Бо­гат­ство по­ра­сло нај­брже, али због мање ста­но­вни­ка

Бо­гат­ство по­ра­сло нај­брже, али због мање ста­но­вни­ка 01.02.2018 16:29 | Ма­ри­ја­на Миљић

Бањалу­ка - БиХ је у кон­ку­рен­ци­ји 141 земље у пе­ри­оду од 1995. до кра­ја 2014. го­ди­не има­ла нај­ве­ћи раст бо­гат­ства по ста­но­вни­ку, а за то је нај­ви­ше за­слу­жна нис­ка осно­ва због ра­та ко­ји је оси­ро­ма­шио земљу и ра­зо­рио еко­но­ми­ју и исељавање ста­но­вниш­тва усљед че­га се бо­гат­ство ди­је­ли на мањи број људи.

По­да­ци о бо­гат­ству обје­ло­дањени су у из­вје­шта­ју Свјет­ске бан­ке под на­зи­вом "Про­мје­не бо­гат­ства на­ци­ја 2018. го­ди­не". Стручњаци ове гло­бал­не фи­нан­сиј­ске ин­сти­ту­ци­је су при ран­ги­рању зе­маља у об­зир узи­ма­ли по­дат­ке о при­ро­дним ре­сур­си­ма по­пут шу­ма и ми­не­ра­ла, људ­ском ка­пи­та­лу, одно­сно за­ра­ди ста­но­вни­ка то­ком њихо­вог ра­дног ви­је­ка, те прои­зво­дне ка­па­ци­те­те и не­то инос­тра­ну имо­ви­ну. На осно­ву тих па­ра­ме­та­ра изра­чу­на­ли су да је бо­гат­ство по ста­но­вни­ку у БиХ 40.486 до­ла­ра.

БиХ се по ви­си­ни бо­гат­ства по ста­но­вни­ку, упркос том рас­ту, на лис­ти 43 земље Евро­пе и цен­трал­не Ази­је на­шла на 41. мјес­ту, а сла­би­је пла­си­ра­ни су са­мо Мол­да­ви­ја и Кир­ги­зи­ја.

- Нај­ве­ћи раст бо­гат­ства по ста­но­вни­ку од 274 од­сто има­ла је БиХ због врло брзог рас­та људ­ског ка­пи­та­ла и опо­рав­ка од су­ко­ба - на­ве­де­но је у из­вје­шта­ју Свјет­ске бан­ке.

Рас­ту бо­гат­ства у БиХ је до­при­ни­је­ло и смањење по­пу­ла­ци­је, а ис­ти слу­чај је и у Хрват­ској, Јер­ме­ни­ји, Гру­зи­ји, Мол­да­ви­ји, Бу­гар­ској, Бје­ло­ру­си­ји, Ал­ба­ни­ји, Ру­му­ни­ји, Ле­то­ни­ји, Ру­си­ји, Пољској, Ес­то­ни­ји, Ма­ђар­ској и Њема­чкој.

По­ка­за­тељи Свјет­ске бан­ке ни­су изне­на­ди­ли еко­но­мис­ту Го­ра­на Ра­ди­вој­ца, ко­ји ис­ти­че да БиХ не по­ве­ћа­ва бо­гат­ство по ста­но­вни­ку ула­гањем у ра­звој већ за­то што јој се смањује по­пу­ла­ци­ја јер њено ста­но­вниш­тво одла­зи у дру­ге земље.

- На­ма је по­тре­бно ства­рање но­ве ври­је­днос­ти, али то мо­ра би­ти ре­зул­тат стра­те­ги­је ра­зво­ја БиХ. Ка­да је ри­јеч о бо­гат­ству ста­но­вниш­тва, има­ју­ћи у ви­ду ин­фла­ци­ју и бли­зи­ну ЕУ, оче­ку­јем његов раст на љес­тви­ци Свјет­ске бан­ке - ка­зао је еко­но­мис­та Го­ран Ра­ди­во­јац.

Он је, ме­ђу­тим, упо­зо­рио да се БиХ ви­ше не мо­же ослањати на ра­дну сна­гу као ком­па­ра­ти­вну пре­дност, јер је њен до­бар дио оти­шао у инос­тран­ство.

- Због то­га мо­ра­мо тра­жи­ти но­ва рје­шења ко­ја су при­мје­ре­на си­ту­аци­ји и ра­зви­ја­ти се­кто­ре и дје­ла­тнос­ти ко­ји ће би­ти кон­ку­рен­тни. Ти­ме би­смо са­чу­ва­ли и мла­де људе ко­ји су ос­та­ли и ко­ји се тре­ну­тно шко­лу­ју - на­вео је Ра­ди­во­јац.

Ре­цепт за ус­пјех

Пред­сје­дник Свјет­ске бан­ке Јим Јонг Ким изја­вио је да из­градњом и њего­вањем људ­ског и при­ро­дног ка­пи­та­ла, земље ши­ром сви­је­та мо­гу по­ве­ћа­ти бо­гат­ство.

- Свјет­ска бан­ка убрза­ва на­по­ре ка­ко би по­мо­гла земљама да ула­жу ви­ше и ефи­ка­сни­је у људе. Не мо­же пос­то­ја­ти одржив и по­уз­дан ра­звој ако људ­ски ка­пи­тал не сма­тра­мо нај­ве­ћом ком­по­нен­том бо­гат­ства на­ро­да - ка­зао је Ким.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица