JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06. 02. 2017. године

JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06. 02. 2017. године 08.12.2017 00:06 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 06.02. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"

ТРН ЛАКТАШИ

Доситејева 34

 расписује

КОНКУРС

за радно мјесто

1.       Наставни предмет: Српски језик - 5 часова, лице са искуством и положеним стручним испитом , на одређено радно вријеме, до повратка радника са породиљског боловања.

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос) потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

На конкурс доставити:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС и БиХ),

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању, Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи а у складу са Одлуком Уставног суда Републике Српске, број У-83/14 од 24.2.2016. године

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 18.12.2017. године са почетком у 13 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, исте се неће враћати кандидатима. Пријаве слати на адресу школе улица Доситејева 34, 78252 Трн, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "за конкурс".

О пријему и ранг-листи кандидати ће бити обавијештени 21.12.2017. године.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не  може бити старије од шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

У случају да пријављени кандидат није задовољан одлуком директора, може поднијети приговор Школском одбору, у року од 8 дана од дана пријема обавјештења.

*************

ЈУ ЦСШ "ИВО АНДРИЋ" ПРЊАВОР

Ул. Раде Врањешевић бр.1. Прњавор

  расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

- Хигијеничар – 1 извршилац на неодређено вријеме.

Услови: завршена основна школа.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

  - извод из матичне књиге рођених

  - увјерење о држављанству РС - БиХ

  - овјерену фотокопију дипломе о завршеној основној школи

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана,   22.12.2017. године, у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци доставља само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Центар средњих школа "Иво Андрић" Прњавор, Ул. Раде Врањешевић бр.1. Прњавор, са назнаком "пријава на конкурс".

**********

ЈУ ОШ "ГЕОРГИОС А. ПАПАНДРЕУ" АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул. Градишка цеста бр. 55, 78255 Александровац

 расписује

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

1. Професор разредне наставе - 1 извршилац на одређено вријеме - до повратка радника са породиљског одсуства, лице са искуством; положен стручни испит

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 105 став 1. Закона о основном васпитању и образовању те Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи осим одредби које су у супротности са Законом

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављани РС односно БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5. Увјерење о положеном стручном испиту,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

7. Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. Увјерење о дужини радног стажа.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 1512.2017. године у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа "Георгиос А. Папандреу" Александровац, Ул. Градишка цеста бр. 55, 78255 Александровац, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "за конкурс".

**********

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"

ЖИВИНИЦЕ - КНЕЖЕВО

78230 Кнежево  

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

I На одређено вријеме од 22.1.2018. године до 30.6.2018. године са радним искуством најмање годину дана и положеним стручним испитом:

            Наставник/професор за наставни предмет:

1. Математика - физика пуна норма.............................................1 извршилац.

2. Руски језик 4 часа.....................................................................1 извршилац.

3. Физика 6 часова .......................................................................1 извршилац,

4. Демократија и људска права 2 часа........................................1 извршилац,

           

 Услови: Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104. Закона основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. и члана 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању.

Уз пријаву доставити документацију:

1)овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6) увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

9) увјерење о држављанству - држављанство РС и БиХ,

10) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте.

Кандидат који буде примљен по конкурсу, а прије заснивања радног односа доставља љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити интервју у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, Правилником о измјенама Правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос у основној школи, дана 22.12.2017. године у 13 часова. Уколико кандидат не приступи заказаном интервјуу, сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Напомена: Путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ "Вук Караџић" Живинице бб, 78230 Кнежево доставити копије свих докумената коју школа неће враћати заинтересованим кандидатима.

Контакт телефон: 051/597-123-школа.     

*************

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БАЊАЛУКА

Веселина Маслеше бр. 6, 78000 Бањалука

 расписује

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос радника на радно мјесто:

- Виши стручни сарадник за правне послове у Комерцијалној банци АД Бањалука,     1 извршилац,

Основне дужности:

- Ради на пословима правне контроле документације клијента који се односи на одређени пласман Банке

- Реализује инструмента обезбјеђења пласмана (хипотека или ручна залога) кроз законом уређене вансудске поступке намирења потраживања и спровођене аукцијских или других метода продаје;

- Извршава послове у вези са успостављањем и брисањем инструмената обезбјеђења пласмана Банке (хипотека, ручна залога) из јавних регистара на захтјев организационих дијелова Банке;

- Учествује у изради уговора, анекса и других правних аката који се примењују у кредитном пословању у складу са законском регулативом и потребама Банке;

- Заступа Банку пред судом и другим државним органима с циљем реализације наплате потраживања;

- Учествује у изради општих и појединачних аката Банке у вези са донесеним одлукама о пласманима односно о успостављању нових односа са клијентима;

- Даје правну подршку организационим дијеловима Банке у погледу давања правних мишљења и израде уговора којим се уређују односи између Банке и клијента, као и између Банке и даваоца услуга

- Израђује извјештаје који се односе на послове који су му у надлежности или су му дати у надлежност.

Услови за обављање посла:

- ВСС, VII степен - правни факултет,

- пожељан правосудни испит;

- минимум 3 године радног искуства на правним пословима.

Уз пријаву је потребно доставити:

- кратку биографију и

- мотивационо писмо

Конкурс остаје отворен до 17.12.2017. године.

Обавезно наведите позицију на коју конкуришете.

Пријаве доставити на адресу: Комерцијална банка АД Бањалука, Веселина Маслеше бр. 6, 78000 Бањалука или на е-mail: посаоЖкомбанк-бл.цом.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

**************

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БАЊАЛУКА

Веселина Маслеше бр. 6, 78000 Бањалука

 расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос радника на радно мјесто:

- Виши стручни сарадник за пласмане у Филијали Бањалука у Комерцијалној банци АД Бањалука           1 извршилац,

Основне дужности:

- врши обраду и анализу захтјева са приложеном документацијом од стране комитента и сачињавање приједлога за кредитни пласман за одобравање кредитног пласмана,

- ради на аквизицији нових клијената, продаји производа Банке

- израда одлука, уговора о кредиту као и анекса уговора;

- праћење наплате камате, доспјелих обавеза, као и провизије по одобреним кредитима, као и наплате провизије по издатим гаранцијама

- праћење реализације уговора, доспијећа ануитета, камата и наплата, као и активирање инструмената обезбјеђења

- прати реализацију уговора, врши контролу употребе средстава и уредност отплате кредита у складу са уговором о кредиту, одлуком о одобравању кредитних пласмана и актима Банке

- врши израду извјештаја на основу поднијетих захтјева као и одобрених пласмана клијената;

- израда анализа, прегледа, извјештаја и информација о одобреним кредитима, издатим гаранцијама и акредитивима.

Услови за обављање посла:

- ВШС/ВСС, ВИ/VII степен, економског или правног усмјерења 

- Минимум 3 године радног искуства на истим или сличним пословима

Уз пријаву је потребно доставити:

- кратку биографију и

- мотивационо писмо

Конкурс остаје отворен до 17.12.2017. године.

Обавезно наведите позицију на коју конкуришете.

Пријаве доставити на адресу: Комерцијална банка АД Бањалука, Веселина Маслеше бр. 6, 78000 Бањалука или на е-mail: посаоЖкомбанк-бл.цом

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

***********

ЈУ ОШ "МИЛУТИН БОЈИЋ" ПОТКОЗАРЈЕ – БАЊАЛУКА        

78216 Поткозарје

 расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Наставник - Професор разредне наставе, на одређено вријеме - приправник до 1 годину.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (закључно са даном издавања увјерења)

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, дана 20.12.2017. године, са почетком у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа "Милутин Бојић" Поткозарје, 78216 Поткозарје, са назнаком "ЗА КОНКУРС"

*************

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД БАЊАЛУКА

 ул. Гундулићева бр. 108, Бањалука          

 објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме, пријемом у радни однос и то:

1. Стручни сарадник.........................................................................................................4 извршиоца

Општи услови:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

б) да је старији од 18 година;

ц) да има општу здравствену способност;

д) да се против њега не води кривични поступак, односно да није подигнута оптужница нити је изречена неправоснажна судска пресуда;

е) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду;

ф) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса

Посебни услови:

- најмање 2 (двије) године радног искуства у струци, положен правосудни испит, познавање рада на рачунару.

Потребна документација:

- увјерење о држављанству,

- овјерена диплома о завршеном факултету,

- потврда о радном искуству издата од послодавца,

- увјерење о положеном правосудном испиту

- увјерење по познавању рада на рачунару

- За испуњавање општих услова из тачки е) и ф) сви кандидати дужни су доставити овјерену писмену изјаву сљедеће садржине: "Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам отпуштен/а из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и да нисам осуђиван/а за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које ме чини неподобним за обављање  послова у суду".

    Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

   Са кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем радника ће претходно обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Рок за подношење пријава је 8 дана, од дана објављивања конкурса.

Радници се примају уз обавезан пробни рад од 3 мјесеца у складу са Законом о судовима Републике Српске.

Пријаве са потребним доказима се могу доставити путем поште на адресу:

"Окружни привредни суд Бањалука" ул. Гундулићева бр.108 Бањалука, са назнаком: "Пријава на јавни конкурс-НЕ ОТВАРАЈ", или непосредно у суд (канцеларија број 2 / И спрат)

*********

ЈУ ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ" БАЊАЛУКА

Пољоканов парк бб, Бањалука

расписује  

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

I Расписује се конкурс за пријем радника у радни однос на одређено вријеме како слиједи:

1. Рачуновођа - пуно радно вријеме, 1 извршилац - лице са искуством које посједује лиценцу у складу са законом који уређује област рачуноводства, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства. 

II Општи и посебни услови:

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим општих услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане чланом 90. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Пријем радника ће се вршити у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Критеријуми за бодовање кандидата:

1. просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

2. вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

3. резултати остварени на интервјуу и

4. дужина радног стажа.

* У складу са одредбама члана 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у области финансија и рачуноводства или еквивалент - економски факултет;

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити наведене документе, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса; 

3. овјерену фотокопију важеће лиценце у складу са законом који уређује област рачуноводства;

4. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

5. увјерење о држављанству;

6. увјерење издато од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом;

7. увјерење ранијег послодавца о радном стажу, које садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Изузетно, уколико се на конкурс не пријави кандидат са потребним радним искуством и важећом лиценцом у складу са законом који уређује област рачуноводства, разматраће се пријаве кандидата без потребног радног искуства - приправника.

Кандидат који буде изабран по конкурсу, прије заснивања радног односа ће доставити:

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад које не може бити старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности ЈУ Центар "Заштити ме" Бањалука ће затражити од надлежних органа након што кандидат буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа.

III Интервју са кандидатима обавиће се дана, 18.12.2017. године, у просторијама ЈУ Центар "Заштити ме" Бањалука, на адреси Пољоканов парк бб, Бањалука, са почетком у 11 часова. Кандидати се неће посебно позивати на обављање интервјуа, а у случају да се кандидати не појаве на интервјуу у напријед наведеном времену, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. 

IV Рок за подношење пријава кандидата је осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са документацијом предају се у ЈУ Центар "Заштити ме" Бањалука, Пољоканов парк бб, Бањалука, лично на протокол или поштом на наведену адресу, са назнаком "За конкурс".

**********

ЈУ ОШ " МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"

ПОТОЧАНИ 78435

КОНКУРС

који је објављен у дневном листу "Глас Српске" дана, 29.11.2017. године, и гласи:

1. Професор разредне наставе, 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, најдуже до 30.6.2018. године

Поништава се из техничких разлога.

*******

ЈУ ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" ПОТОЧАНИ 78435

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор разредне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, са радним искуством и са положеним стручним испитом, најдуже до 30.6.2018. године,

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Потребна документа:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о осуђиваности односно неосуђиваности у складу са чланом 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

7. Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са положеним стручним испитом, кандидат је дужан доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавити ће се интервју дана, 19.12.2017. године, у просторијама ЈУ Основна школа "Милош Црњански" Поточани, са почетком у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ ОШ " Милош Црњански" Поточани, Поточани 78435 .

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

*************

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА "ПАРТНЕР"

ул. Срђе Злопоглеђе бр. 55

78 000 Бањалука

расписује:

КОНКУРС

- За посао возача/асистента

на одређено вријеме - 1 извршилац

Услови:

- Средња стручна спрема,

- Возачка дозвола Б категорије,

- Минимум три године возачког искуства,

- Да је кандидат на евиденцији незапослених,

- Тражи се извршилац за општину Бањалука.

Опис радног мјеста:

1. Превоз корисника услуга ХО "Партнер" и других лица;

2. Асистенција приликом уласка и изласка корисника које превози;

3. Превоз средстава рада, ортопедских помагала и друге робе;

4. Други послови дефинисани Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака радника ХО "Партнер".

Документација која се доставља:

1. Биографија са контакт подацима,

2. Копија родног листа,

3. Копија личне карте,

4. Копија свједочанства средње школе,

5. Копија возачке дозволе,

6. Увјерење о радној способности.

Конкурс је отворен од 5.12.2017. до 15.12.2017. године и све заинтересоване особе могу додатне информације добити на телефон 051/250-730 или mail партнерЖтеол.нет.

Документацију можете послати поштом или донијети лично на горе наведену адресу.

****************

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ                                      

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

    

- Виши стручни сарадник, 2 (два) извршиоца,

- Портпарол, 1 (један) извршилац.

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске, 

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду.

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

        Посебни услови:

за радно мјесто:

1. виши стручни сарадник: завршен правни факултет, положен правосудни испит и искуство у раду на правним пословима најмање 3 (три) године.

2. портпарол: VII степен стручне спреме, факултет политичких наука – звање дипломирани новинар или филозофски факултет – смјер журналистике или дипломирани правник, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања и знање рада на рачунару.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе документа о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. фотокопију личне карте или пасоша,

2. фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,

3. фотокопију увјерења о положеном правосудном испиту (за радно мјесто виши стручни сарадник),

4. фотокопију увјерења, потврде или дипломе о познавању рада на рачунару (за радно мјесто портпарол),

5. увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања, издату од послодавца,

6. за испуњавање општих услова из тачке 4. и 5. сви кандидати достављају овјерену писмену изјаву.

Избор кандидата, вршиће се на основу запримљених пријава, писменог теста и усменог разговора за кандидате који на писменом тесту остваре више од 50% могућег броја бодова.

Радни однос ће се засновати након проведеног поступка по овом конкурсу, а кандидати који буду изабрани дужни су приликом ступања на рад доставити оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине, увјерења о општој здравственој способности, дипломе о одговарајућој стручној спреми, увјерења о положеном правосудном испиту (за радно мјесто виши стручни сарадник), увјерења, потврде или дипломе о познавању рада на рачунару (за радно мјесто портпарол), потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

Радни однос се заснива на неодређено вријеме уз обавезан пробни рад од 3 мјесеца.

        Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске" и њеб страници суда њњњ.окрузнисуд-бл.цом. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање.

        Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, могу се достављати лично или поштом на адресу: Окружни суд у Бањалуци, ул. Краља Петра И Карађорђевића број 12.

                  © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица