti vraćena kandidatima, te je kandidat dužan da dostavi ovjerene fotokopije svih dokumenata.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija će obaviti razgovor - intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu “Glas Srpske”, Zavodu za zapošljavanje RS – Biro Mrkonjić Grad. Rok za podnošenje prijava računa se od posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na oglas slati u zatvorenoj koverti na adresu: JU Dječiji vrtić “Milja Đukanović” Mrkonjić Grad, ul. Vase Pelagića 17, ili lično na protokol Ustanove.

***************

AD ZA PROIZVODNjU, REMONT I TRGOVINU

“KOSMOS” BANjALUKA,

UL. CETINjSKA BR. 1

raspisuje

OGLAS

 

I   Za prijem radnika na neodređeno vrijeme, i to:

1.       Sistem inženjer, VSS/VS/SSS, 1 izvršilac.

II  Opšti uslovi:

1.       Da je državljanin RS ili BiH,

2.       Da je stariji od 18 godina,

3.       Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

III Posebni uslovi:

- obrazovanje informatičkog smjera – VSS/VS/SSS,

- radno iskustvo na informatičkim poslovima – najmanje 2 (dvije) godine,

- probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

IV Opis posla:

- osiguranje neprekidnog 24-satnog rada informacionog sistema, zaštite i pohrane podataka;

- organizovanje praćenja propisa, stanja i pravca razvoja informacionih tehnologija,

- održavanje servera, pripadajućih programa, otklanjanje smetnji,

- praćenje rada sistemskih i aplikativnih programa,

- održavanje računarskih sistema, integracija softverskih i hardverskih rješenja.

V  Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

VI  Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu “Kosmos” Banjaluka, ul. Cetinjska br. 1.

VII  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

***************

AD ZA PROIZVODNjU, REMONT I TRGOVINU

“KOSMOS” BANjALUKA, UL. CETINjSKA BR. 1

raspisuje

OGLAS

I   Za prijem radnika na neodređeno vrijeme, i to:

1.       Komercijalista, VSS, 1 izvršilac.

         

II  Opšti uslovi:

1.       Da je državljanin RS ili BiH,

2.       Da je stariji od 18 godina,

3.       Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

III Posebni uslovi:

- da imaju završen ekonomski fakultet, pravni fakultet ili završen fakultet tehničkog smjera, VII stepen stručne spreme, VSS,

- radno iskustvo na komercijalnim poslovima – najmanje 2 (dvije) godine,

- probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

IV Opis posla:

- organizacija i sprovođenje prodajnih aktivnosti,

- stalni kontakt sa postojećim i rad na pronalaženju novih kupaca,

- učestvuje u ugovaranju poslova i priprema elemente za zaključivanje kupoprodajnih i drugih ugovora,

- analiza prodaje, naplate i rezultata,

- analiza konkurencije i tržišta,

- izvještavanje o svim aktivnostima i rezultatima,

- izrada ponuda, predračuna, računa i sl.

V Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

VI  Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu “Kosmos” Banjaluka, ul. Cetinjska br. 1.

VII  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

***************

AD ZA PROIZVODNjU, REMONT I TRGOVINU

“KOSMOS” BANjALUKA, UL. CETINjSKA BR. 1

raspisuje

OGLAS

I   Za prijem radnika na neodređeno vrijeme, i to:

1.       Sertifikovani računovođa, VSS, 1 izvršilac.

II  Opšti uslovi:

1.       Da je državljanin RS ili BiH,

2.       Da je stariji od 18 godina,

3.       Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

III Posebni uslovi:

- da imaju završen ekonomski fakultet, VII stepen stručne spreme, VSS,

- da posjeduju licencu za profesionalno-stručno zvanje sertifikovani računovođa, ili je pred dobijanjem iste,

- radno iskustvo na računovodstvenim poslovima u trajanju od 2 (dvije) godine,

- probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

IV  Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

V  Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu “Kosmos” Banjaluka, ul. Cetinjska br. 1.

VI  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

**************

JU OŠ “GEORGI STOJKOV RAKOVSKI”

BANjALUKA

Ul. Dragiše Vasića 29

78000 BANjALUKA

raspisuje

         

KONKURS

za popunu radnih mjesta

1. Nastavnik hemije, sa radnim iskustvom (položen stručni ispit), na  određeno vrijeme do 31.8.2019. godine - 4 časa;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi:

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

          Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Kandidati  treba da imaju radno iskustvo i položen stručni ispit na poslovima koji su predviđeni konkursom.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

1) Potpisanu prijavu za konkurs;

2) Diplomu ili  ovjerenu kopiju diplome;

3) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

5) Uvjerenje o državljanstvu;

6) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Kandidati  koji budu  izabrani  naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

2.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

3.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

4.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:

JU Osnovna škola “Georgi Stojkov Rakovski” Banjaluka, ulica Dragiše Vasića 29, 78000 Banjaluka.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

************

“DEMETRA” DOO

Preduzeću “Demetra” DOO su potrebni sljedeći radnici:

1. Bravar ...............................................2 izvršioca,

2. Građevinski limar...........................2 izvršioca,

3. Pomoćni radnik...............................2 izvršioca,

Sve informacije o opštim i posebnim uslovima za prijem u radni odnos možete dobiti na broj telefona 051/555-165 svakim radnim danom

od 8 do 15 časova.

************

OPŠTINA PETROVAC

JU OŠ “DRINIĆ”

CENTAR 13; 79290 DRINIĆ

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme

Opis radnog mjesta

1.       Za nastavnika /profesora hemije, 2 časa ...............................1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine;

2.       Za nastavnika/profesora engleskog jezika, 8 časova.............1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine

3.       Za nastavnika/profesora  ruskog jezika, 2  časa ..................1 izvršilac, pripravnik bez iskustva na  određeno vrijeme do 31.8.2019. godine;

4.       Za nastavnik demokratije i ljudskih prava, 1 čas ................. 1 izvršilac, pripravnik bez iskustva, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine;

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi su:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4. Da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djece, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi

Posebni uslovi su:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

6.       Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu borca.

Posebni uslovi pod tačkom 3, 4. i 7. se ne odnose za kandidate za nastavnika/profesora  ruskog jezika i demokratije.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima  važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs sa dokazima  o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično (kovertirano) ili poštom na adresu škole sa naznakom „za konkurs”.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole u 28.9.2018. godine, u 10 sati i 30 minuta.

Kandidat se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojavi na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja (“Glas Srpske”).

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

*********

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”

MIRKA KOVAČEVIĆA 27, BANjALUKA

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Prof/nast. srpskog jezika i književnosti – 1 izvršilac –  nepuna norma – 4 časa na određeno vrijeme do kraja školske 2018/2019. godine

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6.  Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazivati i ovjerenom fotokopijom indeksa

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje;

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog-vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavanju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju 

Pravo učešća  na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

          Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

          Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenje testiranja.

          Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Dositej Obradović” Banjaluka; ulica Mirka Kovačevića 27, 78000 Banjaluka sa naznakom “za konkurs”.

*************

JU EKONOMSKA ŠKOLA BANjALUKA

KRALjA ALFONSA XIII/34, BANjALUKA

raspisuje:

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto profesora

 

Opis radnog mjesta

1)      Profesor kulture religija – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine – 7 časova.

Uslovi: profesor filozofije, profesor sociologije, diplomirani sociolog, profesor filozofije i sociologije i diplomirani politikolog.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. U radni odnos prima se lice sa iskustvom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs  za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni da prilože:

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

 1)     vrsta posla;

 2) stepen stručne spreme;

 3) dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

- Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o neosuđivanosti dostavlja se nakon izbora kandidata na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 2.10.2018. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Ekonomska škola Banjaluka, Kralja Alfonsa XIII/34, Banjaluka.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***************

JU OŠ “JOVAN CVIJIĆ” BANjALUKA

ĐURE JAKŠIĆA 14, 78 000 BANjALUKA

                            

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.       Nastavnik srpskog jezika, sa radnim iskustvom i položenim stručnim, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, 50% radnog vremena, 1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene važećem Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1.       da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2.       da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);

3.       da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem).

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji se prijavljuju na radno mjesto, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti u utorak, 2.10.2018. godine, u 10 časova, a intervju u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Jovan Cvijić” Banjaluka, Đure Jakšića 14, 78 000 Banjaluka, sa naznakom “za konkurs”.

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

*************

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

78433 ŠIBOVSKA

OPŠTINA PRNjAVOR

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

- Na radno mjesto nastavnika engleskog jezika i književnosti na neodređeno vrijeme -  14 časova (58% radnog vremena).

Napomena: Za upražnjeno radno mjesto, ovim konkursom, u radni odnos  primaju se lica sa radnim iskustvom,

      najmanje godinu dana radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu).

• Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5) uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

•        Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim Pravilnikom i to:

1.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske” .

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će biti pisanim putem obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

                 

Kandidati ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU OŠ “Petar Kočić” 78433 Šibovska.

Napomena:

Ukoliko se na konkurs ne prijave lica sa položenim stručnim ispitom, škola će na upražnjeno radno mjesto angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

***************

JU OŠ “MILAN RAKIĆ”

KARANOVAC BB - BANjALUKA  

78000 BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Profesor/nastavnik razredne nastave –  1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

5.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

7.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

8.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

9.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati koji budu primljeni obavezni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Škola će  uvjerenje o neosuđivanosti za izabrane kandidate pribaviti službenim putem. 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Milan Rakić” Karanovac bb - Banjaluka;   78000 Banjaluka sa naznakom “za konkurs”.

************

JU OŠ “IVAN GORAN KOVAČIĆ”

BANjALUKA     

raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola

“Ivan Goran Kovačić” Banjaluka

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Banjaluka raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Banjaluka

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Banjaluka se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV –  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Banjaluka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

V –  Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Prijavu u kojoj kandidat navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- druge dokaze o potvrđivanju zvanja i sposobnosti kandidata.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Banjaluka, Marka Lipovca 1, 78000 Banjaluka, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Banjaluka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Ivan Goran Kovačić”  Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

**************

JU GIMNAZIJA PRNjAVOR

PRNjAVOR

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

- Profesor srpskog jezika i književnost 11 časova na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, pripravnik– 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za navedeno radno mjesto, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Prijem radnika vrši se u skladu sa  Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Potrebna dokumenta:

Uz  potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. ovjerenu fotokopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u  određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, 

6.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti službenim putem, za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju dana, 1.10.2018. godine u prostorijama JU Gimnazija Prnjavor, sa početkom u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Gimnazija Prnjavor, ul. Rade Vranješević br.1, 78430 Prnjavor sa naznakom “Prijava na konkurs”.

*************

JU OŠ “IVO ANDRIĆ” BANjALUKA

BRANKA RADIČEVIĆA 16, 78000 BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor/nastavnik razredne nastave - puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac.

2.       Profesor/nastavnik razredne nastave - radno mjesto voditelj produženog boravka – 1 (jedan) izvršilac - 50 % radnog mjesta - nepuna norma - na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa šk. 2018/19. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

3.       Za nastavni predmet – njemački jezik – puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac.

4.       Za nastavni predmet - muzička kultura – 4 časa (veliki hor), na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi :

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4.       Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Ivo Andrić” Banjaluka; Branka Radičevića 16, 78000 Banjaluka sa naznakom “za konkurs”.

************

JU  TEHNOLOŠKA  ŠKOLA

BANjALUKA

raspisuje :

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Profesor  za nastavni predmet  osnove  preduzetništva - 1 izvršilac na određeno vrijeme, najduže  do 31.8.2019. godine, nepuna norma (4 časa) - pripravnik.

2.       Nastavnik praktične nastave za kozmetičare, 1 izvršilac na određeno vrijeme najduže do 31.8.2019. god,  nepuna norma ( 6 ) časova – 1 izvršilac.

Lica koja imaju  manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nisu ostvarila uslove za polaganje stručnog ispita imaju status pripravnika.

            

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidat pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije):

- Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, odnosno ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi ili uvjerenje, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

U radni odnos se prima lice bez iskustva - pripravnik.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o  neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za prijem radnika će obaviti u prostorijama JU Tehnološke škole u Banjaluci dana, 24.9.2018. godine, u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  u zapečaćenoj koverti slati na adresu JU Tehnološka škola Banjaluka, Pilanska bb Banjaluka, sa naznakom “Prijava na konkurs” uz naznaku na koje radno mjesto se konkuriše.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu

 “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

**************

JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKO

VASPITANjE I OBRAZOVANjE

BANjALUKA

 raspisuje se:

KONKURS

za prijem u radni odnos na upražnjena radna mjesta

1. Vaspitač na neodređeno vrijeme .............................................. 5  izvršilaca

  Kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

- završen fakultet - dipl. vaspitač predškolske djece;

- 1 godina radnog iskustva u struci,

- položen stručni ispit i

- poznavanje rada na računaru

Svi kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

- da su državljani RS, odnosno BiH,

- da su stariji od 18 godina,

- da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i

- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa i to:

- Diplomu;

- Potvrdu o radnom iskustvu;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

- Uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca );

- Dokaz o poznavanju rada na računaru;

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) i sanitarna knjižica se dostavlja po izvršenom izboru po konkursu.

Dana, 10.10.2018. godine,  u 9 časova  u prostorijama JU” Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim glasilima.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu: JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3.

**************

P.P.R. “KLAS”

TARASA ŠEVČENKA 1 GLAMOČANI,

LAKTAŠI

051/584-164                                               

OGLAS

za posao

Potrebni radnici za rad u proizvodnji kora za pitu.

Na oglas primamo radnike NK struke i radnike sa stručnom spremom - pekar.

Radno iskustvo nije potrebno - bez radnog iskustva

Starosna granica nije određena

Svi kandidati se mogu javiti na tel- 066/521-111

Ili na adresu Tarasa Ševčenka 1 - Glamočani

***********

JU GIMNAZIJA

ZMAJ JOVINA BR. 13, 78 000

BANjALUKA

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor geografije, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, nepuna norma, 14 nastavnih časova u nacionalnom programu i programu Međunarodne mature (nastava na engleskom jeziku)

2.       Profesor istorije, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, 6 nastavnih časova sedmično

3.       Radni odnos iz tačke 1. i tačke 2. će zasnovati lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o kriterijumima i proceduri za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

   Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona, potrebno je dostaviti:

          1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

          2. Uvjerenje o državljanstvu,

   3. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

          b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,

          4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena odnosno ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak  diplomi,  prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom kopijom indeksa.

   5. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će           dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci,

          6. Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim putem zatražiti za izabranog           kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa )

   7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne godine

          8. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za           područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

   9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

          - vrsta posla,

          - stepen stručne spreme,       

          - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

   - nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom)

          10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku          zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa),

          11. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (za kandidata koji imaju utvrđenu ovu vrstu           statusa),

          12. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana, 1.10.2018. godine, u 12.40 časova, a sa kandidatima iz tačke 2. konkursa dana, 2.10.2018. godine, u 12.40 časova, u prostorijama JU Gimnazije Banjaluka, Zmaj Jovina 13. 

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Gimnazija, Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banjaluka© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica