ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.09. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.09. 2018. године 21.09.2018 00:49 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 19.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

“ЛЕГАЛ” ДОО БАЊАЛУКА

КОНКУРС

Опис радног мјеста

- дипломирани правник, приправник - волонтер ..... 1 извршилац

Посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова дефинисаних Законом о раду, кандидат мора испуњавати сљедеће посебне услове:

- завршен правни факултет,

Кандидати који прођу у ужи круг ће бити позвани на разговор.

Пријаве са биографијом кандидати могу слати искључиво на mail info@legal.ba

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

**********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БАЊАЛУКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

у Градској управи града Бањалука

 

I

 У Градској управи града Бањалука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу службеника:

у Одјељењу за општу управу:

1. Стручни сарадник-матичар............................................................1 извршилац

у Одјељењу за комуналне послове:

2. Самостални стручни сарадник за хидротехничке објекте и нискоградњу .........................................1 извршилац

3.       Самостални стручни сарадник за обрачун накнада за објекте преко 500 м2......................................................1 извршилац

         у Одјељењу за саобраћај и путеве:

4.       Виши стручни сарадник за систем јавних бицикала..................1 извршилац

II – Опис послова 

Опис послова које обавља стручни сарадник-матичар

Обавља сљедеће послове:     

- обавља све послове по Закону о матичним књигама, Упутству и Правилнику из области матичних књига рођених, вјенчаних и умрлих;

- одговоран је за ажурност матичних књига и за издавање у прописаном року, тражених докумената;

- обавља све административно-техничке послове из дјелокруга рада матичара;

- прима, отвара, заводи и доставља у рад приспјелу пошту;      

- одговоран је за ажурност завођења и одлагања завршених предмета;       

- води послове пописа аката;

- одговоран је за руковање печатима и штамбиљима и за њихово чување;

- врши пријем странака и поднесака и по потреби даје странкама потребна упутства и објашњења;

- води матичне књиге рођених, вјенчаних, умрлих, држављана, као матичне књиге за град Бањалуку; 

- врши унос у електронску базу свих чињеница које су предмет уписа у матичне евиденције;

- врши провјере података из матичних евиденција по захтјевима МУП-а РС и МУП-а Федерације БиХ у складу са Законом о заштити личних података Републике Српске;

- врши размјену података са Агенцијом за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ у складу са позитивним прописима Републике Српске;

- врши упис јединствених матичних бројева у матичне књиге;   

- врши препис, односно копирање матичних књига на законом прописан начин; 

- води регистар уз све књиге;         

- издаје изводе из матичних књига и издаје увјерења о држављанству, те увјерења о слободном брачном стању;  

- одговоран је за ажурност матичних књига и издавање у прописаном року, тражених докумената;        

- сарађује са одборницима Скупштине града одређеним за вјенчања;

- саставља спискове за вакцинацију;

- саставља смртовнице за покретање оставинског поступка;                 

- обавља и друге послове по налогу градоначелника, шефа Одсјека и начелника Одјељења;

- за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: службеник седме категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за хидротехничке објекте и нискоградњу

Обавља сљедеће послове:     

- припрема подлоге, податке и координира рад пројектаната који израђују инвестиционо-техничку документацију у области водопривреде, хидротехничких објеката, водоводних и канализационе мреже,

- израђује планове и програме инвестиционог одржавања хидротехничких објеката,

- врши припрему пројектних задатака,

- учествује у изради плана капиталних инвестиција за укупне инфраструктурне капацитете у власништву града;

- припрема тендерску документацију за јавне набавке,

- припрема програме и пројекте и прати реализацију и подузима потребне радње за реализацију пројеката у области водопривреде, хидротехничких објеката, водоводних и канализационе мреже и врши надзор,

- учествује у изради програма и пројеката у области уређења грађевинског земљишта у дјелу водопривреде, хидротехничких објеката, водоводне и канализационе мреже на свим нивоима (дугорочно и на годишњем нивоу),

- у сарадњи са Одсјеком за послове комуналне накнаде и заједничке послове прибавља локацијске услове и одобрење за грађење објеката водопривреде, хидротехничких објеката, водоводних и канализационе мреже;

- прати реализацију и подузима потребне радње и одговоран је за реализацију уговора текућег одржавања хидротехничких објеката (водотока, оборинских канализација, насипа и сл.) и стални надзор над овим објектима;

- израђује план реализације текућег одржавања хидротехничких објеката (водотока, оборинских канализација, насипа и сл.), прати реализацију плана и обавјештава начелника Одјељења;

- о стању хидротехничких објеката доставља редовне мјесечне извјештаје градоначелнику и начелнику Одјељења;

- учествују у изради програма и пројеката у дијелу текућег одржавања хидротехничких објеката ( дугорочно и на годишњем нивоу),

- израђује, прати и извјештава о динамици реализације текућег одржавања у области хидротехничких објеката,

- по потреби обавља послове припреме инвестиције и одржавања,

- израђује динамички план реализације инвестиције,

- одговоран је за благовремено покретање иницијатива за покретање поступака јавних набавки за хидротехничке објекте;

- учествује у праћењу регулативе и утиче на њена побољшања,

- обавља и друге послове по налогу градоначелника, шефа Одсјека и начелника Одјељења;

- за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за обрачун накнада за објекте преко 500 м2

     Обавља сљедеће послове:

- води управни поступак, припрема, израђује и парафира нацрте рјешења о обрачуну накнада за уређење грађевинског земљишта и једнократне ренте за објекте преко 500 м2 а по потреби и за остале објекте;

- израђује и парафира записник о коначном обрачуну накнаде за уређење грађевинског земљишта и једнократне ренте за објекте преко 500 м2 а по потреби и за остале објекте;

- врши увиђај на терену и о томе сачињава записник;

- сарађује са надлежним инфраструктурним организацијама у оквиру овлашћења;

- води евиденцију и издаје увјерења у складу са законом;

- врши пријем странака;

- води евиденцију о свим активним предметима којима је задужен;

- прати реализацију закључених уговора;

- врши благовремено праћење и повлачење гаранција датих од стране инвеститора, када се за то стекну услови;

- одговора за законитост вођења поступака из дјелокруга свог рада;

- проводи мјере заштите на раду и заштите од пожара, и мјере у вези са кориштењем и чувањем имовине коју задужује;

- проводи мјере заштите животне средине у складу са важећом законском регулативом;

- обавља и друге послове по налогу градоначелника, шефа Одсјека и начелника Одјељења;

- за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, првог звања.

Опис послова које обавља виши стручни сарадник за систем јавних бицикала

Обавља сљедеће послове:

- врши регистрацију корисника у систем јавних бицикала;         

- даје неопходна упутства и информације корисницима система;

- прати, проучава и контролише коришћење бицикала у реалном времену;

- организује, контролише и предузима мјере за ефикасно коришћење јавних бицикала;

- проводи промотивне активности из области бициклистичког саобраћаја;

- сарађује са ИТ подршком система за аутоматско изнајмљивање бицикала;

- анализира стање исправности система јавних бицикала;

- израђује анализе, информације, програме и планове из области бициклистичког саобраћаја;

- учествује у изради приједлога општих аката, програма, планова, извјештаја и информација у области стационираног и бициклистичког саобраћаја;

- учествује у изради планова и програма, с циљем одржавања и унапређења области стационираног и бициклистичког саобраћаја;

- предлаже мјере за ефикаснији и економичнији рад;

- сарађује са комуналном и саобраћајном полицијом, за потребе функционисања послова у области стационираног и бициклистичког саобраћаја;

- обавља и друге послове по налогу градоначелника, начелника Одјељења, шефа Одсјека и шефа Паркинга;

- за свој рад одговара начелнику Одјељења, шефу Одсјека и шефу Паркинга.

Статус и категорија радног мјеста: службеник шесте категорије, трећег звања.

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за пријем у радни однос.

III  - Општи услови

          Општи услови које мора испуњавати кандидат:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи јединице локалне самоуправе;

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  IX став 1. Устава БиХ;

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у Градској управи, у складу са члановима од 43. до  47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

IV - Посебни услови  

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто стручни сарадник-матичар, су:

- ССС - средња школа - (IV степен);

- шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- положен стручни испит за рад у управи;

- познавање рада на рачунару;

- посебан стручни испит за матичаре.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за хидротехничке објекте и нискоградњу, су:

- ВСС - дипломирани грађевински инжењер, (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- положен возачки испит “Б” категорије;

- познавање рада на рачунару;

- лиценца.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за обрачун накнада за објекте преко 500 м2, су:

- ВСС – дипломирани грађевински инжењер или дипломирани инжењер архитектуре, (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- положен возачки испит “Б” категорије;

- познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто виши стручни сарадник за систем јавних бицикала, су:

- ВСС – инжењерство, грађевинарство или биолошке науке (VII степен или први циклус високог образовања са 180 ECTS);

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- положен стручни испит за рад у управи;

- познавање рада на рачунару.

        

Кандидати који немају положен стручни испит за рад у управи, могу се примити на рад, с тим да су дужни исти положити у року од шест мјесеци од дана запослења. Уколико не положе стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци од дана запослења, престаје им радни однос.

                                 

V - Потребна документа

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници града Бањалука, а може се преузети и у Градској управи гада Бањалука.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву – пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује, са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту јавног конкурса.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова јавног конкурса.

Приликом пријаве на јавни конкурс, кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

- Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, и изјаве да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. и 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс – пријавног обрасца.

- Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

1)      дипломе о завршеној средњој стручној спреми (за радно мјесто под редним бројем 1);

2)      диплому о завршеном факултету (за радна мјеста под редним бројевима 2, 3 и 4);

3)      увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, или изјаве којом се кандидат, који нема положен стручни испит, обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

4)      исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

5)      исправе или изјаве да познаје рад на рачунару;

6)      увјерење о положеном посебном стручном испиту за матичаре (за радно мјесто под редним бројем 1);

7)      изјаву у писаној форми да има положен возачки испит “Б” категорије (за радна мјеста под редним бројевима 2 и 3);

8)      изјаву или исправу да посједује овлашћење за израду техничке документације објеката нискоградње и надзор над грађењем тих објеката или овлашћење за грађење објеката нискоградње и надзор над грађењем тих објеката или друго одговарајуће овлашћење које обухата наведена овлашћења (за радно мјесто под редним бројем 2);

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, а тражи се као доказ о испуњавању посебног услова за одређено радно мјесто, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

У случају да кандидат доставља уверење о дипломирању, уз увјерење доставља и потписано кратко образложење – изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области  високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Изузетно кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

- потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио – назив радног мјеста, да ли су то послови високе стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,

- увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

- писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све напријед наведене елементе потврде или увјерења.

      Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави:

- увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за рад на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

Докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.  

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.  

                                                                           VI

        Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса (Конкурсне комисије), дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (подтачке 1), 3) и 4)) како слиједи:

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,  и

- да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

          Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, у циљу оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата, и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VII

Пријаве на јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе, или путем поште, на адресу:

Градска управа града Бањалука – Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бањалука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Перишић Остоја, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-573.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и бораца, како је прописано члановима 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (“Сл. гласник Републике Српске” бр. 134/11, 09/12 и 40/12). Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 30, 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

                                                                     VIII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној веб-страници града Бањалука.

******************

ЈУ ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

ЊЕГОШЕВА 15

70260 МРКОЊИЋ ГРАД

расписује:

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник српског језика – 5 часова, лице са искуством, на одређено вријеме – до краја школске 2018/19. године

2. Наставник њемачког језика – 4 часа, лице са искуством, на одређено вријеме – до краја школске 2018/19. године.

          Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају  испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању.

          Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4. Увјерење о положеном стручном испиту;

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Извод из матичне књиге рођених;

8. Увјерење о држављанству;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

13.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

           Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе, које  не може бити старије од 6 мјесеци.

          Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

          Комисија за пријем радника ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве доставити лично или на адресу школе: ЈУ Основна школа “Иван Горан Ковачић”, Његошева 15, 70260 Мркоњић Град

********

“DR.ORTHOWAX” DOO

БАЊАЛУКА

Расписује

КОНКУРС

за:

- Стручног сарадника

Опис посла:

- Презентација и продаја неинвазивних медицинских производа на заказаним посјетама,

- Изградња иновативног и успјешног тима,

- Постизање очекиваних резултата,        

- Његовање и повећање већ постојећег имиџа,

Кандидат треба да поседује :

- Посједовање искуства у презентацији и продаји,

- ССС

- Пожељна медицинска струка

- Рад на рачунару

- Посједовање дозволе Б категорије

- Комуникативност, сналажљивост и склоност ка тимском раду

- Изражену одговорност и усмјереност на организацију и резултате

- Способност обављања послова под притиском уз поштивање договорених резултата

- Спремност на усавршавање

Нудимо:

- Добре радне услове

- Рад на неодређено вријеме

- Редовна и стимулативна примања

Уколико желите постати дио нашег стручног тима и професионално усавршити своје вјештине и знања постаните дио нашег успјешног тима.

Ваш CV можете послати путем Е-mailа info@orthowax.ba

**************

ЈУ ОШ “НЕМАЊА ВЛАТКОВИЋ”

Ул. Омладинска 1, ШИПОВО

  расписује

КОНКУРС

за попуну  радних мјеста

1. Наставник руског језика у ПО Пљева, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, 2 часа седмично 

2. Наставник историје, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, 3 часа седмично

3. Наставник историје, на одређено вријеме – до повратка наставника са боловања, 12 часова седмично

4. Наставник географије, на одређено вријеме – до повратка наставника са боловања, 8 часова седмично

5. Наставник физике у ПО Пљева, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, 2 часа седмично.

За наведена радна мјеста потребно је радно искуство и положен стручни испит.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду,  чланом 104. ст. 1, 4, 5. и 6. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. ст.6 Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву кандидати су дужни приложити:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење да се ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела стручног испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи,

- Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

- Увјерење о држављанству,

- Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци, ће доставити прије потписивања уговора о раду, кандидат који буде примљен у радни однос

- Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве Комисија писаним путем обавјештава о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање. 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве слати  на адресу: ЈУ ОШ “Немања Влатковић “ Шипово, Ул. Омладинска 1.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

***********

ЈНУ “ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” БАЊАЛУКА

ВИДОВДАНСКА 43

78 000 БАЊАЛУКА

Тел/факс: 051/218-322

КОНКУРС

За пријем у радни однос:

1)      Дипл. инж. заштите на раду, заштите од пожара, машинства или друге техничке струке (мин. 240 ETCS бодова), 1 извршилац

2)      Дипл. инж. заштите на раду, заштите од пожара, машинства, технологије или друге техничке струке, стручно оспособљавање ради обављања приправничког стажа (волонтер-приправник), 3 извршиоца

Општи услови:

- Да је држављанин РС, БиХ,

- Да има општу здравствену способност,

- Да није кажњаван.

Посебни услови:

За позицију 1:

- ВСС (мин. 240 ETCS бодова) из области заштите на раду, заштите од пожара, машинства или друге техничке струке,

- Познавање енглеског језика,

- Возачка дозвола Б категорије,

- Минимално једну годину радног искуства (изјава о радном искуству).

- Положен стручни испит заштите на раду и/или заштите од пожара (није елиминаторни критеријум).

          Радник заснива радни однос на неодређено вријеме, након пробног рада дефинисаног Законом о раду.

За позицију 2:

- ВСС (мин. 240 ETCS бодова) из области заштите на раду, заштите од пожара, машинства, технологије или друге техничке струке,

- Познавање енглеског језика,

          Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању на период од 12 мјесеци

Потребна документа:

         

          Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити вјеродостојне документе (оригинал или овјерена копија) о испуњености наведених општих и посебних услова, као и биографију.

          Увјерење о некажњавању и љекарско увјерење се доставља након избора кандидата, а прије потписивања уговора о раду/уговора о стручном оспособљавању и усавршавању.

Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

          Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол или путем поште на адресу ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бањалука, Видовданска 43, 78 000 Бањалука уз назнаку “Пријава на јавни конкурс”.

Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања јавног огласа.

*************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “МИЉА ЂУКАНОВИЋ”

МРКОЊИЋ ГРАД

УЛ. ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 17

расписује

КОНКУРС

за попуњавање радних мјеста и то

1. Дипломирани васпитач, ВСС, положен стручни испит - рад на одређено вријеме у ПО Бјелајце, за радну 2018/19. година ........................................................................ 1 извршилац.

2. Дипломирани васпитач, ВСС, радно искуство двије године – рад на одређено вријеме, до 31.12.2018. године..................................................................................................... 1 извршилац,

3.       Дипломирани правник, ВСС, радно искуство годину дана – до повратка радника са породиљског одсуства.............................................................................................1 извршилац,

4.       Помоћни радник, НК – рад на одређено вријеме, радна 2018/19 година........1 извршилац.

  Општи услови за тачку 1.

1.       Да је држављанин РС или БиХ,

2.       Да је старији од 18 година,

3.       Да има општу здравствену способност,

4.       Да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи,

   Посебни услови за тачку  1.

     1. Завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача,

      2.  Увјерење о положеном стручном испиту,

      3.  Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, као незапослено лице.

    Посебни услови за тачку  2.

      1. Завршен или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача,

      2.  Увјерење о положеном стручном испиту,

      3. Најмање двије (први циклус студијског програма 2) године радног искуства у струци,

     4.  Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, као незапослено лице.

     Посебни услови за тачку 3.

1.       Завршен правни факултет, ВСС,  VII степен стручне спреме, најмање први циклус студијског програма или еквивалент, стечено академско звање дипломирани правник,

2.       Радно искуство од годину дана у траженом степену образовања,

3.       Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, као незапослено лице.

Посебни услови за тачку 4.

1.       Стручна спрема – основна школа,

2.       Радно искуство – није потребно

3.       Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, као незапослено лице.

       Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом (својеручно потписана и са назначеном адресом становања и контакт телефоном), кандидати су дужни доставити сљедеће доказе о испуњености општих и посебних услова конкурса:

     Кандидати који се пријављују за услове под тачком 1. достављају:

1.       Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2.       Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

3.       Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца),

4.       Овјерену копију дипломе или увјерења, и додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.       Увјерење о положеном стручном испиту,

6.       Доказ да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, као незапослено лице – Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7.       Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Кандидати који се пријављују за услове под тачком 2. достављају

1.       Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2.       Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

3.       Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца),

4.       Овјерену копију дипломе или увјерења, и додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.       Увјерење о положеном стручном испиту,

6.       Доказ да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, као незапослено лице – Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7.       Доказ о радном стажу, Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, и овјерена копија радне књижице не старија од 15 дана (насловна страна, као и странице са релевантним подацима: име и презиме, подаци о стручној спреми, запослењу, стажу),

8.       Љекарско увјерење (прилажу они кандидати који буду изабрани након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Кандидати који се пријављују за услове под тачком 3. достављају

1.       Увјерење о држављанству ( не старије од 6 мјесеци),

2.       Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

3.       Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца),

4.       Овјерену копију дипломе или увјерења, и додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6.       Доказ да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, као незапослено лице – Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7.       Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Кандидати који се пријављују за услове под тачком 4. достављају

1.       Увјерење о држављанству ( не старије од 6 мјесеци),

2.       Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

3.       Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца),

4.       Овјерену копију свједочанства,

5.       Доказ да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, као незапослено лице – Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6.       Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Документа приложена уз пријаву на конкурс, неће бити враћена кандидатима, те је кандидат дужан да достави овјерене фотокопије свих докумената.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија ће обавити разговор - интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања  у дневном листу “Глас Српске”, Заводу за запошљавање РС – Биро Мркоњић Град. Рок за подношење пријава рачуна се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве на оглас слати у затвореној коверти на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Миља Ђукановић” Мркоњић Град, ул. Васе Пелагића 17, или лично на протокол Установе.

***************

АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ, РЕМОНТ И ТРГОВИНУ

“КОСМОС” БАЊАЛУКА,

УЛ. ЦЕТИЊСКА БР. 1

расписује

ОГЛАС

 

I   За пријем радника на неодређено вријеме, и то:

1.       Систем инжењер, ВСС/ВС/ССС, 1 извршилац.

II  Општи услови:

1.       Да је држављанин РС или БиХ,

2.       Да је старији од 18 година,

3.       Да има општу здравствену способност за рад.

III Посебни услови:

- образовање информатичког смјера – ВСС/ВС/ССС,

- радно искуство на информатичким пословима – најмање 2 (двије) године,

- пробни рад у трајању од 3 (три) мјесеца.

IV Опис посла:

- осигурање непрекидног 24-сатног рада информационог система, заштите и похране података;

- организовање праћења прописа, стања и правца развоја информационих технологија,

- одржавање сервера, припадајућих програма, отклањање сметњи,

- праћење рада системских и апликативних програма,

- одржавање рачунарских система, интеграција софтверских и хардверских рјешења.

V  Уз пријаву на оглас са адресом пребивалишта и бројем телефона кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

VI  Пријаве на оглас подносе се на адресу: Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину “Космос” Бањалука, ул. Цетињска бр. 1.

VII  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

***************

АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ, РЕМОНТ И ТРГОВИНУ

“КОСМОС” БАЊАЛУКА, УЛ. ЦЕТИЊСКА БР. 1

расписује

ОГЛАС

I   За пријем радника на неодређено вријеме, и то:

1.       Комерцијалиста, ВСС, 1 извршилац.

         

II  Општи услови:

1.       Да је држављанин РС или БиХ,

2.       Да је старији од 18 година,

3.       Да има општу здравствену способност за рад.

III Посебни услови:

- да имају завршен економски факултет, правни факултет или завршен факултет техничког смјера, VII степен стручне спреме, ВСС,

- радно искуство на комерцијалним пословима – најмање 2 (двије) године,

- пробни рад у трајању од 3 (три) мјесеца.

IV Опис посла:

- организација и спровођење продајних активности,

- стални контакт са постојећим и рад на проналажењу нових купаца,

- учествује у уговарању послова и припрема елементе за закључивање купопродајних и других уговора,

- анализа продаје, наплате и резултата,

- анализа конкуренције и тржишта,

- извјештавање о свим активностима и резултатима,

- израда понуда, предрачуна, рачуна и сл.

V Уз пријаву на оглас са адресом пребивалишта и бројем телефона кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

VI  Пријаве на оглас подносе се на адресу: Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину “Космос” Бањалука, ул. Цетињска бр. 1.

VII  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

***************

АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ, РЕМОНТ И ТРГОВИНУ

“КОСМОС” БАЊАЛУКА, УЛ. ЦЕТИЊСКА БР. 1

расписује

ОГЛАС

I   За пријем радника на неодређено вријеме, и то:

1.       Сертификовани рачуновођа, ВСС, 1 извршилац.

II  Општи услови:

1.       Да је држављанин РС или БиХ,

2.       Да је старији од 18 година,

3.       Да има општу здравствену способност за рад.

III Посебни услови:

- да имају завршен економски факултет, VII степен стручне спреме, ВСС,

- да посједују лиценцу за професионално-стручно звање сертификовани рачуновођа, или је пред добијањем исте,

- радно искуство на рачуноводственим пословима у трајању од 2 (двије) године,

- пробни рад у трајању од 3 (три) мјесеца.

IV  Уз пријаву на оглас са адресом пребивалишта и бројем телефона кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

V  Пријаве на оглас подносе се на адресу: Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину “Космос” Бањалука, ул. Цетињска бр. 1.

VI  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

**************

ЈУ ОШ “ГЕОРГИ СТОЈКОВ РАКОВСКИ”

БАЊАЛУКА

Ул. Драгише Васића 29

78000 БАЊАЛУКА

расписује

         

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

1. Наставник хемије, са радним искуством (положен стручни испит), на  одређено вријеме до 31.8.2019. године - 4 часа;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови:

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

          Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Кандидати  треба да имају радно искуство и положен стручни испит на пословима који су предвиђени конкурсом.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос) потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

Кандидати су дужни приложити сљедеће документе:

1) Потписану пријаву за конкурс;

2) Диплому или  овјерену копију дипломе;

3) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4) Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

5) Увјерење о држављанству;

6) Увјерење о положеном стручном испиту.

Кандидати  који буду  изабрани  накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад и увјерење о неосуђиваности.

Документација на основу које се врши бодовање:

1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

2.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

3.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

4.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

6.       Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе:

ЈУ Основна школа “Георги Стојков Раковски” Бањалука, улица Драгише Васића 29, 78000 Бањалука.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

************

“ДЕМЕТРА” ДОО

Предузећу “Деметра” ДОО су потребни сљедећи радници:

1. Бравар ...............................................2 извршиоца,

2. Грађевински лимар...........................2 извршиоца,

3. Помоћни радник...............................2 извршиоца,

Све информације о општим и посебним условима за пријем у радни однос можете добити на број телефона 051/555-165 сваким радним даном

од 8 до 15 часова.

************

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ

ЈУ ОШ “ДРИНИЋ”

ЦЕНТАР 13; 79290 ДРИНИЋ

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста на одређено вријеме

Опис радног мјеста

1.       За наставника /професора хемије, 2 часа ...............................1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године;

2.       За наставника/професора енглеског језика, 8 часова.............1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године

3.       За наставника/професора  руског језика, 2  часа ..................1 извршилац, приправник без искуства на  одређено вријеме до 31.8.2019. године;

4.       За наставник демократије и људских права, 1 час ................. 1 извршилац, приправник без искуства, на одређено вријеме до 31.8.2019. године;

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, доставити документа којима се испуњавају општи и посебни услови за пријем у радни однос.

Општи услови су:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4. Да није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјеце, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова  за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује  испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9  Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи

Посебни услови су:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

6.       Увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату борца.

Посебни услови под тачком 3, 4. и 7. се не односе за кандидате за наставника/професора  руског језика и демократије.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима  важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс са доказима  о испуњавању услова могу се доставити лично (ковертирано) или поштом на адресу школе са назнаком „за конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе у 28.9.2018. године, у 10 сати и 30 минута.

Кандидат се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појави на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у средствима јавног информисања (“Глас Српске”).

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам дана од дана доношења одлуке.

*********

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

МИРКА КОВАЧЕВИЋА 27, БАЊАЛУКА

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Проф/наст. српског језика и књижевности – 1 извршилац –  непуна норма – 4 часа на одређено вријеме до краја школске 2018/2019. године

За радна мјеста под редним бројем 1. потребно је радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3.       да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6.  Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3.       Увјерење о положеном стручном испиту

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказивати и овјереном фотокопијом индекса

6.       Увјерење издато од Завода за запошљавање за о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење;

7.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног-војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци уколико испуњавању остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању 

Право учешћа  на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

          Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођење тестирања.

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Доситеј Обрадовић” Бањалука; улица Мирка Ковачевића 27, 78000 Бањалука са назнаком “за конкурс”.

*************

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

КРАЉА АЛФОНСА XIII/34, БАЊАЛУКА

расписује:

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто професора

 

Опис радног мјеста

1)      Професор културе религија – 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2019. године – 7 часова.

Услови: професор филозофије, професор социологије, дипломирани социолог, професор филозофије и социологије и дипломирани политиколог.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. У радни однос прима се лице са искуством.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс  за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни да приложе:

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

 1)     врста посла;

 2) степен стручне спреме;

 3) дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

- Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци) и увјерење о неосуђиваности доставља се након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 2.10.2018. године, у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ Економска школа Бањалука, Краља Алфонса XIII/34, Бањалука.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***************

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” БАЊАЛУКА

ЂУРЕ ЈАКШИЋА 14, 78 000 БАЊАЛУКА

                            

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.       Наставник српског језика, са радним искуством и положеним стручним, на одређено вријеме до повратка радника са функције, 50% радног времена, 1 извршилац.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене важећем Законом о основном васпитању и образовању, и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица која испуњавају услове из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1.       да је држављани РС, односно БиХ (што доказује увјерењем о држављанству);

2.       да је пунољетан (што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте);

3.       да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци – прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем).

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком на које радно мјесто се пријављују, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата  РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За кандидате који се пријављују на радно мјесто, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса тестирање ће се обавити у уторак, 2.10.2018. године, у 10 часова, а интервју у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Јован Цвијић” Бањалука, Ђуре Јакшића 14, 78 000 Бањалука, са назнаком “за конкурс”.

Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу “Глас Српске”.

*************

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

78433 ШИБОВСКА

ОПШТИНА ПРЊАВОР

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

- На радно мјесто наставника енглеског језика и књижевности на неодређено вријеме -  14 часова (58% радног времена).

Напомена: За упражњено радно мјесто, овим конкурсом, у радни однос  примају се лица са радним искуством,

      најмање годину дана радног искуства и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу).

• Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5) увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

•        Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним овим Правилником и то:

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи. 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске” .

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће бити писаним путем обавијештени о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

                 

Кандидати уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са комплетном документацијом доставити на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” 78433 Шибовска.

Напомена:

Уколико се на конкурс не пријаве лица са положеним стручним испитом, школа ће на упражњено радно мјесто ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у струци, уколико испуњава остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

***************

ЈУ ОШ “МИЛАН РАКИЋ”

КАРАНОВАЦ ББ - БАЊАЛУКА  

78000 БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Професор/наставник разредне наставе –  1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са функције, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3.       да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

5.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

6.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

7.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

8.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

9.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

           Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати који буду примљени обавезни су прије заснивања радног односа доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

Школа ће  увјерење о неосуђиваности за изабране кандидате прибавити службеним путем. 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Милан Ракић” Карановац бб - Бањалука;   78000 Бањалука са назнаком “за конкурс”.

************

ЈУ ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

БАЊАЛУКА     

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа

“Иван Горан Ковачић” Бањалука

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа “Иван Горан Ковачић” Бањалука расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Иван Горан Ковачић” Бањалука

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа “Иван Горан Ковачић” Бањалука се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV –  Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа “Иван Горан Ковачић” Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о  основном васпитању и образовању.

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

V –  Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Пријаву у којој кандидат наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

- друге доказе о потврђивању звања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: Јавна установа Основна школа “Иван Горан Ковачић” Бањалука, Марка Липовца 1, 78000 Бањалука, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Иван Горан Ковачић” Бањалука.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Иван Горан Ковачић”  Бањалука у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

**************

ЈУ ГИМНАЗИЈА ПРЊАВОР

ПРЊАВОР

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

- Професор српског језика и књижевност 11 часова на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, приправник– 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За наведено радно мјесто, поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

Пријем радника врши се у складу са  Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Потребна документа:

Уз  потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. увјерење о држављанству РС или БиХ

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. овјерену фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у  одређеној области или еквивалент,

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, 

6.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Љекарско увјерење о радној способности које је издала надлежна здравствена установа, које не може бити старије од шест мјесеци доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити службеним путем, за кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана, 1.10.2018. године у просторијама ЈУ Гимназија Прњавор, са почетком у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или препорученом поштом на адресу Јавна установа Гимназија Прњавор, ул. Раде Врањешевић бр.1, 78430 Прњавор са назнаком “Пријава на конкурс”.

*************

ЈУ ОШ “ИВО АНДРИЋ” БАЊАЛУКА

БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 16, 78000 БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор/наставник разредне наставе - пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања - са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац.

2.       Професор/наставник разредне наставе - радно мјесто водитељ продуженог боравка – 1 (један) извршилац - 50 % радног мјеста - непуна норма - на одређено вријеме до краја наставног процеса шк. 2018/19. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

3.       За наставни предмет – њемачки језик – пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац.

4.       За наставни предмет - музичка култура – 4 часа (велики хор), на одређено вријеме до 30.6.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи :

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4.       Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

           Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Иво Андрић” Бањалука; Бранка Радичевића 16, 78000 Бањалука са назнаком “за конкурс”.

************

ЈУ  ТЕХНОЛОШКА  ШКОЛА

БАЊАЛУКА

расписује :

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Професор  за наставни предмет  основе  предузетништва - 1 извршилац на одређено вријеме, најдуже  до 31.8.2019. године, непуна норма (4 часа) - приправник.

2.       Наставник практичне наставе за козметичаре, 1 извршилац на одређено вријеме најдуже до 31.8.2019. год,  непуна норма ( 6 ) часова – 1 извршилац.

Лица која имају  мање од годину дана радног искуства у струци и нису остварила услове за полагање стручног испита имају статус приправника.

            

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидат поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене копије):

- Диплома о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, односно ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи или увјерење, просјек оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

- Увјерење о држављанству РС или БиХ;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

У радни однос се прима лице без искуства - приправник.

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о  неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за пријем радника ће обавити у просторијама ЈУ Технолошке школе у Бањалуци дана, 24.9.2018. године, у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а њихов недолазак сматраће се одустанком од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом  у запечаћеној коверти слати на адресу ЈУ Технолошка школа Бањалука, Пиланска бб Бањалука, са назнаком “Пријава на конкурс” уз назнаку на које радно мјесто се конкурише.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу

 “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

**************

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БАЊАЛУКА

 расписује се:

КОНКУРС

за пријем у радни однос на упражњена радна мјеста

1. Васпитач на неодређено вријеме .............................................. 5  извршилаца

  Кандидати за радно мјесто васпитача треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

- завршен факултет - дипл. васпитач предшколске дјеце;

- 1 година радног искуства у струци,

- положен стручни испит и

- познавање рада на рачунару

Сви кандидати за радно мјесто васпитача треба да испуњавају сљедеће опште услове:

- да су држављани РС, односно БиХ,

- да су старији од 18 година,

- да против кандидата није покренут кривични поступак и

- да имају општу здравствену способност.

Кандидати уз пријаву су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса и то:

- Диплому;

- Потврду о радном искуству;

- Увјерење о положеном стручном испиту;

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);

- Увјерење суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца );

- Доказ о познавању рада на рачунару;

Документи који нису оригинални достављају се у овјереним копијама.

Љекарско увјерење о општој здравственој способности (не старије од 6 мјесеци) и санитарна књижица се доставља по извршеном избору по конкурсу.

Дана, 10.10.2018. године,  у 9 часова  у просторијама ЈУ” Центар за предшколско васпитање и образовање” Бањалука, ул. Јована Дучића 3, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Рок за подношење пријава са доказима је 15 дана од дана објављивања Конкурса у дневним гласилима.

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или на адресу: ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бањалука, ул. Јована Дучића 3.

**************

П.П.Р. “КЛАС”

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 1 ГЛАМОЧАНИ,

ЛАКТАШИ

051/584-164                                               

ОГЛАС

за посао

Потребни радници за рад у производњи кора за питу.

На оглас примамо раднике НК струке и раднике са стручном спремом - пекар.

Радно искуство није потребно - без радног искуства

Старосна граница није одређена

Сви кандидати се могу јавити на тел- 066/521-111

Или на адресу Тараса Шевченка 1 - Гламочани

***********

ЈУ ГИМНАЗИЈА

ЗМАЈ ЈОВИНА БР. 13, 78 000

БАЊАЛУКА

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Професор географије, 1 извршилац на неодређено вријеме, непуна норма, 14 наставних часова у националном програму и програму Међународне матуре (настава на енглеском језику)

2.       Професор историје, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. године, 6 наставних часова седмично

3.       Радни однос из тачке 1. и тачке 2. ће засновати лице са радним искуством и положеним стручним испитом

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о критеријумима и процедури за пријем радника у радни однос у средњој школи и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

   Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона, потребно је доставити:

          1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

          2. Увјерење о држављанству,

   3. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

          б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

          4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена односно уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак  дипломи,  просјек оцјена се може доказати овјереном копијом индекса.

   5. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће           доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци,

          6. Увјерење о неосуђиваности (школа ће службеним путем затражити за изабраног           кандидата, а прије заснивања радног односа )

   7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање једне године

          8. Увјерење о времену проведеном на евиденцији Завода за запошљавање за           подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

   9. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види:

          - врста посла,

          - степен стручне спреме,       

          - дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

   - непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

          10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску          заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса),

          11. Увјерење општинског органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (за кандидата који имају утврђену ову врсту           статуса),

          12. Увјерење општинског органа о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског  рата Републике Српске (за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана, 1.10.2018. године, у 12.40 часова, а са кандидатима из тачке 2. конкурса дана, 2.10.2018. године, у 12.40 часова, у просторијама ЈУ Гимназије Бањалука, Змај Јовина 13. 

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима.

Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Гимназија, Змај Јовина бр. 13, 78 000 Бањалука© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица