Але­ше­вић са­слу­шан, СИ­ПА ис­тра­жу­је свог ин­спек­то­ра

Жељ­ка До­ма­зет
Але­ше­вић са­слу­шан, СИ­ПА ис­тра­жу­је свог ин­спек­то­ра
Але­ше­вић са­слу­шан, СИ­ПА ис­тра­жу­је свог ин­спек­то­ра

Са­ра­је­во - Би­зни­смен Нер­мин Але­ше­вић дао је у пе­так ис­каз у Ту­жи­ла­штву БиХ на­кон што су фе­де­рал­ни ме­ди­ји об­ја­ви­ли сни­мак на ко­јем се ви­ди ка­ко раз­го­ва­ра са пред­сјед­ни­ком Ви­со­ког суд­ског и ту­жи­лач­ког са­вје­та (ВСТС) Ми­ла­ном Те­гел­ти­јом.

Але­ше­вић се два и по са­та за­др­жао у Ту­жи­ла­штву БиХ гдје је до­шао без адво­ка­та. Але­ше­вић је по­твр­дио аутен­тич­ност сним­ка на ко­јем се ви­ди раз­го­вор из­ме­ђу ње­га и Те­гел­ти­је те пре­да­ја нов­ца ин­спек­то­ру СИ­ПА Мар­ку Пан­џи. Ре­као је да се ори­ги­нал­ни сни­мак на­ла­зи у Ам­ба­са­ди Ве­ли­ке Бри­та­ни­је.

- Мој став је да је овај сни­мак вје­ро­до­сто­јан. Ја сам га лич­но сни­мио да до­ка­жем у ка­квом је ста­њу на­ше пра­во­су­ђе, јер осам го­ди­на се бо­рим са на­шим ко­рум­пи­ран суд­ством, по­је­дин­ци­ма у ко­рум­пи­ра­ном суд­ству - ка­зао је Але­ше­вић при­је не­го што је дао ис­каз.

Ис­та­као је да је то сми­шље­но на­пра­вио.

- Ја сам то сам лич­но ура­дио да до­ка­жем да је сам врх ко­рум­пи­ран - ре­као је Але­ше­вић.

Ме­ди­ји су ра­ни­је пи­са­ли да је Пан­џа узео дви­је хи­ља­де ма­ра­ка од Але­ше­ви­ћа да би код та­да­шње глав­не ту­жи­тељ­ке Ту­жи­ла­штва Кан­то­на Са­ра­је­во Да­ли­де Бур­зић убр­зао рад на Але­ше­ви­ће­вом пред­ме­ту. Из Ту­жи­ла­штва БиХ ре­кли су, с об­зи­ром на то да је пред­мет у ра­ду, да не мо­гу да­ва­ти ин­фор­ма­ци­је док по­сту­пак не бу­де за­вр­шен.

- На­кон што бу­де за­вр­шен, оба­ви­је­сти­ће­мо јав­ност о свим де­та­љи­ма - ре­кли су у Ту­жи­ла­штву.

Из СИ­ПА се ју­че ни­су огла­ша­ва­ли. Ка­ко "Глас Срп­ске" са­зна­је, од 22. ма­ја Одје­ље­ње за уну­тра­шњу кон­тро­лу СИ­ПА вр­ши ис­тра­гу ко­ја се од­но­си на ин­спек­то­ра Мар­ка Пан­џу.

Пред­сјед­ник ВСТС-а Ми­лан Те­гел­ти­ја од­ба­цио је све на­во­де о уми­је­ша­но­сти у ко­руп­тив­не рад­ње те ре­као да сни­мак по­твр­ђу­је ње­гов ра­ни­ји де­ман­ти. Те­гел­ти­ја је за­хва­лио сви­ма ко­ји су га по­др­жа­ли и "пре­по­зна­ли по­ли­ти­ку хај­ке про­тив ње­га", кре­и­ра­ну у на­во­ди­ма пор­та­ла "Жур­нал" да је тр­го­вао кри­вич­ним ис­тра­га­ма.

- Би­ло је си­ту­а­ци­ја да ми вр­ло бли­ски при­ја­те­љи ка­жу да не­ки љу­ди на вр­ло ва­жним по­зи­ци­ја­ма у Са­ра­је­ву ка­жу:  "Не мо­же он до­ћи из Ба­ња­лу­ке и ов­дје на­ма од­ре­ђи­ва­ти ко ће би­ти су­ди­је и ту­жи­о­ци"- ре­као је Те­гел­ти­ја.

Адво­кат Вла­до Ада­мо­вић ка­же да се ов­дје не ра­ди о не­при­мје­ре­ном кон­так­ту, као у слу­ча­ју, на при­мјер, бив­шег глав­ног ту­жи­о­ца БиХ, по­кој­ног Ми­ло­ра­да Ба­ра­ши­на, јер Але­ше­вић ни­је Те­гел­ти­ји­на стран­ка, чак и ако је до­го­во­рен су­срет.

- Ја­сно је да ин­спек­тор ни­је до­го­во­рио па­ре с Те­гел­ти­јом у овом слу­ча­ју. Те­гел­ти­ја Але­ше­ви­ћу чак ни­је ни ре­као: "ОК, у ре­ду је, ја ћу то за­вр­ши­ти и опет ће­мо се са­ста­ти у ка­фа­ни." Ов­дје не тре­ба пра­ви­ти дра­му за­то што је са­мо у пи­та­њу пред­сјед­ник ВСТС-а. Кад од­ла­зи Те­гел­ти­ја, ин­спек­тор му ка­же: "Ни­шта он ни­је тра­жио. Ако хо­ћеш, ти не­што дај"... Ја­сно је са сним­ка да ин­спек­тор ни­је до­го­во­рио па­ре с Те­гел­ти­јом. Ме­ни су 20 до 30 пу­та узи­ма­ли па­ре иза ле­ђа у мо­је име. У овој кон­сте­ла­ци­ји ни­ко Те­гел­ти­ју не мо­же оп­ту­жи­ти - ка­же Ада­мо­вић.

Крх­ко по­вје­ре­ње

 

Шеф Ми­си­је ОЕБС-а Брус Бер­тон ре­као је да ка­да се по­ја­ве кри­вич­ни на­во­ди про­тив пра­во­суд­них зва­нич­ни­ка то до­дат­но ште­ти већ крх­ком по­вје­ре­њу јав­но­сти у пра­во­су­ђе.

- Од­го­вор­не вла­сти мо­ра­ју се по­за­ба­ви­ти овим пи­та­њем на не­при­стра­стан и те­ме­љан на­чин. Та­мо гдје је то по­треб­но, мо­жда ће би­ти ну­жно укљу­чи­ти до­дат­не мје­ре, да би би­ло обез­би­је­ђе­но да не­ма су­ко­ба ин­те­ре­са то­ком ис­тра­ге - ре­као је Бер­тон.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана