ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.04.2017.

ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.04.2017. 21.04.2017 00:05 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 19.04. 2017. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

ВАША ХАРМОНИЈА С.П. ЈЕЛЕНА СТАНИШИЋ

ул. Цара Лазара 25. Бањалука

Расписује:           

                            

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос:

- Конобар..........................................2 извршиоца.

ОПИС радног мјеста

Поред општих услова кандидати треба да испуњавају услове:

- м/ж
- пожељно радно искуство

Незапослена лица која су заинтересована за посао треба да се јаве на контакт телефон број: 065/967-131.

***********

ОСНОВНИ СУД У БАЊАЛУЦИ

ул. Владике Платона бр. 2

Предсједник суда доноси

ОДЛУКУ

о расписивању конкурса за пријем радника у Основни суд у Бањалуци

I

Расписује се сљедећи:

КОНКУРС

за пријем радника на упражњена радна мјеста

Радно мјесто:

1. Судијски асистент.............................   5 извршилаца на одређено вријеме,

2. Судијски приправник – волонтер.......  5 извршилаца на одређено  вријеме,

3. Референт за благајничке послове......1 извршилац на неодређено вријеме,

4. Ноћни чувар........................................................1 извршилац на неодређено вријеме

5. Курир..........................................................................3 извршиоца на одређено вријеме

6. Спремачица.........................................................1 извршилац на одређено вријеме

 

Услови:

         Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

 

За радно мјесто под редним бројем 1.

- ССС - завршена средња економска школа – правни смјер или средња биротехничка школа,

- положен стручни управни испит,

- најмање 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

- познавање рада на рачунару.

За радно мјесто под редним бројем 2.

- ВСС - завршен Правни факултет - VII степен стручне спреме.

         Судијски приправник - волонтер се прима без заснивања радног односа на одређено вријеме до 2 године (члан 73. Закона о судовима Републике Српске).

За радно мјесто под редним бројем 3.

-  ССС – завршена економска школа – IV степен стручне спреме

-  6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

-  положен стручни управни испит,

-  познавање рада на рачунару.

За радно мјесто под редним бројем 4.

-  КВ радник или завршена средња школа – III степен,

-  6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

-  положен стручни управни испит

За радно мјесто под редним бројем 5.

-  ВКВ радник или завршена средња школа,

-  6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

За радно мјесто под редним бројем 6.

-  НК радник, завршена осмогодишња школа,

            

     Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова  (у оригиналу или овјерену фотокопију):          

       -  диплому - свједочанство о завршеној школи,

       -  извод из матичне књиге рођених,

       -  увјерење о држављанству,

       -  увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци,

-  увјерење о положеном стручном управном испиту (за радна мјеста под редним бројем 3. и 4.)

       -  доказ о траженом радном искуству (за радна мјеста под редним бројем: 1, 3, 4. и 5.)

        - доказ о познавању рада на рачунару (за радна мјеста под редним бројем 1. и 3.),       

      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

      Са свим кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем ће обавити претходно тестирање и интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су сви кандидати дужни навести у пријави.

      Под редним бројем 2., предност имају кандидати који познају рад у "СОКОП" систему.

      Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

         

      Пријаве са потребним доказима се могу достављати лично или путем поште на адресу, са назнаком: -ЗА КОНКУРС -

II

      Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о реализацији исте задужује се секретар суда.

***********

"АУТОПРЕВОЗ" ГС БАЊАЛУКА 

ул. Пут српских бранилаца бр.35, Бањалука

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

"Аутопревоз" ГС Бањалука расписује оглас за пријем радника на радно мјесто:

- Главни благајник – референт за плаћање и обрачун плата  ................................. 1 извршилац

Поред општих услова да су:

држављани РС и БиХ,

старији од 18 година,

општа здравствена способност,

да се против кандидата не води кривични поступак

Потребно је да кандидати испуњавају и сљедеће посебне услове:

стручна спрема: ССС економског смјера

виши ниво знања рада на рачунару (MS Office пакет)

пожељно знање њемачког или енглеског језика

Потребна документа:

        1. Биографија

        2. Овјерена копија дипломе       

       

Пријаву са биографијом послати поштом са назнаком "Оглас за пријем у радни однос" или лично

на адресу или на маил:

инфоЖаутопревоз.орг

Оглас је отворен до 30.4.2017. године

***********

                                                                                

PET4 PET Д.О.О.

Пиланска бб Бањалука

Због повећаног обима посла расписује

ОГЛАС

За 4 нова радника и то:

- 3 физичка радника и 1 возач Ц категорије.

Физички радник

Опис посла:

- селектовање пет амбалаже и рад на преси

Возач Ц категорије:

Услови:

- положен возачки испит за возило Ц категорије

- посједовање дипломе за возача моторног возила или дипломе друмског техничара

Радно искуство није потребно, уколико сте заинтересовани можете нас контактирати на број телефона 065/306-413 или лично на  адресу (круг "Метала" код Велесајма) у Бањалуци.

***************

ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР

ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА а.д.

Браће Подгорника бр.8, Бањалука

    

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

- КВ столар_____________2 извршиоца за рад у моделстоларији

Услови:

КВ радник III степен стручне спреме

Са или без радног искуства

- На конкурс се могу пријавити и лица других занимања која имају одређена искуства у раду са обрадом дрвета.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у  дневном листу "Глас Српске", те  на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com

Пријаве на конкурс предати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу или на е-mail mirjana.lazic@livar.si.

*************

ЈУ ЦСШ "ПЕТАР КОЧИЋ" СРБАЦ,

Улица Данка Митрова 5, 78420 Србац

КОНКУРС

за пријем радника

 

  • Професор познавања робе, без редног искуства (за 5 часова), на одређено вријеме до 31.8.2017. године

 

          Поред услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у стручним техничким и средњим стручним школама.
 

Потребна документа:

1. пријава на конкурс потписана од стране кандидата који се пријављује

2. извод из матичне књиге рођених

3. увјерење о држављанству

4. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако се конкурсом тражи радно искуство и положен стручни испит

6. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања.

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном

  на евиденцији незапослених лица.

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС  уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци прилаже само изабрани  кандидат након извршеног избора по конкурсу.
Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетног лица, Школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран.

Кандидати су дужни уз пријаву доставити овјерене фотокопије  приложених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве  и који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју 28.4.2017. у 13  часова у просторијама Школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 6 дана од дана објављивања у дневним новинама.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити на адресу. 

****************

ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГРАДИШКА  

Видовданска бб, 78 400 Градишка

КОНКУРС 

за пријем радника

1. Секретар школе - један извршилац, на одређено вријеме до повратка радника са боловања

Завршен први циклус студијског програма или еквивалент – Правни факултет и најмање годину дана радног искуства на истим или сличним пословима.

                                                                               

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова, прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 75. и 77. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Општи услови за пријем у радни однос:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу.

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, прилаже само изабрани кандидат.

Посебни услови:

1) дипломирани правник – завршен први циклус студија студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова.

2) најмање 12 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент - правни факултет.

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке:

- врсти посла

- степену стручне спреме

- дужини оствареног радног стажа

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су да доставе овјерене фотокопије свих докумената (не старије од шест мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју утврђен Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ће се обавити у сриједу, 3.5.2017. године, у 12 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу или лично у школи.

*****************

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

ДОМ ЗДРАВЉА У БАЊАЛУЦИ

Симе Матавуља бб, Бањалука

 КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста 

- Дипломирани дефектолог/едукатор и рехабилитатор логопед

на одређено вријеме на период од годину дана…………1 извршилац

Општи услови:

да је лице држављанин РС, односно БиХ,

да је лице старије од 18 година,

да има општу здравствену способност,

Посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

ВСС, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, смјер логопедија или Дефектолошки факултет, смјер за логопедију

Положен стручни испит за рад у здравственој установи при Министарству здравља и социјалне заштите РС.

Бодовање радног искуства вршиће се на сљедећи начин:

за сваку годину радног искуства у струци по 1 бод

Бодовање успјеха током студирања вршиће се на сљедећи начин:

за просјек од 6,00 до 7,00……………………………....0 - 1 бод

за просјек од 7,02 до 8,00……………………………... 1 – 2 бода

за просјек од 8,01 до 9,00………………………………2 – 3 бода

за просјек од 9,01 до 10,00……………………………..3 – 4 бода

Бодовање дужине студирања вршиће се на сљедећи начин:

за студирање од 6 до 7 година……………………………4 – 3 бода

за студирање од 7,1 до 8 година………………………….3 – 2 бода

за студирање од 8,1 до 9 година………………………….2 – 1 бод

за студирање од 9,1 до 10 година………………………...2 – 1 бод

Бодовање интервјуа……………………………………………. од 1 до 5 бодова

Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе (оригинале или овјерене фотокопије потребних докумената), о испуњавању општих и посебних услова конкурса и то:

Увјерење о држављанству,

Извод из матичне књиге рођених,

Диплому о завршеном факултету,

Увјерење о положеном стручном испиту,

Доказ о општој здравственој способности, доставити након избора кандидата од стране Комисије, по обавјештењу.

Пријаве се подносе на адресу, са назнаком: пријава на конкурс.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју.

*******************

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБАЦ

Стручна служба Скупштине општине, Трг српских бораца број 1.

ЈАВНИ КОНКУРС

Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад Србац

I - Скупштина општине Србац расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад Србац.

II - Мандат

Мандат траје четири године.

Именовано лице по истеку периода на који је именовано има могућност поновног избора и именовања.

III - Статус

Радно правни статус директора и друга питања по основу рада утврђују се актом установе.

IV – Општи и посебни услови

Општи услови:

1. Да су држављани РС, БиХ,

2. Да су старији од 18 година,

3. Да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у БиХ као резултат дисциплинске мјере у периоду од 3 године прије дана објављивања конкурса,

4. Да се против њих не води кривични поступак.

5. Да се на њих не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине.

Посебни услови за:

          - образовање првог циклуса у трајању од најмање три, а највише четири године које се вреднују са најмање 180 односно 240 ECTS бодова, дипломирани социјални радник, дипломирани правник, дипломирани психолог, дипломирани социолог, дипломирани педагог, дипломирани специјални педагог и дипломирани дефектолог (дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор),

          - пет година радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у органима управе.

V - Сукоб интереса

Кандидати за упражњену позицију не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти РС, Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС и Законом о систему јавних служби.

VI - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то: Биографију, Извод из матичне књиге рођених, Увјерење о држављанству, Диплому о школској спреми, Увјерење о радном искуству, Увјерење да се не води кривични поступак, Потписану и овјерену изјаву да кандидат није отпуштен из државне службе на било којем нивоу у БиХ као резултат дисциплинске мјере у периоду од 3 године прије дана објављивања конкурса, и да се на њих не односи члан IX 1. Устава БиХ.

          Увјерење о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат до окончања изборног процеса.

          Кандидати су дужни да доставе оригинал или овјерену копију тражених докумената и не могу бити старији од шест мјесеци.

VII – Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија  ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

          Директора именује оснивач уз претходну сагласност Министарства здравља и социјалне заштите.

Имајући у виду овлашћења омбудсмана, из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима везано за приговоре на коначно именовање постоји стална потреба увида у приложена документа па се сва документа приложена уз пријаву на конкурс неће враћати кандидатима.

VIII –  Објављивање конкурса

Јавни конкурс ће бити објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" и  листу "Глас Српске".

IX – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања, ако се конкурс не објави истовремено. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу, са назнаком Комисији за избор директора.

**********************

ЈНУ "ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" БАЊАЛУКА

Видовданска 43. Бањалука

КОНКУРС

за пријем у радни однос:

1) Дипл. инж. електротехнике (мин. 240 ECTS бодова), 1 извршилац

 

Општи услови:

- Да је држављанин РС, БиХ,

- Да има општу здравствену способност,

- Да није кажњаван.

Посебни услови:

- ВСС (мин. 240 ECTS бодова) из области електротехнике (изузев смјера рачунарство и информатика),

- Положен стручни испит (у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију),

Напомена: Уколико се на конкурс не пријави радник са положеним стручним испитом, а испуњава остале критеријуме, може се примити у радни однос уколико је у току полагање стручног испита (уз обавезу да исти положи у року од 30 дана од пријема у радни однос),

-  Познавање енглеског језика,

-  Возачка дозвола Б категорије,

-  Минимално четири године радног искуства (изјава о радном искуству).

       Радник заснива радни однос уговором о пробном раду у складу са Законом о раду, те уколико радник задовољи на радном мјесту, закључиће се уговор на неодређено вријеме.

       Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити вјеродостојне документе (оригинал или овјерена копија) о испуњености наведених општих и посебних услова, као и биографију.

       Увјерење о некажњавању и љекарско увјерење се доставља након избора кандидата, а прије потписивања уговора о раду.

          Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања јавног огласа.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица