ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.07. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.07. 2018. године 20.07.2018 00:31 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

************

**************

ТЕРМЕ ЛАКТАШИ ДОО ЛАКТАШИ

расписује

ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено вријеме:

1. Рецепционер...............................................1 извршилац

Општи услови: Општа радна и здравствена способност

Посебни услови:

• ВСС/ могућност запослења кандидата са ССС који има искуство на истим пословима;

• активно познавање страног језика, минимално енглеског језика;

• рад на рачунару (MC Word, Excel, Outlook, интернет обавезно);

• познавање правописа, опште културе, комуникације;

• спретност и способност рада више послова истовремено;

• одговорност и дисциплина при раду;

• склоност тимском раду и тежња ка постизању високих стандарда квалитета.

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

Пријава кандидата треба да садржи писану биографију са потребном документацијом. Са пријављеним кандидатима који испуњавају услове из огласа ће се обавити интервју.

Заинтересовани кандидати могу пријаве са потребним доказима предати непосредно на рецепцију хотела “Сан” у Лакташима, доставити редовном поштом на адресу Терме Лакташи д.о.о. Лакташи, Карађорђева бр. 44, или путем е-mailа на terme@termelaktasi.com.

 **********

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за пријем радника на радно мјесто:

Шеф Службе контролинга и планирања

Основне дужности:

Израда интерних и екстерних извјештаја;

Израда стратешких планова, годишњих пословних планова, извјештаја о пословању и пројекција остварења пословања;

Праћење примјене прописа и сарадња са организационим дијеловима Банке у циљу давања инструкција;

Сарадња са екстерним и интерним контролама у процесу вршења контроле и ревизије послова;

Организација послова из домена контролних поступака за састављање извјештаја;

Проводи активности на побољшању и унапређењу организације рада.

Услови за обављање посла:

ВШС/ВСС VI/VII - економског усмјерења

Минимум 3 (три) године радног искуства на пословима у банкарству или финансијским организацијама

Остали услови: Мотивисаност и тимски рад, организационе способности и оријентисаност циљу.

Уз пријаву је потребно доставити:

кратку биографију и

мотивационо писмо

Конкурс остаје отворен до 19.7.2018. године.

Пријаве доставити на адресу: Комерцијална банка АД Бањалука, Веселина Маслеше бр. 6, 78000 Бањалука или на е-mail: posao@kombank-bl.com.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор. Обавезно навести назив радног мјеста на које се пријављујете.

*********

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “ЉУБИША МЛАДЕНОВИЋ”

ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА ББ, 78 000 БАЊАЛУКА

КОНКУРС

за пријем на радна мјеста

1. Професор српског језика, 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја наставне 2018/2019. године, за 9 часова седмично.

2. Професор математике, 1 извршилац на одређено вријеме до краја наставне 2018/2019. године, за 12 часова седмично.

3. Професор енглеског језика, 1 извршилац са положеним стручним испитом на одређено вријеме до краја наставне 2018/2019. године, за 6 часова седмично.

4. Професор физичког васпитања, 1 извршилац, на одређено вријеме до краја наставне 2018/19. године, за 6 часова седмично.

5. Професор физике, 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја наставне 2018/2019. године, за 2 часа седмично.

6. Професор историје и латинског језика, 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја наставне 2018/2019. године, за 4 часа седмично.

7. Доктор медицине, 1 извршилац на одређено вријеме до краја наставне 2018/2019. године, за 12 часова седмично.

8. Професор информатике или дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство и информатика или дипломирани инжењер информационих технологија, 2 извршиоца на одређено вријеме до краја наставне 2018/2019. године, пуна норма.

9.  Професор филозофије и социологије, 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја наставне 2018/2019. године, за 4 часа седмично.

10.     Дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани инжењер информационих технологија или професор информатике, 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја наставне 2018/2019. године, за 18 часова седмично.

11.     Дипломирана медицинска сестра, 1 извршилац на одређено вријеме до краја наставне 2018/2019. године, за реализацију практичне наставе.

12.     Професор хемије или дипломирани хемичар, 1 извршилац, на одређено вријеме до краја наставне 2018/2019. године, за 4 часа седмично.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању, кандидати треба да испуњавају и посебне услове у погледу врсте стручне спреме која је прописана Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним школама.

Кандидат је дужан уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- диплому о завршеном образовању,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, не старије од 30 дана,

- љекарско увјерење, не старије од 7 дана,

- увјерење о положеном стручном испиту.

Документи који нису оригинални достављају се у овјереним копијама.

Пријаве се подносе на адресу: Средњошколски центар “Љубиша Младеновић”, Деспота Стефана Лазаревића бб, 78 000 Бањалука, са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС”.

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

*******

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

БАЊАЛУКА     

Ул. Славка Родића 4

расписује

 

КОНКУРС

за пријем приправника на одређено вријеме

I Центар за пружање бесплатне правне помоћи, Сектор са сједиштем у Бањалуци

1.1. Приправник - дипломирани правник ............................................................... 1 извршилац

Приправником се сматра лице које након завршеног факултета први пут заснива радни однос, у том степену школске спреме и прима се на период од 12 (дванаест) мјесеци, ради обављања приправничког стажа и стицања услова за полагање стручног испита.

II Опис посла

Приправник ће обављати послове у сврху оспособљавања за самосталан рад у оквиру своје стручне спреме и стицања потребног радног искуства за полагање стручног испита.

III Општи услови

1. да је држављанин РС или БиХ;

2. да је старији од 18 (осамнаест) година;

3. да има општу здравствену способност и

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе;

IV Посебни услови

- VII степен стручне спреме, правни факултет,

- познавање рада на рачунару,

- да нема остварено радно искуство у траженом степену образовања.

V Право учешћа

Право учешћа на јавном конкурсу имају сва физичка лица која испуњавају услове из јавног конкурса.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању. Јавно тестирање подразумијева разговор-интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени.

Резултати јавног конкурса биће објављени на огласној табли Центра за пружање бесплатне правне помоћи.

VI Начин подношење пријаве и рок

Пријава на јавни конкурс доставља се у писменом облику. У пријави кандидати су обавезни навести тачан податак о радном мјесту и објављеном јавном конкурсу, личне податке, податке о образовању, да је без радног искуства у траженом степену образовања за мјесто приправник-дипломирани правник, додатне способности и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. тачка к, Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

- диплому о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван РС и БиХ, у складу са Законом о високом образовању;

- увјерење Завода за запошљавање да нема радног искуства у траженом степену образовања;

- увјерење да се не води кривични поступак, издато од надлежног суда;

- увјерења о познавању рада на рачунару;

Испуњење других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио писмене пријаве на конкурс.

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Центар за пружање бесплатне правне помоћи, улица Славка Родића 4, Бањалука или путем е-mail адресе: инфоЖмпр-центар.орг

Кандидат који подноси пријаву путем е-mail адресе обавезан је доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања писмене пријаве.

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана, од дана пријема обавијести о резултатима јавног конкурса, достави оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

- дипломе о завршеној школској спреми;

- увјерења Завода за запошљавање да нема радног искуства у траженом степену образовања;

- увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

- увјерења о општој здравственој способности;

- увјерења о познавању рада на рачунару.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фотокопије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа, Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

VII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу “Глас Српске”.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске” .    

***********

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈАВНА УСТАНОВА МАШИНСКА ШКОЛА МРКОЊИЋ ГРАД

адреса: Симе Шолаје 91

расписује

КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Машинска школа Мркоњић Град

I - Предмет

Школски одбор ЈУ Машинска школа Мркоњић Град расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Машинска школа Мркоњић Град.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима.

За свој рад одговара Влади, министру и Школском одбору. Директор школе одговоран је за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III - Мандат

Мандат директора ЈУ Машинска школа Мркоњић Град траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са достављеног списка из претходне алинеја.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Машинска школа Мркоњић Град може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о условима и начину избора директора школе и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад,

2) да је држављанин БиХ/РС,

3) да је старији од 18 година

2. Посебни услови:

1) да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3) да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

4) да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,

5) да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву на конкурс приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству РС/БиХ,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Доказ, односно диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада,

- Доказ о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи, као наставник или стручни сарадник након стицања дипломе (најмање пет година),

- Доказ о испуњавању услова за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише,

- Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног центра јавне безбједности затражити увјерење прије заснивања радног односа),

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Друге доказе о спровођењу знања и способности.

Докази се достављају у оригиналу или овјерене фотокопије у складу са законом и не могу бити старији од шест мјесеци.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве са потребном документацијом се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Машинска школа Мркоњић Град, Симе Шолаје 91, 70260 Мркоњић Град, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора школе” (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

VII - Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о рјешењу о избору и именовању директора ЈУ Машинска школа Мркоњић Град у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школе.

************

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО “НОВА ДИ ВРБАС” ДОО ИЗ БАЊАЛУКЕ

Браће Пиштељић 4

које се бави производњом намјештаја

расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос радника на одређено вријеме уз могућност

заснивања радног односа на неодређено вријеме, за рад на пословима:

1. Ватрогасац - 1 извршилац

Услови:

Поред општих услова утврђених Законом, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

Под 1.

КВ/ССС, положен возачки испит Б категорије.

Оглас остаје отворен док се не попуне радна мјеста, а пријаве се достављају на адресу “Нова ДИ Врбас”д.о.о. Бањалука, Браће Пиштељић 4, лично или путем поште.

Контакт тел. 051/348-620.

**********

ПОАНТА Х20 УВОЗ, ТРГОВИНА И СЕРВИС ДОО

УЛ. БРАЋЕ МАЖАР И МАЈКЕ МАРИЈЕ 27А, 78000 БАЊАЛУКА

Расписује оглас за:

ПРОДАВАЦ/МЕНАГЕР НА ТЕРЕНУ М/Ж  1 ИЗВРШИЛАЦ

Мјесто рада: Сви градови у Босни и Херцеговини

Опис главних задатака:

Осмишљавање продајних и маркетиншких активности - директни маркетинг

Руковођење продајним тимом

Потребна знања и квалификације:

Висока или виша стручна спрема

Минимално 3 година искуства у продаји

Развијене продајне и комуникацијске вјештине

Кандидати, осим услова за пријаву, треба да испуњавају сљедеће услове:

Да су поуздани и мотивисани за рад,

Да су флексибилни у смислу радног времена и мјеста рада,

Да су спремни да раде у тимовима,

Да су спремни на напоран рад,

Да су комуникативни, самостални, те спремни на континуиран активни допринос.

НУДИМО:

Радни однос на одређено вријеме од 12 мјесеци уз могућност продужења,

Пробни рад у трајању од 3 мјесеца са могућношћу продужења до максимално 6 мјесеци,

Стимулације за постигнуте резултате,

Ефикасну техничку и материјалну подршку.

Мотивисаће Вас:

Стабилна и стимулативна примања

Прилика за лични и професионални развој

Уколико сте заинтересовани да се придружите нашем новом тиму на подручју БиХ у дистрибуцији производа за кућанске и комерцијалне системе прочишћавања воде, доставите своју биографију из које се види да испуњавате услове за пријаву, најкасније до 15.8.2018. године, путем електронске поште на адресу: slavica.kozjan@gmail.com

Биографије које не садрже све потребне информације неће бити разматране.

***********

ПОАНТА Х20 УВОЗ, ТРГОВИНА И СЕРВИС ДОО

УЛ. БРАЋЕ МАЖАР И МАЈКЕ МАРИЈЕ 27А,

78000 БАЊАЛУКА

запошљавамо:

1. ВОЂА (директор) ПРОДАЈЕ М/Ж

Мјесто рада: Бањалука

Опис главних задатака:

Осмишљавање продајних и маркетиншких активности - директни маркетинг

Руковођење продајним тимом

Потребна знања и квалификације:

Висока или виша стручна спрема економског смјера - може и другог смјера

Минимално 3 година искуства у продаји

Развијене продајне и комуникацијске вјештине

Знање енглеског језика у говору и писму

Кандидати, осим услова за пријаву, треба да испуњавају сљедеће услове:

Да су поуздани и мотивисани за рад,

Да су флексибилни у смислу радног времена и мјеста рада,

Да су спремни да раде у тимовима,

Да су спремни на напоран рад,

Да су комуникативни, самостални, те спремни на континуиран активни допринос.

НУДИМО:

Радни однос на одређено вријеме од 12 мјесеци уз могућност продужења,

Пробни рад у трајању од 3 мјесеца са могућношћу продужења до максимално 6 мјесеци,

Стимулације за постигнуте резултате,

Ефикасну техничку и материјалну подршку.

Мотивисаће Вас:

Стабилна и стимулативна примања

Прилика за особни и професионални развој

2. КОЗМЕТИЧАРКА /Ж

Мјесто рада: Бањалука

Вјештине и особине које би требало да посједује:

* очекује се знање све у струци козметичарке

* Минимално 3 година искуства

• Савјесност и педантност;

• Комуникативност и љубазност;

• Упорност и стидљивост;

• Промишљеност, повјерљивост, одмјереност дискретност;

НУДИМО:

Радни однос на одређено вријеме од 12 мјесеци уз могућност продужења,

Пробни рад у трајању од 3 мјесеца са могућношћу продужења до максимално 6 мјесеци,

Стимулације за постигнуте резултате,

Ефикасну техничку и материјалну подршку

3. ФИЗИОТЕРАПЕУТ-МАСЕР /М

Мјесто рада: Бањалука

Вјештине и особине које би требало да посједује:

* очекује се знање све у струци физиотерапије и масаже

* Минимално 3 година искуства

• Савјесност и педантност;

• Комуникативност и љубазност;

• Упорност и стидљивост;

• Промишљеност, повјерљивост, одмјереност дискретност;

НУДИМО:

Радни однос на одређено вријеме од 12 мјесеци уз могућност продужења,

Пробни рад у трајању од 3 мјесеца са могућношћу продужења до максимално 6 мјесеци,

Стимулације за постигнуте резултате,

Ефикасну техничку и материјалну подршку

Уколико сте заинтересовани да се придружите нашем новом тиму у Бањалуци, доставите своју биографију из које се види да испуњавате услове за пријаву, најкасније до 15.8.2018. године, путем електронске поште на адресу: slavica.kozjan@gmail.com

Биографије које не садрже све потребне информације неће бити разматране.

********

АСТРА ДОО

АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ

“МЕРКАТОР”

Расписује оглас за радно мјесто:

Трговац (ж)

Од кандидата очекујемо:

обавезно радно искуство минимално 6 мјесеци

жеља за напредовањем и стицањем нових знања

смисао за рад у тимском окружењу

пријатне карактерне особине и љубазност

професионалан однос и одговорност

пожељно је да је кандидат женска особа до 35 год. старости

Нудимо:

рад у модерном и пријатном окружењу

занимљив, динамичан и креативан посао

могућност професионалног и личног развоја

стабилан посао уз редовна примања

Уколико сматрате да испуњавате услове, те желите постати дио нашег тима, Ваше пријаве можете донијети

Лично у МЕРКАТОР центар

Локација: БАЊАЛУКА

Број позиција: 3

**********7

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” СРБАЦ

Улица Моме Видовића бр. 14, 78 420 Србац

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник за рад у посебном одјељењу, један извршилац на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма.

Општи и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

а) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основним школама.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца на наведеним пословима, за радна мјеста за које је потребно радно искуство,

5) овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6) увјерење општинског (градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из породице погинулог борца или кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Дана 30.7.2018. године у 9 часова у просторијама ЈУ ОШ “Јован Јовановић Змај” Србац, Улица Моме Видовића бр. 14, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Јован Јовановић Змај”, Улица Моме Видовића бр. 14, 78 420 Србац, Република Српска.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

*************

ГАТАРИЋ ДОО

ЈОВАНА ДУЧИЋА 23А, БАЊАЛУКА

ТЕЛЕФОН: 051-926-790

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

Складиштар ........................................................................................ 1 извршилац

Мјесто рада: Бањалука

Поред општих услова прописаних Законом, кандидати морају задовољавати и посебне услове:

- складиштар,

- средња стручна спрема,

- са или без радног искуства.

Кандидати заинтересовани за рад који испуњавају услове могу доставити биографију лично на адресу Мултисхоп Бањалука, Јована Дучића 23А, код “Конзума” или на е-mail: сретко.татомирЖгатариц.нет

Оглас остаје отворен седам дана.

*********

“MON AMIE Lovnica DREAM” д.о.о.

Крупа на Врбасу бб, 78000 Бањалука

Телефон: 065/942-518

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

Калупар....................................................................................2 извршиоца

Услов: лица до 35 година старости.

Мјесто рада: Крупа на Врбасу, Бањалука

Пожељно радно искуство. Раднике без искуства (металске струке или без квалификација) ми бисмо обучавали у нашим погонима.

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведене контакте.

Оглас је отворен до 10.8.2018. год.

 ______________________________________

“ФРИЗЕРЛАНД” СП

КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА, БАЊАЛУКА

Телефон: 066/999-271

Расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме:

1. Козметичар.............................................................................1 извршилац

2. Фризер.........................................................................................1 извршилац

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведене контакте.

Оглас је отворен до 10.8.2018. год.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица