JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01. 11. 2017. godine

JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01. 11. 2017. godine 03.11.2017 00:07 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 01.11. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU OŠ "NIKOLA MAČKIĆ"

DONjA PREVIJA

 raspisuje

JAVNI KONKURS

Za izbor i imenovanje direktora

Osnovne škole "Nikola Mačkić" Donja Previja

I - Predmet

Školski odbor OŠ "Nikola Mačkić" iz Donje Previje raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole.

II - Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

III - Uslovi

Za direktora osnovne škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, a to su:

1. Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2) da je državljanin BiH/RS,

3) da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji

1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

IV - Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

1) Prijavu na konkurs,

 2) Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

 3) Izvod iz matične knjige rođenih,

 4) Uvjerenje o državljanstvu,

 5) Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

 6) Diploma o stečenom stepenu stručne spreme,

 7) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

 8) Dokaz odnosno potvrdu o dužini radnog iskustva (najmanje pet godina nakon sticanja diplome),

 9) Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10) Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),

11) Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od šest mjeseci),

12) Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

13) Druge dokaze o napredovanju u struci i potvrđivanju sposobnosti kandidata (ako postoje),

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

V - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Osnovna škola "Nikola Mačkić", Donja Previja bb, 79287 Previja sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora škole".

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rezultatima konkursa u roku od osam dana od dana prijema obavještenja.

************

JU OŠ "MILUTIN BOJIĆ" POTKOZARJE - BANjALUKA

raspisuje:

  KONKURS

  za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Nastavnik - profesor njemačkog jezika - na određeno vrijeme do kraja školske 2017/18. godine - 10 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Potrebna dokumenta:

- Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, 10.11.2017. godine, (petak) sa početkom u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Milutin Bojić" Potkozarje 78 216, sa naznakom "ZA KONKURS".

**********

JU OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ"

Njegoševa 15

70260 MRKONjIĆ GRAD

raspisuje

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1.       Bibliotekar - 1 izvršilac, radnik sa iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati uslove iz člana 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1.       Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

3.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

4.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

6.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

7.       Izvod iz matične knjige rođenih;

8.       Uvjerenje o državljanstvu;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove, ne starije od 6 mjeseci.

 Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa.

 Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti u petak, 10.11.2017. godine, u 10 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati, njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu škole.

***********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "SVETI SAVA"

KOTOR VAROŠ

Na osnovu članova 139. stav 3 tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Odluke broj: 840/17 od 25.10.2017. godine direktor škole vrši

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

1.       U konkursu Javne ustanove Osnovne škole "Sveti Sava" Kotor Varoš raspisanom dana 18.10.2017. godine u dnevnim novinama "Glas Srpske" za prijem nastavnika u radni odnos poništava se tačka 2.

2.       Ostali dio konkursa ostaje nepromijenjen.

          *************

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SRBAC

NAČELNIK OPŠTINE

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u

Opštinskoj upravi opštine Srbac

I - Raspisuje se Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srbac:

1. načelnik Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti - 1 izvršilac.

II - Opis poslova

Načelnik Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti, obavlja poslove utvrđene Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

III - Mandat

Mandat načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva skupštine koji ga je izabrao i može biti obnovljen nakon sprovedenog javnog konkursa.

IV - Status

Načelnik odjeljenja ima status službenika na rukovodećem radnom mjestu i prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu sa zakonom.

V - Opšti i posebni uslovi

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. Da je stariji od 18 godine,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivano za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. Da nije otpušteno iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi,

7. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH.

VI Posebni uslovi:

- da ima završen četvorogodišnji studij, građevinski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja i

- da ima položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru.

VII - Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci, dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

VIII - Potrebna dokumenta

Uz Prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

Biografiju, fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi, fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, fotokopiju isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), fotokopiju uvjerenja o državljanstvu, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz o poznavanju rada na računaru.

Izjava da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH, Izjava da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi, Izjava da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa, Izjava da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. zakona sastavni je dio prijave na javni konkurs.

IX - Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem Komisija za sprovođenje javnog konkursa će obaviti usmeni intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

          Prvorangirani kandidati, po prijedlogu komisije su dužni da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz tačke osam konkursa i Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

          Prvorangirani kandidati koji su u izbornoj proceduri dostavili originalnu dokumentaciju ili ovjerene fotokopije nisu obavezni po prijemu obavještenja od komisije dostavljati ponovo istu dokumentaciju.

X - Objavljivanje konkursa

Javni konkurs će biti objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske".

XI - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, ako se konkurs ne objavi istovremeno. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs koja se može preuzeti u šalter sali opštine Srbac, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs kandidat potvrđuje potpisom.

Prijava na javni konkurs sa dokazima dostavlja se lično ili putem pošte na adresu: Opština Srbac, Trg srpskih boraca broj 1, sa naznakom Komisiji za sprovođenje javnog konkursa.

**********

OSNOVNI SUD U BANjALUCI

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

Radno mjesto:

1. Sudijski asistent  ..................... 3 izvršioca na određeno vrijeme,

2. Kurir ……………………........................ 2 izvršioca na određeno vrijeme,

Uslovi:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

     Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

- SSS - završena gimnazija, ekonomska, upravna, ili druga srednja škola društvenog ili tehničkog smjera - IV stepen stručne spreme,

- 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen stručni upravni ispit,

- dobro poznavanje rada na računaru.        

      Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

- VKV radnik ili završena srednja škola – III stepen stručne spreme,

- 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima     

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):

      - diplomu - svjedočanstvo o završenoj školi,

      - izvod iz matične knjige rođenih,

      - uvjerenje o državljanstvu,

        - uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci,

        -  uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.),

        -  dokaz o traženom radnom iskustvu (za radna mjesta pod rednim brojem: 1. 2.),

        -  dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto pod rednim brojem  1.)

      Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti prethodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

   Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: OSNOVNI SUD U BANjALUCI, ul. Vladike Platona br. 2 sa naznakom: -ZA KONKURS -

II

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Sekretar suda.

************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "SVETI SAVA" KOTOR VAROŠ

 raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

1. Psiholog - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do 31.8.2018. godine sa položenim stručnim ispitom

Za navedena radno mjesto potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit. 

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu i članom 104. stav 2, 3, 4, 5. i 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. 

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumima Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi , i na osnovu Odluke Ustavnog suda broj U-83/14, objavljen u "Službenom glasniku RS" 18/16 koji nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6., Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje o neosuđivanju)

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja Ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,

- uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se intervju u prostorijama škole u Kotor Varošu dana, 13. novembra 2017. godine, sa početkom u 12 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske", a šalju se na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava" Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

**********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ"

BANjALUKA

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor demokratije i ljudskih prava – 1 izvršilac, 4 časa, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.12.2017. godine.

2. Profesor njemačkog jezika - 1 izvršilac, 8 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.12.2017. godine.

U radni odnos primaju se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju  i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

  Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

  Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte.

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti; (Škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Uz potpisanu prijavu na konkurs, (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:         

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti 

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja

4. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Svi dokumenti koje kandidat dostavlja moraju biti ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.

Intervju sa kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 14.11.2017. godine, sa početkom u 9 časova u prostorijama škole. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.   

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola "Vuk Stefanović Karadžić", Save Kovačevića bb, Banjaluka, sa naznakom "Za konkurs" ili lično u Sekretarijat škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

*****

OŠ "BRANISLAV NUŠIĆ" BANjALUKA

Manjačkih ustanika 32

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik/profesor njemačkog jezika - 10 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, sa radnim iskustvom (položen stručni ispit)

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. stav 1, 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Pravo učešća na konkursu imaju i lica predviđena članom 104. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. Da je punoljetan;

3. Da je radno sposoban;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti:

1. Kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije;

2. Uvjerenje o državljanstvu državljana Bosne i Hercegovine - Republike Srpske;

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

5. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija koju treba priložiti, a na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi je:

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža;

10.     Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

13.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida. 

Intervju sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u petak, 10.11.2017. godine, u prostorijama škole sa početkom u 12  časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

********

JU OŠ "NIKOLA TESLA" KOTOR VAROŠ

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor mašinske grupe predmeta  ------------  puna norma, sa radnim iskustvom, 1 izvršilac, do povratka radnika sa bolovanja, najduže do kraja nastavne godine, odnosno do 30.6.2018. godine.

2. Profesor informatike ...... 14 časova, pripravnik, 1 izvršilac, do kraja školske 2017/18 godine, odnosno do 31.8.2018. godine.

3. Profesor fizike i matematike ....... 17 časova fizike i 2 časa matematike, sa radnim iskustvom, 1 izvršilac, do kraja školske 2017/18 godine, odnosno do 31.8.2018. godine.

      Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji, osim (opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi), ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

     Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

   Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije), kao i kontakt telefon, kojim se dokazuju:

 Opšti uslovi i to:

- Da je državljanin RS i BiH a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerena kopija lične karte,

- Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, (Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi i to:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za kandidate za koje se traži radno iskustvo,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca i kopiju radne knjižice. Uvjerenje treba da sadrži; vrstu posla, stepen i vrstu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla zaključno sa danom izdavanja uvjerenja. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno.

- Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, u utorak (14.11.2017. godine u 13 časova). Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane te će ista biti odbačena.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu škole.

***********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ"

SRBAC

ISPRAVKA KONKURSA

Djelomično se vrši ispravka konkursa broj: 864/17 od 2.10.2017. godine, koji je objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske", dana  4.10.2017. godine, za popunu sledećih radnih mjesta, navedenih pod tačkom 2. Javnog konkursa:

"2. Nastavnik razredne nastave, 2 izvršioca sa radnim iskustvom od jedne godine i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme"

Vrši se ispravka tačke 2, te treba da stoji:

"2. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na neodređeno vrijeme "

i dodaje se tačka 2a:

"2a. Voditelj produženog boravka, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine;"

Ostali dijelovi konkursa ostaju nepromijenjeni, a intervju sa kandidatima, vezano za ispravku konkursa, će se obaviti 10.11.2017. godine u 13 časova u prostorijama JU OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Srbac, ulica Mome Vidovića br.14.                      ,

Dio konkursa broj: 864/17 od 2.10.2017. godine, koji se odnosi na ispravku konkursa ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Srpcu.

*********

JU OŠ "DANILO BORKOVIĆ"

Ul. Majora Milana Tepića br.19;

78 400 Gradiška

   raspisuje  

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.       Profesor/Nastavnik likovne kulture / (11 časova) - 1 izvršilac,  položen stručni ispit, na neodređeno radno vrijeme. 

Uz prijave na konkurs potrebno je dostaviti (original ili ovjerenu fotokopiju):

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa);

4. Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stečeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12.     Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.  

Mole se kandidati da na molbi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju u prijavi.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena  komisija neće uzeti u razmatranje.

Intervju sa kandidatima biće obavljen u petak, 10.11.2017. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole "DANILO  BORKOVIĆ" Gradiška. Kandidati se neće pozivati posebno na  intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".   

Kandidati  su  dužni  dostaviti  ovjerene  kopije  svih  dokumenata  i  te  kopije  neće  biti  vraćene  kandidatima.                   

*******

JU "GIMNAZIJA" Banjaluka

                           

Raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

 

          I Predmet:

Školski odbor raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Gimnazije Banjaluka

          II Mandat:

- Imenovanje se vrši na period od četiri (4) godine.

- Nakon izbora direktor škole mora proći obaveznu edukaciju po programu koji propisuje ministar.

         III Uslovi za izbor:

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora:

Opšti uslovi:

- Da je lice starije od 18 godina

- Da je državljanin RS odnosno BiH

- Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad

Posebni uslovi:

- Ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent

- Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u JU Gimnaziji Banjaluka

- Da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora

- Da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole

         IV Potrebna dokumenta uz prijavu:

- Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte

- Uvjerenje o državljanstvu

- Ljekarsko uvjerenje (izabrani kandidat će priložiti nakon izbora, ne starije od 6 mjeseci)

- Diploma o završenoj stručnoj spremi (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent) 

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno- obrazovnog rada

- Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (zatražiće škola po službenoj dužnosti za kandidata koji bude izabran po konkursu)

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseca)

- Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi

- Kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada

- Prijedlog programa rada za četvorogodišnji (mandatni) period

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti

V Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

1. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

2. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole: JU Gimnazija Zmaj Jovina 13, 78 000 Banjaluka (sa naznakom za konkurs za izbor direktora škole – NE OTVARAJ)

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima, te je potrebno dostaviti ovjerene kopije istih.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

          ******************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

JU OŠ "MILOŠ CRNjANSKI" POTOČANI

POTOČANI 78435

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor matematike (Centralna škola Potočani i Područna škola   Kokori), puna norma, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana 15.11.2017. godine u prostorijama JU Osnovna škola "Miloš Crnjanski" Potočani, sa početkom u 12 časova i 45 minuta.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.                                  © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica