У Те­хни­чком ре­монту Бра­ту­нац уго­во­ре­ни по­сло­ви за на­ре­дну де­це­ни­ју

У Те­хни­чком ре­монту Бра­ту­нац уго­во­ре­ни по­сло­ви за на­ре­дну де­це­ни­ју 18.10.2018 15:59 | Крсти­на Ћир­ко­вић

Бра­ту­нац - У но­вом по­го­ну пре­ду­зе­ћа "Те­хни­чки ре­монт Бра­ту­нац" ју­че је пред­стављена ли­ни­ја за прои­зводњу му­ни­ци­је.

Пре­зен­та­ци­ји је при­сус­тво­ва­ла и де­ле­га­ци­ја Ми­нис­тар­ства од­бра­не На­ми­би­је, ко­ју је пре­дво­дио за­мје­ник ми­нис­тра Би­ли Мва­нин­ган­те. Де­ле­га­ци­ја из ју­жне Афри­ке је са ру­ко­вод­ством овог пре­ду­зе­ћа раз­го­ва­ра­ла о нас­тав­ку са­радње, за­по­че­те при­је не­ко­ли­ко го­ди­на.

- За нас је ве­ома ва­жно да се упо­зна­мо са прои­зво­дним про­гра­ми­ма у овом пре­ду­зе­ћу и те­хно­ло­шким дос­ти­гну­ћи­ма, ко­је ће­мо пре­ни­је­ти у на­шу земљу - ре­као је Мва­нин­ган­те на­кон сас­тан­ка и оби­лас­ка прои­зво­дних по­го­на бра­ту­на­чке фир­ме.

Пред­стављају­ћи но­ву ли­ни­ју за прои­зводњу му­ни­ци­је ге­не­рал­ни ди­ре­ктор пре­ду­зе­ћа "Те­хни­чки ре­монт" Сла­вен­ко Рис­тић је оци­је­нио да је ри­јеч о је­дном од нај­про­фи­та­бил­ни­јих прои­зво­да ко­ји на свјет­ском тржи­шту ври­је­ди изме­ђу 30 и 50 ми­ли­она евра.

- "Те­хни­чки ре­монт" је осво­јио ту те­хно­ло­ги­ју. Ова­кву ли­ни­ју про­да­је­мо 30 од­сто јеф­ти­ни­је од ос­та­лих, кли­јен­ти су за­до­вољни, а уго­во­ри­ли смо по­сло­ве за на­ре­дних де­сет го­ди­на - ис­та­као је Рис­тић.

Он је на­вео да ово пре­ду­зе­ће за­пошљава 250 ра­дни­ка и на­ја­вио отва­рање но­вих ра­дних мјес­та за мла­де људе из Бра­тун­ца и дру­гих оп­шти­на.

Го­во­ре­ћи о ју­че­рашњој по­сје­ти де­ле­га­ци­је На­ми­би­је, он је ис­та­као да је то је­дна у ни­зу по­сје­та из држа­ве ко­ја им је, ка­ко је ре­као, прва пру­жи­ла при­ли­ку да по­ка­жу шта мо­гу у прои­зво­дном сми­слу.

- Ту шан­су смо ис­ко­рис­ти­ли то­ком на­ше до­са­дашње са­радње, а ре­зул­тат су но­ви уго­во­ри ко­је до­би­ја­мо - ре­као је Рис­тић ис­ти­чу­ћи да је са­радња са На­ми­би­јом и дру­гим држа­ва­ма ди­је­ла ју­жне Афри­ке обе­ћа­ва­ју­ћа и да "Те­хни­чки ре­монт" Бра­ту­нац не­ће ос­та­ти без по­сла у на­ре­дних де­сет го­ди­на.

Де­ле­га­ци­ја Ми­нис­тар­ства од­бра­не На­ми­би­је по­сје­ти­ла је ју­че и Би­јељину гдје је са гра­до­на­чел­ни­ком Ми­ћом Ми­ћи­ћем раз­го­ва­ра­ла о мо­гу­ћнос­ти­ма са­радње Би­јељине са не­ким од гра­до­ва у тој земљи, те отва­рању но­вих ра­дних мјес­та кроз по­сло­вну са­радњу са "Те­хни­чким ре­мон­том" Бра­ту­нац у би­јељин­ском "Ел­ва­ку".

Шеф ка­би­не­та гра­до­на­чел­ни­ка Би­јељине Ми­ле Пеј­чић је ре­као да су на сас­тан­ку упо­зна­ти о по­сло­вним пре­го­во­ри­ма са "Те­хни­чким ре­мон­том", те да је за град зна­чај­но сва­ко ра­дно мјес­то и за­држа­вање мла­дих на овим прос­то­ри­ма.

- По­зна­то је да "Те­хни­чки ре­монт", осим на­мјен­ске ин­дус­три­је, са­да у окви­ру "Ел­ва­ка" ра­зви­ја и ци­вил­ни про­грам, одно­сно но­ву прои­зводњу елек­тро­да и кон­теј­не­ра - ре­као је Пеј­чић, до­да­ју­ћи да ове фир­ме на­мје­ра­ва­ју да за­по­сле ве­ли­ки број људи.

Мо­тор ра­зво­ја

Сла­вен­ко Рис­тић је ис­та­као да је вој­на ин­дус­три­ја би­ла при­вре­дни мо­тор ра­зво­ја чак и бив­ше Ју­го­сла­ви­је.

- У посљедњих че­ти­ри до пет го­ди­на ус­пје­ли смо да, кроз вој­ну, уђе­мо и у дру­ге се­гмен­те ин­дус­три­је - ре­као је Рис­тић.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица