ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.09. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.09. 2018. године 14.09.2018 14:26 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 12.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

ЈУ ОШ “РАДЕ МАРИЈАНАЦ” СТРОЈИЦЕ

70273 Стројице, тел: 050/480 -720, факс: 050/480 - 501,

е-mail: os092@skolers.org

расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Професор/наставник хемије, 4 (четири) часа седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године - са радним искуством и положеним стручним испитом.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начином бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом. Право учешћа имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи и посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

1. Да је држављанин РС или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. Да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

5. Да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом о стеченом стручном звању.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од најмање три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа;

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа “Раде Маријанац”, Стројице, 70273 Стројице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће одржано 24.9.2018. године (понедјељак) са почетком у 9 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

*********

ЈУ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

БАЊАЛУКА, Ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 78

ОДЛУКА

о расписивању јавног конкурса за пријем радника у радни однос у Јавну установу Народно позориште Републике Српске

I

Овом одлуком, расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста - глумац/а (1 извршилац).

(Напомена: радни однос у позоришту заснива се у складу са важећим Законом о позоришној дјелатности.)

Кандидати за упражњено радно мјесто треба да испуњавају сљедеће опште услове:

• да су држављани РС, односно БиХ,

• да су старији од 18 година,

• да имају општу здравствену способност,

• да се против њих не води кривични поступак.

Кандидати треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

• ВСС - АУ, ФДУ, АСУ, АДУ (VII степен стручне спреме/240 ECTS),

• Одсјек глума.

 II

Уз пријаву на конкурс/кратку биографију кандидата, са обавезно назначеном адресом пребивалишта и контакт телефоном, кандидати су обавезни доставити:

• извод из матичне књиге рођених или овјерену копију извода,

• увјерење о држављанству, не старије од шест (6) мјесеци,

• диплому или овјерену копију дипломе,

• увјерење о некажњавању, не старије од 3 (три) мјесеца или писмену изјаву кандидата, овјерену од стране нотара или јединице локалне самоуправе,

• увјерење да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од 3 (три) мјесеца или писмену изјаву кандидата, овјерену од стране нотара или јединице локалне самоуправе,

• љекарско увјерење о општој здравственој способности, не старије од 6 (шест) мјесеци (увјерење се доставља након завршеног поступка пријема кандидата).

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.

Пријаве доставити лично или путем поште, на адресу: Јавна установа Народно позориште Републике Српске, Улица краља Петра И Карађорђевића број 78, 78000 Бањалука, са назнаком “За конкурс”.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављена провјера посебних стручних способности (аудиција), а затим и разговор.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у “Гласу Српске” и на интернет страници Јавне установе Народно позориште Републике Српске.

О времену и мјесту јавне стручне провјере кандидата, кандидати који испуњавају услове конкурса биће благовремено обавијештени.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

*******

ЈУ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

БАЊАЛУКА, Ул. Краља Петра И Карађорђевића бр. 78

ОДЛУКА

о расписивању јавног конкурса за пријем радника у радни однос у Јавну установу Народно позориште Републике Српске

I

Овом одлуком, расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста на одређено вријеме, на временски период у трајању од 6 (шест) мјесеци, на радно мјесто: референт противпожарне заштите - портир (1 извршилац).

Кандидати за упражњено радно мјесто треба да испуњавају сљедеће опште услове:

• да су држављани РС, односно БиХ,

• да су старији од 18 година,

• да имају општу здравствену способност,

• да се против њих не води кривични поступак.

Кандидати треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

• ССС - IV степен стручне спреме,

• 1 (једна) година радног искуства,

• положен стручни испит за противпожарну заштиту.

II

Уз пријаву на конкурс/кратку биографију кандидата, са обавезно назначеном адресом пребивалишта и контакт телефоном, кандидати су обавезни доставити:

• извод из матичне књиге рођених или овјерену копију извода,

• увјерење о држављанству, не старије од шест (6) мјесеци,

• диплому или овјерену копију дипломе,

• увјерење о некажњавању, не старије од 3 (три) мјесеца или писмену изјаву кандидата, овјерену од стране нотара или јединице локалне самоуправе,

• увјерење да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од 3 (три) мјесеца или писмену изјаву кандидата, овјерену од стране нотара или јединице локалне самоуправе,

• љекарско увјерење о општој здравственој способности, не старије од 6 (шест) мјесеци (увјерење се доставља након завршеног поступка пријема кандидата).

• увјерење/потврду о радном искуству на истим или сличним пословима, предност имају кандидати са радним искуством у институцијама или организацијама културе.

• доказ о положеном стручном испиту, оригинал или овјерену копију.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити, лично или путем поште, на адресу: ЈУ Народно позориште Републике Српске, Улица краља Петра И Карађорђевића, број 78, 78000 Бањалука, са назнаком “За конкурс”.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и разговор, дана 24.9.2018. године у 10 часова.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у “Гласу Српске” и на интернет страници ЈУ Народно позориште Републике Српске.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

****

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Казнено-поправни завод Бањалука

Благоја Паровића 139б,

Бањалука, тел: 051/366-600

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Казнено-поправни завод Бањалука расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста на период од 5 (пет) година уз могућност поновног постављања, а како слиједи:

1.1.    Помоћник директора за обезбјеђење...........................................................1 извршилац,

2. Кандидати који се пријављују на јавни конкурс за упражњено радно мјесто из тачке 1. јавног конкурса морају да испуњавају опште и посебне услове, и то:

а) Општи услови:

- да је држављанин РС, односно БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у установи,

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

- да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

- да испуњава друге услове утврђене законом или другим прописима.

б) Посебни услови:

- ВСС друштвеног смјера,

- најмање 3 (три) године радног искуства у траженом степену образовања на пословима извршења кривичних санкција, послије завршеног првог циклуса студија и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалентом,

- положен стручни испит из области извршења кривичних и прекршајних санкција и звање начелник полиције,

- познавање рада на рачунару.

3. Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити сљедећу документацију, као доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

- извод из матичне књиге рођених (не старије од шест мјесеци),

- увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у установи (не старије од три мјесеца),

- диплома о школској спреми (оригинал или овјерена копија не старија од шест мјесеци),

- увјерење о радном искуству,

- положен стручни испит из области извршења кривичних и прекршајних санкција и звање начелник полиције,

- изјаву овјерену од надлежног органа да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

- изјаву овјерену од надлежног органа да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

- доказ о општој здравственој способности доставља изабрани кандидат након завршетка изборне процедуре.

4. Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана рачунајући од дана објаве.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Казнено-поправни завод Бањалука, ул. Благоја Паровића 139б, за назнаком “за конкурс”.

У пријави на конкурс потребно је обавезно навести потпуну и тачну адресу пребивалишта и контакт телефон, а у противном пријава ће се сматрати непотпуном.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање, о чему ће се доставити писмена обавијест.

Избор кандидата вршиће се на основу запримљених пријава и усменог разговора (интервјуа), а о чему ће кандидати који испуњавају формалне услове бити благовремено обавијештени.

5. Јавни конкурс ће се објавити путем “ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске” у дневном листу “Глас Српске” и на њеб порталу Завода: www.zzzrs.net.

********

ЈУ ГИМНАЗИЈА МРКОЊИЋ ГРАД

Симе Шолаје 91

70260 Мркоњић Град

понавља се

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. професор њемачког језика, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са одсуства 1.7.2019. године - 18 часова

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о критеријумима и процедури за пријем радника у радни однос у средњој школи и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Уз пријаву потписану од стране кандидата потребно је доставити:

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

2. Увјерење о држављанству

3. а) Диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен 1. циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање.

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање једне године,

6. Увјерење о времену проведеном на евиденцији Завода за запошљавање РС за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

7. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види - врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног радног стажа по врстама посла, непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом),

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса) и/или о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидата који има утврђену ову врсту статуса) и/или о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног Закона испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Школа ће службеним путем затражити за изабраног кандидата увјерење о неосуђиваности, а љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима доставиће кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од 6 мјесеци.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се дана 21.9.2018. године (петак) у 16 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима.

Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документа доставити лично или поштом на адресу:

ЈУ Гимназија Мркоњић Град

Симе Шолаје 91

70 260 Мркоњић Град

******

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” КНЕЖЕВО

Д. Комљеновића бб, Кнежево, телефон: 051/591-670

КОНКУРС

за слободна радна мјеста

Одређено вријеме до 31.8.2019. године

1. Наставник разредне наставе са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, за рад у ПО ................................................ 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. да је радно способан, доказ љекарско увјерење о психофизичкој способности не старије од 6 мјесеци доставиће кандидат који буде изабран;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава - школа ће службеним путем за изабраног кандидата затражити, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

г) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

д) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

е) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Након закључења јавног конкурса комисија разматра достављене пријаве и прегледа документацију.

Комисија провјерава благовременост и потпуност пријава, те евидентира сваки достављени документ и констатује да ли кандидат формалноправно задовољава услове тражене јавним конкурсом.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Комисија писменим путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић” Кнежево, Ул. Дујка Комљеновића бб.

**********

“ВИТАМИНКА” АД БАЊАЛУКА

 Браће Пиштељића бр. 22

Објављује:

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

на неодређено вријеме уз пробни рад

1. Возач виљушкара.............................................................. 1 извршилац

Поред општих услова за пријем у радни однос предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове:

- КВ - III степен

- Положен испит за возача виљушкара

- Радно искуство 1 година (пожељно)

Уз пријаву је потребно доставити краћу биографију, доказ о стручној спреми и доказ о радном искуству.

Са кандидатима који испуњавају услове утврђене огласом обавиће се интервју. О обављању истог кандидати ће бити накнадно обавијештени путем телефона који доставе у пријави.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању наведених услова доставити на адресу: “Витаминка” а.д. Бањалука, Браће Пиштељића бр. 22 (са назнаком: Пријава на оглас).

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

*************

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ” БЈЕЛАЈЦЕ

Бјелајце бб, 70 260 Мркоњић Град

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор или наставник физике, за наставни предмет физика, 4 наставна часа, до 31.8.2019. године........ 1 извршилац.

2. Професор или наставник за наставни предмет демократија, 1 наставни час, до 31.8.2019. године........... 1 извршилац.

I. Општи услови за пријем:

- Да су држављани РС и БиХ (увјерење о држављанству)

- да су старији од 18 година (извод из матичне књиге рођених)

- да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, те злоупотребе опојних средстава.Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

- да су радно способни, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

II. Посебни услови и критеријуми за кандидате:

- да имају завршену високу стручну спрему одговарајућег наставног смјера или еквивалент.

III. Потребна документа:

1. Доказ о стручној спреми - диплома или овјерена копија.

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3. Додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје такви подаци.

4. Увјерење о положеном стручном испиту.

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита, или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

8. Увјерење надлежног органа о статусу породице погинулог борца, односно увјерење о статусу борца, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

9. Увјерење надлежног органа о статусу РВИ, ако се ради о кандидату из категорије РВИ.

Кандидати који испуњавају услове конкурса ће бити интервјуисани и тестирани дана 26.9.2018. године у 9 часова у просторијама матичне школе.    

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тест, а уколико се не појаве на интервјуу и тесту, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. 

Пријаве слати на адресу школе: Бјелајце бб, 70260 Мркоњић Град. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

***********

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БАЊАЛУКА

Веселина Маслеше бр. 6, 78000 Бањалука

расписује

КОНКУРС

за пријем радника на радно мјесто:

Виши стручни сарадник за рачуноводство

Основне дужности:

 Контрола стања главне књиге, дневника и помоћне књиговодствене евиденције уз примјену законских прописа и интерних аката Банке;

 Књиговодствене евиденције фактура и издавање излазних фактура;

 Спровођење послова евиденција, обрачуна и контрола у помоћним књигама основних средстава (укључујући и остала средстава материјалне имовине и имовине намијењене продаји), плата, других примања радника и залиха;

 Креирање и достављање пријава према законским прописима према пореским управама, Управи за индиректно опорезивање и фондовима и другим екстерним корисницима информација;

 Припремање података везаних за обрачун ПДВ-а и обрачун ПДВ-а;

 Обрачун осталих законских и уговорених обавеза;

 Ажурирање контног плана Банке и давање приједлога и инструкција за евидентирање пословних промјена;

 Вођење књиге дневних извјештаја за фискалне рачуне и праћење рада фискалне касе.

Обавља и друге послове по налогу надлежног руководиоца.

Услови за обављање посла:

ВШС/ВСС/ VI/VII степен - економског усмерења или другог друштвеног усмјерења

Минимум једна година радног искуства на истим или сличним пословима;

Остали услови: Мотивисаност и тимски рад, организационе способности и оријентисаност циљу.

Уз пријаву је потребно доставити:

кратку биографију и

мотивационо писмо

Конкурс остаје отворен до 15.9.2018. године.

Пријаве доставити на адресу: Комерцијална банка АД Бањалука, Веселина Маслеше бр. 6, 78000 Бањалука или на е-mail:posao@kombank-bl.com.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор. Обавезно навести назив радног мјеста на које се пријављујете.

********

KALDERA COMPANY ДОО

Кобатовци бб, Лакташи

објављује:

КОНКУРС

за попуњавање радних мјеста

I - Дипломирани инжињер машинства - производно машинство - (2) извршиоца

Општи и посебни услови:

Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове и то:

I - за радно мјесто дипломирани инжињер машинства - производно машинство

• VII степен стручне спреме

• са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова;

• познавање рад на рачунару: MS Officeе, искуство на 3D пројектовању помоћу CAD software (solidworks, solidedge);

• познавање страног језика - енглеског и/или њемачког језика;

• пожељно да има положен стручни испит

• возачка дозвола Б категорије

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању, које подразумијева разговор/интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће обавијештени писаним путем.

Пријаве се могу достављати лично, или путем поште на адресу:

Kaldera company д.о.о., Лакташи, Кобатовци бб, 78250 Лакташи или е-mail адресу: info@kalderacompany.com.

Конкурс остаје отворен до попуне радног мјеста.

*********

 ЈУ ОШ “МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ” ЛАКТАШИ

 Карађорђева 105, 78250 Лакташи

расписује

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

1. Наставник/професор разредне наставе – 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања - ПО Кришковци, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

2. Наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац на одређено до повратка радника са породиљског боловања, а најдуже до краја првог полугодишта текуће школске године – ПО Клашнице, лице без искуства - приправник

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104. став 1, 3. и став 6. (став 6. односи се за кандидате под тачком 1) Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи. Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану, на којој треба написати и и-мејл адресу кандидата, да би комисија доставила обавјештење за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа (члан 8. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи),

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6. Увјерење о положеном стручном испиту, (само за кандидате под тачком 1)

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи. (само за кандидате под тачком 1)

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (само за кандидате под тачком 1)

9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

10.     Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

13.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању  право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење о психофизичкој способности да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса предвиђено је да се обави 24.9.2018. године у 12.30 часова у просторијама школе о чему ће накнадно Комисија обавијестити.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Младен Стојановић” Лакташи, Карађорђева 105, 78250 Лакташи , у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

********

ЈУ ЦЕНТАР “ЗАШТИТИ МЕ” БАЊАЛУКА

Пољоканов парк бб;

телефони: 051/201-708; 201-007 

 расписује 

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

I  Расписује се конкурс за пријем радника у радни однос на одређено вријеме како слиједи:

1.       Наставник стручно-теоретске наставе за наставни предмет Основи туризма и угоститељства у струци угоститељство и туризам, за занимање кувар – непуна норма од 2 часа стручно-теоретске наставе, 1 извршилац – лице са радним искуством, на одређено вријеме ради извршења тачно одређеног посла, до 30.6.2019. године.

II  Општи и посебни услови:

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим општих услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане чланом 104. став 1) Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем радника ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Критеријуми за бодовање кандидата:

1. просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

2. вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

3. резултати остварени на тесту и интервјуу и

4. дужина радног стажа.

 У складу са одредбама чл. 7. и 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата у којој се мора навести контакт телефон, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено једно од сљедећих стручних звања: дипломирани економиста (ВСС); дипломирани туризмолог (ВСС); дипломирани менаџер туризма (ВСС);

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити наведене документе, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу; 

4. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

5. увјерење о држављанству;

6. увјерење издато од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом;

7. увјерење ранијег послодавца о радном стажу, које садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу у складу са чланом 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању изузетно имају и лица која испуњавају све остале услове прописане овим Законом, а стекла су радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, о чему су као доказ дужни доставити увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање 12 мјесеци.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати који буду изабрани по конкурсу, прије заснивања радног односа ће доставити:

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности ЈУ Центар “Заштити ме” Бањалука ће затражити од надлежних органа након што кандидат буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа.

III Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију обавиће се дана, 24.9.2018. године, у просторијама ЈУ Центар “Заштити ме” Бањалука, на адреси Пољоканов парк бб, Бањалука, са почетком у 12 часова. Кандидати се неће посебно позивати на обављање тестирања и интервјуа, а у случају да се кандидати не појаве на тестирању и интервјуу у напријед наведеном времену, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. 

IB Рок за подношење пријава кандидата је осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са документацијом предају се у ЈУ Центар “Заштити ме” Бањалука, Пољоканов парк бб, Бањалука, лично на протокол или поштом на наведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

**********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БАЊАЛУКА

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”

 ЗАЛУЖАНИ

   расписује:

КОНКУРС

за попуну сљедећих упражњених радних мјеста

1. Професор разредне наставе са искуством на одређено вријеме до 31.8.2019. године - 3 извршиоца;

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Јован Дучић” Залужани, Ненада Костића бр.7, 78214 Залужани, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

*************

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”

БАЊАЛУКА

Јеврејска 48

 расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста (поновљени)

1. Професор стручно-теоретске наставе за електротехничку струку, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.8.2019. године, непуна норма - 10 часова наставе

Поред општих услова утврђених општим прописом о раду кандидати који се пријављују треба да испуњавају посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачке 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању и да испуњавају посебне услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж у струци ван школе у трајању од најмање годину дана (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању) као и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни да доставе сљедећу документацију:

1. пријаву на конкурс која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон и кратку биографију кандидата,

2. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу у струци ван школе у трајању од најмање годину дана;

5. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

6. увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме;

9. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца;

10.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

11.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са  ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 25.9.2018 године (уторак), у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком “За Комисију за избор кандидата”.

***********

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

78400 ГРАДИШКА

Косовке дјевојке број 18

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 обавјештавамо вас да у ЈУ Техничкој школи Градишка располаже вишком часова редовне наставе за школску 2018/19. годину за предмет:

1. Дипломирани инжењер машинства - приправник  - 10 часова на одређено вријеме до завршетка приправничког стажа.

          - механика - аутомеханичар и обрађивач метала резањем - 1 разред  - 2 часа

          - механика - варилац                                                    -1 разред   - 2 часа

          - конструисање - аутомеханичар и обрађивач метала резањем   - 2 разред   - 2 часа

          - конструисање - варилац                                                    - 2 разред    - 2 часа

          - технологија занимања обрађивач метала резањем            -2 разред    - 2 часа

2. Дипломирани инжењер машинства     - 12 часова на одређено вријеме до краја редовне наставе тј. до 30.6.2019. године

-        практична настава - 2 разред варилац              - 12 часова

         

1. Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању члан 75. и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву кандидати су дужни да приложе сљедећа документа:

Општи услови:

1) да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

Кандидат уз потписану пријаву у којој је обавезно навести личне податке, адресу и контакт телефон, потребно је да достави документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент.

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.(за радно мјесто под редним бројем 2).

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и неовјерене фотокопије комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове овим конкурсом дужни су приступити тестирању и интервју који ће се обавити дана, 24.9.2018. године, у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматрати ће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са назнаком “за конкурс” слати на адресу: ЈУ Техничка школа, ул. Косовке дјевојке број 18, 78 400 Градишка, или доставити лично у школи.

**********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ” БАЊАЛУКА      

Марка Липовца 1

Тел. 051/345-150

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе, рад у продуженом боравку, на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2018/19. години, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац, пуна норма

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности који не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по  врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и  благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, 24.9.2018. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Иван Горан Ковачић” Бањалука, Марка Липовца 1, 78000 Бањалука, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

*********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

Зоре Ковачевић 38 а

БАЊАЛУКА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор њемачког језика - 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године - 1 извршилац

2. Професор географије - 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године - 1 извршилац

3. Водитељ продуженог боравка, до 30.6.2019. године – 1 извршилац

4. Водитељ продуженог боравка, до 30.6.2019. године, 50% радног времена, 1 извршилац.

У радни однос за наведена радна мјеста се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. Увјерење о држављанству РС или БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Милош Црњански” Бањалука, Зоре Ковачевић 38а, 78000 Бањалука са назнаком “за конкурс”.

**********

ЈУ ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

БАЊАЛУКА     

Марка Липовца 1

Тел. 051/345-150

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе, рад у продуженом боравку, на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2018/19. години, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац, пуна норма

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности који не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу , а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној. 

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по  врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и  благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, 24.9.2018. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе:

Јавна установа Основна школа “Иван Горан Ковачић” Бањалука,

Марка Липовца 1, 78000 Бањалука,

са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

*********

ЈУ ГИМНАЗИЈА

Змај Јовина 13,

78000 Бањалука

Телефон: + 387 51 213 259; Факс: + 387 51 223 571

е-mail: ss01@skolers.org

Број: 01 – 2435/18

Датум: 10.9.2018.

               На основу члана 132. став 3. тачка 13, а у вези са чланом 106. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18), члана 32. и 33. Статута ЈУ Гимназије Бањалука и рјешења Републичког просвјетног инспектора број: 24.120/616-266-76-5/18 од 3.9.2018. в.д. директор доноси:

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

1.       Поништава се тачка 2. конкурса број: 01-2180/18 од 7.8.2018. године за  пријем радника у радни однос који је објављен у “Гласу Српске”, дана 22.8.2018. године у дијелу који се односи на пријем радника на радно мјесто професор географије, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019 - 6 наставних часова у програму Међународне матуре (настава на енглеском језику)

2.       Одлука ступа на снагу даном доношења.

************

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” БАЊАЛУКА,

Ђуре Јакшића 14,

78 000 Бањалука

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Водитељ продуженог боравка, са радним искуством и положеним стручним, на одређено вријеме до 30.6.2019. године, 1 извршилац.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене важећем Законом о основном васпитању и образовању, и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица која испуњавају услове из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављани РС, односно БиХ (што доказује увјерењем о држављанству);

2. да је пунољетан (што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте);

3. да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци – прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем).

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком на које радно мјесто се пријављују, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4. Овјерену фотокопији увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За кандидате који се пријављују на радно мјесто, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса тестирање ће се обавити у уторак, 25.9.2018. године, у 10 часова, а интервју у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ ОШ “Јован Цвијић” Бањалука, Ђуре Јакшића 14, 78 000 Бањалука, са назнаком “За конкурс”.

Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу “Глас Српске”.

***************

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСТИТУТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

БАЊАЛУКА

УЛ. КЊАЗА МИЛОША 17

78000 БАЊАЛУКА

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

1. Тракториста........................................................................................ 2 извршиоца.

За наведена радна мјеста тражи се

Општи услови за пријем у радни однос:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да се против њега не води кривични поступак;

5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова за рад у јавној научно-истраживачкој установи;

6. да не постоји сукоб интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник РС”, број 25/03), Законом о сукобу интереса (“Службени гласник РС”, број 34/03) и другим законима и актима.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих услова наведених у конкурсу, а то су:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерене о држављанству,

- увјерење о невођењу кривичног поступка,

- овјерену изјаву за опште услове по тачком 5. и 6.

         

Посебни услови за пријем у радни однос:

Поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу којих се доказује испуњеност посебних услова, а то су:

1. ССС

2. ССС - возачка дозвола Б категорије

3. увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

Сви потребни документи достављају се у оригиналу или овјереној копији и достављени документи неће бити враћени кандидатима.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса подлијежу улазном интервјуу са члановима изборне комисије.

Интервју ће се одржати у просторијама Института у четвртак, 20.9.2018. године, у канцеларији број 25 у 9 часова. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије почетка рада доставити љекарско увјерење о здравственој способности.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова достављају се лично или путем поште на адресу Института.

с назнаком: “ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС”

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати.

*****

“TRGOPROMEX” ДОО 

расписује

КОНКУРС

за позиције:

1. Комерцијалиста за продају грађевинских материјала - 2 извршиоца

2. Бравар у производњи столарије - 12 извршилаца

3. Монтер АЛУ и ПВЦ столарије - 8 извршилаца

4. Трговац у продаји - 1  извршилац

регија Бањалука

Потребне квалификације (опште):

•        најмање ССС

•        обавезно радно искуство на истим или сличним пословима

•        возачка дозвола Б категорије

•        спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

Потребне квалификације (посебне):

За позиције 2. и 3. :

•        обавезно радно искуство на пословима производње и монтаже ПВЦ и АЛУ столарије

За позицију 4. :

•        обавезно радно искуство на пословима продаје

•        Обавезно познавање њемачког језика

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41, Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица