JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04. 10. 2017. године

JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04. 10. 2017. године 06.10.2017 00:28 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 04.10. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО БАЊАЛУКА

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

I - Назив и позиција радног мјеста

Стручни савјетник......................................број извршилаца 1 (један)

радни однос се заснива на неодређено вријеме

Тужилачки асистент - дактилограф  ….. ……број извршилаца 1 (један)

радни однос на неодређено вријеме

Тужилачки асистент - дактилограф  ……….. број извршилаца 1 (један)

радни однос се заснива на одређено вријеме до завршетка Пројекта у којем се реализује буџетска подршка за рад на предметима ратних злочина

IKT службеник – TCMS администратор………број извршилаца 1 (један)

рани однос на неодређено вријеме

5. Спремачица радног простора…………… број извршилаца 1 (један)

радни однос се заснива на одређено вријеме до повратка раднице са боловања

II – Опис послова

Позиција 1. – Стручни савјетник помаже тужиоцу у његовом раду у поступцима према малољетним лицима, обавља послове у току припремног поступка, прикупља податке које се тичу личности малољетника, пружања психолошке подршке и давања мишљења тужиоцу за доношење одлуке о цјелисходности покретања поступка, прикупља податке за примјену васпитних препорука, даје мишљење о потреби предузимања мјера смјештаја малољетника у прихватилиште, обилази притворене малољетнике и тужиоцу подноси извјештај, као и све подршке свједоцима у току истраге у свим малољетничким предметима, предметима за дјела на штету малољетника, а све у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетним лицима, у свим предметима за ратне злочине а све у складу са познавањем кривичних закона у области процесуирања ратних злочина као и познавање осталих релевантних закона из кривичне области.

Позиција 2. и 3. – Тужилачки асистент – дактилограф обавља послове креирања тужилачких писмена по наредби тужиоца, регистровање пратећих прилога уз документ, регистровање свих радњи по наредби тужиоца те извршавање других задатака додијељених од стране тужиоца, у складу са Правилником о систему за аутоматско управљање предметима у Тужилаштву.

Позиција 4. - IKT службеник врши инсталирање, конфигурисање и одржавање IKT опреме и системских и апликацијских програма, функционисање локалне рачунарске мреже, пружа директну помоћ/IKT подршку корисницима у Тужилаштву, пружа помоћ корисницима при раду у систему за управљање тужилачким предметима, обавља редовне задатке у систему за управљање тужилачким предметима, администрира корисничке налоге тужилаца и административног особља, обезбјеђује услове и врши редовну израду сигурносних копија електронских података смјештених на серверима датотека у Тужилаштву, припрема, организује и обезбјеђује техничке услове за снимање саслушања, израђује копије снимљеног материјала, формира и води уредну евиденцију о снимљеним материјалима, ажурира веб-страницу Тужилаштва, редовно извјештава непосредног руководиоца о свим уоченим проблемима и начину њиховог рјешавања, обавља и друге послове које му одреди руководилац одсјека и секретар Тужилаштва.

Позиција 5. – Спремачица радног простора обавља све послове чишћења радних и других просторија, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсјека.

III – Општи услови

1) да је држављанин РС или Босне и Херцеговине,

да је старији од 18 (осамнаест) година,

да има општу здравствену способност,

да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у правосудној институцији,

да није отпуштен из правосудне институције или органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

IV - Посебни услови

За позицију 1: ВСС – друштвени смјер, социјални педагог-дефектолог, специјални    педагог - дефектолог, социјални радник или психолог, са најмање двије  године радног искуства, познавање енглеског језика и рада на рачунару

За позицију 2. и 3.:  ССС - друштвеног смјера или дактилограф И-а или II-б класе са

                      најмање шест мјесеци радног искуства на дактилографским

                            пословима, познавање рада на рачунару.

За позицију 4.:  ССС електротехничког или информатичког смјера са најмање шест   мјесеци радног искуства на пословима из области информационих    технологија

За позицију 5: Осмогодишња школа

V - Потребни документи

Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Окружног јавног тужилаштва Бањалука, хттп://от-бањалука.правосудје.ба, у дијелу "конкурси за упражњене позиције", а може се добити и у Окружном јавном тужилаштву Бањалука, Ул. Владике Платона бб.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом, уз напомену да је прописима који регулишу радне односе прописано да запосленом престаје радни однос у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке, који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати прилажу у оригиналу или овјерене копије сљедећих докумената:

- Личну карту или пасоша

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о завршеном студију за позицију 1, односно свједочанство о

      завршеној школи за позиције 2, 3, 4. и 5,

-  Увјерење или потврду о траженом радном искуству за позиције 1, 2, 3. и 4.;

-  Доказ о општој здравственој способности - љекарско увјерење доставиће

      изабрани кандидати по завршетку конкурсне процедуре.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

VI - Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова се могу доставити лично, путем поште на адресу: Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци, ул. Владике Платона бб, 78000 Бањалука, са назнаком: "Пријава на конкурс" или електронском пријавом путем веб сајта Окружног јавног тужилаштва Бањалука са тачном назнаком радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве да дође у тужилаштво и пријаву потпише (лично или преко пуномоћника, који ће тада приложити и овјерену пуномоћ ), те предати/доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријава кандидата је 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Прије доношења одлуке о избору са пријављеним кандидатима, који испуњавају опште и посебне услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју, а за радно мјесто под тачком 2. и 3. и провјера радних способности кандидата, која се састоји у провјери познања рада на рачунару и брзини куцања.

О времену и мјесту тестирања кандидати ће бити обавијештени накнадно, најдаље у року од 5 дана од затварања конкурса, писменим путем или телефонским путем, те је потребно у пријави обавезно навести и контакт телефон.

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу "Глас Српске" и на интернет страници Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

**************

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"

БАЊАЛУКА

Јеврејска 48

 расписује

КОНКУРС

за пријем на радна мјеста

1. Професор стручно-теоретске наставе за електротехничку струку, 1 извршилац на неодређено вријеме, са радним искуством у струци од најмање 1 године, пуна норма;

2. Професор стручно-теоретске наставе за електротехничку струку, 1 извршилац на неодређено вријеме, са радним искуством у струци од најмање 1 године, пуна норма

Уколико се на конкурс не пријави лице са радним искуством у струци од најмање 1 године разматраће се пријаве кандидата приправника.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове наведене у члану 75. Закона о средњем образовању и васпитању да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме и то:

- под тачком 1. конкурса: дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникација;

- под тачком 2. конкурса: дипломирани инжењер електротехнике, смјер за рачунарску технику и аутоматику и

да испуњава друге услове прописане  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. пријаву  на конкурс која мора бити  потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и  у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон  и кратка биографија кандидата,

2.       диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4.       извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

5.       увјерење о држављанству РС или БиХ,

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица,

7.       увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање 1 године ако се пријављује лице које није приправник,

8.       увјерење о радном стажу (ако има радни стаж) издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме,

9.       увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности Школа ће затражити за кандидата који буде изабрана. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 13.10.2017. године (петак) у 10 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком "За Комисију за избор кандидата".

***********************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" СРБАЦ

 расписује :

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник енглеског језика, 1 извршилац са радним искуством од једне године и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, 20 наставних часова;

2. Наставник разредне наставе, 2 извршиоца са радним искуством од једне године и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме;

3. Наставник разредне наставе, 1 извршилац са радним искуством од једне године и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, школска 2017/2018 година;

4. Водитељ продуженог боравка, 1 извршилац без радног искуства-приправник, на одређено вријеме до 30.6.2018. године;

5. Наставник техничког образовања, 1 извршилац без радног искуства-приправник, на одређено вријеме школска 2017/2018 година, 4 наставна часа;

6. Наставник ликовне културе, 1 извршилац са радним искуством од једне године и положеним стручним испитом, на одређено вријеме школска 2017/2018 година, 1 наставни час;

7. Наставник физичког васпитања, 1 извршилац са радним искуством од једне године и положеним стручним испитом, на одређено вријеме школска 2017/2018 година, 6 наставних часова;

Општи и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

а) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата.

Поред наведених општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат за свако наведено радно мјесто мора испуњавати и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основним школама.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос) поред наведеног, кандидат је дужан доставити:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или  увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца на наведеним пословима, за радна мјеста за које је потребно радно искуство,

5) увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из породице погинулог борца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 16.10.2017. године у 13 часова у просторијама ЈУ ОШ "Јован Јовановић Змај" Србац, улица Моме Видовића бр.14, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ "Јован Јовановић Змај" улица Моме Видовића бр.14, 78 420 Србац, Република Српска.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Српцу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

            *************************                                                                                                           

ЈУ ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"       

78215 ДРАГОЧАЈ

расписује:

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

1. Наставник информатике, на одређено вријеме до завршетка школске 2017/18. године, 11 часова, приправник – 1 извршилац,

 Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају  и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су :

- да је држављанин РС или БиХ , а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан , а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте;

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој  способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само  изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем,

  Уз пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедећа  документа:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе, дана 17.10.2017. године (уторак) са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата и пријаве кандидата који не приступе на интервјуу неће се узети у разматрање.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе са назнаком "ЗА КОНКУРС".

*************

ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ" ПРЊАВОР

  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну радних  мјеста на одређено вријеме

са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

1. Наставник (вјероучитељ) православне вјеронауке (централна школа и ПШ Штрпци, одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања) – пуна норма

2. Наставник/професор разредне наставе (ПШ Доњи Штрпци, одређено радно  вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања) – 1 извршилац

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Потребна документа:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу)

4. Увјерење о осуђиваности односно неосуђиваности у складу са чланом 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању Школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу,

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

12. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати, који буду конкурисали за радно мјесто, под бројем 1. морају имати прибављену сагласност надлежне цркве.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавити ће се интервју дана, 16.10.2017. године, у просторијама ЈУ Основна школа "Бранко Ћопић" Прњавор, са почетком у 12.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ ОШ "Бранко Ћопић" Прњавор, улица Раде Врањешевић бр.1А, у времену од 7 до 15 часова.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

*******************

ГП "ГРАДИП" АД ПРЊАВОР

 расписује

ОГЛАС

за пријем грађевинских радника у радни однос:

1. Тесар – већи број извршилаца

2. Зидар – већи број извршилаца

3. Армирач - већи број извршилаца

Услови за пријем радника у радни однос:

- да имају потребно знање и радно искуство у струци за обављање послова за које је овај оглас расписан.

Пријаве доставити лично, мејлом или поштом на адресу:

ГП "Градип" АД Прњавор, Улица Светог Саве број 28 или Бањалука, улица Краља Алфонса XIII број 37.

****************

ЈУ ОШ "СТАНКО РАКИТА" БАЊАЛУКА

Ул. Јове Г. Поповића бр. 9

78000 Бањалука

 расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник/професор математике, 16 часова редовне наставе - један извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2018.

За наведено радно мјесто тражи се лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Пријављени кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане чланом 104. Законом о основном васпитању и образовању, услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача а пријем кандидата ће се вршити у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Потребна документација:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, уз назначење адресе пребивалишта и броја телефона), кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова, и то:

1. увјерење о држављанству (овјерена копија),

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. љекарско увјерење (не старије од шест мјесеци) о радној способности издато од надлежне здравствене установе – прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – наведено школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова за заснивање радног односа прописану Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

6.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, за кандидате из категорије породице погинулог борца,

7.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, за кандидате из категорије ратних војних инвалида,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, за кандидате из категорије бораца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју дана 18.10.2017. године, у просторијама ЈУ ОШ "Станко Ракита" Бањалука, са почетком у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико не приступе интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће бити узете у разматрање.

Пријаве са документацијом и назнаком "за конкурс" доставити на адресу школе.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

БАЊАЛУКА, Пиланска бб

 расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Професор - за наставне предмете: естетика струке и естетско-корективна козметика (Академски сликар – проф. ликовне умјетности), укупно 4 часа седмично, 1 извршилац на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2018. године, лице без радног  искуства – приправник.

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству РС или БиХ,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

 - увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије

породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за избор кандидата обавиће интервју и тестирање дана 16.10.2017. године (понедјељак) у 12 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавијештени писменим путем о избору кандидата.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности. 

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу школе:

ЈУ Технолошка школа Бањалука, Пиланска бб, са назнаком "За Комисију за избор кандидата".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица