JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17. 01. 2018. године

JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17. 01. 2018. године 19.01.2018 00:35 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 17.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ЈУ ОШ "РАДЕ МАРИЈАНАЦ" СТРОЈИЦЕ

Стројице бб, 70 273 СТРОЈИЦЕ

Школски одбор Јавне установе Основна школа "Раде Маријанац" Стројице

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

Јавне установе Основна школа "Раде Маријанац" Стројице

I - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима.

За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

II - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа "Раде Маријанац" Стројице се бира на период од 4 (четири) године. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

III - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа "Раде Маријанац" Стројице може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и статутом школе.

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС и

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

IV - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

Пријаву - у којој кандидат, између осталог, таксативно наводи сву документацију коју прилаже како доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

Извод из матичне књиге рођених,

Увјерење о држављанству,

Доказ односно диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона Републике Српске, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,

Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

V  - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на горе наведену адресу са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Раде Маријанац" Стројице".

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама  које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VI - Напомена

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основна школа "Раде Маријанац" Стројице у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***************

Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину

"Космос" Бањалука, Цетињска бр. 1

расписује

ОГЛАС

I   За пријем радника на неодређено вријеме, и то:

1. Комерцијалиста, ВСС, 1 извршилац.

II  Општи услови:

1. Да је држављанин РС или БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност за рад.

III Посебни услови:

- да имају завршен економски факултет,  правни факултет или завршен факултет техничког смјера, VII степен стручне спреме, ВСС,

- радно искуство на комерцијалним пословима,

- пробни рад у трајању од 3 (три) мјесеца.

IV Опис посла:

- организација и спровођење продајних активности,

- стални контакт са постојећим и рад на проналажењу нових купаца,

- учествује у уговарању послова и припрема елементе за закључивање купопродајних и других уговора,

- анализа продаје, наплате и резултата,

- анализа конкуренције и тржишта,

- извјештавање о свим активностима и резултатима,

- израда понуда, предрачуна, рачуна и сл.

V  Уз пријаву на оглас са адресом пребивалишта и бројем телефона кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

VI  Пријаве на оглас подносе се на адресу: Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину "Космос" Бањалука, ул. Цетињска бр. 1.

VII  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

************

ЈУ СШЦ "ЛАЗАР ЂУКИЋ" РИБНИК

Школски одбор,

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

I - Предмет

Школски одбор  расписује Јавни конкурс за избор и именовање  директора ЈУ Средњошколски центар "Лазар Ђукић" Рибник

II - Мандат

Директор школе се бира на период од 4 (четири ) године и по истеку мандата може бити поново изабран на још један мандат у истој школи.

III - Услови за учешће на конкурсу

За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе  и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност  за рад,

- да су старији од 18 године

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студијског програма стечен након четири године студија или еквивалент,

- да има најмање пет године  радног искуства у васпитно-образовном раду у школи,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- да има предложен програм рада,

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника  у школи у којој конкурише.

IV - Сукоб интереса

Кандидати за избор  и именовање директора  школе не могу обављати дужност, активност  или бити  на положају  који доводи до сукоба интереса  како је прописано одредбама  Закона  о спречавању сукоба интереса  у органима власти Републике Српске  ("Службени гласник  Републике Српске", број 73/08., нити могу бити на функцији  у политичкој странци – члан 5. Закона о магистарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 25/03).

V - Потребна документација

Као доказ о испуњености општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Биографија са подацима о кретању  у струци и до сада оствареним  резултатима рада,

- Фотокопија  личне карте,

- Љекарско увјерење о општој здравственој способности за рад,

- Доказ  о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Доказ о дужини радног искуства  у васпитно-образовном раду  у школи (најмање пет година),

- Доказ о испуњавању услова за радно мјесто  наставника  и стручног сарадника  у школи у којој  конкурише,

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну  казну затвора,

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак,

- Приједлог програма  рада за мандатни  период,

- Друге доказе о награђивању знања и способности

Докази  (документација ) се доставља у оригиналу  или овјереној  фотокопији  у складу  са законом и не могу  бити  старије од 6 мјесеци (шест) мјесеци.

VII – Рок за  учешће на конкурсу и начин достављање пријаве

Пријаве се достављају лично  или поштом препоручено на горе наведену адресу са назнаком Јавни конкурс за избор и именовање  директора Средње школе (НЕ ОТВАРАЈ).

Рок за подношење пријаве  је 15  дана од дана од  дана  објављивања конкурса  у дневним новинама  које излазе  на подручју  Републике Српске и Босне и Херцеговине, путем Завода за запошљавање  Републике Српске.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве  неће се узети у разматрање.

Достављена  документација  школи по овом конкурсу  се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

Школски одбор ће писменим путем  обавијестити  све учеснике  конкурса о одлуци о избору и именовању директора школе у року од  осам (8) дана  од дана доношења одлуке.

*************

ЈУ ОШ "НЕМАЊА ВЛАТКОВИЋ" ШИПОВО

Ул. Омладинска 1, 70270 Шипово

  расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених  радних мјеста

1. Наставник разредне наставе у Централној школи, на одређено вријеме,  до  повратка наставнице са породиљског одсуства, а најдуже до 30.4.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом ........................................................................... ..........1 извршилац

2. Наставник математике, 4 часа седмично у Централној школи,  на одређено вријеме, до 31.8.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом  ..............1 извршилац

3. Наставник физике, 2 часа седмично у ПО Пљева, на одређено вријеме, до 31.8.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом  ........................................1 извршилац

4. Наставник информатике,  2 часа седмично у  ПО Пљева  и 2 часа седмично у Централној школи,  на одређено вријеме, до 31.8.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом  .................................................................................................1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду  и  посебне услове прописане чланом  104. Закона о основном  васпитању и образовању  и чланом  3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Потребна документа:

- Пријава  на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по  врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем  за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и  благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе 31.1.2018. године, са почетком у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на  интервју, а ако се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања  у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе са назнаком "ЗА КОНКУРС" (уз навођење за које радно мјесто се пријављује).

**************

ЈУ ОШ "МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ"

ЛАКТАШИ

Карађорђева 105

ДОПУНА  КОНКУРСА

објављеног у "Гласу Српске" од дана, 10.1.2018. године

за пријем радника

Допуњава се наведени конкурс гдје треба да стоји поред услова наведених у конкурсу: 

- у складу са чланом 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17) да школа може на упражњено радно мјесто ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњава остале услове прописане овим законом и

- у складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17) да право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

**************

ЈУ СШЦ "ПЕТАР КОЧИЋ"

Ул. Николе Тесле број: 34, 70 270  Шипово

Контакт телефон: 050-360-390

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено радно вријеме

1. Професор  психологије, 1 извршилац, са искуством за  6 часова, до 30.6.2018. године

                 Општи услови  које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

                а) да је држављанин РС и БиХ - доказ увјерење о држављанству,

               б) да је пунољетан - доказ извод из матичне књиге  рођених  или овјерена копија личне карте,

             в) да је радно способан - доказ љекарско увјерење  које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

               г) да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља  над  дјететом или малољетним лицем. Увјерење о  неосуђиваности  за изабраног кандидата  школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

         Поред Општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду - Пречишћени текст, кандидат треба да испуњава  и посебне услове у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.  

      Уз пријаву  потписану од стране кандидата  који се пријављује на  јавни конкурс  за пријем у радни однос  наставника  и стручног сарадника, кандидати су дужни  доставити  и документацију као  доказе о испуњавању посебних услова   и то:

     1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом  циклусу студијског програма, у четворогодишњем трајању  са најмање остварених 240 ECTS  бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

    2. уколико кандидат конкурише за  пријем у радни однос  лица са радним искуством  и положеним стручним испитом,  дужан је да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно- образовном процесу,

     3. додатак дипломи, који садржи  податке о просјеку  оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

     4.  увјерење  издато од Завода  за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  за незапослена лица.

    5.  увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца ако је расписан  конкурс за пријем у радни однос лица са искуством;

   6. увјерење  општинског /градског/ органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу члана породице погинулог борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату  из категорије породице погинулих бораца,

 7. увјерење општинског /градског/ органа управе  надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату  из категорије ратног војног инвалида,

   8. увјерење општинског (градског) органа управе надлежног за борачко- инвалидску  заштиту о утврђивању статуса  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату  из категорије бораца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и овјерене копије неће бити враћене кандидатима.

      Интервју и тестирање за кандидате који испуњавају услове ће се обавити 29.1.2018.  године (понедјељак) у 9  часова.

      Уколико се кандидат  не појави  на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

      Конкурс  остаје отворен (8) осам дана од дана објављивања.

      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

      Пријаву са  потребним доказима послати на адресу школе.

*************

ЈУ ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ"

 Саве Ковачевића бб, Бањалука

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор демократије и људских права – 1 извршилац, са радним искуством, 4 часа, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства.

2. Професор српског језика и књижевности – 1 извршилац, 4 часа, са радним искуством, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2018. године.

Поред услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству.

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте.

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци; прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала , злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем - доказује увјерењем о неосуђиваности; (Школа тражи службеним путем за изабраног кандидата).

Уз потписану пријаву на конкурс, (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити:         

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области; 

2. Увјерење о положеном стручном испиту (за радно мјесто под тачком 1);

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Сви документи које кандидат доставља морају бити овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима.

Интервју са кандидатима, који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 30.1.2018. године, са почетком у 10 часова у просторијама школе. Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.   

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе са назнаком "За конкурс "или лично у секретаријат школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

************

"НОВИ  ЈЕЛШИНГРАД"  ФАБРИКА  АЛАТНИХ  МАШИНА   БАЊАЛУКА

 Директор друштва доноси

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

Машински инжењер          ............................................... 1 извршилац                                                                      Машински техничар за обуку на машини   ............. 1 извршилац                                

Глодач   ........................................................................................... 2 извршиоца                                                                                                   

Заваривач    ................................................................................ 5 извршилаца                                                                                             

Оператер на апкант преси  ................................................ 2 извршиоца                                                              

Услови: Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне услове и то:

ВСС машинске струке, са искуством, познавање рада на рачунару, положен возачки  испит "Б" категорије и познавање енглеског језика.

ССС са или без искуства.

КВ или ВКВ са и без искуства

КВ или ВКВ са и без искуства, вршење обуке за заваривача

КВ са искуством

Рок за подношење пријава је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити на е-mail:  jovana.simic@novijelsingrad.com или на адресу:

"Нови Јелшинград" д.о.о., Бранка Пердува 10А, 78 000 Бањалука.

**************

ЈУ ОШ "МИЛОШ ДУЈИЋ" ЧЕЛИНАЦ

Челинац војводе Мишића 57.

Расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник/професор српског језика и књижевности на одређено вријеме до 21.1.2019. год. лице без искуства - приправник на 9 часова ...  1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица предвиђена чланом 104. став 6 и чланом 177. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС, односно БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан (што доказује изводом из МКР или копијом личне карте),

3. да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу),

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем),

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу школе са назнаком "за конкурс".

Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу "Глас Српске".

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, ако се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За кандидате који су се пријавили на радно мјесто а који су доставили благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса интервју ће се обавити  дана, 31.1.2018. године, у 13 часова у просторијама нове школе.

************

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

На основу члана 139. став (3) Статута Универзитета у Бањалуци, Сенат Универзитета  расписује

КОНКУРС

за избор наставника:

За уже умјетничке области:

1. Графички дизајн (наставни предмети: Графички дизајн 1 и 2; Графички дизајн изборни 1 и 2; Компјутерски графички дизајн 1 и 2; Илустрације 1 и 2; Визуелне комуникације; Писмо и типографија; Дизајн плаката 1 и 2; Дизајн плаката 2 изборни; Дизајн штампаних медија 1 и 2; Дизајн дигиталних медија; Дизајн књиге 1 и 2, Дизајн књиге 3 изборни) – 1 извршилац

2.      Сликарство (наставни предмети: Цртање 1 и 2; Цртање и сликање 1 и 2; Сликање 1, 2, 3, 4; Сликање – изборни 1, 2, 3, 4; Зидно сликарство 1 и 2, Зидно сликарство – изборни 1 и 2; Сликарство – методе умјетничког изражавања 1 и 2; Сликарство – методе умјетничког изражавања - изборни 1 и 2; Цртеж –методе умјетничког изражавања 1 и 2) – 1 извршилац

За уже научне области:

3. Електроенергетика и аутоматика – 1 извршилац

4. Општа електротехника – 1 извршилац

5. Заштита здравља биљака и агроекологија (наставни предмети: Општа ентомологија; Штетни инсекти ратарских и повртарских биљака; Штетни инсекти воћака и винове лозе, Заштита воћака и винове лозе; Штеточине пољопривредних биљака; Нематологија) – 1 извршилац

6. Пословно право и право друштава – 1 извршилац

За избор сарадника:

За ужу умјетничку област:

1. Репродукција музике (наставни предмети: Камерна музика 1-8; Камерна музика 1-2; Методика камерне музике 1-2; Читање с листа и познавање музичке литературе 1-2) – 1 извршилац

За уже научне области:

2. Грађевинске конструкције – 1 извршилац

3. Припрема минералних сировина – 1 извршилац

4. Развојна психологија – 1 извршилац

Општи услови:

1.1    Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

1.2 Кандидати за избор под римским бројем И и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (не старије од шест мјесеци);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 Посебни услови

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању.

Кандидати за избор у научно-наставна, умјетничка и умјетничко/наставна звања на уже научне области, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

Под римским бројем И:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука или магистра наука или мастера из научне области за коју се врши избор,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Под римским бројем II:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Напомена:

- Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9, став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа.

                   Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

За избор наставника:

- Под редним бројевима 1. и 2. Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројевима 3. и 4. Електротехничком факултету, Патре бр. 5, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 5. Пољопривредном факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 6. Правном факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000 Бањалука

За избор сарадника:

- Под редним бројем 1. Академија умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројем 2. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000 Бањалука

- Под редним бројем 3. Рударском факултету, Саве Ковачевића бб, 79 101 Приједор

- Под редним бројем 4. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

*********

Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину "Космос"

Бањалука

Цетињска бр. 1

 расписује

ОГЛАС

I   За пријем радника на одређено вријеме, и то:

1.      Дипломирани инжењер хемијске технологије, ВСС, 1 извршилац,

2.      Хемијски техничар, ССС, 1 извршилац.

II  Општи услови:

1.      Да је држављанин РС или БиХ,

2.      Да је старији од 18 година,

3.      Да има општу здравствену способност за рад.

III Посебни услови:

Ад 1.

- Завршен технолошки факултет, дипломирани инжењер хемијске технологије, ВСС, VII степен стручности, или сродни профил,

- Пожељно је радно искуство у струци.

Ад 2.

- Завршена технолошка школа, смјер хемијски техничар, ССС, IV степен стручности,

- Пожељно је радно искуство у струци.

IV Уз пријаву на оглас са адресом пребивалишта и бројем телефона кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

V  Пријаве на оглас подносе се на адресу: Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину "Космос" Бањалука, ул. Цетињска бр. 1.

VI  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

****************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "НАША РАДОСТ" ПРЊАВОР

Карађорђева бр.1, 78430 Прњавор

расписује:

КОНКУРС

за радно мјесто:

1. Стручни сарадник - Педагог - 1 извршилац, на неодређено вријеме.

Општи услови:

1. Да је држављанин РС/БиХ;

2. Да је старији од 18 година;

3. Да има општу здравствену способност;

4.  Да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђен за кривична          дјела која га чине неподобним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања, у складу са Законом.

Посебни услови:

- Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму педагогија,

- има положен стручни испит за васпитно-образовни рад.

Кандидати су дужни доставити:

1. Пријаву;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Увјерење о држављанству;

4. Овјерену копију дипломе;

5. Увјерење о некажњавању;

6. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом (само кандидат који буде примљен).

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање РС, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме.

Пријаве се могу доставити лично у просторије Установе или путем поште на адресу ШКОЛЕ са назнаком: "КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР".

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати, а достављени документи се не враћају.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса биће обављен интервју 31.1.2018. године у просторијама Установе, са почетком у 9 часова. Кандидати се неће посебно звати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласу Завода за запошљавање и у дневном листу "Глас Српске".

***********

ЈУ МАШИНСКА ШКОЛА МРКОЊИЋ ГРАД

Симе Шолаје 91

70 260 Мркоњић Град

ПОНИШТАВА СЕ КОНКУРС 

објављен у дневним новинама "Глас Српске" дана 3.1.2018. године:

1.      Дипломирани библиотекар или професор општеобразовних наставних предмета да имају положен испит за библиотекара, пола радног времена (4 сата), до повратка радника са боловања, са радним искуством, 1 извршилац.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица