ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.01. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.01. 2019. године 10.01.2019 18:51 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.-09.01. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****************

***************

 

ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА И  ТЕХНИЧКА ШКОЛА   

ГРАДИШКА,  Видовданска  бб

Тел/факс: 051/813-385

Е- mail : ss17@skolers.org

 

 расписује:

 

КОНКУРС

 

за пријем радника

 

1. Професор исламске вјеронауке, 2 часа наставе - један извршилац, са радним искуством у струци од најмање годину дана, на одређено вријеме до 31.8.2019. године

                                                                               

 Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Поред општих услова, прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи .

 

Општи услови за пријем у радни однос:

 

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3)  љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем .

 

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент у којој је наведено стручно звање у одређеној области

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење о радном стажу у струци ван школе у трајању од најмање годину дана.

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке:

- врсту посла

- степен стручне спреме

- дужину оствареног радног стажа по врстама посла

 

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца .

7.  Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

8. Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, која су стекла радни стаж ван школе у трајању од  најмање годину дана у струци, ако испуњавају остале услове прописане законом.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима .

 

Интервју и тестирање утврђен Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ће се обавити у петак, 18.1.2019. године, у  10 часова  у просторијама школе. Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс  остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78 400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.

********

 

ЈУ ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"

МРКОЊИЋ ГРАД

 

 расписује:

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Наставник географије – 8 часова, лице са искуством, на одређено вријеме – до краја школске 2018/19. године.

2. Наставник њемачког језика – 4 часа, лице са искуством, на одређено вријеме – до краја школске 2018/19. године.

  Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању

          Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

- Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

 

 Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе, које  не може бити старије од 6 мјесеци.

  Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

  Комисија за пријем радника ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

 Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Пријаве доставити лично или на адресу школе:

ЈУ Основна школа "Иван Горан Ковачић", Његошева 15, 70260 Мркоњић Град

 

          ***************

 

ЈУ С­ШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" КНЕЖЕВО

Ул. Дујка Комљеновића бб

Тел.бр.051-591-433

 

       расписује:

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста са радним искуством

 

а) наставника за наставни предмет:

 

1. Психологија........................2 часа, на  одређено вријеме од 21.1.2019. до 31.8.2019. године.

 

 

Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду , треба да испуњава и посебне услове прописане чланом  104. Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. Пријем  у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи .

Критеријуми за бодовање приликом утврђивања  листе кандидата за пријем у радни однос у школи су:

1) просјек оцјена  током студирања,

 2) вријеме проведено на евиденцији незапослених лица, коју води Завод за запошљавање, након стицања одговарајуће стручне спреме,

3)  резултати остварени на интервјуу и тесту,

4)   радни стаж кандидата

Општи услови које кандидати треба да  испуњавају приликом  пријављивања  на  јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, прије заснивања радног односа и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и горе наведену документацију  потребно је  доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

1.  овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом  циклусу  студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

3.   додатак дипломи,  који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5.   увјерење о радном  стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

6.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног  за борачко/инвалидску заштиту о утврђеном  статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

7.  увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида а Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе дана, 21.1.2019. године са почетком у 9 часова.

Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу:

ЈУ Средњошколски центар "Јован Дучић", Дујка Комљеновића бб , Кнежево.

 

*********

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" ИМЉАНИ

Имљани бб

78230 КНЕЖЕВО

расписује     

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник  енглеског језика 14 часова, на одређено вријеме, до повратка  радника са боловања, у радни однос  за наведено радно мјесто  се прима  приправник,

2. Наставник биологије 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

3. Наставник физике 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и занимањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником  о процедури  и критеријумима  пријема радника у радни однос  у основној школи.

 

Уз пријаву  на конкурс  потребно је доставити:

1. Увјерење о држављанству;

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности –не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат,  прије заснивања радног односа);

4. Увјерење  о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног  и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

 

Уз пријаву потребно је доставити  документацију  на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима  из члана 9. Правилника  и то:

1. овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно  диплому  након завршених интегрисаних академских  студија у одговарајућој области;

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена  током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, уколико  у дипломи не постоје  подаци о просјеку оцјена;

3. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета које је дужан да достави кандидат  који у току студија  није положио  педагошко–психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета;

увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу, осим за радно мјесто наставника енглеског језика;

4. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених  лица која траже запослење;

6. увјерење  општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  члана породице погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца ;

7. увјерење  општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

8. увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту  о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.  Након закључења конкурса комисија разматра достављене пријаве и прегледа документацију. 

Комисија провјерава благовременост и потпуност пријава, те евидентира сваки  достављени документ и констатује да ли кандидат формално правно задовољава услове тражене јавним конкурсом.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Комисија писменим путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања  и интервјуа.

Конкурс остаје отворен осам дана  од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве на конкурс  са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе: ЈУ Основна школа "Петар Кочић"  Имљани, Имљани бб, 78230 Кнежево са назнаком "пријава на  конкурс"

 

**********

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА"

ПРЊАВОР

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1) Дефектолог - 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

 

          За наведено радно мјесто уз потписану пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се извршити у складу са Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи  и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа не старије од 6 мјесеци (кандидати су дужни доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након извршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6. увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем радника у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

7. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

8. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

11. увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породица погинулог борца,

13. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војно инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

14. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве  обавиће се тестирање и интервју  у понедјељак,  21.1.2019. године, са почетком у 8 часова у просторијама ЈУ ОШ "Никола Тесла" Прњавор.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или на адресу школе (Цара Лазара 26, 78430 Прњавор), у времену од  7 до 15 часова.

Оглас остаје отворен  8 дана од дана објављивања.

********

 

"RILEX Co" ДОО БАЊАЛУКА

Бранка Радичевића 14

е-mail: rilex.co@gmail.com

 

 

 објављује сљедећи:

    ОГЛАС

        за пријем радника у радни однос

  на одређено вријеме, и то:

 

Оглас за радна мјеста:

1. Административни радник са искуством - 1 извршилац;

 

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

 

Услови:

- ССС, ВШ;        

- да имају минимално 3 године искуства на истим или сличним пословима;

- познавање рада у MS Office пакету;

- добре комуникацијске вјештине, флексибилност и прилагодљивост;

- поштена, вриједна и одговорна особа;

- самосталност у раду и организованост.

 

Опис радног мјеста:

- Обављање административних послова;

- Брига о документима и евиденцији;

- Ажурирање документације;

- Евидентирање улазне и излазне кореспонденције и фактура;

- Контакти са финансијским и релевантним државним институцијама, те комитентима фирме;

- Пријем телефонских позива и поште, те кореспонденција путем мејла;

-  Обилазак објеката које одржавамо, те контакт са управницима тих објеката;

-  Обављање осталих послова по налогу директора.

                                                             

         Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске" и огласној табли Завода за запошљавање, Филијала Бањалука.

         Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о раду на одређено вријеме. По истеку уговора постоји могућност да се закључи Уговор о раду на неодређено вријеме. 

         Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити путем поште на адресу "RILEX Co" д.о.о. Бањалука, Бранка Радичевића 14. са назнаком "пријава на оглас" или на е-mail адресу: rilex.co@gmail.com

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

*********

 

ЈУ ГИМНАЗИЈА

Змај Јовина бр. 13

78 000 Бањалука

 расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1) Професор рачунарства и информатике - непуна норма, 12 наставних часова до повратка радника са неплаћеног одсуства (15.4.2019. године) и професор предмета мултимедијални дизајн – 3 наставна часа до 31.8.2019. године, 1 извршилац на одређено вријеме

 

2) Радни однос из тачке 1. конкурса ће засновати лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

 

             Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о критеријумима  и процедури  за пријем радника у радни однос у средњој школи  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

 

   Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона, потребно је доставити:

 

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

2.    Увјерење о држављанству,

3. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

    б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена односно уколико  кандидат не може из оправданих  разлога прибавити додатак  дипломи,  просјек  оцјена се може доказати овјереном копијом индекса.

5.  Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест           мјесеци,

6.  Увјерење о неосуђиваности (школа ће службеним  путем затражити за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа )

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном

               стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци ( за лица која се

               пријављују на основу члана  104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању)     

8. Увјерење о времену проведеном на евиденцији Завода за запошљавање за        подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

9. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца које треба да садржи  податке из којих се јасно види:

          - врста посла,

          - степен стручне спреме,       

          - дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

         - непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом )

10.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ( за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса ),

11. Увјерење општинског органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидата који имају утврђену ову врсту статуса ),

12. Увјерење општинског органа о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса).

 

 Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

           Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана, 21.1.2019. године, у 12.40 часова у просторијама  ЈУ Гимназије Бањалука, Змај Јовина 13. 

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима.

Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе.

*******

 

ЈУ ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" БАЊАЛУКА

 Зоре Ковачевић 38а, 78000 Бањалука

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор разредне наставе, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања -  1 извршилац

 

У радни однос за наведено радно мјесто се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

 

1. Увјерење о држављанству РС или Босне и Херцеговине;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

 

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17 и 31/18).

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа "Милош Црњански" Бањалука, Зоре Ковачевић 38а, 78000 Бањалука са назнаком "за конкурс".

 

                                                         

***************

 

 

                                                                 

 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ГРАДИШКА

ЈУ ОШ "ВАСА ЧУБРИЛОВИЋ"

ГРАДИШКА

Телефон:  051/813 - 313         

факс051/810 - 961                                                                                                  

Е-mail : os035@skolers.org

  

 

На основу члана 113. и члана 139. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени  гласник Републике Српске", број: 44/17 и 31/18) и Правилника о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата и основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/18), директор установе  р а с п и с у ј е  

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник разредне наставе – 1 извршилац – пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, лице са искуством;

2. Наставник српског језика и књижевности – 1 извршилац - пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, лице без искуства - приправник;

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су: - Да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству, - Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте, - Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа, - да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава што доказује увјерењем о неосуђиваности (школа тражи службеним путем за изабраног кандидата).

 

Посебни услови :

 

 - за наставника под редним бројем 1. - да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање професор разредне наставе или еквивалент, односно високу стручну спрему и радно искуство након стицања стручне спреме и траженог звања у васпитно-образовном раду;

- за наставника под редним бројем 2. да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање професор српског језика и књижевности или еквивалент, односно високу стручну спрему;

 

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити: 1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области; 2. Увјерење о положеном стручном испиту (за кандидате под редним бројем 1.) 3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена; 4. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење; 5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареном радног стажа по врстама посла; 6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца; 7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца; 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о  кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране као ни пријаве кандидата који се не одазову на интервју и тест.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима биће обављен 21.1.2019. године са почетком у 12 часова у просторијама  школе. Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

 

Пријаве са документацијом достављају се на адресу школе.

 © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица