JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13. 12. 2017. godine

JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13. 12. 2017. godine 15.12.2017 00:06 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.12. 2017. godine.

  

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU OŠ „DESANKA MAKSIMOVIĆ“ TRN

Dositejeva 34

raspisuje  

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Trn

I - Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Trn raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Trn.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola „Desanka Maksimović“ - Trn se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Trn može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16) Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17)  i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/Republike Srpske

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

         V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

    - Izvod iz matične knjige rođenih,

    - Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Trn, Dositejeva 34, 78252 Trn, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Trn.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII - Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Trn  u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

************

REPUBLIKA SRPSKA

JU POLjOPRIVREDNA ŠKOLA BANjALUKA

Knjaza Miloša br. 9

raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Opis radnog mjesta:

1)      nastavnik fizičkog vaspitanja - 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, nepuna nastavna norma od 14 časova sedmično - radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi. 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidat pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i članom 3. i članom 4. (Prilog broj 1, redni broj 20, predmet: fizičko vaspitanje) Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

U radni odnos će se primiti lice sa iskustvom.

Opšti uslovi:

-da je državljanin RS ili BiH, a što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-da je punoljetan, a što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

-da ima odgovarajuću stručnu spremu utvrđenu članom 3. članom 4. (Prilog broj 1, redni broj 20, predmet: fizičko vaspitanje) Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i

- da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

Uz potpisanu prijavu u kojoj je naveden i broj telefona, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a ona podrazumijeva:

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno:

- profesor fizičkog vaspitanja,

- profesor fizičkog vaspitanja i sporta,

- profesor za fizičku kulturu.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, odnosno ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom foto - kopijom indeksa,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

* Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:

1) prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

2) vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

3) rezultati ostvareni na intervjuu i testu,

4) dužina radnog staža.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama JU Poljoprivredne škole u Banjaluci, dana 27.12.2017. godine u 12.45 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Poljoprivredna škola Banjaluka (za konkurs - nastavnik fizičkog vaspitanja), Knjaza Miloša br. 9, 78000 Banjaluka.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

*************

JU OŠ „NOVAK PIVAŠEVIĆ“

STARA DUBRAVA - ČELINAC

raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

I - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

II - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola „Novak Pivašević“ Stara Dubrava bira se na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

III -  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Novak Pivašević“ Stara Dubrava može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS i

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i

- ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.

IV - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona RS, škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju i

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

V - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola „Novak Pivašević“ Stara Dubrava, 78243 Stara Dubrava sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora“.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“ .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI - Napomena

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola „Novak Pivašević“ Stara Dubrava u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

*********************

UGOSTITELjSKO-TRGOVINSKO-TURISTIČKA ŠKOLA BANjALUKA

V. Stepe Stepanovića 44, Banjaluka

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

Opis radnog mjesta

1. Profesor njemačkog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme od 22.1.2018. do 31.8.2018. godine, 12 časova - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava posebne uslove navedene u članu 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i da ispunjava uslove u pogledu vrste stručne spreme propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti  potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

-uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

Uvjerenje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme.

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica,

-uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca,

-uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

-uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa  učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 22.12.2017. godine (petak) u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom „Za Komisiju za izbor kandidata“.

*************

JU OŠ „PETAR KOČIĆ“ KOLA, BANjALUKA

78 207 KOLA BB

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.      Profesora/nastavnika matematike, 1 izvršilac, 20 časova (16 časova u CŠ Kola i 4 časa u PŠ Stričići) na neodređeno vrijeme;

2.      Profesora/nastavnika matematike, 1 izvršilac, 4 časa u PŠ Stričići, na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine;

Za navedeno radno mjesto pod rednim brojem 1. traži se pripravnik, za radnom mjesto pod rednim brojem dva traži se lice sa iskustvom, sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:

1.      Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

2.      Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3.      Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

4.      Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti - ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.      Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi   je:

1.      Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3.      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

4.      Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za popunu upražnjenog radnog mjesta pod rednim brojem dva;

5.      Za popunu upražnjenog radnog mjesta pod rednim brojem dva traži se  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 26.12.2017. godine u 11 časova u prostorijama centralne škole u Kolima, obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Petar Kočić“ Kola, Banjaluka, 78 207 Kola bb, sa naznakom „za konkurs“.

**************

JU OŠ „GEORGI STOJKOV RAKOVSKI“ BANjALUKA

Ul. Dragiše Vasića 29, 78000 Banjaluka

raspisuje

KONKURS

za popunu radnih mjesta

1.      Voditelj produženog boravka na određeno vrijeme do kraja nastavne 2017/2018. godine, a najduže do 30.6.2018. godine, sa radnim iskustvom (položen stručni ispit) - puna norma - 1 izvršilac;

2. Voditelj produženog boravka na određeno vrijeme od početka drugog polugodišta do kraja nastavne 2017/2018. godine, a najduže do 30.6.2018. godine, sa radnim iskustvom (položen stručni ispit) - puna norma - 1 izvršilac.

Prvoplasirani kandidat će zasnovati radni odnos pod tačkom 1, a drugoplasirani pod tačkom 2.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Uredbom o pedagoškim standardima i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Kandidati za radna mjesta treba da imaju radno iskustvo i položen stručni ispit na poslovima koji su predviđeni konkursom.

Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

1)      Potpisanu prijavu za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2) Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome;

3) Izvod iz matične knjige rođenih;

4) Uvjerenje o državljanstvu;

5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumentacija potrebna za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće održan 26.12.2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***********

JU OŠ SVETI SAVA“

Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

1. Nastavnik/profesor razredne nastave - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja do 30.6.2018. godine sa položenim stručnim ispitom

Za navedeno radno mjesto potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1, 4, 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumima Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi koji nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Opšti uslovi:

- Uvjerenje o državljanstvu (kojim dokazuje da je državljanin RS, BiH)

- Izvod iz matične knjige rođenih (kojim dokazuje da je punoljetan)

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, dostaviće prije potpisivanja ugovora o radu kandidat koji bude primljen u radni odnos (kojim dokazuje da je radno sposoban)

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje o neosuđivanju)

Posebni uslovi:

- Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- Uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se intervju u prostorijama škole u Kotor Varošu dana 27. decembra 2017. godine sa početkom u 9 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“, a šalju se na adresu škole.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

*************

JU OŠ „HOLANDIJA“ SLATINA

Nikolaja Velimirovića br 9, Slatina 78253

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnika razredne nastave, lice sa radnim stažom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom, za rad u kombinovanom odjeljenju u PO u Drugovićima na neodređeno vrijeme ................................. 1 izvršilac

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokumente utvrđene Zakonom o radu i članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i to:

a) uvjerenje o državljanstvu,

b) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

v) ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran),

g) uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog nasilja i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, škola će pribaviti službenim putem, za izabranog kandidata.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje potrebnih uslova iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi i dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu utvrđenim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:  

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja,

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za kandidate gdje se traži radno iskustvo od rednog broja 2-7)

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su radni staž stekli u skladu sa članom 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju predviđen Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, dana 26.12.2017. godine u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Holandija“ u Slatini.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa neće biti naknadno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave sa dokumentacijom i kontakt telefonom dostaviti poštom na adresu škole.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.                               

*******************

JU OŠ „MLADEN STOJANOVIĆ“ LAKTAŠI

Karađorđeva 105, 78250 Laktaši

raspisuje

KONKURS

za prijem na radno mjesto

1. Nastavnik/profesor razredne nastave - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme - Područno odjeljenje Kriškovci, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

2. Nastavnik/profesor razredne nastave - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja - Centralna škola Laktaši, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, osim odredbi koje su u suprotnosti sa Zakonom.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 22.12.2017. godine u 12.30 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom „za konkurs“.

 *******************

JU OŠ „BRANKO ĆOPIĆ“ BANjALUKA Miše Stupara 24

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 30.6.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Potrebna dokumenta:

- Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt-telefonom i spiskom priložene dokumentacije.

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole u utorak, 26.12.2017. godine, sa početkom u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako ne pristupe intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom „Za konkurs“.

**************

OSNOVNI SUD U BANjALUCI

 ul. Vladike Platona br. 2

donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju konkursa za prijem radnika u Osnovni sud u Banjaluci

I

Raspisuje se sljedeći:

KONKURS

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

Radno mjesto:

1. Sudijski asistent ................ 2 izvršioca na neodređeno vrijeme.

Uslovi:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

- SSS - srednja škola,

- 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen stručni upravni ispit,

- poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):

- diplomu - svjedočanstvo o završenoj školi,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci,

- uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,

- dokaz o traženom radnom iskustvu,

- dokaz o poznavanju rada na računaru ,

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti prethodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Osnovni sud u Banjaluci, ul. Vladike Platona br. 2

sa naznakom: -Za konkurs-

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se sekretar suda.

************

 JU OŠ VUK KARADžIĆ“ BARAĆI

 Mrkonjić Grad, 70267, Baraći

 raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

-        Nastavnik ruskog jezika – 16 (šesnaest) časova, pripravnik, bez radnog iskustva, ili lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita, na neodređeno vrijeme.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Uz potpisanu prijavu sa brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:

1. Uvjerenje da je državljanin RS ili BiH,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske uspomene o prosjeku ocjena tokom studiranja,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko kandidat ima radnog iskustva u struci, ali nije ostvario uslove za polaganje stručnog ispita, to jest ima status pripravnika.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžabinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračo-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračo-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

10. Ljekarsko uvjerenje kojim se dokazuje da je kandidat radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

11. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave dostaviti na adresu škole.

Za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti u centralnoj školi Baraći dana 25.12.2017. godine u 9 časova.

         Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ukoliko se ne pojave na  isti, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

         Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

         Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje, jer ne ispunjavaju uslove konkursa.

                   Izbor radnika će se izvršiti sa članovima komisije nakon testa i intervjua a u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

*************

JU OŠ „SVETI SAVA“ BANjALUKA

Ul. Užička bb, 78 000 Banjaluka

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

Voditelj produženog boravka - nastavnik/profesor razredne nastave - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na  određeno vrijeme  do 30.6.2018. godine

Opšti uslovi:

         Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju  i uslove propisane  član, Uredbe o pedagoškim standardima i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.        

         Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Kandidati za radna mjesta treba da imaju  radno iskustvo na poslovima koji su predviđeni konkursom.

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

1)      Potpisanu prijavu za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

      2)   Diplomu ili  ovjerenu kopiju diplome;

3)   Izvod iz matične knjige rođenih;

      4)  Uvjerenje o državljanstvu;

      5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

       Kandidati  koji budu  izabrani  naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumentacija potrebna za bodovanje  prilikom utvrđivanja liste  kandidata za prijem u radni odnos:

1.      Ovjerena fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3.      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4.      Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca;

5.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obaljen u prostorijama škole dana  25.12.2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

**************

JU OŠ „MILOŠ CRNjANSKI“ BANjALUKA

Zore Kovačević 38 a

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.      Profesor razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja  – 1 izvršilac

U radni odnos za navedeno radno mjesto se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

1.      Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

2.      Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3.      Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

4.      Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.      Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi je:

1.      Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3.      Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4.      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

5.      Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 25.12.2017. godine u 11 časova u prostorijama škole obaviće se  intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom „za konkurs“.

*********

                                                       

UNIVERZITET U BANjALUCI

Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjaluci, Senat Univerziteta  raspisuje

KONKURS

ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Za uže naučne oblasti:

1.      Arhitektonsko projektovanje – 1 izvršilac

2.      Menadžment – 1 izvršilac

3.      Računarske nauke – 1 izvršilac

4.      Neurologija – 1 izvršilac

5.      Citologija, histologija i embriologija – 1 izvršilac

6.      Mašinske konstrukcije (nastavni predmeti: Mašinski elementi I; Mašinski elementi II; Osnove konstruisanja; Razvoj proizvoda; Inovacije i patenti; Eko dizajn) – 1 izvršilac

7.      Zaštita životne sredine – 1 izvršilac

8.      Kriminalistička forenzika (nastavni predmeti: Osnove forenzike; Inženjerstvo eksploziva i eksplozivnih materijala) – 1 izvršilac

9.      Kineziološka rekreacija i kineziterapija – 1 izvršilac

10.    Informacione nauke – socijalni aspekt – 1 izvršilac

11.    Političko komuniciranje – 1 izvršilac

12.    Specifični jezici – francuski jezik (nastavni predmeti: Metodika nastave francuskog jezika 1; Metodika nastave francuskog jezika 2; Metodika nastave francuskog jezika 3; Metodika nastave francuskog jezika 4; Teorija prevođenja 1; Teorija prevođenja 2) – 1 izvršilac

13.    Opšta pedagogija – 2 izvršioca

ZA IZBOR SARADNIKA:

Za uže naučne oblasti:

1.      Geometrija oblika (nacrtna geometrija, perspektiva, parametrička arhitektura) – 1 izvršilac

2.      Računarske nauke – 3 izvršioca

3.      Biohemija i molekularna biologija – 1 izvršilac

4.      Algebra i geometrija – 1 izvršilac

5.      Opšta pedagogija – 1 izvršilac

Opšti uslovi:

1.1          Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

-        da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

-        da je stariji od osamnaest (18) godina;

-        da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-        da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem II i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

-        uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

-        izvod iz matične knjige rođenih;

-        uvjerenje o radnoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci);

-        uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 Posebni uslovi

2.1    Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16).

Kandidati za izbor u naučno-nastavna , umjetnička i umjetničko/nastavna zvanja na uže naučne oblasti, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem I:

-        ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

-        dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem II:

-        ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne  oblasti za koju se vrši izbor,

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Napomena:

-        Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17).

-        Za radna mjesta za izbor nastavnika pod rednim brojevima: „ 4. Neurologija – 1 izvršilac“, i 5. „Citologija, histologija i embriologija – 1 izvršilac“, sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o dopunskom radu. 

                   Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:

-        Pod rednim brojem 1. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000  Banjaluka

-        Pod rednim brojem 2. Ekonomskom fakultetu, - Majke Jugovića 4, 78000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 3. Elektrotehničkom fakultetu, Patre br. 5, 78 000 Banjaluka,

-        Pod rednim brojevima  4. i 5. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 6. Mašinskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 7. Prirodno-matematičkom fakultetu, dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 8. Fakultetu bezbjednosnih nauka, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 9. Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojevima 10. i 11. Fakultetu političkih nauka, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 12. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 12. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

ZA IZBOR SARADNIKA:

-        Pod rednim brojem 1. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000  Banjaluka

-        Pod rednim brojem 2. Elektrotehničkom fakultetu, Patre br. 5, 78 000 Banjaluka,

-        Pod rednim brojevima 3. i 4. Prirodno-matematičkom fakultetu, dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 5. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

***********

JU OŠ „DANILO BORKOVIĆ“

Ul. Majora Milana Tepića br. 19;

78 400 Gradiška

raspisuje se

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.      Diplomirani pedagog - 1 izvršilac, na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo ostvareno u vaspitno-obrazovnom radu u školi 3 godine, položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Uz prijave na konkurs potrebno je dostaviti (original ili ovjerenu fotokopiju):

1.      Uvjerenje o državljanstvu;

2.      Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3.      Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa);

4.      Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa);

5.      Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stečeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6.      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

7.      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

8.      Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž;

9.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca;

10.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12.    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Mole se kandidati da na molbi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju u prijavi.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole. (JU Osnovna škola „Danilo Borković“, ulica „Majora Milana Tepića“ br. 19; 78 400 Gradiška).

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje.

Intervju sa kandidatima biće obavljen u petak, 22.12.2017. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Danilo Borković“ Gradiška. Kandidati se neće pozivati posebno na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.                             

**********

JU TEHNIČKA ŠKOLA BANjALUKA

ul. Đure Daničića 2A, Banjaluka

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.      Nastavnik praktične nastave - zlatar (zlatar, precizni mehaničar, dipl. mašinski inženjer, dipl. inženjer metalurgije) - 1 izvršilac, do kraja školske 2017/2018. godine, sa radnim iskustvom, 12 časova

2.      Nastavnik praktične nastave - časovničar (časovničar, precizni mehaničar, diplomirani mašinski inženjer) - 1 izvršilac, do kraja školske 2017/18. godine, sa radnim iskustvom, 12 časova

1.      Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu RS, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

         Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci):

-        uvjerenje o državljanstvu

-        izvod iz matične knjige rođenih

-        ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

-        dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

-        uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji

-        uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke (vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla)

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), dok će škola za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

         Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

         Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Tehnička škola, ul. Đure Daničića 2A, Banjaluka, sa naznakom „Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta“.

         Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

         Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

         Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom dužni su da pristupe na intervju i testiranje, koje će sa kandidatima obaviti komisija za izbor.

Intervju i testiranje sa kandidatima će se održati u utorak, 26.12.2017. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama škole.

         Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

         Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

**************

OŠ „MLADEN STOJANOVIĆ“ GORNjI PODGRADCI

78405 Gornji Podgradci

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.      Profesor razredne nastave, pripravnik - 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme;

2.      Profesor engleskog jezika pripravnik - 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, a najdalje do 30.4.2019. godine.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1.      Da je državljanin RS i BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu)

2.      Da je stariji od 18 godina (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih i kopijom lične karte)

3.      Da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci, koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu)

4.      Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti)

Posebni uslovi:

1.      Profesor razredne nastave - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor razredne nastave, odnosno visoku stručnu spremu, bez radnog iskustva nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno-obrazovnom radu;

2.      Profesor engleskog jezika - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor engleskog jezika, odnosno visoku stručnu spremu, bez radnog iskustva nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno-obrazovnom radu;

Uz kratku biografiju, svojeručno potpisanu prijavu na konkurs, pored adrese, broja telefona i spiska dokumenata koji se dostavljaju kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1. Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od šest mjeseci;

2. Izvod iz matične knjige rođenih sa neograničenim rokom važenja i ovjerena kopija važeće lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje nije starije od šest mjeseci i koje dostavlja samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Uvjerenje o neosuđivanosti, ukoliko je kandidat rođen na teritoriji RS ili na teritoriji Federacije BiH,

5. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Intervju sa kandidatima za radno mjesto pod tačkom:

1.      profesora razredne nastave biće obavljen 26.12.2017. godine sa početkom u 12 časova

2.      profesor engleskog jezika biće obavljen 26.12.2017. godine da početkom u 13 časova u prostorijama centralne škole. Kandidati se neće pozivati posebno na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

OŠ „Mladen Stojanović“ Gornji Podgradci

78405 Gornji Podgradci

Sa naznakom „za konkurs“

**************

„DELTA ZAŠTITA „ DOO BANjALUKA

MLAĐE ĆUSIĆA 212

TELEFON: 051/381-860, 065/919-613

E-mail: delta.zastita@outlook.com

raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme

 

1. Diplomirani inženjer zaštite na radu

.................................................................... 1 izvršilac

Uslovi:

Pored opštih uslova propisanih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

- diplomirani inženjer zaštite na radu,

- visoka stručna sprema,

- vozačka dozvola „B“ kategorije.

Prednost imaju kandidati koji imaju položen stručni ispit.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Mjesto rada Banjaluka.

  © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica