JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10. 01. 2018. године

 JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10. 01. 2018. године 12.01.2018 00:07 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 10.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА "СВЕТИ ВРАЧЕВИ"

ЧЕЛИНАЦ                  

Ул. Видовданска број 5

 објављује

 

 ОГЛАС   

 за пријем радника на неодређено вријеме

1. Благајник у Служби рачуноводствених послова .......... 1 извршилац на неодређено вријеме.

Општи услови:

1. Да је држављанин РС/БиХ,

2. Да је пунољетан,

3. Да је здравствено способан,

4. Да није кажњаван, односно осуђиван за кривична дјела и

да се против њега не води кривични поступак.

Посебни услови:

   

1.      Благајник

- Завршена ССС - економска школа,

- 1 година радног искуства

   

   Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и

   посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од једног мјесеца) и то сљедећа документа:

                                                       

     - Увјерење о држављанству РС/БиХ,

     - Извод из матичне књиге рођених,

     - Увјерење о некажњавању,

     - Увјерење да нису осуђивани за кривична дјела,

     - Љекарско увјерење о физичкој и психичкој способности,

     - Свједочанство о завршеној школи (За благајника ССС - економска школа),

                                              

   

  Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објаве у "Гласу Српске" и на Бироу рада Челинац.

  Пријаве са доказима слати на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља "Свети Врачеви" Челинац, Видовданска бр. 5, 78240 Челинац - Комисији за пријем радника.

   Уколико оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

   Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

   Са кандидатима ће се обавити интервју, од стране Комисије за пријем радника, о чему ће се кандидати писмено обавијестити.

**************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РИБНИК

ЈУ ОШ "НИКОЛА МАЧКИЋ"

ДОЊА ПРЕВИЈА

Доња Превија б.б. 79287 Превија

 расписује

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

1. Наставник руског језика, један извршилац, 2 часа недјељно, на одређено вријеме (до краја другог полугодишта школске 2017/18. године)

                                     

На радно мјесто се прима особа са радним искуством.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању - лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин РС и БиХ,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерену фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6. Увјерење о положеном стручном испиту;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме се прерачунава у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца или ратног војног инвалида или борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из ових категорија

9. Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) које не може бити старије од шест мјесеци, доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

10. Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (ово увјерење школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 16.1.2018. године, у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично у просторије школе или поштом на адресу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

************

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БАЊАЛУКА

 Ул. Мирка Ковачевића 27

78000 Бањалука

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Доситеј Обрадовић" Бањалука

I - Предмет

Школски одбор ЈУ ОШ "Доситеј Обрадовић" Бањалука расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Доситеј Обрадовић" Бањалука.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа "Доситеј Обрадовић" Бањалука се бира на период од 4 (четири) године. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Услов за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа "Доситеј Обрадовић" Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1.      Општи услови

- Да има општу здравствену способност за рад,

-        Да је држављанин БиХ/РС

-        Да је старији од 18 година.

2.      Посебни услови

-        Да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

-        Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става

-        Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3.      Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославији и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред судом.

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

-        Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

-        Извод из матичне књиге рођених,

-        Увјерење о држављанству,

-        Доказ, односно диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-        Доказ, односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

-        Препоруку ранијег послодаваца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

-        Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

-        Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

-        Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

-        Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

-        Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона Републике Српске, школа ће службеним путем затражити о надлежног ЦЈБ-а за кандидате који су доставили потпуну документацију.

-        Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на адресу школе.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII - Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основна школа "Доситеј Обрадовић" Бањалука, у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

************

"АУТОПРЕВОЗ ГС" ДОО БАЊАЛУКА

 Ул. Пут српских бранилаца бр. 35

78000 Бањалука

Е-mail: info@autoprevoz.org

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

"Аутопревоз" ГС д.о.о. Бањалука расписује оглас за пријем радника на радно мјесто:

Конобар ................................................. 1 извршилац

Поред општих услова да су:

- држављани РС и БиХ,

- старији од 18 година,

- општа здравствена способност,

потребно је да кандидати испуњавају и сљедеће посебне услове:

- стручна спрема: КВ радник

  

Потребна документа:

    1. Биографија

    2. Овјерена копија дипломе

   

Пријаву са биографијом послати поштом са назнаком "Оглас за пријем у радни однос" или лично на горе назначену адресу.

Оглас остаје отворен до 15.1.2018. године.

************

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" ИЗ ПРЊАВОРА

 ул. Цара Лазара, 78430 Прњавор

 ШКОЛСКИ ОДБОР

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основне школе "Никола Тесла" Прњавор

I - Предмет

Школски одбор ЈУ ОШ "Никола Тесла" из Прњавора расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе "Никола Тесла" из Прњавора.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III - Мандат

Директор ЈУ ОШ "Никола Тесла" из Прњавора се бира на период од 4 (четири) године и може бити још једном поново изабран у истој школи.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ ОШ "Никола Тесла" из Прњавора може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

V - Сукоб интереса

Кандидати за избор и именовање директора ЈУ ОШ "Никола Тесла" из Прњавора не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске, нити могу бити на функцији у политичкој странци - члан 5. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.

VI - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидату су дужни приложити:

- Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци),

- Доказ, односно диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Доказ, односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Препоруке ранијег послодавца или наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона Републике Српске, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ-а за кандидате који су доставили потпуну документацију,

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

- Приједлог програма рада за мандатни период,

- Друге доказе о потврђивању знања и способности.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VII - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на адресу школе са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Основне школе (НЕ ОТВАРАТИ)".

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

VIII - Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци о избору и именовању директора ЈУ Основне школе "Никола Тесла" из Прњавора, у року од осам (8) дана од дана.

*************

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" ШИПРАГЕ

Шипраге бб,

тел: 051/765-024, факс 051/765-092,

е-mail: os53@skolers.org

расписује

КОНКУРС

Опис радног мјеста

1. Наставник ликовне културе, један извршилац, 3 часа недјељно - на одређено вријеме до 30.6.2018. године у Подручној школи Грабовица.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

На радно мјесто се прима особа са радним искуством.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању - лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин РС и БиХ,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6. Увјерење о положеном стручном испиту;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме се прерачунава у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца или ратног војног инвалида или борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из ових категорија,

9. Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) које не може бити старије од шест мјесеци, доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

10. Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (ово увјерење школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 23.1.2018. године, у 11 часова у просторијама школе.

Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично у просторије школе или поштом на адресу: ЈУ Основна школа "Петар Кочић" , Шипраге бб, 78224 Шипраге.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***********

ОПШТИНА ПРЊАВОР

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "НАША РАДОСТ" ПРЊАВОР

Карађорђева бр. 1, Прњавор

 доноси:

ОДЛУКУ

о поништењу јавног конкурса

ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" Прњавор поништава расписани јавни конкурс објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 22.11.2017. године, за пријем у радни однос на неодређено вријеме дипломираног педагога, 1 извршилац.

*********

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

ул. Косовке дјевојке број 18, 78 400 Градишка

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.  Дипл. инж. електротехнике - пуна норма                      -  22 часа  

   (1 извршилац на одређено вријеме од 22.1.2018. год. до краја школске године тј. до 31.8.2018. год.)

- практична настава - 3. разред техничар мехатронике              - 6 часова

-        практична настава - 4. разред техничар рачунарства                          - 8 часова

-        практична настава - 1. разред техничар информационе технологије  - 4 часа

-        практична настава - 2. разред техничар рачунарства                          - 4 часа

1. Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању, члан 75. и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву кандидати су дужни да приложе сљедећа документа:

Општи услови:

1) да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

Кандидат уз потписану пријаву у којој је обавезно навести личне податке, адресу и контакт телефон, потребно је да достави документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

1.      Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент.

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3.      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

4.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

5.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и неовјерене фотокопије комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове овим конкурсом дужни су приступити тестирању и интервјуу који ће се обавити дана 22.1.2018. године у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са назнаком "За конкурс" слати на адресу школе или доставити лично у школу.

************

ЈУ ОШ "ГЕОРГИ СТОЈКОВ РАКОВСКИ" БАЊАЛУКА

Ул. Драгише Васића 29, 78000 БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

1.      Наставник српског језика, са радним искуством (положен стручни испит), на  одређено вријеме до 31.8.2018. године, 8 часова – 1 извршилац;

2.      Наставник математике, са радним искуством (положен стручни испит), на  одређено вријеме до 31.8.2018. године, 8 часова – 1 извршилац;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови:

         Поред општих услова прописаних Законом о раду,  кандидати треба да испуњавају  и услове прописане  чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

                   Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Кандидати за радна мјеста треба да имају радно искуство и положен стручни испит на пословима који су предвиђени конкурсом.

Кандидати су дужни приложити сљедеће документе:

1)      Потписану пријаву за конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном;

2)   Диплому или  овјерену копију дипломе;

3)   Извод из матичне књиге рођених;

4)  Увјерење о држављанству;

5)   Увјерење о положеном стручном испиту.

Кандидати  који буду  изабрани  накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад и увјерење о неосуђиваности.

Документација потребна за бодовање  приликом утврђивања листе  кандидата за пријем у радни однос:

1.      Овјерена фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4.      Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца;

5.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса из тачке 1. и 2.  биће одржан 22.1.2018. године са почетком у 13 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***********

ОШ "ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ"

78206 КРУПА НА ВРБАСУ

Тел. 051/417-147

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Социјални радник, 1 извршилац на одређено радно вријеме, (замјена раднице на породиљском одсуству), непуно радно вријеме – 85%, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104.  Закона о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача као и услове прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи а који нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије доказа о испуњавању општих и посебних услова и то:

-        извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

-        увјерење о држављанству ;

-        љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (доставља кандидат након што буде одабран на конкурсу а прије заснивања радног односа);

-        увјерење о неосуђиваности у складу са чланом 105. Закона о основном васпитању и образовању (прибавља школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа);

-        диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент и то: социјални радник.

-        додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

-        увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

-        увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

-        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења);

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида или борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из једне од ових категорија (кандидати из ових категорија се не бодују посебно, али имају предност у случају да два или више кандидата имају исти број бодова);

Непотпуне или неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Само са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју у централној школи Крупа на Врбасу дана 23.1.2018. године у 9 часова. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а који се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са документима доставити поштом на адресу школе, а достављена документације се неће враћати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.               

**********

ЈУ ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"

ГОРЊИ РИБНИК

Раде Јованића 38, 79 288 Рибник

 р а с п и с у ј е

КОНКУРС

за наставни кадар у школској 2017/2018. години

1. Професор физике  ..................................................... 12 часова, један извршилац (централна школа и подручна школа Доњи Врбљани) на  одређено радно вријеме - приправник

Кандидат  треба да испуњава услове предвиђене чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању и Законом о раду што доказује прилагањем сљедеће документације:

- Увјерење о држављанству 

- Извод из МКР или копија личне карте

- Доказ о посједовању одговарајућег нивоа и врсте образовања (одговарајућа висока или виша школска спрема) у складу са Правилником о стручним профилима и звањима у основној школи

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (љекарско увјерење се доставља након пријема по  конкурсу) 

- Увјерење да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. (ово увјерење послодавац добија на службени захтјев од Центра јавне безбједности након пријема кандидата по конкурсу, а према мјесту рођења).

Поред наведене документације ако кандидат испуњава услове у погледу нивоа и врсте образовања  према Правилнику о стручним профилима и звањима у основној школи

потребно је приложити :

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

- Увјерење Бироа за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

- Доказ о стажу ( овјерена копија радне књижице) или увјерење од ранијег послодавца ( ако се тражи лице са искуством)

- Извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља (за кандидате који нису старији од 26 година живота)

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у "Гласу Српске".

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

Интервју ће се обавити 22.1.2018. са почетком у 9 часова.

**********

 ЈУ ОШ "ДАНИЛО БОРКОВИЋ"

 ГРАДИШКА  

                                                                 

  д о н о с и

ОДЛУКУ

О  поништавању  конкурса  за  пријем  радника

у  радни  однос  на  радно  мјесто  педагог  школе

објављен  дана 20.12.2017.  год. 

           Поништава  се  конкурс  за  пријем  радника  у  радни  однос  за  радно  мјесто  дипломирани  педагог   -  1  извршилац  на  неодређено  радно  вријеме ,  радно  искуство  остварено  у  васпитно-образовном  раду  у  школи  3  године ,  положен  стручни  испит   за  рад  у  васпитно-образовном  процесу  у  ЈУ   Основна  школа  "Данило  Борковић"  Градишка  који  је   објављен  дана  20.12.2017.  године. 

            Конкурс  је  објављен  у  дневном  листу  "Глас  Српске"  дана  20.12.2017. године. 

**********

ЈУ ОШ "ДАНИЛО БОРКОВИЋ"

Ул. Мајора Милана Тепића, бр. 19; 78 400 Градишка

  расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.      Наставник/професор   њемачког  језика  -   1 извршилац  -  12  часова, на  одређено  радно  вријеме, до  повратка  наставника  са  породиљског  боловања, лице  са  искуством, положен  стручни  испит.        

Уз  потписану     пријаву  са кратком  биографијом  доставити  документа  којима  се  доказује  да  кандидат  испуњава  опште  и  посебне  услове  за  пријем у  радни  однос   (оригинал или овјерену фотокопију):

Општи  услови: 

1.      Увјерење о држављанству  (да је држављанин РС, БиХ);

2.      Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте  (да  је  пунољетан );

3.      Љекарско увјерење да је радно способан (прилаже само изабрани кандидат прије заснивања радног односа,  увјерење  не  може  бити  старије  од шест  мјесеци );

4.      Увјерење о неосуђиваности (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа);

Поред  документације  којом  се  доказује  испуњеност  општих  услова  за  заснивање  радног  односа,  потребно  је  доставити  и  сљедећу  документацију  на  основу  које  се  доказује  испуњеност  посебних  услова  и  документацију  на  основу  које  се  врши  бодовање  по  критеријима  из  члана  115.  Закона  о  основном  васпитању  и  образовању.

Посебни  услови : 

1.      Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стечено звање у одређеној области или еквивалент;

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

4.      Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж;

5.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца;

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

7.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8.      Увјерење  о  положеном  стручном  испиту.  

Право  учешћа  на  конкурсу  на  основу  члана 104. Став  6) Закона  о  основном  васпитању  и  образовању  имају  и  лица  која  су  стекла  радни  стаж  ван  школе  у  трајању  од  најмање  годину  дана  у  струци  уколико  испуњавају  остале  услове  прописане  Законом  о  основном  васпитању  и  образовању. 

Право  учешћа  на  конкурсу  имају  и  лица  која  су  по  прописима  важећим  до  ступања  на  снагу  Закона  о  основном  васпитању  и  образовању  испуњавале  услове  у  погледу  степена  и  врсте  стручне  спреме.     

Позивају   се кандидати да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена  комисија неће узети у разматрање.

Интервју са кандидатима биће обављен у  понедјељак,  22.1.2018. године, са почетком у 12  часова у просторијама  ЈУ  Основне школе "Данило  Борковић" Градишка. Кандидати се неће позивати посебно на  интервју, а ако се не појаве на  интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Кандидати  су  дужни  доставити  овјерене  копије  свих  докумената  и  те  копије  неће  бити  враћене  кандидатима.                                     

**********

ЈУ ОШ "ДАНИЛО БОРКОВИЋ"

Ул. Мајора Милана Тепића, бр. 19; 78 400 Градишка

р а с п и с у ј е   с е

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.      Дипломирани  педагог  -   1 извршилац, на  неодређено  радно  вријеме, радно  искуство  остварено   у  васпитно-образовном  раду  у  школи,   положен  стручни  испит  за  рад  у  васпитно-образовном  процесу.      

Уз  потписану     пријаву  са кратком  биографијом  доставити  документа  којима  се  испуњавају  општи  и  посебни  услови  за  пријем у  радни  однос   (оригинал или овјерену фотокопију):

Општи  услови: 

1.      Увјерење о држављанству  (да је  држављанин РС, БиХ);

2.      Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте  (да  је  пунољетан);

3.      Љекарско увјерење да је радно способан (прилаже само изабрани кандидат прије заснивања радног односа,  увјерење  не  може  бити  старије  од шест  мјесеци);

4.      Увјерење о неосуђиваности (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа);

Поред  документације  којом  се  доказује  испуњеност  општих  услова  за  заснивање  радног  односа,  потребно  је  доставити  и  сљедећу  документацију  на  основу  које  се  доказује  испуњеност  посебних  услова  и  документацију  на  основу  које  се  врши  бодовање  по  критеријима  из  члана  115.  Закона  о  основном  васпитању  и  образовању.

Посебни  услови: 

1.      Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стечено звање у одређеној области или еквивалент;

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

4.      Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж;

5.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца;

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

7.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8.      Увјерење  о  положеном  стручном  испиту.  

Право  учешћа  на  конкурсу  на  основу  члана 104. Став  6) Закона  о  основном  васпитању  и  образовању  имају  и  лица  која  су  стекла  радни  стаж  ван  школе  у  трајању  од  најмање  годину  дана  у  струци  уколико  испуњавају  остале  услове  прописане  Законом  о  основном  васпитању  и  образовању. 

Право  учешћа  на  конкурсу  имају  и  лица  која  су  по  прописима  важећим  до  ступања  на  снагу  Закона  о  основном  васпитању  и  образовању  испуњавале  услове  у  погледу  степена  и  врсте  стручне  спреме.     

Позивају   се кандидати да на  Пријави   тачно наведу која документа достављају у пријави.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена  комисија неће узети у разматрање.

Интервју са кандидатима биће обављен у понедјељак, 22.1.2018. године, почетком у 12  часова у просторијама  ЈУ  Основне школе "Данило  Борковић" Градишка. Кандидати се неће позивати посебно на  интервју, а ако се не појаве на  интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Кандидати  су  дужни  доставити  овјерене  копије  свих  докумената  и  те  копије  неће  бити  враћене  кандидатима.                                     

******

 ЈУ ЦСШ "ПЕТАР КОЧИЋ" СРБАЦ

 Ул. Данка Митрова 5, 78420 Србац

КОНКУРС

за пријем радника

1.      Професор географије  (пуна норма), са радним искуством  на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства.

2.      Професор математике (пуна норма), са радним искуством на неодређено вријеме.

3.      Професор  математике (пуна норма) са радним искуством  на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства.

         Поред  услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у стручним техничким и средњим стручним школама.

         Пријем радника врши се у складу с Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Потребна документа:

1. Пријава на конкурс потписана од стране кандидата који се пријављује,

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Увјерење о држављанству

4. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске  установе о просјеку оцјена током студирања  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико  је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством   (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС  уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци прилаже само изабрани  кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетног лица,  школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни уз пријаву доставити овјерене фотокопије  приложених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који  су доставили потпуне и благовремене пријаве  и који испуњавају  услове конкурса, обавиће се  тестирање и интервју   18.1.2018. у 10  часова у просторијама Школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен  6 дана од дана објављивања у дневним новинама.

         Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити на горе наведену адресу: Контакт телефон 051/740-135.

*****

ЈУ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" БАЊАЛУКА

 Булевар војводе Степе Степановића 116, 78000 Бањалука

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      Професор/наставник разредне наставе – један извршилац на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства

За радно мјесто под редним бројем  1.  тражи се лице лице без искуства – приправник.

         Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.      да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.      да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3.      да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

         Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи :

1.      Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

5.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу имају лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 24.1.2018. године у 12 часова у просторијама школе обавиће се  интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком "за конкурс".

***

ЈУ ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" БАЊАЛУКА

 Суботичка 28, 78000 Бањалука

 расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      Наставника /професора  њемачког језика , 4 часа , на одређено вријеме до краја школске 2017/2018. године, са радним искуством – 1 извршилац.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду , посебне услове прописане чланом  104. Закона о основном  васпитању и образовању  и члана 5. тачка в) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању  и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Потребна документа:

-        Пријава  на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт телефон и списак приложене документације,

-        Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        Увјерење о држављанству,

-     Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по  врстама посла,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем  за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и  благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, у понедељак 22.1.2018. године у 12  часова и 30 минута.

Кандидати се неће посебно позивати на  интервју, а ако се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања  у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе са назнаком "За конкурс".

***********

ЈУ ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ БАЊАЛУКА

Ул. Николе Пашића 11 А

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста наставника

-  Професор стручно-теоретске наставе за електроструку (енергетика) - 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2018. године,  лице са радним искуством.

Општи и посебни услови за пријем радника у радни однос:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и  услове прописане одредбом  чл. 75. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Кандидати  су дужни   приложити сљедећу документацију:

-        Пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс) за конкурс са кратком биографијом и контакт телефон;

-        Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, односно ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи, просјек оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

-        Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

-        Увјерење о држављанству РС и БиХ;

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (уколико је кандидат радио са непуним радним временом исто је потребно прерачунати  у пуно радно вријеме);

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидат који буде изабран, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности (да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем) за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 23.1.2018. године (уторак) са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са свим подацима и траженом документацијом доставити лично или поштом на адресу  школе.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.        

**********

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" БАРАЋИ

Мркоњић Град, 70267, Бараћи

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      Професор разредне наставе, радник са радним искуством, на одређено вријеме, до 31.8.2018. године.

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању, као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Уз потписану пријаву са бројем телефона кандидати су дужни доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

1.      Увјерење да је држављанин РС или БиХ,

2.      Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3.      Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од 3 године или еквивалент,

4.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.      Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7.      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са радним искуством. Увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа (уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме),

8.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

11.     Љекарско увјерење којим се доказује да је кандидат радно способан а које не може бити старије од шест мјесеци, доставиће само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

12.    Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве доставити на адресу школе.

За кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса интервју ће се обавити у централној школи Бараћи 19.1.2018. године у 11 часова.

         Кандидати се неће посебно позивати на интервју а уколико се не појаве на  истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

         Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

         Непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација неће се узети у разматрање, јер не испуњавају услове конкурса.

                   Избор радника ће се извршити са члановима комисије након интервјуа, а у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 102/14, 45/16).

      ***********

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

78418 Нова Топола

Бањалучки пут 108

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      професор физичког васпитања, непуна норма - 18 часова, 1 извршилац, на неодређено вријеме,  са радним искуством и положеним стручним испитом.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Потребна документа:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о осуђиваности односно неосуђиваности у складу са чланом 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана  19.1.2018. године у просторијама ЈУ Основна школа "Петар Кочић" Нова Топола, са почетком у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ ОШ "Петар Кочић" Нова Топола, 78418 Нова Топола.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

**********

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"

78432 ДОЊИ ВИЈАЧАНИ

расписује јавни

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      Библиотекар - један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за библиотекаре - неодређено радно вријеме, 90 или 82 одсто норме.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду,  кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 105. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом. Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз  пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедећа документа:

-        Увјерење о држављанству РС и БиХ,

-        Извод из МКР или овјерена фотокопија личне карте,

-        Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-        Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

-        Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

Документација на основу које се врши бодовање  по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (је:

-        Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године  или еквивалент или испуњава услове из члана 177. став 1 Закона о основном васпитању и образовању

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми закључно са даном издавања увјерења,

-        Увјерење о положеном стручном - библиотечком испиту,

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана 24.1.2018. године у просторијама школе са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на  интервју, а ако се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу школе, са назнаком "за конкурс".

**********

 ЈУ ОШ "МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ" ЛАКТАШИ

 Карађорђева 105, 78250 Лакташи

 расписује

 

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

1.      Наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

2.      Педагог - 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104. став. 1. и 3. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи осим одредби које су у супротности са Законом.

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1.      Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2.      Увјерење о држављанству,

3.      Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4.      Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.      Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

7.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8.      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 19.1.2018. године у  12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "за конкурс".

******

R-S SILICON ДОО МРКОЊИЋ ГРАД

Бјелајце бб

70260 МРКОЊИЋ ГРАД

расписује

ОГЛАС

за пријем на радно мјесто - инжењер за заштиту од пожара и заштиту на раду - 1 извршилац

Услови:

- ВСС,

- најмање двије године радног искуства,

- познавање основа рада на рачунару,

- пожељно познавање енглеског језика,

- лиценца издата од надлежног органа (положен стручни испит) за обављање послова заштите од пожара и заштите на раду

Опис посла:

из области заштите од пожара:

- израђивање планова и учествовање у испитивањима стабилних система за дојаву и гашење пожара и система за дојаву присутности запаљивих гасова и пара као и за планско и благовремено одржавање хидраната, противпожарних апарата и других система за гашење ватре

- израда процјена угрожености

- израда планова

- планирање обуке

- оспособљавање радника

- израда интерних аката

- прописивање мјера и надзирање провођења мјера сигурности

- праћење промјена закона и подзаконских аката, као и интерних аката друштва

- давање мјера за побољшање

из области заштите на раду:

- спровођење интерних правила, процедура и упутстава друштва

- контрола спровођења мјера заштите на раду у складу са Актом о процјени ризика

- надзирање поштовања спроведених мјера заштите на раду радника и руководног особља

- заустављање рада уколико установи повреду поштовања прописа из области заштите на раду

- давање мјера за побољшање

- континуирано и изненадно контролисање свих радника у свим смјенама

Предност имају кандидати који се на дан подношења пријаве за пријем у радни однос по овом огласу налазе у евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске најмање 60 дана, као и кандидати са мјестом пребивалишта у Мркоњић Граду.

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити:

- краћу биографију,

- копију или скен дипломе,

- родни лист,

- увјерење о држављанству,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор, а уколико буду изабрани за пријем у радни однос биће обавезни да доставе увјерење о радној и здравственој способности.

Пријаву на оглас доставити путем поште или лично на горе наведену адресу или путем и-мејла на адресу: посаоЖрссилицон.цом.

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

*********

ЈУ ОШ " БРАНКО ЋОПИЋ" ПРЊАВОР

Ул. Раде Врањешевић бр. 1А

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радног мјеста на одређено вријеме

са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

1.      Наставник/професор техничког образовања (централна школа и ПШ Штрпци, одређено радно  вријеме) - 20 часова

За попуну радног  мјеста на одређено вријеме

приправник

2.      Наставник/професор физике (централна школа и ПШ Штрпци, одређено радно  вријеме) - 20 часова

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду  услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Потребна документа:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених ( или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о осуђиваности односно неосуђиваности у складу са чланом 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (доставити ће  само они кандидати који буду конкурисали  за радно мјесто под редним бројем 1),

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством  достави ће само они кандидати који буду конкурисали за радно мјесто под редним бројем 1),

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме (ово се односи само на лица која буду  конкурисала за радно мјесто под редним бројем 1).

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана 22.1.2018. године у просторијама ЈУ Основна школа "Бранко Ћопић" Прњавор, са почетком у 12.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у школу  у времену од 7 до 15 часова.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица