ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.08. 2018. године

 ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.08. 2018. године 03.08.2018 01:11 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 01.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

******************

***********************

ЈУ ЦСШ “ПЕТАР КОЧИЋ СРБАЦ

Ул. Данка Митрова 5, 78420 Србац

 

КОНКУРС

за пријем радника

1. Дипломирани инжењер машинства (пуна норма), са радним искуством  на неодређено вријеме.

2. Дипломирани инжењер машинства (пуна норма), са радним искуством на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

3. Професор српског језика (9 часова) са радним искуством  и положеним стручним испитом на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства.

          Поред  услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у стручним техничким и средњим стручним школама.

          Пријем радника врши се у складу с Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Потребна документа:

1. пријава на конкурс потписана од стране кандидата који се пријављује

2. извод из матичне књиге рођених

3. увјерење о држављанству

4. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством   (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС  уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци прилаже само изабрани  кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетног лица,  Школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни уз пријаву доставити овјерене фотокопије  приложених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који  су доставили потпуне и благовремене пријаве  и који испуњавају  услове конкурса, обавиће се  тестирање и интервју   дана, 15.8.2018. године, у 10  часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 10 дана од дана објављивања у дневним новинама.

          Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити на адресу:  ЈУ Центар средњих школа “Петар Кочић” Србац, Улица Данка Митрова 5, 78420 Србац.

          Контакт телефон 051-740-135.

************

“КОСМОС” БАЊАЛУКА

Ул. Цетињска бр. 1.

Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину “Космос” Бањалука, Цетињска бр. 1, расписује

ОГЛАС

I   За пријем радника на одређено вријеме, и то:

1.       Бравар – заваривач, КВ, 3 (три) извршиоца,

2.       Заваривач, КВ, 3 (три) извршиоца.

         

II  Општи услови:

1.       Да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2.       Да је старији од 18 година,

3.       Да има општу здравствену способност за рад.

III Посебни услови:

- да имају завршену металску школу, III степен стручне спреме, КВ,

IV  Пријаве на оглас подносе се на адресу: Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину “Космос»“ Бањалука, ул. Цетињска бр. 1.

В  Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања огласа.

*******

“CENTRAL COMPANY ” ДОО, БАЊАЛУКА

Предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Central Company ” д.о.о., Бањалука, расписује

ОГЛАС

1)      Позив за обуку и преквалификацију за возача аутобуса

У сарадњи са ЈУ Завод за запошљавање РС и Едукативним центром Привредне коморе Републике Српске, организује се обука за возаче аутобуса.

Незапослена лица која су заинтересована за посао возача аутобуса у предузећу Централ Цомпани, а која не испуњавају (у наставку наведе) услове за радно мјесто возача, имају могућност обуке, доквалификације и преквалификације. Кандидати који успјешно заврше (плаћену) обуку, биће запослени на неодређено.

2)      Редовни оглас за пријем у радни однос на место:

Возач аутобуса у градском саобраћају..................................(више извршилаца)

Кандидати поред општих услова одређених Законом о раду, треба да посједују и сљедеће услове:

          - најмање трећи степен образовања саобраћајне струке

          - положен возачки испит “Д” категорије

          - здравствену способност за обављање послова професионалног возача

Заинтересовани кандидати своје пријаве са назнаком “пријава за посао” могу послати на мејл адресу central@blic.net, лично доставити у просторије Управе предузећа “Central Company ” д.о.о. сваким радним даном од 8 до 16 часова, или послати путем поште на адресу:

“Cental Company”  д.о.о.

Браће Мажар и мајке Марије 48,

78000 Бањалука.

За све додатне информације Вам стојимо на располагању и путем контакт телефона 051/223-131

*********

УСЗ ЦЕНТАР ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ УСЛУГЕ

“ЗА МАЈКУ И ДИЈЕТЕ”

СТАРОГ ВУЈАДИНА 53,

БАЊАЛУКА

Установа социјалне заштите Центар за специјалистичке услуге “За мајку и дијете” у Бањалуци, расписује

КОНКУРС

за следећа упражњена радна места:

 

- доктор опште медицине (са лиценцом)

- медицинска сестра/техничар

- дипл. дефектолог (различитих усмјерења - логопед, сурдолог олигофренолог, соматопед, моторни реедукатор и сл.)

- дипл. професор специјалне едукације и рехабилитације

- дипл. психолог

- дипл. педагог

- дипл. социјални радник

- дипл. васпитач

- дипл. учитељ

- домаћица

Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

- да има навршених 18 година живота;

- да је држављанин Босне и Херцеговине;

- да против њега није покренут кривични поступак;

Посебни услови које треба да испуњава су:

- висока стручна спрема (у складу са Законом о образовању)

- изнимно важно искуство у струци (рад са децом са потешкоћама у развоју)

- пожељно - одрађени приправнички стаж

- познавање рада на рачунару

- положен возачки испит

- одговорност, професионалност, тачност и преданост раду

Уколико желите да постанете део нашег стручног тима своју апликацију са фотографијом пошаљите на mail адресу centarzamajkuidijete@gmail.com. Кандидати који уђу у најужи избор биће позвани на разговор. Оглас је отворен до 8.8.2018. год.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се узимати у обзир

********

ЗУЕБЛИН ДУХ ИНВЕСТ БИХ ДОО

ЛАКТАШИ

је предузеће у Лакташима, које се бави фином-монтажом аутокаблова и у потрази је за новим радницима, због повећаног обима посла у производњи.

ТРАЖИМО:

Већи број радника у производњи

Стручна спрема - (НК, ССС-сви профили) који су спремни за рад у производњи М/Ж.

Заинтересовани кандидати могу се јавити у просторије фирме у Лакташима или на број телефона 051-535-767.

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

Зуеблин Дух Инвест БиХ д.о.о.

Старог Вујадина бб

78250  Лакташи

*******

COMPEX ДОО”

БРАЋЕ ПИШТЕЉИЋА 1,

БАЊАЛУКА

КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме - машиниста на дорадним машинама - 2 извршиоца - пол/м

Квалификације:

- ССС: пожељна  хемијска школа - графички смјер (алтернативно, завршена машинска или електротехничка школа)

- Радно искуство: пожељно радно искуство у струци

- Познавање рада на рачунару - основни ниво

- Познавање енглеског језика - основни ниво

- Пожељно знање њемачког језика

Опис посла:

- рад на машини за љепљење картонске амбалаже

- рад на машини за исијецање папира/картона (кутија)

Личне карактеристике:

- Лично учење и развој

- Склоност тимском раду

- Комуникативност

- Агилност

Кандидати су дужни доставити:

- CV

Обавезан пробни рад у трајању 3 мјесеца.

Све пријаве доставити на mail:

compex@blic.net или лично на адресу Браће Пиштељић 1

Конкурс је отворен до: 15.8.2018.

*********

COMPEX ДОО”

БРАЋЕ ПИШТЕЉИЋА 1, БАЊАЛУКА

ОГЛАС

Штампарији “Compex д.о.о” потребан возач-достављач.

Радно искуство мин. годину дана.

Возачка дозвола Ц категорије.

Оглас отворен 10 дана.

Пријаве слати на mail: compex@blic.net

*********

НЕОБАС” ДОО БАЊАЛУКА

УЛ. ПУТ СРПСКИХ БРАНИЛАЦА БР.35

78000 БАЊАЛУКА

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

“Необас” д.о.о. Бањалука расписује оглас за пријем радника на радно мјесто возач аутобуса у међународном саобраћају

- Возач аутобуса  .................................................5 извршилаца

Поред општих услова да су:

- држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,

- старији од 18 година,

Потребно је да кандидати испуњавају и сљедеће посебне услове :

- најмање трећи степен образовања саобраћајне струке – возач моторних возила

- возачка дозвола “Д” категорије

- здравствена способност за рад на радном мјесту “возач аутобуса”

Потребна документа:

        1. биографија

        2. овјерена копија дипломе (свједочанства)

        3. CPC сертификат

        4. квалификациона картица возача

        5. картица за дигитални тахограф

        6. искуство у међународном превозу путника

Поред општих услова предност имају кандидати са важећим “COD 95”       

Пријаву са биографијом послати поштом са назнаком “Оглас за пријем у радни однос” или лично

на адресу:

“Необас” д.о.о. Бањалука

Ул. Пут српских бранилаца бр.35

78000 Бањалука

или на mail:

info@neobas.org

Оглас отворен до 31.8.2018. године

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

ДОСИТЕЈЕВА 34, ТРН - ЛАКТАШИ

расписује

КОНКУРС

за радна мјеста

 

1.       Наставни предмет: Њемачки језик - 18 часова, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до повратка радника са породиљског боловања;

2.       Наставни предмет: Математика – 4 часа, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године;

3.       Наставни предмет: Физика – 4 часа, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године.

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос) потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

На конкурс доставити:

1.       Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2.       Увјерење о држављанству (да је држављанин РС и БиХ),

3.       Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Пријем у радни однос извршиће се  у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању,

Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а у складу са Одлуком Уставног суда Републике Српске, број У-83/14 од 24.2.2016. године.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 14. августа 2018. године са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, исте се неће враћати кандидатима. Пријаве слати на адресу школе улица Доситејева 34, 78252 Трн, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

 О пријему и ранг-листи кандидати ће бити обавијештени 20. августа 2018. године.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетниом лицем школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не  може бити старије од  шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

У случају да пријављени кандидат није задовољан одлуком директора, може поднијети приговор Школском одбору, у року од 8 дана од дана пријема обавјештења.

*******

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

ШИПОВО

доноси:

ОДЛУКУ

Којом се поништава конкурс за попуну упражњеног радног мјеста – хигијеничар, на неодређено вријеме, број 108/18 од 8.6.2018. године, објављен у дневном листу “Глас Српске” 13.6.2018. године.

                         

Образложење

          Приликом ванредне инспекцијске контроле од стране инспектора рада утврђене су одређене неправилности везане за поступак пријема радника путем конкурса за упражњено радно мјесто хигијеничар, на неодређено вријеме, директор ЈУ “Народна библиотека” Шипово поступајући по горе наведеном Рјешењу и налогу инспектора је одлучио да отклони неправилности и распише поновни конкурс за упражњено радно мјесто - хигијеничар, на неодређено вријеме.

*********

ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА   

ГРАДИШКА, ВИДОВДАНСКА  ББ

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника

1.       Професор пољопривредне групе предмета, 10 часова практичне наставе - један извршилац, са радним искуством у струци од најмање годину дана, од 3.9.2018. године до 31.8.2019. године.

2.       Професор медицинске групе предмета, 16 часова наставе - један извршилац, са радним искуством у струци од најмање годину дана, на неодређено вријеме

3.       Здравствена њега (вјежбе), 5+5 часова - један извршилац, са радним искуством у струци од најмање годину дана, на неодређено вријеме.

                                                                               

 Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова, прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Општи услови за пријем у радни однос:

1)      да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству;

2)      да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3)      да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4)      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

1.       Професор пољопривредне групе предмета - дипломирани инжењер пољопривреде

2.       Професор медицинске групе предмета - доктор медицине

3.       Здравствена њега - дипломирана медицинска сестра или виша медицинска сестра

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке о:

 врсти посла

 степену стручне спреме

 дужини оствареног радног стажа

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената (не старије од шест мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Интервју и тестирање утврђен Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ће се обавити у сриједу, 15.8.2018. године, у  10 часова  у просторијама школе. Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78 400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.

***********

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

КРАЉА АЛФОНСА XIII/34, БАЊАЛУКА

расписује:

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто професора

Опис радног мјеста

1)      Професор математике - 1 извршилац, на неодређено вријеме - 20 часова.

Услови: професор математике, дипломирани математичар, професор математике и информатике, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар и информатичар и професор математике и физике.

2)      Професор демократије и људских права – 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2019. године – 14 часова.

Услови: професор филозофије, професор социологије, дипломирани социолог, професор филозофије и социологије и дипломирани политиколог.

3)      Професор француског језика – 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2019. године – 6 часова.

Услови: професор француског језика и књижевности.

4)      Професор информатике – 1 извршилац, до повратка радника са неплаћеног одсуства – 8 часова.

Услови: професор информатике; професор физике и информатике: професор рачунарства и информатике; професор математике и информатике; дипломирани инжењер информатике; дипломирани инжењер рачунарства и информатике; дипломирани математичар и информатичар; дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарства и информатике; дипломирани информатичар и дипломирани инжењер машинства.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. У радни однос прима се лице са искуством.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс  за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати  су дужни  приложити:

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

-        Извод из матичне књиге рођених;

-        Увјерење о држављанству;

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке о:

1) врсти посла;

2) степену стручне спреме;

3)  дужини оствареног радног стажа по врстама посла.

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

- Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци) и увјерење о неосуђиваности доставља се након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју  са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се  дана,  14.8.2018. године, у  10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ Економска школа Бањалука, Краља Алфонса XIII/34, Бањалука.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

**********

ХИДРО СПЛЕТ” ДОО ТРН, ЛАКТАШИ

Ул. Обилићева бб,

78252 ТРН – ЛАКТАШИ

расписује

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос радника на сљедећа радна мјеста:

1. Инжењер грађевинске оперативе – 1 извршилац

Неопходни услови:

- дипломирани грађевински инжењер са дипломом о завршеном високом образовању – грађевински факултет

- руководно искуство у извођењу радова хидроградње и/или нискоградње

- возачка дозвола Б категорије

Пожељни услови:

- активно познавање рада на рачунару

2.       Пословођа грађевинске оперативе – 1 извршилац

Неопходни услови:

- грађевински техничар са увјерењем о завршеном средњем образовању – средња грађевинска школа

-  искуство у извођењу радова хидроградње и/или нискоградње

- возачка дозвола Б категорије

Пожељни услови:

- активно познавање рада на рачунару

3. Грађевински радник – зидар - 1 извршилац

Пожељни услови:

- искуство у извођењу зидарских радова

4. Грађевински радник – НК радник 2 извршиоца

- искуство није неопходно

Контакт подаци за добијање информација или достављање пријава:

“ХИДРО СПЛЕТ” д.о.о. Трн, Лакташи

Адреса: Обилићева бб, 78252 Трн – Лакташи

Телефон/Факс: +387 51 385 190

Е-mail: info@hidrosplet.com

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

*********

ЦЕНТАР ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ “ДИАЛОГ” ДОО

БАЊАЛУКА

КОНКУРС

Центар за стране језике “Диалог” тражи сарадника на мјесту менаџера.

Услови:

- завршена средња школа или студиј економског смјера

- познавање енглеског или њемачког језика на Б2 нивоу према Заједничком европском референтном оквиру за језике (приложити међународно признати цертификат)

- врло добро познавање основних компјутерских вјештина (Word, Excell, Pover Point, Outlook)

- искуство у усменој и писменој кореспонденцији с пословним партнерима

- добре организацијске, комуникацијске и презентацијске вјештине

- минимално једногодишње радно искуство на пољу економије

Почетак радног односа: август/ септембар

Облик радног односа: пуно радно вријеме. Уговор на неодређено вријеме уз пробни рок од мјесец дана.

Висина плате: по договору

Пријаве и информације слати искључиво на uprava@dialog.ba

Само кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани

Оглас је отворен до 5.8.2018. године и након тога пристигле пријаве неће бити узете у обзир.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица