JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08. 11. 2017. godine

JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08. 11. 2017. godine 10.11.2017 00:22 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 08.11. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

 

JU Osnovna škola "Holandija" Slatina

 Ulica Nikolaja Velimirovića broj 9

78253 Slatina

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Nastavnika razredne nastave, lice sa radnim stažom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom, za rad u produženom boravku na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2017/18. godini                                  1 izvršilac

2.       Nastavnika razredne nastave pripravnika, za rad u CŠ u Slatini na određeno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva                        1 izvršilac

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokumenta utvrđena Zakonom o radu i članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i to:

a) uvjerenje o državljanstvu,

b) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

v) ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran),

g) uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog nasilja i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnog lica, škola će pribaviti službenim putem, za izabranog kandidata.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje potrebnih uslova iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi i dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu utvrđenim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i Pravilnika o izmjeni pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:        

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent,

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nazaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja,

4.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za kandidate gdje se traži radno iskustvo od rednog broja 2-7)

5.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju predviđen Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, dana 20.11.2017. godine u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Holandija" u Slatini.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa, neće biti naknadno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave sa dokumentacijom i kontakt telefonom dostaviti poštom na adresu škole.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

*************

           

Kompanija B2Link,

www.b2-link.com

Ul. Pave Radana 40

78000 Banjaluka, BiH

objavljuje

oglas

za zaposlenje za sljedeću radnu poziciju:

1.       Naziv pozicije za koju se raspisuje oglas

Inženjer za mrežne/voice tehnologije

2.       Mjesto rada Banjaluka

3.       Opis radnog mjesta

•        Rad sa Cisco mrežnom opremom: souting@switcing, Security, Cloud, WiFi, Collaboration

•        Nadzor mrežne opreme i servisa, kao i rješavanje potencijalnih problema

4.       Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava

•        Da je kandidat stariji od 18 godina

•        Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova traženog radnog mjesta

•        Da kandidat nije krivično osuđivan niti disciplinski kažnjavan kod poslodavaca

5.       Posebni uslovi

Apsolventski status ili fakultetska diploma (VSS/VS) iz oblasti: elektrotehnike, matematike, komunikacija, informatike, računarstva, …

Poznavanje rada u MS Office okruženju

6.       Poželjne kvalifikacije

       Stručna znanja: Switching, Routing, VoIP/Video, Security, Microsoft OS, Linux, Wireless, Virtuelizacija,

       Vozačka dozvola

       Želju za timskim radom i stvaranje pozitivne radne atmosfere

       Želju za konstantnim učenjem, napredovanjem i usavršavanjem

       Spremnost za rad na terenu

Kandidati treba da pošalju sledeću dokumentaciju na email: cto@b2-link.com

•        CV/Biografiju

•        Referentna lista projekata na kojima je kandidat učestvovao

•        Preporuke bivših poslodavaca

•        Sertifikate i licence koje kandidat posjeduje

Kompanija: B2 LINK d.o.o

Ul. Pave Radana 40

78000 Banjaluka, BiH

Kontakt:     cto@b2-link.com  

**************

Kompanija B2LINK,

www.b2-link.com

Ul. Pave Radana 40

78000 Banjaluka, BiH

 objavljuje

OGLAS

 za zaposlenje za sljedeću radnu poziciju:

 

1.       Naziv pozicije za koju se raspisuje oglas

Stručni saradnik za projektovanje telekomunikacionih mreža

2.       Mjesto rada Banjaluka

3.       Opis radnog mjesta

•        Izrada tehničko-projektne dokumentacije za telekomunikacione mreže

•        Prikupljanje podataka sa terena

•        Razrada tehničkih rješenja

•        Prezentacija tehničkih rješenja

4.       Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava

•        Da je kandidat stariji od 18 godina

•        Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova traženog radnog mjesta

•        Da kandidat nije krivično osuđivan

5.       Posebni uslovi

•        Apsolventski status ili fakultetska diploma (VSS/VS) iz oblasti telekomunikacija, informatike, računarstva, prostornog planiranja, matematike,…

•        Poznavanje rada u MS office okruženju

•        Aktivno poznavanje Autocad/GIS alata

6.       Poželjne kvalifikacije

•        Stručna znanja iz telekomunikacija, projektovanja, kablovskih mreža i sistema

•        Vozačka dozvola

•        Želju za timskim radom i stvaranje pozitivne radne atmosfere

•        Želju za konstantnim učenjem i napredovanjem

•        Spremnost za rad na terenu

Kandidati treba da pošalju sljedeću dokumentaciju na email:office@b2-link.com:

•        CV/Biografiju

•        Referentna lista projekata na kojima je kandidat učestvovao

•        Preporuke bivših poslodavaca

•        Sertifikate i licence koje kandidat posjeduje

 Kompanija: B2 LINK d.o.o

Ul. Pave Radana 40

78000 Banjaluka, BiH

Kontakt:     cto@b2-link.com

***********

Humanitarna fondacija za pružanje pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva gradskih i ruralnih sredina Banjaluka

"Fondacija Radost darivanja"

Fondacija "Radost darivanja" je humanitarna organizacija koja radi na pružanju pomoći socijalno ugroženih kategorija gradskih i ruralnih sredina. Takođe radi na pružanju pomoći za njegu starijih i nemoćnih lica. Fondacija radi na projektima koji su od koristi našim građanima.

S ciljem uspješnog nastavka rada, Fondacija

TRAŽI

novog člana tima za poziciju:

Saradnik za rad na projektima ili određeno lice koje je već radilo takav posao u Fondaciji ili Udruženju.

Posao uključuje:

1. Rad na projektima fondacije

2. Kontakti sa interesnim stranama u poslovanju fondacije

3. Kreiranje različitih izvještaja ili tekstova za potrebe fondacije

4. Ostali poslovi u interesu Fondacije a po nalogu direktora

Idealan kandidat/kinja posjeduje sljedeće karakteristike:

1. Izvrsno snalaženje na internetu

2. Napredno znanje i vještine rada na računaru

3. Izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine

4. Sposobnost rada u timu

5. Prethodno iskustvo u NVO sektoru ili preduzetništvu, poželjno

6. Znanje stranih jezika (engleski, njemački i dr.) radi komunikacije sa stranim donatorima. Poželjno!

Za prijavu pošaljite vašu biografiju na i-mejl adresu:

fondacijaradostdarivanja@gmail.com

**********

Udruženje distrofičara regije Banjaluka

Ravnogorska br. 1

Banjaluka

Tel. 065/641-423

raspisuje

 OGLAS

za prijem u radni odnos na poziciju:

 

 Personalni asistent za lica sa invaliditetom 1 izvršilac

Za pomoć kod obavljanja svakodnevnih životnih potreba lica sa invaliditetom

Rad na: neodređeno

Mjesto rada/regija: Banjaluka

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

- srednja stručna sprema;

- muškarac do 40 godina starosti;

- vozačka dozvola "B" kategorije.

Datum isteka oglasa: 15.11.2017.

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na navedenu ADRESU poslodavca ili broj telefona.     

***********

JU "Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje" Banjaluka

ul. Jovana Dučića 3

raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos na upražnjeno radno mjesto

1.       Vaspitač - na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 12.11.2018. godine ............................1 izvršilac

          Kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

-        završen fakultet - dipl. vaspitač predškolske djece;

-        1 godina radnog iskustva u struci,

-        položen stručni ispit i

-        poznavanje rada na računaru

Svi kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

-        da su državljani RS, odnosno BiH,

-        da su stariji od 18 godina,

-        da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i

-        da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa i to:

- Diplomu;

- Potvrdu o radnom iskustvu;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

- Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca);

- Dokaz o poznavanju rada na računaru;

Dokumenta koja nisu originalna dostavljaju se u ovjerenim kopijama.

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) se dostavlja po izvršenom izboru po konkursu.

Dana 20.11.2017. godine u 11 časova u prostorijama JU "Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje" Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3 obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim glasilima.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu: JU "Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje" Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3.

********

KOMERCIJALNA BANKA AD BANjALUKA

Veselina Masleše br. 6, 78000 Banjaluka

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika na radno mjesto

Viši stručni saradnik za računovodstvo u Sektoru finansija, računovodstva i izvještavanja u Komercijalnoj banci AD Banjaluka

1 izvršilac,

Osnovne dužnosti:

       Kontrola prometa i usklađivanje stanja glavne knjige, dnevnika i pomoćne knjigovodstvene evidencije uz primjenu zakonskih propisa i internih akata banke;

       Sprovođenje poslova evidencija, obračuna i kontrola u pomoćnim knjigama osnovnih sredstava, (uključujući i ostala sredstva materijalne imovine i namijenjene prodaji), plata, drugih primanja radnika i zaliha;

       Usklađivanje stanja, kreiranje i dostavljanje prijava prema zakonskim propisima sa poreskim upravama, Upravom za indirektno oporezivanje i fondovima;

       Knjigovodstvene evidencije faktura i izdavanje izlaznih faktura;

       Pripremanje podataka vezanih za obračun PDV-a sa kontrolom unosa faktura u KUF i KIF i obračun PDV-a;

       Vođenje evidencije i obračuna aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja;

       Obračun ostalih zakonskih i ugovorenih obaveza;

       Ažuriranje kontnog plana banke i davanje prijedloga i instrukcija za evidentiranje poslovnih promjena;

       Izrada finansijskih izvještaja, pregleda i projekcija o poslovanju;

       Sprovođenje propisa regulatora i akata banke iz oblasti računovodstva.

       Učešće u izradi internih akata;

Uslovi za obavljanje posla:

       VŠS/VSS/ VI/ VII stepen - ekonomskog usmjerenja

       Minimum tri (3) radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

  - kratku biografiju i

  - motivaciono pismo

Konkurs ostaje otvoren do 12.11.2017. godine.

Prijave dostaviti na adresu: Komercijalna banka AD Banjaluka, Veselina Masleše br. 6, 78000 Banjaluka ili na i-mejl: posaoŽkombank-bl.com

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Obavezno navesti za koju poziciju konkurišete.

*************

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" ŽIVINICE - KNEŽEVO

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

I Na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine - pripravnik

 Nastavnik/profesor za nastavni predmet:

 1. Tehničko obrazovanje 8 časova...........................................1 izvršilac.

 Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. stav 1.t1. Zakona osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Uz potpisanu prijavu dostaviti dokumentaciju:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

7) uvjerenje o državljanstvu - državljanstvo RS i BiH,

8) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte.

Kandidat koji bude primljen po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavlja ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti intervju u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos u osnovnoj školi koji nije u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, dana 22.11.2017. godine u 13 časova. Ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu, smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA: Putem pošte na adresu škole: JU OŠ "Vuk Karadžić" Živinice bb, 78230 Kneževo dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata sa naznakom "prijava na konkurs" koju škola neće vraćati zainteresovanim kandidatima.

 ********

GP "KRAJINA" AD BANjALUKA

TRG SRPSKIH JUNAKA BR. 4

r a s p i s u j e

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

do 3 (tri) mjeseca

1.       Zidar                    neodređen broj izvršilaca

 2.      Tesar          neodređen broj izvršilaca

3. NK radnik                 2 izvršioca

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

1.       VK ili KV zidar, završena škola za VK ili KV zidara sa 6 mjeseci radnog iskustva; PK zidar, sa položenim ispitom za PK zidara sa 6 mjeseci radnog iskustva.

2.       VK ili KV tesar, završena škola za VK ili KV tesara sa 6 mjeseci radnog iskustva; PK tesar sa položenim ispitom za PK tesara sa 6 mjeseci radnog iskustva.

3.       NK radnik, bez kvalifikacije

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na adresu,

GP "Krajina" a.d. Banjaluka, Trg srpskih junaka br. 4.

***

JU OŠ "Aleksa Šantić" Banjaluka

Poništenje konkursa

Poništava se u cjelosti konkurs za popunu radnog mjesta defektolog, 1 izvršilac 50% norme, na neodređeno vrijeme, objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 18.10. 2017. godine posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.

 *************

JU SŠC "JOVAN DUČIĆ" KNEŽEVO

raspisuje:

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

a) nastavnik za nastavni predmet:

1.       Ruski jezik........................12 časova, na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom.

Kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi. Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:

1) prosjek ocjena koji je kandidat ostvario u toku studiranja,

 2) vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

3) rezultati ostvareni na intervjuu i testu,

4) socijalni status i

5) dužina radnog staža

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa i

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

7. uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida a Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole dana 22.11.2017. godine sa početkom u 10 časova.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

JU Srednjoškolski centar "Jovan Dučić", Dujka Komljenovića bb, Kneževo.

***********

JU OŠ "DANILO BORKOVIĆ"

Ul. Majora Milana Tepića br. 19

78400 Gradiška

 raspisuje 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.       Diplomirani pedagog - 1 izvršilac, na neodređeno radno vrijeme, lice sa iskustvom, položen stručni ispit.   

Uz prijave na konkurs potrebno je dostaviti (original ili ovjerenu fotokopiju):

1.       Uvjerenje o državljanstvu;

2.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3.       Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa);

4.       Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa);

5.       Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stečeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

7.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

8.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu. 

Mole se kandidati da na molbi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju u prijavi.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje.

Intervju sa kandidatima biće obavljen u petak, 17.11.2017. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Danilo Borković" Gradiška. Kandidati se neće pozivati posebno na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".      

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.                               

*************

JU OŠ "VUK S. KARADžIĆ"

78404 Turjak

Gradiška

raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Nastavnik/profesor likovne kulture - 6 časova, na neodređeno radno vrijeme

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih, ili ovjerena kopija lične karte,

3. Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban, prilaže samo izabrani kandidat,

4. Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će za izabranog kandidata tražiti službeno),

5. Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stečeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inv. zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu vojnog invalida , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

12. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

  Mole se kandidati da na molbi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju u prijavi.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje.

Intervju sa kandidatima biće obavljen u srijedu, 22.11.2017. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i ta dokumenta se ne vraćaju kandidatima.

***********

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

"NIKOLA TESLA"

BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za prijem na radno mjesto (ponovljeni)

1.       Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku, 1 izvršilac sa radnim iskustvom u struci od najmanje 1 godine, na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka, a naduže do 31.8.2018. godine, puna norma

Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa radnim iskustvom u struci od najmanje 1 godine, razmatraće se prijave kandidata pripravnika.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove navedene u članu 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, da ispunjava uslove u pogledu vrste stručne spreme i to: diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer elektroenergetski i industrijski sistemi i da ispunjava druge uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.       Prijavu na konkurs koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon i kratka biografija kandidata,

2.       Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

5.       Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7.       Uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 1 godine ako se prijavljuje lice koje nije pripravnik,

8.       Uvjerenje o radnom stažu (ako ima radni staž) izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 17.11.2017. godine (petak) u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom "Za komisiju za izbor kandidata".

****************

OSNOVNI SUD U PRNjAVORU

Ul. Beogradska br. 6

78430 Prnjavor

raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Daktilograf    1 izvršilac

Radnik se prima na period od dva mjeseca.

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave,

- da je po svim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika.

Posebni uslovi:

- srednja stručna sprema - IV stepen (gimnazija, upravna ili ekonomska škola),

- poznavanje daktilokorespondencije,

- osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata,

- radno iskustvo od 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima,

- položen stručni ispit.

Kandidati su dužni uz prijavu sa kratkom biografijom dostaviti dokaze (original ili ovjerenu fotokopiju) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog oglasa (svjedočanstvo o završenoj školi, dokaz o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak).

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu dostaviti na adresu:

Osnovni sud u Prnjavoru, ul. Beogradska br. 6, 78430 Prnjavor.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove izvršiće se testiranje radom na računaru i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

*****************

UNIVERZITET U BANjALUCI

 raspisuje

KONKURS

za izbor nastavnika:

Za uže naučne oblasti:

1.       Arhitektonsko projektovanje - 1 izvršilac

2.       Neurologija - 1 izvršilac

3.       Anatomija - 2 izvršioca

4.       Hirurgija - 1 izvršilac

5.       Ginekologija i opstetricija - 1 izvršilac

6.       Fiziologija - 1 izvršilac

7.       Poljoprivredna biotehnologija i biotehnologija hrane (nastavni predmeti: Osnove biljne biotehnologije, Biotehnologija u hortikulturi, Biljna biotehnologija, Biološke metode oplemenjivanja biljaka i Biotehnologija u voćarstvu) - 1 izvršilac

8.       Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj - 1 izvršilac

9.       Zoologija - 1 izvršilac

10.     Kineziološka rekreacija i kineziterapija (nastavni predmeti: Planinarenje i logorovanje; Planiranje i programiranje u sportskoj rekreaciji; Modeli sportske rekreacije) - 1 izvršilac

11.     Specifični jezici - srpski jezik - 1 izvršilac

12.     Metodika razredne nastave - 2 izvršioca

13.     Bezbjednosne nauke - 1 izvršilac

Za izbor saradnika:

Za uže naučne oblasti:

1.       Elektroenergetika - 2 izvršioca

2.       Genetika i oplemenjivanje poljoprivrednih biljaka (nastavni predmeti: Genetika, Genetika biljaka, Oplemenjivanje voćaka i vinove loze, Oplemenjivanje hortikulturnih biljaka) - 1 izvršilac

3.       Poljoprivredna biotehnologija i biotehnologija hrane (nastavni predmeti: Osnove biljne biotehnologije, Biotehnologija u hortikulturi, Biljna biotehnologija, Biološke metode oplemenjivanja biljaka i Biotehnologija u voćarstvu) - 1 izvršilac

4.       Poslovno (trgovinsko) pravo i pravo društava - 1 izvršilac

5.       Upravno pravo i uprava - 1 izvršilac

6.       Specifične književnosti - angloamerička književnost (nastavni predmeti: Srednjovjekovna engleska književnost; Engleska književnost renesanse; Šekspir; Engleska književnost modernizma) - 1 izvršilac

7.       Specifične književnosti - ruska književnost - 1 izvršilac

8.       Metodika razredne nastave (nastavni predmeti: Uvod u metodiku nastave likovne kulture; Metodika likovne kulture; Likovna umjetnost i dječije stvaralaštvo; Likovna forma) - 1 izvršilac

9.       Istorija filozofije - 1 izvršilac

10.     Uvod u filozofiju - 1 izvršilac

11.     Didaktika - 1 izvršilac

12.     Opšta psihologija - 1 izvršilac

Opšti uslovi:

1.1     Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

-        da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

-        da je stariji od osamnaest (18) godina;

-        da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-        da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

-        uvjerenje o državljanstvu;

-        izvod iz matične knjige rođenih;

-        uvjerenje o radnoj sposobnosti;

-        uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 Posebni uslovi

2.1     Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova 76-83. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16).

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, umjetnička i umjetničko/nastavna zvanja na uže naučne oblasti, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem I:

-        ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

-        dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem II:

-        ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Napomena:

-        Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9, stav (8) Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 84/14 i 38/17).

-        Za radna mjesta za izbor nastavnika pod rednim brojevima: " 2. Neurologija - 1 izvršilac", 3. "Anatomija (za jednog izvršioca)", "4. Hirurgija - 1 izvršilac", "5. Ginekologija i opstetricija - 1 izvršilac" i "6. Fiziologija - 1 izvršilac" sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

                   Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

Za izbor nastavnika:

-        Pod rednim brojem 1. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojevima 2, 3, 4, 5. i 6. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojevima 7. i 8. Poljoprivrednom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 9. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 10. Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 11. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 12. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 13. Fakultetu bezbjednosnih nauka, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10, 78 000 Banjaluka

Za izbor saradnika:

-        Pod rednim brojem 1. Elektrotehničkom fakultetu, Patre br. 5, 78 000 Banjaluka,

-        Pod rednim brojevima 2. i 3. Poljoprivrednom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojevima 4. i 5. Pravnom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77

-        Pod rednim brojevima 6. i 7. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojevima 8, 9, 10, 11. i 12. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

                         ******************                                      

REPUBLIKA SRPSKA

JZU DOM ZDRAVLjA "SVETI VRAČEVI"

ČELINAC

objavljuje

OGLAS

          za prijem sljedećih radnika na radno mjesto

  1. Blagajnik u Službi računovodstvenih poslova ..........1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja
  2. Medicinska sestra - tehničar u Službi hitne medicinske pomoći.....

2 izvršioca na neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi:

  1. Da je državljanin RS/BiH,
  2. Da je punoljetan,
  3. Da je zdravstveno sposoban,
  4. Da nije kažnjavan, odnosno usuđivan za krivična djela i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

  

  1. Blagajnik

- Završena SSS - ekonomska škola,

- 1 godina radnog iskustva.

    2. Medicinska sestra - tehničar

       - Završena SSS - medicinska škola,

       - Položen stručni ispit,

       - Završena edukacija - bazični trening iz kardio-pulmonalne reanimacije.

 Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sljedeća dokumenta:

                                                         

     - Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

     - Izvod iz matične knjige rođenih,

     - Uvjerenje o nekažnjavanju,

     - Uvjerenje da nisu osuđivani za krivična djela,

     - Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti,

   - Svjedočanstvo o završenoj školi (za blagajnika SSS - ekonomska škola),

  (za medicinsku sestru - tehničara SSS - medicinska škola),

  - Za medicinsku sestru - tehničara - uvjerenje o položenom stručnom ispitu i uvjerenje o edukaciji iz bazično-kardiopulmonalne reanimacije.

   

  Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave u "Glasu Srpske" i na Birou rada Čelinac.

  Prijave sa dokazima slati na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja "Sveti vračevi" Čelinac, Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac - Komisiji za prijem radnika.

 Ukoliko oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

   Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

   Sa kandidatima će se obaviti intervju od strane Komisije za prijem radnika, o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.                                      

 

       © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica