ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.06 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.06 2018. године 15.06.2018 01:10 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.06. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*************

“КОСМОС” АД

ЦЕТИЊСКА БР. 1,

БАЊАЛУКА

Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину “Космос” Бањалука, Цетињска бр. 1, расписује

ОГЛАС

I За пријем радника на неодређено вријеме, и то:

1. Дипломирани инжењер електротехнике, ВСС, слаба струја,

1 извршилац

2. Дипломирани инжењер електротехнике, ВСС, јака струја,

 1 извршилац

         

II Посебни услови:

Ад 1

- да имају завршен електротехнички факултет, VII степен стручне спреме, ВСС, смјер електроника и комуникације

Ад 2

- да имају завршен електротехнички факултет, VII степен стручне спреме, ВСС, смјер електроенергетски и индустријски системи

III  Уз пријаву на оглас са адресом пребивалишта и бројем телефона кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању услова.

IV  Пријаве на оглас подносе се на адресу: Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину “Космос” Бањалука, ул. Цетињска бр. 1.

V  Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

*************

“ТРЕНД М&В” ДОО

ВЕЉКА МЛАЂЕНОВИЋА ББ

БАЊАЛУКА 

ОГЛАС

Carpisa shopu потребна је:

- Продавачица

Опис посла:

• Комуникација и координација са тимом Caprisa

• Продаја и рад са купцима

• Пријем робе, наплата и учествовање у другим сличним радним активностима

• Одржавање хигијене радног простора

Услови:

• Минимум 1 година радног искуства са међународним модним брендовима,

• Искуство у продаји је обавезно,

• Развијене комуникацијске и презентацијске вјештине

• Савесно обављање посла

• Компјутерске вештине (рад у MS Office)

• Познавање енглеског језика

Нудимо:

Фиксну мјесечну плату плус бонуси.

Рад у младом и динамичном окружењу.

Молимо да шаљете ваше биографије на енглеском језику у EUROPASS формату искључиво ако испуњавате тражене услове.

Е-mail: 

Shop06u8@reatailcarpisa.com

carpisa@teol.net

Контакт:  051/314-360

Оглас отворен до 1.7.2018. год.

***************

“СПАРТА” ДОО

КАРАЂОРЂЕВА 370

БАЊАЛУКА

ОГЛАС

Текстилна  фирма “Спарта” д.о.о из Бањалуке, због повећаног обима посла, прима у радни однос шиваче, помоћне текстилне раднике као и раднике на машинама на којима се не шије.

Услови за пријем кандидата:

• степен стручне спреме није битан,

• старосна доб од 20 - 60 година.

Број потребних радника:

- шивача: 10

- помоћних текстилних радника: 10

- радника на машинама на којима се не шије: 10

Контакт телефон: 051/ 492-795

**************

ЈУ ГИМНАЗИЈА МРКОЊИЋ ГРАД

СИМЕ ШОЛАЈЕ 91

70 260 МРКОЊИЋ ГРАД

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Секретар школе, 1 извршилац, са најмање годину дана радног искуства у струци и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме.

Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2.  Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

3.  Увјерење о држављанству;

4.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

5. Увјерење о положеном стручном испиту

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током  студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца који треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног радног стажа;

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способност за рад, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који  су доставили потпуне и благовремене пријаве за радно мјесто секретара школе обавиће се дана, 22.6.2018. године, петак, у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Школа задржава право да затражи од претходних послодаваца усмену или писмену препоруку о компетенцијама пријављених кандидата.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у школу или поштом на адресу школе.

***************

ФИРМА “РАДИС” ДОО БАЊАЛУКА

ЈОВАНА БИЈЕЛИЋА 240

 расписује

КОНКУРС

за запошљавање радника на радном мјесту

- Вођа малопродаје и складишта.

Опис послова:

- Директна продаја робе купцима

- Руковођење складиштем техничке робе

- Издавање и пријем робе

- Рад са фискалном касом и др.

Услови:

- ССС машинског или трговачког смјера

- Пожељно радно искуство у продаји и складиштењу робе

- Познавање рада на рачунару

- Возачка дозвола Б категорије

Од радника очекујемо:

- Мотивисаност за рад

- Одговорност

- Изражену комуникативност

- Спремност за рад у тиму

Заинтересовани кандидати могу доставити биографије путем mailа на адресу оффицеЖрадис.ба или лично у просторије фирме, Јована Бијелића 240, најкасније до 16.6.2018. године.

**************

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

СРБАЦ

Директор школе

расписује:

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставни предмет музичка култура, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма;

2. Наставник разредне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма; 

3. Наставник за рад у посебном одјељењу, један извршилац на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, са радним искуством  и положеним стручним испитом, пуна норма.

Општи  и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

а) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а  прије заснивања радног односа.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основним школама.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи  који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или  увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

4) увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца на наведеним пословима, за радна мјеста за које је потребно радно искуство,

5) овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6) увјерење општинског (градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради  о кандидату из породице погинулог борца или кандидату из категорије  ратног војног инвалида,

7) увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању, имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Дана, 22.6.2018. године,  у 11 часова у просторијама ЈУ ОШ “Јован Јовановић Змај” Србац, улица Моме Видовића бр.14, обавиће се  тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно  који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на  тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Јован Јовановић Змај”, улица Моме Видовића бр.14, 78 420 Србац, Република Српска.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

**************

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

РАЗБОЈ ЛИЈЕВЧЕ ББ, 78429

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Професор  разредне  наставе - 1 извршилац на одређено радно вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, ПО у Пријебљезима, положен стручни испит, почетак рада је 1.9.2018. године

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

     За наведено радно мјесто тражи се професор или наставник разредне наставе са положеним стручним испитом.

     Пријављени кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане чланом 104. Закона о основном  васпитању и образовању, услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача а пријем кандидата ће се вршити у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи  односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању

Потребна документација:

           Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, уз назначене адресе пребивалишта и броја телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова, и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија),

2. ИМК рођених или овјерену копију личне карте,

3. Љекарско увјерење (не старије од шест мјесеци) о радној способности издато од надлежне здравствене установе – прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – наведено школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

       Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова за заснивање радног односа прописану Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, за кандидате из категорије породице погинулог борца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, за кандидате из категорије ратних војних инвалида,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, за кандидате из категорије бораца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју и тестирање дана, 25.6.2018. године, у просторијама ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Разбој Лијевче, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико не приступе интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће бити узете у разматрање.

Пријаве са документацијом и назнаком “за конкурс” доставити на сљедећу адресу:

ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Разбој Лијевче бб, 78429.

 Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у листу “Глас Српске”.

 ************

ЈУ “НАРОДНА БИБЛИОТЕКА” ШИПОВО

Трг патријарха српског Павла 2

 расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

- Хигијеничар, на неодређено вријеме ............................................1 извршилац.

I

Општи услови:

1. да су држављани РС или БиХ,

2.  да су старији од 18 година,

3. да имају општу здравствену способност за обављање наведених послова,

II

Посебни услови:

1. НК, КВ

III

Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених,

3. свједочанство о завршеној основни школи или диплому о завршеној школи,

Изабрани кандидат ће накнадно доставити увјерење о општој здравственој способности, не старије од шест мјесеци.

Библиотека ће за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа, прибавити увјерење о неосуђиваности.

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у  оригиналу или овјереној фотокопији.

Документи приложени уз пријаву неће се враћати кандидатима.

IV

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, обавиће се 29.6.2018. године у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

V

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

VI

Пријаве се достављају лично или путем поште на адресу: Јавна установа “Народна библиотека” Шипово, Трг патријарха српског Павла 2, 70 270 Шипово, са назнаком “ЗА КОНКУРС.”

******************

“WINDOR PLAST ” ДОО

Вељка Млађеновића бб, Бањалука

Телефон: 051/450-214

Расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме:

- Радник у производњи и уградњи ПВЦ и алуминијумских прозора и врата .............................................................................3 извршиоца

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведене контакте.

Оглас је отворен до 20.6.2018. год.

*************

“НОВИ ЈЕЛШИНГРАД” ДОО

БРАНКА ПЕРДУВА 10А

78 000 БАЊАЛУКА

На основу чл. 39. Одлуке о организовању Фабрике алатних машина “Нови Јелшинград” д.о.о. Бањалука доносим

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

                                                                         

- Заваривач                                                                                                 

Услови: Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне услове и то:

- КВ или ВКВ са и без искуства, вршење обуке за заваривача

Рок за подношење пријава је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити на

е-mail: jovana.simic@novajelsingrad.com или на адресу:

“Нови Јелшинград” д.о.о., Бранка Пердува 10А, 78 000 Бањалука.

********

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БАЊАЛУКА

ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ БР. 6, 78000 БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за пријем радника на радно мјесто:

- Стручни сарадник за послове са клијентима у Агенцији Шипово у Комерцијалној банци АД у Бањалука

- 2 извршиоца

Основне дужности:

- Извршава све оперативне и новчане трансакције са клијентима (девизно-валутне, депозитне, мјењачке, као и послове са хартијама од вриједности), у складу са тарифом накнада Банке, упутствима и инструкцијама надлежних организационих дијелова Банке;

- Пружа информације клијентима о врстама производа и услуга из актуелне понуде Банке,  као и о потребној документацији која се прилаже уз појединачан захтјев и упознаје клијенте са општим условима пословања Банке;

- Отвара редовне и намјенске рачуне и формира досије клијента и води ажурну евиденцију о истима;

- Уноси и ажурира матичне податке клијената у информациони систем;

- Врши пријем, контролу, обухват и извршава готовинске и безготовинске налоге платног промета;

- Врши пријем захтјева за издавање картица, дистрибуцију свих врста платних картица клијентима, као и друге послове везане за платне картице у сарадњи са надлежним службама за рад са картицама;

- Одговара за смјештај и чување готовог новца у својој благајни и агенцији, врши провјеру примљених новчаница и поступа у складу са прописаним процедурама;

- Припрема готов новац и учествује у снабдијевању банкомата готовим новцем;

- Салдира благајну, усклађује стање готовог новца са утврђеним благајничким максимумом и врши примопредају готовог новца са трезором агенције/надлежном службом Банке/екстерним финансијским институцијама по налогу надлежног руководиоца;

- Учествује у формирању записника о благајничком мањку/вишку;

- Разврстава, пакује и врши прераду готовог новца;

- Спроводи активности везане за рад са неуредним дужницима;

- Одлаже, чува и припрема документацију за архивирање;

- Сачињава редовне и повремене информације и извјештаје и благовремено извјештава надлежног руководиоца о пословима који се обављају у агенцији.

Услови за обављање посла:

 - ССС/ВШС - IV/VI степен, економског, правног или сродног усмјерења,

 - Без обзира на радно искуство,

 - Оријентисаност циљу, вјештина комуникације, мотивисаност и тимски рад.

Уз пријаву је потребно доставити:

- кратку биографију и

- мотивационо писмо

Конкурс остаје отворен до 18.6.2018. године.

Пријаве доставити на адресу: Комерцијална банка АД Бањалука, Веселина Маслеше бр. 6, 78000 Бањалука или на е-mail: posao@kompank-bl.com.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор. Обавезно навести на које радно мјесто се пријављујете.

*****************

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

На основу члана 139. став (3) Статута Универзитета у Бањалуци, Сенат Универзитета  расписује

КОНКУРС

I За избор наставника:

      За уже научне области:

1. Саобраћајнице* - 1 извршилац

2. Теоријска економија - 1 извршилац

3. Менаџмент - 1 извршилац

4. Електроника и електронски системи - 1 извршилац

5. Производно машинство - 1 извршилац

6. Инжењерство и заштита радне средине - 1 извршилац

7. Оториноларингологија* - 1 извршилац

8. Онкологија и радиотерапија* - 1 извршилац

9. Фармацеутска хемија** - 2 извршиоца

10. Исхрана и физиологија биљака - 1 извршилац

11. Анатомија и физиологија животиња - 1 извршилац

12. Зоохигијена и здравствена заштита животиња - 1 извршилац

13. Сточарство (гајење животиња, исхрана животиња) - 1 извршилац

14. Заштита животне средине - 1 извршилац

15. Социјална политика - 1 извршилац

16. Подручја социјалног рада - 1 извршилац

17. Специфичне књижевности – англоамеричка књижевност (наставни предмети: Књижевност енглеског класицизма и романтизма; Викторијанска књижевност, Ренесансна драма; Увод у проучавање енглеске књижевности; Викторијанска поезија и поетика) - 1 извршилац

18. Специфични језици – српски језик - 1 извршилац

II За избор сарадника:

За уже научне области:

1. Геодетски референтни системи - 1 извршилац

2. Геоинформатика - 1 извршилац

3. Термотехника - 1 извршилац

4. Интерна медицина* - 1 извршилац

5. Орална хирургија - 1 извршилац

6. Физикална медицина и рехабилитација* - 1 извршилац

7. Онкологија и радиотерапија* - 1 извршилац

8. Фармакогнозија - 1 извршилац

9. Хигијена - 1 извршилац

10. Међународно право - 1 извршилац

11. Национална историја - 3 извршиоца

12. Општа историја - 1 извршилац

13. Општа педагогија - 1 извршилац

14. Методика васпитно-образовног рада - 1 извршилац

15. Специфични језици – руски језик - 1 извршилац

16. Специфични језици - њемачки језик (наставни предмети: Савремени њемачки језик 1; Савремени њемачки језик 2; Савремени њемачки језик 3; Савремени њемачки језик 4) - 1 извршилац

Општи услови:

1.1  Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

1.2 Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 Посебни услови

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76 - 83. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16).

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања,  уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

Под римским бројем I:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији

Под римским бројем II:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Напомена:

*  Са кандидатима за избор наставника под редним бројевима 1, 7, 8. и са кандидатима за избор сарадника (поглавље II) под редним бројевима 4, 6, и 7. закључиће се уговор о допунском раду.

** Са једним од извршилаца под редним бројем 9. за избор наставника (поглавље И) закључиће се уговор о допунском раду.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

За избор наставника:

- Под редним бројем 1. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000  Бањалука

- Под редним бројевима 2. и 3. Економском факултету, Мајке Југовића 4, 78 000 Бањалука

- Под редним бројем 4. Електротехничком факултету, Патре 5, 78000 Бањалука

- Под редним бројевима 5. и 6. Машинском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 71, 78000 Бањалука

- Под редним бројевима 7, 8. и 9. Медицинским факултету, Саве Мркаља 14, 78000 Бањалука

- Под редним бројевима 10, 11, 12. и 13. Пољопривредном факултету Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројем 14. Природно-математичком факултету, Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука

- Под редним бројевима 15. и 16. Факултету политичких наука, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројевима 17. и 18. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

За избор сарадника:

- Под редним бројевима 1. и 2. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000  Бањалука

- Под редним бројем 3. Машинском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 71, 78000 Бањалука

- Под редним бројевима 4, 5, 6, 7, 8. и 9. Медицинским факултету, Саве Мркаља 14, 78000 Бањалука

- Под редним бројем 10. Правном факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000 Бањалука

- Под редним бројевима 11, 12, 13. и 14. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројевима 15. и 16. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

***********

“АУТОПРЕВОЗ ГС” ДОО БАЊАЛУКА

УЛ. ПУТ СРПСКИХ БРАНИЛАЦА БР.35

78000 БАЊАЛУКА

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

 

“Аутопревоз” ГС Бањалука расписује оглас за пријем радника у Служби одржавања и снабдијевања на радно мјесто:

Руководилац Службе одржавања и снабдијевања ..................................1 извршилац

Поред општих услова да су:

- држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,

- старији од 18 година,

- општа  здравствена способност,

потребно је да кандидати испуњавају и сљедеће посебне услове :

- стручна спрема: ВШС/ВСС машински инж./дипл. маш. инж. (смјер мотори и моторна возила)

- возачка дозвола (минимално “Б” категорије)

- знање рада на рачунару

- знање енглеског или њемачког језика

- пожељно радно искуство у одржавању моторних возила

Потребна документа:

        1.  Биографија

        2.  Овјерена копија дипломе

       

Пријаву са биографијом послати поштом са назнаком “Оглас за пријем у радни однос” или лично на адресу :

“Аутопревоз ГС” д.о.о. Бањалука

Ул. Пут српских бранилаца бр.35

78000 Бањалука

или на mail: info@auzoprevoz.org

 ******************

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

ПРЊАВОР

На основу Рјешења републичког просвјетног инспектора бр. 24.120/616-266-39-3/18. од 4.6.2018. године директор ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Прњавор                         

д о н о с и

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса

I

На основу Рјешења републичког просвјетног инспектора бр. 24.120/616-266-39-3/18. од 4.6.2018. године директор школе поништава  конкурс за попуну радног мјеста број: 27/18. објављеног дана 10.1.2018. године у дијелу:

- наставник/професор техничког образовања (централна школа и ПШ Штрпци, одређено радно вријеме, са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу) – 20 часова.

II

Одлука директора школе о поништењу дијела конкурса, број: 27/18. објављеног 10.1.2018. године у “Гласу Српске”, ступа на снагу даном доношења.

III

Наведена одлука је достављена ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, Филијала Бањалука, Биро Прњавор, и иста ће бити објављена у дневном листу “Глас Српске”.

*********

“CABLEX BH ” ДОО

АЛЕКСАНДРОВАЦ - ЛАКТАШИ

ОГЛАС

за пријем нових радника

Предузећу “Cablex BH” д.о.о. Александровац - Лакташи потребан већи број радника на пословима монтаже кабловске конфекције.

Због специфичности послова, предност имају кандидати женског пола.

Пријаве лично, радним даном од 8 до 16 сати, на адреси послодавца: Љевчански пут 3, Александровац (индустријска зона).

************

ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

ПИЛАНСКА ББ, БАЊАЛУКА

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Поништење конкурса ЈУ Технолошке школе Бањалука за избор радника на радно мјесто професор физичког васпитања на неодређено вријеме

Конкурс ЈУ Технолошке школе Бањалука за пријем радника на радно мјесто – професор физичког васпитања, 1 извршилац на неодређено вријеме - пуна норма - 20 часова седмично, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, објављен у дневним новинама “Глас Српске” дана 16.5.2018. године, поништава се из формалних и техничких разлога.

*********

СШЦ “GEMIT-APERION ” БАЊАЛУКА

ПЕРЕ КРЕЦЕ 13

78000 БАЊАЛУКА

КОНКУРС

за избор директора школе

I  Мандат

1. Именовање се врши на период од четири године

II  Услови за избор (општи услови)

1. Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ

2. Да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад

III Посебни услов

1. Има завршен најмање први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

2. Има најмање пет година радног искуства, као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи, након стицања дипломе из тачке 1) овог става

3. Испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи, у којој конкурише

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да се против њега не води кривични поступак

5. Има предложен програм рада, и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада у школи

IV Потребна документа

1. Извод из матичне књиге рођених

2. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

3. Љекарско увјерење (приложити након избора кандидата)

4. Диплому о завршеном образовању (четворогодишњи факултет или еквивалент)

5. Увјерење о положеном испиту за обављање васпитно-образовног рада

6. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора

7. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак

8. Доказ о дужини радног искуства у васпитно-образовном раду у школи

9. Приједлог програма рада за четворогодишњи период

10. Кратку биографију у којој кандидат наводи до сада остварене резултате рада

V Рок за учешће на конкурсу и достављање пријаве

1. Рок за подношење пријаве је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

2. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити у секретаријат школе или путем поште на адресу: СШЦ “Гемит-Апеирон” Бањалука, Пере Креце 13, 78000 Бањалука, са назнаком: “Конкурс за избор директора школе”.

3. СШЦ “Гемит-Апеирон” ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса, о одлуци о именовању директора у року од осам (8) дана од дана добијања рјешења о именовању.

*********

Д Г Р ДОО

УЛ. ДУНАВСКА ББ

БАЊАЛУКА 

ОГЛАС

за пријем радника

Предузеће ДГР д.о.о. пословна јединица у Бањалуци, потребан један (1) радник на радно мјесто

1. Пословође (руководилац) Послоне јединице Бањалука......... 1 извршилац

Посебни услови:

- виша или средња стручна спрема

- познавање рада на рачунару

- радно искуство на истим или сличним пословима

- положен возачки испит “Б” категорије

2. Радник за утовар истовар робе  1 извршилац

3. Возач/ достављач “Ц” категорије  1 извршилац

4. Возач “Е” категорије   1 извршилац

Посебни услови:

- радно искуство на истим пословима најмање три године и положен државни испит

Општи услови за сва радна мјеста

- Да посједује добру комуникацију

- Спремност за тимски рад

- Рад на одређено вријеме 

Радни однос се заснива путем огласа.

Пријаву и CV слати на е- mail: dagorinfo@gmail.com или на адресу:

Јарослава Плецитија 17 

***********

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕЛЕКТРО МОНТАЖНЕ РАДОВЕ

“ЕЛМОРАД” ДОО БАЊАЛУКА,

УЛ. ИВАНА ФРАЊЕ ЈУКИЋА БР. 11

ОТВАРА

Конкурс за пријам радника у стални радни однос за рад на неодређено време у пословној јединици Бањалука. 

1. КВ електроинсталатер                      3  извршиоца

2. ВКВ електроинсталатер                    3  извршиоца

Услови :   -     Возачка дозвола Б категорије,

За радно  место под ред. бр. 1, мин. 1 год.  искуства

За радно  место под ред. бр. 2, мин. 3 год.  искуства

Спремност  за  рад на терену

Пријаве са CV-ом, слати  на  горе наведену адресу, или на еmail: office@elmorad.com

Конкурс остаје отворен 14 дана од дана објављивања.

*******

“INTERMEZZO” СП

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ

СТЕПАНОВИЋА 82, БАЊАЛУКА

ТЕЛЕФОН: 065/220-693

Е mail: davorskocic@gmail.com

Расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме:

- Кувар....................................................................................................1 извршилац

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведене контакте или путем е-mailа: davorskocic@gmail.com

Оглас је отворен до 5.7.2018. године.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица