JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13. 12. 2017. године

JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13. 12. 2017. године 15.12.2017 00:06 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.12. 2017. године.

  

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ТРН

Доситејева 34

расписује  

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа „Десанка Максимовић“ Трн

I - Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа „Десанка Максимовић“ Трн расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа „Десанка Максимовић“ Трн.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа „Десанка Максимовић“ - Трн се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа „Десанка Максимовић“ Трн може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16) Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 44/17)  и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/Републике Српске

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

         V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

    - Извод из матичне књиге рођених,

    - Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 и 67/13), школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,

- Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа „Десанка Максимовић“ Трн, Доситејева 34, 78252 Трн, са назнаком „Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа „Десанка Максимовић“ Трн.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII - Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основна школа „Десанка Максимовић“ Трн  у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА БАЊАЛУКА

Књаза Милоша бр. 9

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

Опис радног мјеста:

1)      наставник физичког васпитања - 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, непуна наставна норма од 14 часова седмично - радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави. 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидат поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању и чланом 3. и чланом 4. (Прилог број 1, редни број 20, предмет: физичко васпитање) Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

У радни однос ће се примити лице са искуством.

Општи услови:

-да је држављанин РС или БиХ, а што се доказује увјерењем о држављанству,

-да је пунољетан, а што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

-да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора на конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

-да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа).

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

-да има одговарајућу стручну спрему утврђену чланом 3. чланом 4. (Прилог број 1, редни број 20, предмет: физичко васпитање) Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и

- да има положен стручни испит за рад у настави.

Уз потписану пријаву у којој је наведен и број телефона, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи, а она подразумијева:

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно:

- професор физичког васпитања,

- професор физичког васпитања и спорта,

- професор за физичку културу.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, односно ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи, просјек оцјена се може доказати овјереном фото - копијом индекса,

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Увјерење о држављанству РС или БиХ,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

* Увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Критеријуми за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос у школи су:

1) просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

2) вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

3) резултати остварени на интервјуу и тесту,

4) дужина радног стажа.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама ЈУ Пољопривредне школе у Бањалуци, дана 27.12.2017. године у 12.45 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а њихов недолазак сматраће се одустанком од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Пољопривредна школа Бањалука (за конкурс - наставник физичког васпитања), Књаза Милоша бр. 9, 78000 Бањалука.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

*************

ЈУ ОШ „НОВАК ПИВАШЕВИЋ“

СТАРА ДУБРАВА - ЧЕЛИНАЦ

расписује

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

I - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

II - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа „Новак Пивашевић“ Стара Дубрава бира се на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

III -  Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе „Новак Пивашевић“ Стара Дубрава може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС и

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и

- има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред судом.

IV - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона РС, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију и

- Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

V - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа „Новак Пивашевић“ Стара Дубрава, 78243 Стара Дубрава са назнаком „Јавни конкурс за избор и именовање директора“.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“ .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

VI - Напомена

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основна школа „Новак Пивашевић“ Стара Дубрава у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

*********************

УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

В. Степе Степановића 44, Бањалука

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

Опис радног мјеста

1. Професор њемачког језика, 1 извршилац на одређено вријеме од 22.1.2018. до 31.8.2018. године, 12 часова - лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава посебне услове наведене у члану 75. Закона о средњем образовању и васпитању и да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити  потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

-диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

-извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

-увјерење о држављанству РС или БиХ,

-увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

Увјерење треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме.

-увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица,

-увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца,

-увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

-увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са  ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури  пријема радника у радни однос у средњој школи.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 22.12.2017. године (петак) у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком „За Комисију за избор кандидата“.

*************

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ КОЛА, БАЊАЛУКА

78 207 КОЛА ББ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.      Професора/наставника математике, 1 извршилац, 20 часова (16 часова у ЦШ Кола и 4 часа у ПШ Стричићи) на неодређено вријеме;

2.      Професора/наставника математике, 1 извршилац, 4 часа у ПШ Стричићи, на одређено вријеме, до 31.8.2018. године;

За наведено радно мјесто под редним бројем 1. тражи се приправник, за радном мјесто под редним бројем два тражи се лице са искуством, са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедећа документа:

1.      Увјерење о држављанству РС или БиХ;

2.      Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3.      Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

4.      Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

5.      Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи   је:

1.      Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4.      Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, за попуну упражњеног радног мјеста под редним бројем два;

5.      За попуну упражњеног радног мјеста под редним бројем два тражи се  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 26.12.2017. године у 11 часова у просторијама централне школе у Колима, обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа „Петар Кочић“ Кола, Бањалука, 78 207 Кола бб, са назнаком „за конкурс“.

**************

ЈУ ОШ „ГЕОРГИ СТОЈКОВ РАКОВСКИ“ БАЊАЛУКА

Ул. Драгише Васића 29, 78000 Бањалука

расписује

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

1.      Водитељ продуженог боравка на одређено вријеме до краја наставне 2017/2018. године, а најдуже до 30.6.2018. године, са радним искуством (положен стручни испит) - пуна норма - 1 извршилац;

2. Водитељ продуженог боравка на одређено вријеме од почетка другог полугодишта до краја наставне 2017/2018. године, а најдуже до 30.6.2018. године, са радним искуством (положен стручни испит) - пуна норма - 1 извршилац.

Првопласирани кандидат ће засновати радни однос под тачком 1, а другопласирани под тачком 2.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови:

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, Уредбом о педагошким стандардима и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Кандидати за радна мјеста треба да имају радно искуство и положен стручни испит на пословима који су предвиђени конкурсом.

Кандидати су дужни приложити сљедеће документе:

1)      Потписану пријаву за конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном;

2) Диплому или овјерену копију дипломе;

3) Извод из матичне књиге рођених;

4) Увјерење о држављанству;

5) Увјерење о положеном стручном испиту.

Кандидати који буду изабрани накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад и увјерење о неосуђиваности.

Документација потребна за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће одржан 26.12.2017. године са почетком у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***********

ЈУ ОШ СВЕТИ САВА“

Светосавска 2, 78 220 Котор Варош

расписује

КОНКУРС

за пријем радника

1. Наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац на одређено радно вријеме до повратка раднице са боловања до 30.6.2018. године са положеним стручним испитом

За наведено радно мјесто потребно је радно искуство и положен стручни испит.

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1, 4, 5. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Бодовање кандидата ће се вршити по критеријумима Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи који нису у супротности са Законом.

Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

Општи услови:

- Увјерење о држављанству (којим доказује да је држављанин РС, БиХ)

- Извод из матичне књиге рођених (којим доказује да је пунољетан)

- Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од шест мјесеци, доставиће прије потписивања уговора о раду кандидат који буде примљен у радни однос (којим доказује да је радно способан)

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школа ће тражити увјерење о неосуђивању)

Посебни услови:

- Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- Увјерење или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

- Увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз потписану пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса обавиће се интервју у просторијама школе у Котор Варошу дана 27. децембра 2017. године са почетком у 9 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање, а кандидати који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у „Гласу Српске“, а шаљу се на адресу школе.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

*************

ЈУ ОШ „ХОЛАНДИЈА“ СЛАТИНА

Николаја Велимировића бр 9, Слатина 78253

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставника разредне наставе, лице са радним стажом од најмање годину дана и положеним стручним испитом, за рад у комбинованом одјељењу у ПО у Друговићима на неодређено вријеме ................................. 1 извршилац

Уз пријаву је потребно доставити документе утврђене Законом о раду и чланом 105. Закона о основном образовању и васпитању и то:

а) увјерење о држављанству,

б) извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

в) љекарско увјерење (доставља кандидат који буде изабран),

г) увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног насиља и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, школа ће прибавити службеним путем, за изабраног кандидата.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) потребно је доставити документацију којом се доказује испуњавање потребних услова из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и документацију на основу које ће се вршити бодовање по критеријуму утврђеним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и Правилником о измјени Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:  

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања траженог звања,

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (за кандидате гдје се тражи радно искуство од редног броја 2-7)

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су радни стаж стекли у складу са чланом 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју предвиђен Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању, дана 26.12.2017. године у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе „Холандија“ у Слатини.

- Кандидати који испуњавају услове из конкурса неће бити накнадно позивани на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве са документацијом и контакт телефоном доставити поштом на адресу школе.

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.                               

*******************

ЈУ ОШ „МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“ ЛАКТАШИ

Карађорђева 105, 78250 Лакташи

расписује

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

1. Наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац на неодређено вријеме - Подручно одјељење Кришковци, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

2. Наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања - Централна школа Лакташи, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, осим одредби које су у супротности са Законом.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или маљолетним лицем.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

11.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 22.12.2017. године у 12.30 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком „за конкурс“.

 *******************

ЈУ ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ“ БАЊАЛУКА Мише Ступара 24

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе за рад у продуженом боравку, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, а најдуже до 30.6.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт-телефоном и списком приложене документације.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе у уторак, 26.12.2017. године, са почетком у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако не приступе интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе са назнаком „За конкурс“.

**************

ОСНОВНИ СУД У БАЊАЛУЦИ

 ул. Владике Платона бр. 2

доноси

 

ОДЛУКУ

о расписивању конкурса за пријем радника у Основни суд у Бањалуци

I

Расписује се сљедећи:

КОНКУРС

за пријем радника на упражњена радна мјеста

Радно мјесто:

1. Судијски асистент ................ 2 извршиоца на неодређено вријеме.

Услови:

Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

За радно мјесто под редним бројем 1.

- ССС - средња школа,

- 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

- положен стручни управни испит,

- познавање рада на рачунару.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова (у оригиналу или овјерену фотокопију):

- диплому - свједочанство о завршеној школи,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци,

- увјерење о положеном стручном управном испиту,

- доказ о траженом радном искуству,

- доказ о познавању рада на рачунару ,

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Са свим кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем ће обавити претходно тестирање и интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су сви кандидати дужни навести у пријави.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“.

Пријаве са потребним доказима се могу достављати лично или путем поште на адресу: Основни суд у Бањалуци, ул. Владике Платона бр. 2

са назнаком: -За конкурс-

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о реализацији исте задужује се секретар суда.

************

 ЈУ ОШ ВУК КАРАЏИЋ“ БАРАЋИ

 Мркоњић Град, 70267, Бараћи

 расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

-        Наставник руског језика – 16 (шеснаест) часова, приправник, без радног искуства, или лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита, на неодређено вријеме.

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању, као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Уз потписану пријаву са бројем телефона, кандидати су дужни доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

1. Увјерење да је држављанин РС или БиХ,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске успомене о просјеку оцјена током студирања,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико кандидат има радног искуства у струци, али није остварио услове за полагање стручног испита, то јест има статус приправника.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџабинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачо-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачо-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

10. Љекарско увјерење којим се доказује да је кандидат радно способан а које не може бити старије од шест мјесеци, доставиће само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

11. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Пријаве доставити на адресу школе.

За кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса интервју ће се обавити у централној школи Бараћи дана 25.12.2017. године у 9 часова.

         Кандидати се неће посебно позивати на интервју а уколико се не појаве на  исти, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

         Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, и те копије неће бити враћене кандидатима.

         Непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација неће се узети у разматрање, јер не испуњавају услове конкурса.

                   Избор радника ће се извршити са члановима комисије након теста и интервјуа а у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

*************

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“ БАЊАЛУКА

Ул. Ужичка бб, 78 000 Бањалука

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

Водитељ продуженог боравка - наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на  одређено вријеме  до 30.6.2018. године

Општи услови:

         Поред општих услова прописаних Законом о раду , кандидати треба да испуњавају  и услове прописане  члан, Уредбе о педагошким стандардима и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.        

         Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Кандидати за радна мјеста треба да имају  радно искуство на пословима који су предвиђени конкурсом.

Кандидати су дужни приложити слиједеће документе:

1)      Потписану пријаву за конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном;

      2)   Диплому или  овјерену копију дипломе;

3)   Извод из матичне књиге рођених;

      4)  Увјерење о држављанству;

      5) Увјерење о положеном стручном испиту.

       Кандидати  који буду  изабрани  накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад и увјерење о неосуђиваности.

Документација потребна за бодовање  приликом утврђивања листе  кандидата за пријем у радни однос:

1.      Овјерена фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4.      Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца;

5.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обаљен у просторијама школе дана  25.12.2017. године са почетком у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

**************

ЈУ ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ БАЊАЛУКА

Зоре Ковачевић 38 а

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      Професор разредне наставе, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског боловања  – 1 извршилац

У радни однос за наведено радно мјесто се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе:

1.      Увјерење о држављанству РС или БиХ;

2.      Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3.      Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

4.      Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

5.      Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи је:

1.      Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3.      Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4.      Увјерење издато од Завода за запошљавање за о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5.      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8.      Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 25.12.2017. године у 11 часова у просторијама школе обавиће се  интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе  са назнаком „за конкурс“.

*********

                                                       

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

На основу члана 139. став (3) Статута Универзитета у Бањалуци, Сенат Универзитета  расписује

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

За уже научне области:

1.      Архитектонско пројектовање – 1 извршилац

2.      Менаџмент – 1 извршилац

3.      Рачунарске науке – 1 извршилац

4.      Неурологија – 1 извршилац

5.      Цитологија, хистологија и ембриологија – 1 извршилац

6.      Машинске конструкције (наставни предмети: Машински елементи I; Машински елементи II; Основе конструисања; Развој производа; Иновације и патенти; Еко дизајн) – 1 извршилац

7.      Заштита животне средине – 1 извршилац

8.      Криминалистичка форензика (наставни предмети: Основе форензике; Инжењерство експлозива и експлозивних материјала) – 1 извршилац

9.      Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија – 1 извршилац

10.    Информационе науке – социјални аспект – 1 извршилац

11.    Политичко комуницирање – 1 извршилац

12.    Специфични језици – француски језик (наставни предмети: Методика наставе француског језика 1; Методика наставе француског језика 2; Методика наставе француског језика 3; Методика наставе француског језика 4; Теорија превођења 1; Теорија превођења 2) – 1 извршилац

13.    Општа педагогија – 2 извршиоца

ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

За уже научне области:

1.      Геометрија облика (нацртна геометрија, перспектива, параметричка архитектура) – 1 извршилац

2.      Рачунарске науке – 3 извршиоца

3.      Биохемија и молекуларна биологија – 1 извршилац

4.      Алгебра и геометрија – 1 извршилац

5.      Општа педагогија – 1 извршилац

Општи услови:

1.1          Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

-        да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

-        да је старији од осамнаест (18) година;

-        да има општу здравствену способност;

-        да се против кандидата не води кривични поступак.

1.2  Кандидати за избор под римским бројем IИ и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

-        увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

-        извод из матичне књиге рођених;

-        увјерење о радној способности (не старије од шест мјесеци);

-        увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 Посебни услови

2.1    Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16).

Кандидати за избор у научно-наставна , умјетничка и умјетничко/наставна звања на уже научне области, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

Под римским бројем I:

-        овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука или магистра наука или мастера из научне области за коју се врши избор,

-        доказ о избору у звање (ако је раније биран),

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Под римским бројем II:

-        овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне  области за коју се врши избор,

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Напомена:

-        Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа („Службени гласник Републике Српске“, број: 84/14 и 38/17).

-        За радна мјеста за избор наставника под редним бројевима: „ 4. Неурологија – 1 извршилац“, и 5. „Цитологија, хистологија и ембриологија – 1 извршилац“, са изабраним кандидатима закључиће се уговор о допунском раду. 

                   Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

-        Под редним бројем 1. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000  Бањалука

-        Под редним бројем 2. Економском факултету, - Мајке Југовића 4, 78000 Бањалука

-        Под редним бројем 3. Електротехничком факултету, Патре бр. 5, 78 000 Бањалука,

-        Под редним бројевима  4. и 5. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 6. Машинском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 71, 78000 Бањалука

-        Под редним бројем 7. Природно-математичком факултету, др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 8. Факултету безбједносних наука, Булевар војводе Живојина Мишића 10, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 9. Факултету физичког васпитања и спорта Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројевима 10. и 11. Факултету политичких наука, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 12. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 12. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

-        Под редним бројем 1. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000  Бањалука

-        Под редним бројем 2. Електротехничком факултету, Патре бр. 5, 78 000 Бањалука,

-        Под редним бројевима 3. и 4. Природно-математичком факултету, др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 5. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

***********

ЈУ ОШ „ДАНИЛО БОРКОВИЋ“

Ул. Мајора Милана Тепића бр. 19;

78 400 Градишка

расписује се

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.      Дипломирани педагог - 1 извршилац, на неодређено радно вријеме, радно искуство остварено у васпитно-образовном раду у школи 3 године, положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

Уз пријаве на конкурс потребно је доставити (оригинал или овјерену фотокопију):

1.      Увјерење о држављанству;

2.      Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3.      Љекарско увјерење да је радно способан (прилаже само изабрани кандидат прије заснивања радног односа);

4.      Увјерење о неосуђиваности (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа);

5.      Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стечено звање у одређеној области или еквивалент;

6.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

7.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

8.      Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж;

9.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца;

10.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

11.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

12.    Увјерење о положеном стручном испиту.

Моле се кандидати да на молби тачно наведу која документа достављају у пријави.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе. (ЈУ Основна школа „Данило Борковић“, улица „Мајора Милана Тепића“ бр. 19; 78 400 Градишка).

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање.

Интервју са кандидатима биће обављен у петак, 22.12.2017. године, са почетком у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе „Данило Борковић“ Градишка. Кандидати се неће позивати посебно на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.                             

**********

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

ул. Ђуре Даничића 2А, Бањалука

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.      Наставник практичне наставе - златар (златар, прецизни механичар, дипл. машински инжењер, дипл. инжењер металургије) - 1 извршилац, до краја школске 2017/2018. године, са радним искуством, 12 часова

2.      Наставник практичне наставе - часовничар (часовничар, прецизни механичар, дипломирани машински инжењер) - 1 извршилац, до краја школске 2017/18. године, са радним искуством, 12 часова

1.      Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду РС, Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

         Уз пријаву (потписану од стране кандидата) кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци):

-        увјерење о држављанству

-        извод из матичне књиге рођених

-        овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

-        додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

-        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији

-        увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, увјерење треба да садржи сљедеће податке (врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног радног стажа по врстама посла)

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), док ће школа за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности.

         Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

         Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Техничка школа, ул. Ђуре Даничића 2А, Бањалука, са назнаком „Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста“.

         Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

         Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

         Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом дужни су да приступе на интервју и тестирање, које ће са кандидатима обавити комисија за избор.

Интервју и тестирање са кандидатима ће се одржати у уторак, 26.12.2017. године, са почетком у 11 часова, у просторијама школе.

         Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

         Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

**************

ОШ „МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“ ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ

78405 Горњи Подградци

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.      Професор разредне наставе, приправник - 1 извршилац, пуна норма, на неодређено вријеме;

2.      Професор енглеског језика приправник - 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника с боловања, а најдаље до 30.4.2019. године.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1.      Да је држављанин РС и БиХ (што доказује увјерењем о држављанству)

2.      Да је старији од 18 година (што доказује изводом из матичне књиге рођених и копијом личне карте)

3.      Да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци, које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу)

4.      Да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (што доказује увјерењем о неосуђиваности)

Посебни услови:

1.      Професор разредне наставе - да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање професор разредне наставе, односно високу стручну спрему, без радног искуства након стицања стручне спреме и траженог звања у васпитно-образовном раду;

2.      Професор енглеског језика - да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање професор енглеског језика, односно високу стручну спрему, без радног искуства након стицања стручне спреме и траженог звања у васпитно-образовном раду;

Уз кратку биографију, својеручно потписану пријаву на конкурс, поред адресе, броја телефона и списка докумената који се достављају кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије сљедећих докумената:

1. Увјерење о држављанству које није старије од шест мјесеци;

2. Извод из матичне књиге рођених са неограниченим роком важења и овјерена копија важеће личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности које није старије од шест мјесеци и које доставља само изабрани кандидат прије заснивања радног односа;

4. Увјерење о неосуђиваности, уколико је кандидат рођен на територији РС или на територији Федерације БиХ,

5. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране као ни пријаве кандидата који се не одазову на интервју.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Интервју са кандидатима за радно мјесто под тачком:

1.      професора разредне наставе биће обављен 26.12.2017. године са почетком у 12 часова

2.      професор енглеског језика биће обављен 26.12.2017. године да почетком у 13 часова у просторијама централне школе. Кандидати се неће позивати посебно на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са документацијом достављају се на адресу школе.

ОШ „Младен Стојановић“ Горњи Подградци

78405 Горњи Подградци

Са назнаком „за конкурс“

**************

„ДЕЛТА ЗАШТИТА „ ДОО БАЊАЛУКА

МЛАЂЕ ЋУСИЋА 212

ТЕЛЕФОН: 051/381-860, 065/919-613

Е-mail: delta.zastita@outlook.com

расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме

 

1. Дипломирани инжењер заштите на раду

.................................................................... 1 извршилац

Услови:

Поред општих услова прописаних законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- дипломирани инжењер заштите на раду,

- висока стручна спрема,

- возачка дозвола „Б“ категорије.

Предност имају кандидати који имају положен стручни испит.

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објаве.

Мјесто рада Бањалука.

  © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица