ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.07. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.07. 2018. године 06.07.2018 10:44 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 04.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

********

ЈУ ГИМНАЗИЈА МРКОЊИЋ ГРАД

Симе Шолаје 91

70 260 Мркоњић Град

ПОНИШТАВА СЕ КОНКУРС

објављен у дневним новинама “Глас Српске” дана 13. јуна 2018. године:

1. Секретар школе, 1 извршилац, са најмање годину дана радног искуства у струци и положеним стручним испитом, на неодређено радно вријеме.

*************

СО КОМЕРЦ ПЛУС ДОО

НЕНАДА КОСТИЋА ББ

78000 БАЊАЛУКА

Со Комерц Плус д.о.о. Бањалука, због проширења посла,

ОГЛАШАВА

позицију за:

Возач теретних моторних возила - 2 извршиоца

Услови:

- КВ возач теретних моторних возила “Б”, “Ц” и “Е” категорије

- Лиценца за возача

- Радно искуство најмање годину дана

Рок пријаве до: 10.7.2018.

Пријаве, са назнаком “за конкурс-возач”, доставити путем е-mailа на

so-komerc@blic.net или на адресу: СО КОМЕРЦ ПЛУС д.о.о, Ненада Костића бб, 78000 Бањалука

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БАЊАЛУКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 Градоначелник града Бањалука, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за попуну упражњених радних мјеста

у Градској управи града Бањалука

 

I

    У Градској управи града Бањалука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу службеника:

у Одјељењу за просторно уређење:

1.       Самостални стручни сарадник за сложеније поступке издавања локацијских услова и грађевинских дозвола.............................1 извршилац

у Одјељењу за комуналне послове:

2.       Самостални стручни сарадник за послове

обрачуна накнада и уговоре.............................................................1 извршилац

у Одјељењу за саобраћај и путеве:

3.       Стручни сарадник за одржавање објеката нискоградње...........1 извршилац

у Одјељењу за локални економски развој и стратешко планирање:

4.       Самостални стручни сарадник за имовину града.......................1 извршилац

у Одјељење за инспекцијске послове:

5.       Ветеринарски инспектор.................................................................1 извршилац.

II – Опис послова 

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за сложеније поступке издавања локацијских услова и грађевинских дозвола

Обавља сљедеће послове:     

- води сложеније поступке издавања локацијских услова и грађевинских дозвола;

- врши увиђај на терену и о томе сачињава записник;

- контролише садржај и овјерава урбанистичко-техничке услове за изградњу објеката урађене од стране овлашћеног правног лица;

- израђује урбанистичко-техничке услове када је израда истих у надлежности Одјељења;

- израђује извјештај о обављеној контроли техничке документације;

- одговоран је за законитост вођења поступака из дјелокруга свог рада;

- рад са странкама;

- спроводи мјере заштите на раду и заштите од пожара и мјере у вези са коришћењем и чувањем имовине у Одјељењу;

- обавља и друге послове - по налогу шефа Одсјека, начелника Одјељења и градоначелника;

- за свој рад, одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за послове обрачуна накнада и уговоре

Обавља сљедеће послове:

- прати прописе из области уређења простора и грађења и облигационих односа;

- учествује у вођењу управног поступка, припреми и изради нацрта рјешења о обрачуну накнада за уређење грађевинског земљишта и једнократне ренте;

- води евиденцију о свим активним предметима којима је задужен;

- припрема нацрте уговора између града и инвеститора за опремање грађевинске парцеле недостајућом инфраструктуром;

- води евиденције о свим уговорима за опремање грађевинске парцеле недостајућом инфраструктуром;

- прати реализацију и предузима поступке за реализацију уговора;

- одговоран је дисциплински, материјално и кривично за благовремено поступање по предметима за обрачун накнада;

- одговоран је за организацију, успоставу и ажурно вођење евиденција свих уговорних обавеза града и инвеститора у вези са изградњом јавне комуналне инфраструктуре као и других објеката у својини града, прати њихову реализацију, израђује и доставља извјештаје начелнику Одјељења и градоначелнику;

- израђује извјештаје о реализованим обавезама инвеститора на изградњи неопходне инфраструктуре коју су били дужни по закљученим уговорима изградити и предати граду и о томе квартално обавјештава градоначелника;

- врши благовремено праћење и повлачење гаранција датих од стране инвеститора, када се за то стекну услови;

- одговоран је за сарадњу са Одјељењем за финансије и извјештавање о извршавању уговорних обавеза од стране инвеститора ради благовременог покретања одговарајућих поступака;

- координира у обављању послова и предузима потребне активности из области уређења простора и грађења и облигационих односа за потребе Одјељења са другим органима и организацијама и сарађује са Правобранилаштвом РС;

- одговоран је за исправност и одржавање средстава рада;

- обавља и друге послове по налогу градоначелника, шефа Одсјека и начелника Одјељења;

- за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља стручни сарадник за одржавање објеката нискоградње

Обавља сљедеће послове:

- прати реализацију и подузима потребне радње за реализацију уговора одржавања у области нискоградње (путеви, мостови и сл.) и врши надзор;

- обавља послове на одржавању проходности путева у зимском периоду;

- учествује у изради програма и пројеката у дијелу нискоградње на свим нивоима (дугорочно и на годишњем нивоу);

- по потреби обавља послове припреме инвестиције и надзора на извођењу инвестиционих радова из области нискоградње;

- израђује прати и извјештава о динамици реализације одржавања у области нискоградње;

- учествује у праћењу регулативе и утиче на њена побољшања;

- припрема тендерску документацију за јавне набавке;

- прима оперативне задатке од самосталног стручног сарадника-координатора тима за одржавање и извјештава га о реализацији;

- обавља и друге послове по налогу градоначелника, начелника Одјељења и шефа Одсјека и за свој рад одговара начелнику Одјељења и шефу Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: службеник седме категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за имовину града

Обавља сљедеће послове:

- води управни поступак и израђује рјешења из стамбене области;

- води поступак у вези са додјелом пословних простора, гаража и остале непокретне имовине на коришћење;

- припрема информације и израђује анализе у области располагања пословним простором и гаражама и осталом непокретном имовином града;

- води евиденцију пословних простора и гаража у власништву града;

- припрема и израђује нацрте општих аката из наведених области;

- спроводи административно извршење рјешења донесених у управном поступку из стамбене области;

- организује и врши послове припреме у вези са рјешавањем стамбених потреба радника Градске управе;

- снимање и анализа постојећег стамбеног фонда, утврђивање реалних стамбених потреба, израда приједлога програма, прикупљање података и реализација укњижбе у власништву града Бањалука;

- прибављање документације за укњижбу станова, пословних зграда, пословних просторија и гаража у катастар некретнина и земљишну књигу и обављање других послова у поступку укњижбе;

- административно-стручни послови у поступку приватизације станова, пословних зграда, пословних просторија и гаража у власништву града Бањалука;

- прибављање документације за утуживање закупаца и корисника пословних зграда, пословних просторија и гаража – који нису измирили преузете обавезе и обављање других стручних послова, везано за покренуте поступке пред надлежним судовима;

- послови јавних набавки;

- обавља и друге послове по налогу начелника градоначелника, Одјељења и шефа Одсјека и за свој рад одговара начелнику Одјељења и шефу Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља ветеринарски инспектор

Обавља сљедеће послове:

- прати здравствено стање животиња и заштиту животиња од заразних болести, као и заштиту становништва од заразних болести;

- врши надзор над здравственом и хигијенском исправношћу хране животињског поријекла у примарној производњи и промету, у складу са Законом о храни;

- врши контролу здравствене исправности прехрамбених производа, сточне хране и воде за напајање животиња;

- врши контролу хигијене производње, и трговину млијека и меса, као и производа од млијека и меса;

- наређује отклањање неправилности, и забрану трговине животињама које нису прописно означене;

- врши ветеринарску контролу у производњи и промету намирница животињског поријекла, њихово обиљежавање и надзор - у погледу хигијенске исправности;

- спроводи заштиту животиња од мучења;

- забрањује промет и употребу кожа животиња - ако су прегледане без ветеринарско-санитарног прегледа, или ако потичу од погинулих животиња;

- наређује отклањање недостатака у производњи и промету намирница, сировина и отпадака животињског поријекла;

- забрањује промет и употребу ветеринарских лијекова, ако су неисправни и нерегистровани;

- узима узорке намирница, сировина, адитива, отпадака животињске хране, и провјерава да ли одговарају прописима;

- спроводи мониторинг контроле намирница и сировина на мјесту производње, складиштења и промета;

- одређује мјере када се појави заразна болест, и врши надзор над њиховим провођењем;

- проводи ветеринарско-санитарне мјере на сајмовима, пијацама и изложбама;

- одређује границе зараженог и угроженог подручја, те извјештава о појавама заразних болести;

- обавља надзор код утовара, истовара и претовара увезених пошиљки анималног поријекла;

- контролише спровођење мјера, и услове - у карантину, за увезене животиње;

- води управни поступак о извршеном инспекцијском надзору обавезно сачињава записник или службену забиљешку;

- доноси рјешење и закључке;

- издаје прекршајни налог;

- подноси захтјев за покретање прекршајног поступка;

- води евиденцију о извршеним инспекцијским надзорима и предузетим мјерама;

- подноси извјештај - начелнику Одјељења, о извршеном инспекцијском надзору и предузетим мјерама;

- израђује извјештај о раду - начелнику Одјељења;

- доставља редовне годишње оперативне планове, и тромјесечне извјештаје о раду - главном републичком ветеринарском инспектору;

- одговорно се понаша према средствима рада;

- одговоран је за провођење мјера заштите на раду и заштите од пожара, и мјера у вези са чувањем имовине у Одјељењу;

- обавља и друге послове, утврђене законом и другим прописима, као и послове - по налогу начелника Одјељења и градоначелника;

- за свој рад, одговоран је начелнику Одјељења и градоначелнику.

- Ветеринарски инспектор је одговоран:

- ако у вршењу надзора не предузме, не предложи или не одреди мјеру за коју је овлашћен;

- ако не предложи или не покрене поступак пред надлежним органом - због утврђене незаконитости, односно неправилности;

- ако прекорачи своја законска овлашћења;

- ако не поступа у складу са Кодексом државних службеника и Кодексом инспектора;

- ако, својом грешком, проузрокује материјалну и нематеријалну штету субјекту.

Статус и категорија радног мјеста: службеник четврте категорије.

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за пријем у радни однос.

III - Општи услови

          Општи услови које мора испуњавати кандидат:

1. да је држављанин РС, односно БиХ;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи јединице локалне самоуправе;

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ;

7.       да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у Градској управи, у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

IV - Посебни услови

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за сложеније поступке издавања локацијских услова и грађевинских дозвола, су:

- ВСС – дипл. инж. архитектуре - VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

- положен стручни испит за рад у управи;

- три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за послове обрачуна накнада и уговоре, су:

- ВСС – дипл. правник - VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- положен стручни испит за рад у управи;

- познавање рада на рачунару;

- положен возачки испит “Б” категорије.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто стручни сарадник за одржавање објеката нискоградње, су:

- ССС – грађевински техничар (IV степен);

- шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- положен стручни испит за рад у управи;

- познавање рада на рачунару;

- положен возачки испит “Б” категорије.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за имовину града, су:

- ВСС – дипл. правник - VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- положен стручни испит за рад у управи;

- познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто ветеринарски инспектор, су:

- ВСС – ветеринарски факултет - VII степен или први циклус високог образовања са најмање 240 ECTS;

- три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- положен стручни испит за рад у управи;

- познавање рада на рачунару;

- положен возачки испит “Б” категорије.

         Кандидати који немају положен стручни испит за рад у управи, могу се примити на рад, с тим да су дужни исти положити у року од шест мјесеци од дана запослења. Уколико не положе стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци од дана запослења, престаје им радни однос.

                       V - Потребна документа

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници града Бањалука, а може се преузети и у Градској управи града Бањалука.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву – пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује, са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту јавног конкурса.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова јавног конкурса.

Приликом пријаве на јавни конкурс, кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

- Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству РС, односно БиХ, и изјаве да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. и 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс – пријавног обрасца.

- Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

1)      дипломе о завршеном факултету (за радна мјеста под редним бројевима 1, 2, 4. и 5);

2)      диплому о завршеној средњој стручној спреми (ИВ степен –грађевински техничар - за радно мјесто под редним бројем 3);

3)      увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, или изјаве којом се кандидат, који нема положен стручни испит, обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи РС;

4)      исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

5)      исправе или изјаве да познаје рад на рачунару;

6)      изјаву о положеном возачком испиту “Б” категорије (за радна мјеста под редним бројевима 2, 3. и 5).

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, а тражи се као доказ о испуњавању посебног услова за одређено радно мјесто, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

У случају да кандидат доставља увјерење о дипломирању, уз увјерење доставља и потписано кратко образложење – изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области  високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Изузетно кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

- потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио – назив радног мјеста, да ли су то послови високе стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,

- увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

- писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све напријед наведене елементе потврде или увјерења.

   Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави:

- увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за рад на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

Докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у РС.  

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

                                      VI

        Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса (Конкурсне комисије), дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (подтачке 1), 3) и 4)) како слиједи:

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса, и

- да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

          Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

 Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, с циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата, и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VII

Пријаве на јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе, или путем поште, на адресу:

Градска управа града Бањалука – Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бањалука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Перишић Остоја, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-573.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и бораца, како је прописано члановима 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 30, 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

                               VIII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику РС” и дневном листу “Глас Српске”. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној њеб-страници града Бањалука.

*************

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

78400 ГРАДИШКА

Косовке дјевојке број 18

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Дипломирани инжењер електротехнике                 7 часова

          - Веб дизајн други разред техничар информационих технологија        - 2 часа

          - Базе података - четврти разред техничар рачунарства                        - 2 часа

          - Апликативни програми - први разред техничар инфор. технологија - 2 часа

          - Базе података – трећи  разред техничар рачунарства                         - 1 час

 ( на одређено вријеме до краја редовне наставе тј. до 30.6.2019. године)

1. Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању члан 75. и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву кандидати су дужни да приложе сљедећа документа:

Општи услови:

1) да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

Кандидат уз потписану пријаву у којој је обавезно навести личне податке, адресу и контакт телефон, потребно је доставити документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент.

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме. (Односи се само за радно мјесто под бројем 1)

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и неовјерене фотокопије комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове овим конкурсом дужни су приступити тестирању и интервју који ће се обавити дана 13.7.2018. године у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирањее и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматрати ће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са назнаком “за конкурс” слати на адресу: ЈУ Техничка школа, ул. Косовке дјевојке број 18, 78 400 Градишка, или доставити лично у школи.

***********

ЗУ “ЦРВЕНА АПОТЕКА” МРКОЊИЋ ГРАД

расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос

- Фармацеутски техничар     

Број извршилаца: 7

За подручје општине Бањалука 4 извршиоца и 3 извршиоца за подручје општине Прњавор.

Опис посла:

Послови фарм. техничара у апотеци

Услови за кандидате:

ССС спрема (диплома фармацеутског техничара)

Положен стручни испити

Радно искуство (најмање годину дана на пословима фарм. техничара)

Добре комуникацијске и персоналне особине

Контакт:

Заинтересовани кандидати који испуњавају услове конкурса, могу конкурисати слањем CV-а на mail адресу daliborka.rozic@crvenaapoteka.com.

Конкурс је отворен 15 дана од дана објаве

***********

ДФ СЕРВИС-РЕМОНТ ДОО 

Овлашћени сервис и продавац Даф привредних возила

Дрварска бр.8

78250 Лакташи

   расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

1. Аутомеханичар – 2 извршиоца

2. Аутоелектричар – 1извршилац

Опис послова

Поправак и одржавање привредних возила

Услови

Са или без радног искуства

Пријаве слати на е- mail logistic.vbl@gmail.com

 или звати на број 066/523-377

***************

Mozzart кладионица је регионални лидер у области спортског клађења и игара на срећу. Компанија има развијену мрежу од преко 900 објеката у региону и запошљава преко 4000 запослених.

    

- Потребни су нам оператери на уплатним мјестима у:

Бањалуци, Градишци, Добоју, Дервенти, Требињу, Костајници, Челинцу, Теслићу, Котор Варошу, Источном Сарајеву, Прњавору, Лопарама и Зворнику

Ако имаш између 18 и 35 година и заинтересован/на си да постанеш дио MOZZART компаније, ово су основне дужности које ћеш имати као оператер на уплатном мјесту

1. Пријем уплата и исплаћивање добитних тикета

2. Комуникација са играчима и давање потребних информација везаних за услове и начин играња

3. Пријем поруџбина од гостију, припрема топлих и хладних напитака и услуживање гостију

4. Одржавање уредности радног простора

Услови:

1. Средња стручна спрема (III или IV)

2. Познавање рада на рачунару

3. Комуникативна, лојална, љубазна и тимски оријентисана особа

Сви радници у Mozzartу су пријављени, плате радника су редовне и комплетан износ се исплаћује преко текућег рачуна, радници поред плате имају топли оброк, регрес, стимулативни дио плате, 20 дана годишњег одмора и плаћен прековремени рад у складу са Законом уколико радник ради више него што је предвиђено мјесечним фондом.

          Уколико сте заинтересовани, молимо вас да своје пријаве са радном биографијом и мотивационим писмом пошаљете на е-mail: jobrsјобрс@mozzartbet.com

          Крајњи рок за подношење пријава је 31.7.2018.

    Само кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани.

************

“ТЕСОРО” СП 

Младена Стојановића 43, БАЊАЛУКА

Телефон: 066/051-744

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

- Женски фризер.............................................................................1 извршилац

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведене контакте.

Оглас је отворен 30 дана од дана објављивања.

*********

“ЕМИНЕНТ” СП

Бранка Грбчића бб, БАЊАЛУКА

Телефон: 066/432-216 

Потребна дјевојка за рад у локалу “ЕМИНЕНТ”. Локал је у склопу тениског клуба “Елит” у Лазареву. Мирно, породично и спортско мјесто. Искуство није потребно.

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

- Конобар (ж) ..............................................................................1 извршилац

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведене контакте.

Оглас је отворен до 1.8.2018. год.

*******

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

БАЊАЛУКА

Школски одбор ЈУ Пољопривредне школе Бањалука доноси:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

о поништењу конкурса за избор директора ЈУ Пољопривредне школе Бањалука објављеног у дневном листу “Глас Српске” дана 11.4.2018. године

Поништава се конкурс за избор директора ЈУ Пољопривредне школе Бањалука објављеног у дневном листу “Глас Српске” дана, 11.4.2018. године.

Поништење предметног конкурса врши се на основу члана 128. став (1) тачка 15) Закона о средњем образовању и васпитању, Рјешења просвјетног инспектора, број: 24.120/616-227-40-3/18 од 22.6.2018. године и Одлуке Школског одбора, број: 414/18. од 27.6.2018. године.

************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

БАЊАЛУКА

Књаза Милоша бр. 9

ШКОЛСКИ ОДБОР

Школски одбор ЈУ Пољопривредне школе Бањалука расписује 

КОНКУРС

за избор директора ЈУ Пољопривредне школе Бањалука

За директора школе може да буде изабрано лице које, осим општих услова утврђених општим прописима о раду, испуњава и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању, и то:

Општи услови:

1. да је лице старије од 18 година,

2. да је држављанин РС, односно БиХ,

3. да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад,

Посебни услови:

1) има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става;

3) није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дијела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља нада дјететом или малољетним лицем;

4) има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе;

5)      испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада, као и списак достављене документације,

2. Увјерење о држављанству РС и БиХ,

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

5. Диплому о завршеном најмање првом циклусу студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

6. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од 6 мјесеци),

7. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља нада дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци),

8. Увјерење о радном искуству од најмање пет година рада као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у ЈУ Пољопривредној школи, након стицања дипломе из тачке 5) овог става;

9. Приједлог програма рада директора за мандатни четворогодишњи период,

10.     Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

11.     Друге доказе о потврђивању знања и способности за организовање васпитно-образовног рада школе.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка.

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Пријаве са доказима о испуњавању услова и контакт телефоном доставити поштом на адресу школе: ЈУ Пољопривредна школа Бањалука - Школски одбор, Књаза Милоша бр. 9, 78 000 Бањалука, са назнаком “пријава на јавни конкурс за избор и именовање директора Школе”. Достављена документација (документи) се достављају у оригиналу и овјереној фотокопији у складу са законом и неће бити враћена кандидатима.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о рјешењу о избору и именовању директора ЈУ Пољопривредне школе Бањалука у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења Школи.

                        ***********************                                                                         ___________________________________

ДГР ДОО

ДУНАВСКА ББ, БАЊАЛУКА

Телефон: 051/301-033

ОГЛАС

за пријем радника

Предузећу ДГР д.о.о. пословна јединица у Бањалуци потребан један радник на радном мјесту:

1) Пословођа (руководилац) Пословне јединице Бањалука - 1 извршилац

Посебни услови:

- виша или средња стручна спрема

- познавање рада на рачунару

- радно искуство на истим или сличним пословима

- положен возачки испит Б категорије

2) Радник за утовар истовар робе                              1 извршилац

3) Возач/достављач “Ц” категорије                            1 извршилац

4) Возач “Е” категорије                                      1 извршилац

Посебни услови:

- радно искуство на истим пословима најмање три године и положен државни испит

Општи услови за сва радна мјеста:

- да посједује добру комуникацију

- спремност за тимски рад

- рад на одређено вријеме

Радни однос се заснива путем огласа.

Пријаву и CV слати на е-mail: dagorinfo@gmail.com или на адресу: Јарослава Плецитија бр. 17 Бањалука. Оглас остаје отворен 10 дана од дана објављивања.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица