JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18. 04. 2018. godine

JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18. 04. 2018. godine 20.04.2018 00:35 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 18.04. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

**********

JU OŠ "DRINIĆ"

CENTAR 13; 79290 DRINIĆ

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Opis radnog mjesta

- Za nastavnika /profesora hemije do kraja školske 2017/2018, 4 časa nedjeljno ................., 1 izvršilac - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi su:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4. Da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djece, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. stav (1) tačka 1), 3) i 5) i stav (2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi

Posebni uslovi su:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično (kovertirano) ili poštom na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole dana, 27.4.2018. godine, u 10 časova i 30 minuta.

Kandidat se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojavi na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja ("Glas Srpske").

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

*************

"SLADOJEVIĆ" DOO

NOVA TOPOLA, BANjALUČKI put 122A

GRADIŠKA

KONKURS

Potrebno 15 trgovaca, bez obzira na pol, u marketima i pekotekama,

radno iskustvo nije neophodno. Naglašavamo da svi zaposleni uz redovnu platu ostvaruju i pravo na obrok.

Trgovci su potrebni na sljedećim mjestima: Gradiška, Dubrave, Nova Topola, Trošelji, Dušanovo.

Sve potrebne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Novoj Topoli, Banjalučki put 122A

ili na telefon: 051/891-318; 066/928-002, Slada.

***********

VIŠI PRIVREDNI SUD U BANjALUCI

Ul. GUNDULIĆEVA BROJ 108, BANjALUKA

raspisuje  

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta

1. Viši stručni saradnik – koordinator sudske prakse – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme,

2. Sudijski pripravnik - volonter – 5 (pet) izvršilaca na određeno vrijeme (do dvije godine)

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. opšta zdravstvena sposobnost,

3. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu,

4. da se ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

Za radno mjesto 1:

1. pravni fakultet,

2. položen pravosudni ispit,

3. iskustvo u radu na pravnim poslovima najmanje 3 (tri) godine,

4. poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto 2:

1. pravni fakultet,

2. poznavanje rada na računaru.

Potrebna dokumentacija:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

4. dokaz o školskoj spremi,

5. uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (samo za radno mjesto pod brojem 1.),

6. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

7. kraća biografija i kontakt telefon.

Dokumenti pod r.b. 1. i 3. ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Dokument pod r.b. 6 će dostaviti kandidati koji uđu u uži izbor.

Izbor kandidata za radno mjesto pod 1. vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, pismenog rada i intervjua sa kandidatima. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 mjeseca. 

Izbor kandidata za radno mjesto 2. sudijski pripravnik – volonter će se izvršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.

Konkurs će biti otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske" i njeb stranici suda.

Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Viši privredni sud u Banjaluci, ul. Gundulićeva broj 108 (IV sprat), Banjaluka.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***********

KALDERA COMPANY doo

KOBATOVCI bb, LAKTAŠI

objavljuje:

KONKURS

za popunjavanje radnih mjesta

I - Diplomirani inženjer mašinstva – proizvodno mašinstvo - (2) izvršioca

II - Diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer energetika) - (2) izvršioca

III - Tokar - (1) izvršilac

Opšti i posebni uslovi:

Pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove i to:

I - za radno mjesto diplomirani inženjer mašinstva – proizvodno mašinstvo

- VII stepen stručne spreme

- sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova;

- poznavanje rad na računaru: MS Office, iskustvo na 3D projektovanju pomoću CAD sotware (solidworks, solidedge);

- poznavanje stranog jezika – engleskog i/ili njemačkog jezika;

- poželjno da ima položen stručni ispit

- vozačka dozvola B kategorije

II – za radno mjesto diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer energetika)

1. VII stepen stručne spreme

2. sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova;

3. poznavanje rad na računaru: MS Office,

4. poznavanje stranog jezika – engleskog i/ili njemačkog jezika;

5. poželjno da ima položen stručni ispit

6. vozačka dozvola B kategorije

III – Za radno mjesto tokar

1. srednja škola - III stepen stručne spreme

2. sa ili bez iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova;

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju, koje podrazumijeva razgovor/intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće obaviješteni pisanim putem.

Prijave se mogu dostavljati lično, ili putem pošte na adresu:

Kaldera company d.o.o., Laktaši, Kobatovci bb, 78250 Laktaši ili e-mail adresu: info@kalderacompany.com.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

**************

"KOSMOS" AD

ul. CETINjSKA br. 1

BANjALUKA

Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu "Kosmos" Banjaluka, Cetinjska br. 1, raspisuje

OGLAS

I Za prijem radnika na određeno vrijeme, i to:

  1. Metaloglodač, KV, 1 izvršilac.

                       

II Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

 

III Posebni uslovi:

- da imaju završen metalsku školu, III stepen stručne spreme, KV,

- poželjno radno iskustvo u struci.

IV Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu "Kosmos" Banjaluka, ul. Cetinjska br. 1.

V Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

**********

"KOSMOS" AD

ul. CETINjSKA br. 1

BANjALUKA

Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu "Kosmos" Banjaluka, Cetinjska br. 1, raspisuje

OGLAS

I Za prijem radnika na određeno vrijeme, i to:

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike, slaba struja, VSS,

1 izvršilac (baždarenje i verifikacija mjernih instrumenata)

 

                       

II Posebni uslovi:

- da imaju završen elektrotehnički fakultet, slaba struja, VII stepen stručne spreme, VSS,

- poželjno radno iskustvo u struci (nije uslov).

III Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova.

IV Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu "Kosmos" Banjaluka, ul. Cetinjska br. 1.

V Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

*************

TERME LAKTAŠI doo LAKTAŠI

KARAĐORĐEVA 44, LAKTAŠI

objavljuje

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

1. Konobar ..................................2 izvršioca

Uslovi: Opšta radna i zdravstvena sposobnost

Posebni uslovi:

- SSS – KV konobar

- Elementarna komunikacija na engleskom jeziku;

- Opšta kultura ponašanja i komunikacije

- Radno iskustvo u struci - poželjno;

 - Sklonost timskom radu i težnja ka postizanju visokih standarda kvaliteta.

Oglas ostaje otvoren do popune traženog radnog mjesta.

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju.

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu predati lično na recepciju hotela "San", Laktaši, ulica Karađorđeva 44, redovnom poštom ili putem e- mail-a terme@termelaktasi.com.

*********

JU MUZIČKA ŠKOLA

"VLADO MILOŠEVIĆ"

JOVANA DUČIĆA BROJ 23,

BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika:

 Nastavni predmet:

1. Profesor harmonike - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog radnika sa funkcije.

 

 Potrebni uslovi za radnike:

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati moraju imati završen odgovarajući odsjek muzičke akademije (diplomirani muzički umjetnik - harmonika).

U radni odnos se prima lice sa iskustvom.

Uz prijavu se prilažu:

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, diploma muzičke akademije (odgovarajućeg smjera) ,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu RS,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima ( adresa, broj mobilnog telefon i drugo ) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Muzička škola "Vlado Milošević" Banjaluka, ulica Jovana Dučića broj 23.

Napomena: Intervju i test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 27.4.2018. godine, u 12 časova u prostorijama muzičke škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Izabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

**************

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" SRBAC

RAZBOJ LIJEVČE bb, 78429

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Voditelj produženog boravka - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme, do 30.6.2018. godine, PO u Kukuljama, pripravnik

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za navedeno radno mjesto traži se profesor ili nastavnik razredne nastave, pripravnik.
Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, uz naznačene adrese prebivališta i broja telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:
1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),
2. IMK rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – navedeno škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, za kandidate iz kategorije porodice poginulog borca,
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, za kandidate iz kategorije ratnih vojnih invalida,
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, za kandidate iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju dana, 30.4.2018. godine, u prostorijama JU OŠ "Dositej Obradović" Razboj Lijevče, sa početkom u 10 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko ne pristupe intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom i naznakom "za konkurs" dostaviti na sljedeću adresu:
JU OŠ "Dositej Obradović" Razboj Lijevče bb, 78429.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u listu "Glas Srpske"

*****************.

TURISTIČKA AGENCIJA STAR TRAVEL DOO

JEVREJSKA 6

78000 BANjALUKA

00 387 51 213 600

00 387 65 00 19 19

raspisuje

KONKURS

za radno mjesto rad u turističkoj agenciji

Potrebne kvalifikacije:

  • - VII stepen stručne spreme iz oblasti društvenih nauka
  • - minimum dvije godine radnog iskustva
  • - odlično poznavanje rada na računaru
  • - odlično poznavanje engleskog jezika
  • - sklonost ka timskom radu
  • - izražene komunikacione sposobnosti
  • - spremnost za rad u dinamičnom i zahtjevnom okruženju
  • - proaktivnost i pozitivan stav
  • - prednost imaju kandidati sa završenim Amadeusom (sistemom za rezervaciju avionskih karata).

 

Motivaciono pismo i biografiju možete nam poslati do 20.4.2018. godine na e-mail agencijastarŽtel.net ili na adresu turističke agencije STAR TRAVEL DOO, Jevrejska 6, 78000 Banjaluka. Kandidate odabrane za dalji proces selekcije obavijestićemo u kratkom roku o sljedećim koracima. Svim ostalim kandidatima zahvaljujemo se na interesu za turističku agenciju STAR TRAVEL DOO te ih pozivamo da prate naše konkurse.

*******

"ČAIRE" SP

SRĐE ZLOPOGLEĐE BB, BANjALUKA

Raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme:

Pomoćni radnik u proizvodnji jufke (ž)..............................1 izvršilac

Mjesto rada: Banjaluka

Zainteresovani kandidati mogu se javiti svaki radni dan od 10 do 12 časova na adresu poslodavca:

Srđe Zlopogleđe bb, Obilićevo, Banjaluka.

Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

***********

"NOVI JELŠINGRAD" doo,

BRANKA PERDUVA 10A, 78 000 BANjALUKA

Na osnovu tačke XV Odluke o organizovanju i usklađivanju Akcionarskog društva "Novi Jelšingrad" d.o.o. Banjaluka sa Zakonom o privrednim društvima broj: OPU-68/2012, direktor društva donosi

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Metaloglodač (borverkista), 1 izvršilac

2. Dispečer, 1 izvršilac

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

1. KV ili VKV sa i bez iskustva

2. SSS mašinske struke sa ili bez iskustva sa opisom poslova:

- Čitanje tehničke dokumentacije

- Raspoređivanje poslova unutar proizvodnje u skladu sa definisanim tehničkim postupcima

- Manipulacija pozicijama prema tehničkim postupcima

Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na e-mail: jovana.simic@novijelsingrad.com ili na adresu:

"Novi Jelšingrad" d.o.o., Branka Perduva 10A, 78 000 Banjaluka.

***************

JU OŠ "RADE MARIJANAC"

STROJICE bb, 70273 STROJICE

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

1. Nastavnik - profesor geografije - 2 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2018. godine, jedan izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Uslovi za učešće na konkursu:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kao i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- da je državljanin BiH i RS,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. (Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

         Uz prijavu potpisanu od strane kandidata i dokumentaciju vezanu za opšte uslove, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, i to:

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje o navedenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

6. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole dana, 30.4.2018. godine (ponedjeljak), sa početkom u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti putem pošte na adresu škole, sa naznakom "za konkurs".

************

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

MASLOVARE bb, MASLOVARE

 

 

raspisuje

KONKURS

 za prijem radnika

1. Profesor razredne nastave – na određeno radno vrijeme, sa položenim stručnim ispitom, do povratka radnika sa porodiljskog odsustvovanja, a najdalje do 31.8.2018. godine PO Garići

Za navedeno radno mjesto potrebno je iskustvo i položen stručni ispit.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu i članom 104. st. 1, 4, 5. i 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14, objavljena u "Službenom glasniku RS" broj: 18/16.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. st. 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu kandidati su dužni da prilože:

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škole će tražiti uvjerenje o neosuđivanju)

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se intervju u prostorijama škole u Maslovarama dana, 30. aprila 2018. godine, sa početkom u 9 časova.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske", a šalju se na adresu: JU OŠ "Petar Petrović Njegoš" Maslovare, 78 223 Maslovare.

 

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica